Kuba Geografirapport

3 röster
8009 visningar
uppladdat: 2007-11-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning
Inledning, metod, Syfte 1

Geografiperspektiv 2

Samhällsperspektiv 3

Historiskt perspektiv 4

Religionsperspektiv 4

Slutsats geografiperspektiv 5

Slutsats samhällsperspektiv 6

Slutsats religionsperspektiv 6

Slutsats historiskt perspektiv 7Inledning
Vad är frihet? Frihet tar vi ofta för givet. Frihet att röra sig fritt – gå vart vi vill, frihet att tycka vad vi vill och uttrycka det offentligt, frihet att äga ett företag, frihet att resa.
Vad är det som gör Kuba till ett rikt land? Kan det samtidigt vara fattigt?
I denna beskrivning av landet Kuba kommer det finnas utrymme för dig som läsare att också själv reflektera över vad frihet, rikedom och fattigdom betyder.
Allt står i relation till något, bara man tänker efter.

Metod
Jag har arbetat och behandlat fakta från många olika källor t ex Regeringskansliet, utrikesdepartementets hemsida. Jag har på detta sätt försökt att sortera ut fakta och skriva med egna ord. Jag har haft stor nytta av nationsencyklopedin och Internet. Med dessa två hjälpmedel har jag försökt att skaffa mig en helhetsbild över den fakta som finns inom de olika områdena. Bibliotekets utbud på böcker om Kuba har varit obefintlig. Min metod i övrigt har varit att arbeta med de olika perspektiven var och en för sig och med min övergripande frågeställning som en röd tråd.

Syfte
Mitt syfte med att välja just Kuba var att försöka ta reda på vilken betydelse det har att landet styrs av en diktator och vad det beror på om detta land kan ses som ett rikt eller fattigt land eller om man kan se Kuba som både rikt och fattigt samtidigt.
Min övergripande frågeställning är således, varför är Kuba ett rikt – fattigt land?

Geografiperspektiv

Klimat
Kuba har ett subtropiskt klimat vilket innebär hög luftfuktighet, rikligt med nederbörd och varma temperaturer. Det regnar 500 mm per år i östa Kuba och ca 1000 mm per år i västra Kuba. De varma temperaturerna gör att vattnet avdunstar och blir till vattenånga som går upp i luften. Vid tillräckligt hög höjd där luften är kallare kyls vattenångan ned och blir till vattendroppar. Vissa delar av Kuba blir väldigt drabbade av skyfall medan andra delar drabbas av torka. Detta påverkar också naturen och försörjningsmöjligheterna negativt då man inte har lika bra möjlighet att odla på de torra markerna och växter och djur måste söka sig mer till regnigare marker. Kuba ligger omringat av vatten vilket gör att vatten runt Kuba avdunstar och färdas med moln in till landet innan det avkyls och släpps ned som regn. Det gör att kusterna ofta drabba av torka och inlanden och bergstrakterna av översvämningar. Konsekvenserna av det blir att människor måste flera flytta, bygga nytt eller renovera vilket är kostsamt för den fattiga befolkningen. Det bidrar också att staten måste lägga pengar på att bygga upp. I augusti är det varmast i landet och det är också trombernas månad. En tromb är virvelstormar med mycket lågt tryck och kraftiga vindar i mitten. Virveln bildas i åskmoln och ger en "molnslang" som kan nå ner till marken. De bildas i överhettad luft och därför är de vanligast i Kubas varmaste månad. Då är det vanligt att tromber, orkaner och hårda skyfall drabbar städer och byar. Då blir befolkningen gång på gång tvingade att återuppbygga hus, städa vägar m m. Jag tror att konsekvenserna blir att befolkningen inte har råd att lägga mycket pengar på ett bättre boende, de kommer aldrig så långt. Det tar både tid och kraft och kostar pengar för varje gång ett häftigt regnväder med tromber eller orkaner och hårda skyfall drabbar befolkningen. Tromberna, skyfallen och orkanerna i landet ger också konsekvenser för ekonomin då det alltid måste finnas pengar i fall att t ex en tromb skulle inträffa. Kuba har nu säkrat pengar för att försäkra att de har pengar att bygga upp förstörelsen med när t ex en tromb har inträffat.

Export – import
Kubas viktigaste export är sockerbetan. Den utgör också en väldigt stor del av hela Kubas ekonomi. Jorden på Kuba är mycket bördig och ett bra och utbrett konstbevattningssystem är en fördel för odlingsmöjligheter. Jag tycker att Kuba har gjort helt rätt när de satsat på ett bra konstbevattningssystem, annars hade inte produktionen av grödorna varit så stor och det hade bidragit med mindre pengar. Förutom sockerbetan exporterar Kuba ris, tobak, fisk, skaldjur, citrusfrukter, kaffe, bomull, potatis, jordnötter och bananer. Men brist på bränsle, reservdelar, torka och orkaner har gjort att skördarna har varit mycket varierande från år till år. Det gör Kubas ekonomi ostabil. För att utöka sockerbetsodlingen har Kuba tagit bort stora ytor skog för sockerbetsodling. Att mycket skog har tagits bort kan ha bidragit till den återkommande torkan i vissa områden. Minskad skog ger också upphov till ökenutbredning vilket skulle drabba landet och dess odlingar väldigt hårt. För att förhindra det har de nu börjat med skogsplantering.Jordbruk
Något annat som också har påverkat Kuba mycket är statens ägande av jordbruk. Privat ägda åkrar är inte vanligt även om det är tillåtet. Genom hårda regler och beskattningar avskräcker staten befolkningen till att exportera eller producera grödor på egen hand. Detta gör staten rik och mäktig. 75 % av alla jordbruken tillhör staten. 15 % (ca 170 000 jordbruk) är privata jordbruk eller gemensamt ägda plantager. Konsekvenserna av detta blir att staten styr nästan helt över produktion, export och import. De bestämmer vilka utgifter de ska ha, vad de ska satsa på, vilka löner de anställda ska ha, priser på varor, de bestämmer allt. Det blir ingen frihet till befolkningen. Att staten styr och finansierar jordbruken på ett sparsamt sätt för att tjäna pengar blir konsekvenser för den anställde genom t ex lägre lön eller flera timmar jobb utan lön. Med fler privata jordbruk tror jag att de skulle ha en mer mångfald av grödor och det skulle exporteras mer och till fler länder. När människorna får bestämma mer själva blir det också mer arbetsglädje vilket främjar landets produktion. Med fler privata företag konkurrerar de även inom landet vilket är bra för landets välfärd. Att inte ha någon makt över t ex vad företagen investerar i och har för utgifter bidrar till att staten inte får in lika mycket pengar. De kan inte heller ta ut lika stor vinstsumma som om de hade ägt jordbruket. De statliga jordbruken producerar det mesta av livsmedlen till landets affärer. De privata jordbruken satsar mer på exportvaror som socker, tobak och kaffe.


Samhällsperspektiv

Demokrati - diktatur
Den styrande makten är Fidel Castro och han är ledare för kommunistpartiet. Har till uppgift att vara statschef, regeringschef, överbefälhavare, förste sekreterare i kommunistpartiet och ledare för stadsrådet. Nationalförsamlingen är det högsta beslutande organet och de utser ledamöter i statsrådet och ministerrådet. Ledaren där blir president. Dessutom är Fidel Castros bror Raúl Castro vicepresident, förste vice regeringschef och försvarsminister. Detta anser många är en ren diktaturisk form av demokrati. Kubas valsystem har diskuterats världen över då de inte röstar på partier som i de flesta andra länder utan på en eller flera personer, både för val i kommunen och regeringen. De röstar i valdistrikt till kommunfullmäktige och nominerar en person som kandidat till nästa kommunfullmärktigeval vilket sker bland de nominerade. De röstar också på personer till nationalförsamlingen som utser sedan regering. De röstar liksom vi med lika rättigheter och alla röster är lika mycket värda men de finns bara två röstalternativ, för eller emot det nuvarande. Med mutor och hemliga uppgörelser sägs valen vara uppgjorda från början. 7 % av befolkningen skrev slagord eller ingenting alls på röstsedlarna. Samtidigt försvarar en stor del av befolkningen styret och säger att de har rättvisa val som i andra demokratiländer, de har bara ett annorlunda system. Att de röstar på personer kan vara ett bra sett för presidenten att få styra mer själv. I och med att det är personval kan personens kontakter, bakgrund, personlighet m.m. ha stor påverkan på valet än dess åsikt och strävan. Det kan också bildas samarbete personer emellan vilket gör styret mer självständigt efter egna idéer. Omvärldens regeringar förlitar sig inte särskilt mycket på de val som hålls på Kuba, de ses mer som folkomröstningar eftersom det finns hög andel som proteströstar genom att skriva slagord eller ingenting alls på röstsedeln. Konsekvenser för detta valsystem blir att folket inte vågar rösta emot. Det finns inga partier eller valkampanjer som presenterar olika förslag på hur man ska styra landet så befolkningen röstar på det nuvarande styret om det har fungerat någorlunda bra. Att bara kommunistpartiet tillåts är såklart ett sätt att avfärda andra idéer som kan ta befolkningens uppmärksamhet vilket är en stor fördel för kommunisterna. Konsekvenserna blir då färre möjligheter för befolkningen att byta styre vilket innebär mindre frihet.

Brottslighet – korruption – mutor
Hur man ser på vad som räknas som brottslighet på Kuba behövs en särskild beskrivning om.
Mutor är vanliga på Kuba och det kan bero på att yttrandefrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet inte finns på Kuba. Det finns många uppgifter om hur oliktänkande har dömts till långa fängelsestraff m.m. Under juli månad 2005 arresterades 50 personer för att ha deltagit i två fredliga demonstrationer. Femton av dem är fortfarande fängslade. Eftersom det inte är fritt att framföra samhällskritik i konst, litteratur eller andra sammanhang är många av de fängslade brottslingarna dömda med brottsbenämningar som t ex ”propaganda mot regeringen”, förakt mot överhögheten”, ”farlighet”. Det finns ingen offentlig statistik över antalet fångar men det skrivs offentligt att det är en hög andel av befolkningen som är frihetsberövad. Försäljning och användande av kommunikationsutrustning – mobiltelefoner, parabolantenner, Internetabonnemang, kopiatorer, datorskrivare m.m är strikt reglerade. Detta gör att den illegala spridningen är stor. De senaste åren har den ökat. Det har ökat i takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt. Brottet att kapa båtar är också ett ökande problem. Det är många som vill fly från Kuba för att slippa denna inskränkning i frihet.

Förra året avrättades tre båtkapare efter att ha dömts i rättegångar. Kuba har fortfarande kvar dödsstraff även om de har ombetts att avskaffa det. Även när det gäller förslag och tvång om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter följer Kubas regering inte detta. Detta innebär bl a att tortyr inte är kriminaliserat i lag på Kuba. När man läser om de brott som begås på Kuba slås man av att situationen i landet är svår. Eftersom oliktänkande trakasseras och motarbetas på olika sätt, bland annat genom politiskt motiverade fängelsestraff, hemfridsbrott, avskedanden, vräkningar och förtal, blir rättssystemet likt ett korrupt system.

Att det kända fånglägret Guantanamobasen är placerad på Kuba gör inte situationen lättare för Kubas förtryckta styre. Guatanamobasen är ett Amerikanskt fångläger som USA för länge sedan förhandlade sig till med Kubas president. Kuba kan behöva pengarna de får men president Castro vill hellre se Kuba utan deras bidrag än att ha ett amerikanskt fångläger där fångarna vistas i oacceptabla förhållanden. De har inga kontakter med omvärlden. USA får i princip göra vad de vill med det ”hyrda fånglägret” vilket inte ha resulterat i så positivt intryck. De utomstående individer som får höra genom media att fångar behandlas omänskligt och orättvist gör att Kuba blir indragen och kanske kopplas till diktaturen vilket är helt fel.

Arbetslöshet
All arbetskraft på Kuba anställs av staten. Det gäller även för utländska företag. Egenföretagande är till viss del tillåtet men det är bara inom vissa sektorer det får förekomma. Det uppmuntras inte av staten. Arbetstagarorganisationer finns för att försöka samla arbetskraften till att stödja det kommunistiska styret och sträva mot produktionsmålen. Det kommunistiska styret försöker bl a med dessa medel påverka folket att tycka bra om regimen. Det är också olagligt att strejka i landet. Det gör att man inte på något sätt kan få sin röst hörd om man är missnöjd med något. Lönen bestäms också av staten utan kollektiva förhandlingar. Diktatoriskt styre kallar jag det. Arbetarna i Kuba har mycket låga, den genomsnittaiga månadslönen motsvarar ca tio dollar. Det är en månadslön som ingen kan överleva på. Ska man överleva är ett eller flera jobb nödvändigt och det kan vara en orsak till att arbetslösheten är så låg. Bara 5.5 % av landets befolkning är arbetslösa. Kuba har inte stora klasskillnader bland befolkningen. Klyftorna mellan fattiga och rika är inte så stor. Det kan bl a bero på att det är olagligt att starta egna företag inom de flesta kategorier. Staten försöker hålla utgifterna nere vilket drabbar befolkningen. Därför är det inte stora klasskillnader mellan högbetalda och lågbetalda. Att det är så låga löner ökar också lusten och uppmuntrar strävan till att stjäla. Den utbredda och allvarliga brottsligheten på Kuba beror på de låga inkomsterna som ofta ska försörja hela familjer. Det har också gjort att den svarta handeln är stor. Drogsmuggling förekommer också då man kan tjäna stora pengar utan beskattning på vinst.

Historiskt perspektiv

Kuba har länge haft spända förhållanden till den närliggande stormakten USA. Mellan 1906 och 1909 var Kuba ockuperat av USA. Efter självständigheten 1898 har Kuba varit tvungna att försörja sig själv vilket var svårt när landet var väldigt underutvecklat. Nuvarande presidenten Fidel Castro var redan på 1950-talet en mycket mäktig man. Han hade samlat trupper för att inta huvudstaden och störta den dåvarande presidenten. Presidenten avgick i protest efter många demonstrationer. Castro blev president och Kuba blev en enpartistat. Utan ekonomiskt stöd hade Kuba svårt att försörja sitt land och sin befolkning. 1960 inledde Kuba ett samarbete med dåvarande Sovjetunionen. USA:s president John F Kennedy är starkt emot styret på Kuba och vill till varje pris avsätta Castro. USA tränade upp exilkubanska trupper i Florida för att störta Castroregimen. Den 17 april 1961 landsteg styrkan i Grisbukten men besegrades av Castros styrkor. Att den exilkubanska styrkan finansierades, utrustades och tränades av USA är ännu inte glömt hos de kommunistiska kubanerna. Nu är läget relativt stabilt men det förekommer fortfarande kritiska uttalanden från USA mot Castro. Sovjetunionen har fallit och Kuba står på egna fötter. De har utökat antalet exportvaror och börjat satsa på turismen för att klara denna övergång till att inte längre få bidrag. Att deras ekonomi har varit tajt har bidragit till en långsam utveckling. Man kan se en tydlig skillnad mellan grannlandet USA och Kuba när det gäller utvecklingen. Diktatoriskt styre kan ha bidragit till denna skillnad men man vet heller inte hur det skulle ha sett ut om demokratin styrde landet. Man kan däremot vara säker på att USA har begränsat Kubas förutsättning till utveckling. USA har under en längre tid retat sig på Fidel Castros medel att styra landet. Spänningen mellan länderna har bl.a. bidragit till att USA har gjort intrång i Kubas luftrum och släppt regeringsfientliga flygblad. Dessa kränkningar resulterade i en handelsblockad mot Kuba. Handelsblockaden har inneburit att Kubanska fartyg inte får lägga till i USA:s hamnar, exporten och importen är begränsad och att medicin i stora mängder inte får importeras. Detta är den främsta orsaken till att människor flyr från Kuba. Något som också har ökat spänningarna mellan USA och Kuba är Kubakrisen. Amerikanska spaningsplan fotade hemligt sovjetiska avskjutningsramper för kärnvapenrobotar som befann sig på Kuba. USA ansåg detta mycket allvarligt då de trodde att Sovjet förberedde attacker mot USA. USA var nära att utföra flyganfall mot Kuba men bestämde sig för en flottblockad för Kuba skulle införas. Detta innebar att sovjetiska fartyg eventuellt lastat med robotar inte fick anlända till Kuba. Arbetet på avskjutningsramperna fortsatte. USA tog senare bort blockaden mot hot från Ryssland att förstöra USA:s robotbaser i Turkiet. Att Ryssland valde att sätta ramperna på Kuba och riskera krig tros vara för att hota USA:s ökande produktion av robotar. Detta är en mycket viktig del i Kubas historia då det var nära ett tredje världskrig. Kubakrisen har setts som en avgörande vändpunkt i det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Eftersom Kuba var ett kommunist- och Sovjetvänligt sinnat land hjälpte Kuba Sovjet att uppföra dessa avskjutningsramper, vilket tolkades av USA som ett allvarligt hot mot världsfreden. Detta var bakgrunden till denna trettondagarskris som benämns: Kubakrisen.

Religionsperspektiv

Kuba har ingen officiell religion. Den största delen av befolkningen tillhör den romersk-katolska kyrkan. Den näst största religionen i landet är katolikerna som beräknas omfatta 40 % av befolkningen. Bland minoritetsreligionerna är många judar och protestanter. Eftersom många försörjer sig på jordbruk är det viktigt att skördarna går bra, därför ber en stor del av befolkningen i landet oavsett religion. Eftersom Kuba är ett kommunistvänligt land har inte religionen någon makt och styr inte samhället alls men det har varit spänningar mellan staten och kyrkan som uppstod efter revolutionen. Styret i Kuba tillåter i nuläget religionsfrihet och mångfald av religioner men Fidel Castro har tidigare förföljt den romersk-katolska kyrkan. Konsekvenserna av det blev att många romersk-katolska präster flydde eller deporterades.

Slutsats geografi perspektiv
Med anledning av Kubas läge vid Mexikanska Golfen och det subtropiska klimat som råder där får stora delar av Kuba problem med översvämningar av vägar och hus.
Om man jämför Portugal och Spanien med Kuba som ligger på samma breddgrad så drabbas Kuba i mycket större utsträckning av orkaner än Portugal och Spanien. Det tror jag beror på jordens rörelseriktning i kombination med vindriktningen som för med sig orkaner.

Åker man till Kuba kan man känna att det är lite som att komma tillbaka i tiden där landet har avstannat i att bygga upp en bra bostäder och bra vägar m m. När man läser om att bönderna på Kuba ber till högre makter om regn för att det skall gå att odla markerna som ibland är mycket torra, förstår man att det inte är vilket regn som helst de vill skall komma, inte ett häftigt regn som kan skölja bort odlingarna och förstöra vägarna på landsbygden. De vill naturligtvis ha mycket regn men gärna så som vi brukar ha det i Sverige. Kanske ett lagom regn som kommer på natten medan man sover och gärna att det har kommit tillräckligt för att inte behöva vattna det man odlat.

Om jag ska jämföra med Sverige i detta geografiska perspektiv drabbas Sverige aldrig av orkaner så som Kuba. Sverige ligger tryggt skyddat mot vindar och orkaner bland andra länder. Ibland lever virvlar från orkaner kvar från kusterna då de dött ut av brist på vatten vilket träffar Sverige i form av storm. Detta har vi drabbats av t ex förra året när stormen ”Gudrun” drabbade oss. Den drabbade framförallt Skåne och Småland väldigt kraftigt med nedfallna träd och där hela skogsområden föll som tändstickor. Jag tror att det är svårt att på kort sikt minska risken för bl a orkaner, tromber och kraftiga skyfall på Kuba, men däremot så skulle jag vilja uppmana Fidel Castro att lämna över makten till en demokratiskt vald ledare. Han/hon kunde öppna deras samhälle så att Kuba accepterades av EU och därigenom kunde man få ekonomiskt stöd till mer skogsplantering, bättre möjligheter till att starta eget företag, så att det fanns fler sätt att tjäna pengar på än ”bara” på sockerodlingen. Som jag har nämnt tidigare har den ensidiga odlingen av sockerbetor bidragit till negativa konsekvenser för Kuba. Se stycket om klimat.


Statens stora ägande av jordbruket på Kuba gör också att staten bestämmer vad som är gynnsamt att odla. Som jag ser det blir det svårt för en privat jordbrukare att exportera och producera grödor själv och själv göra urvalet av vad man som privat jordbrukare kan odla och exportera med en diktatur som reglerar och bestämmer exporten och dessutom är emot privata företag. Det blir ju lite av en återvändsgränd, där den privata jordbrukaren endast kan välja att odla sockerbetor, tobak och kaffe. Jag tror att Kuba behöver släppa på statens ägande av jordbruken och lätta på reglerna och beskattningarna för privata jordbrukare. Jag tror även här att om man förbättrar möjligheterna till att starta eget företag kanske det kan dyka upp andra exportvaror än dagens varor. Med tanke på att ön, Kuba har fina sandstränder, korallrev och fina höga berg skulle jag vilja föreslå att landet satsar mer på turismen. Det går naturligtvis att åka till Kuba, det har min farfar gjort, men resorna dit är relativt dyra och det finns bara några flygbolag som reser dit. För att turisterna skall välja Kuba framför andra resmål behövs kanske mer än bara reklam, fler avgångar, billigare resor.
Troligen behöver landet en ledare med en mer demokratisk syn på flera områden. Ett demokratiskt styre kan inte ändra Kubas geografiska läge med risker för tromber och orkaner men kanske kan det ändra på vad människorna gör med sitt land och hur de skall möta naturens egna krafter.

Landets stora utmaning är ju att leva sida vid sida med naturens krafter. Jämfört med Sverige är vi i Sverige lyckligt lottade där vi ligger i ett skyddat läge utan dessa starka naturfenomen.

Slutsats Samhällsperspektiv
Jag kan med viss tvekan säga att Kuba styrs diktatoriskt men var ligger egentligen gränsen mellan demokrati och diktatur? Med allmänna val, fri sjukvård för alla och gratis skola inser jag att Fidel Castro inte har handlat diktatoriskt i de frågorna vilket gör att jag kan tveka en aning. Men bakom de allmänna valen som tros vara rättvisa när man läser hur det går till finns en intressant baksida. Inga partier tillåts utan att man får rösta för eller emot det nuvarande styret vilket såklart är en fördel för kommunisterna då folket inte ser flera/andra alternativ och andra lösningar på Kubas problem.

Det är inte så konstigt att kommunisterna alltid fått majoriteten av befolkningen att rösta för kommunisterna, utvecklingen i landet har gått framåt och befolkningen vet inte om något annat! Befolkningen måste våga ta ett steg framåt för att Kuba ska utvecklas som land, våga rösta mot. Hade utvecklingen gått snabbare framåt med ett demokratiskt styre? Det tror jag, ett demokratsikt syre hade löst många av Kubas problem. Problemen växer, importen minskar till stor del av USA:s blockad, behovet av läkemedel är stort, USA tillåter bara att en viss mängd läkemedel exporteras till Kuba vilket drabbar Kubas sjukvård kraftigt och det är redan stor brist på läkemedel. Med statligt ägande av de flesta industrier och jordbruk utvecklas inte landet ur företagarsynpunkt. Med den bevakande och strikta yttrandefriheten, åsiktsfriheten och tryckfriheten hjärntvättas folket. Jag menar att det är inte bara dem de sätter i fängelse för politiskt förtryck som begränsas i sin frihet utan hela befolkningen. Med Kubas begränsade antal utflyttningsplatser från landet, d v s hur många som får flytta utomlands, kan man säga att de även fysiskt har en begränsad frihet. Som jag ser det är de fängslade i sitt eget land och där de tvingas med olika medel att tycka likadant som regeringen. Det är helt klart diktatoriskt. Med ett demokratiskt styre och val med utrymme för partier att driva en politik som medborgarna har valt skapas det bättre förutsättningar till en sund makt. Med en demokrati och yttrandefrihet, åsiktsfrihet, ryckfrihet och tillåtelse till fler privata företag och accepterade mänskliga rättigheter blir Kuba ett land där folket vill stanna. Det skulle lösa bl a problemet med att folk vill fly från landet. Jämfört med Sverige är Kuba ett bra exempel där den politiska makten styr över folket istället för som det är i Sverige, folket styr makten. Detta är också den största skillnaden mellan demokrati och diktatur. Vi har partival med valda representanter och det kompromissas partierna emellan om beslut beroende på antalet procent i valet. På Kuba väljs personer istället och som sitter i nationalförsamlingen. De väljer sedan det högsta beslutande organet, ministerrådet och presidenten. Genom våra val väljs direkt partier och deras representanter medan man på Kuba väljer till nationalförsamlingen och indirekt styret, vilket blir en mindre påverkan på politiken än vad vi har i Sverige. Det skulle jag vilja ändra på. Rösta mot kommunisterna och inför par...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kuba Geografirapport

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-06-01

    grymt Holst! du är duktig ;)

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-17]   Kuba Geografirapport
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8779 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×