Socialpsykologi

14 röster
60585 visningar
uppladdat: 2008-01-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Socialpsykologi handlar om hur människor samverkar med varandra och hur man påverkas av andra. Det har gjorts många experiment på hur människor påverkar varandra.
Alla bär ständigt med en bild av vad vi tror att andra tycker om oss. Har man fått höra att man är jättesöt och duktig på alla sätt och vis tar man det till sig. Det kan sedan bli en stor omställning när man inser att man faktiskt inte är sötare än någon annan och folk kan ta avstånd från en. Spegeljaget är ett av sätten att beskriva omvärldens bild av oss. Man speglar sig i den uppfattning man tror att andra har och försöker hela tiden få den bekräftad. Man kan också generalisera världen, uppfatta sig själv genom någon annans ögon, men det blir oftast inte bra. Självförtroendet påverkas mycket av omgivningen. Får man ofta höra att man inte duger till blir man nedtryckt och blir mycket osäkrare.
Avvikargrupper är intressanta. Genom att stjäla eller missbruka kan en människa få bekräftelse, uppmuntran och respekt av de andra i gruppen. Lyckas man inte skapa sig en identitet hos mer anpassade människor kan det vara en befrielse att få en identitet bland avvikare. Hellre något dåligt än inget alls!

Om en familj ska kunna fungera bra måste alla medlemmar veta vad som förväntas av just den och vilken roll den har. Rollerna måste även ge varje person tillräckligt med utrymme för personlig utveckling och tillfredsställelse. Är det någon roll som inte fungerar, t.ex. om någon får ta på sig en till roll, fungerar inte heller familjen. Det finns fyra begrepp när det gäller familjeteorier. Insnärjd, frikopplad, flexibel och rigid. I en insnärjd familj har man på tok för starka känslomässiga band. I en frikopplad familj är det helt annorlunda. Där gör var och en som de vill och kommer och går som det passar. Individerna har stor frihet men lite känslomässigt stöd. Familjer måste vara tillräckligt flexibla för att kunna förändra sig och inte rigida, då är det bäddat för problem när barnen ska frigöra sig. Familjens förmåga att kommunicera är viktig, fungerar inte den, fungerar inte familjen som den ska.

Alla har olika roller, man har olika roller i olika situationer och alla har vissa förväntningar på varandra. Yrkesroller är inte skrivna för specifika individer utan den som blir t.ex. en lärare förväntas vara på ett speciellt sätt. Om man jämför mellan lärare och elever så kan man säga att eleverna får den roll som bestämts av de förväntningar som kompisarna och man själv så småningom ställer. Elever har alltså en chans att påverka sin roll. Olika roller har olika hög status, men ibland kan även en person ha hög status på grund av sina individuella egenskaper.
Det finns flera olika sorters rollkonflikter. En vanlig typ är att det är svårt att fylla flera olika roller samtidigt, en annan typ av rollkonflikt är när en och samma roll innehåller oförenliga förväntningar en, tredje typ av rollkonflikt är när rollinnehavaren har förväntningar med sin roll som inte överensstämmer med omgivningens och en fjärde typ kan ske när man inte tycker sig leva upp till de förväntningar som finns på rollen.

Varje samhälle har sina normer. En del av Sveriges normer finns nedskrivna i lagboken, men de flesta är oskrivna och därför mycket svårare att följa. De visar hur man ska bete sig mot andra. Normerna reglerar allt vi gör – vad vi kan tala om och när, hur vi ska klä oss, hur vi bör vara mot andra osv. Olika grupper har olika normer. Bryter man mot någon norm måste man bli bestraffad på något sätt, annars kollapsar hela normsystemet. Den sociala kontrollen behövs också för att ett normsystem ska kunna fungera och den kontrollen är oftast starkare på landsbygden. Den sociala kontrollen brukar minska i en massa, t.ex. fotbollsfans. En massa kännetecknas av att den är spontan och lättpåverkad.

På 1940-talet gjordes experiment av amerikanen Asch om vår benägenhet att falla undan för grupptryck. Upplägget var att se hur många försökspersoner som gav efter grupptrycket när de andra personerna var vidtalade att säga fel. Det var många som föll för trycket och det kom många förklaringar, t.ex. det var för jobbigt att vara en avvikare. Det visade sig också att det är lättare att stå för sin åsikt om man har en liten grupp bakom sig.

Det experiment jag tycker är intressantast är det som den amerikanske psykologiprofessorn Milgram utförde 1960-1963. Han ville undersöka hur långt man kunde få vanliga människor att gå när det gällde att tillfoga någon smärta enbart med hjälp av auktoritet. Experimentet gick ut på att försökspersonerna skulle agera lärare och ställa frågor till påstådda elever. När eleven, som satt i ett annat rum, svarade fel skulle läraren ge en elektrisk stöt. Under experimentet stod försöksledaren bredvid läraren och när läraren frågade om de inte skulle avbryta sade försöksledaren att det var mycket viktigt att fortsätta. Innan hade de flesta sagt att de skulle avbryta försöket när det kom för mycket skrik från eleven, men det var många som fullföljde. När sedan eleven satt i samma rum som läraren var det fler som avbröt och vid närkontakt med eleven var det ännu fler som avbröt. När det sedan var två till lärare som var tillsagda att vilja avbryta försöket var det bara 1 % som fullföljde. Slutsatsen blev att auktoriteten är den avgörande faktorn vid lydnad. Det måste finnas en klar ledare, när det var två oense försöksledare avbröts försöken mycket tidigare. Att man lyder när man har en auktoritär ledare blev sedan bevisat under Vietnam-kriget då många oskyldiga blev skjutna just för att officeren sade till.

Alla har attityder till allt. En attityd är en människas inställning till något. Det finns, enligt socialpsykologerna, tre komponenter i en attityd. Den kognitiva komponenten, ens kunskaper i ämnet, den affektiva komponenten, våra känslor vi har mot något och handlingskomponenten som syftar på hur vi faktiskt agerar. En del menar på att attityder ändras beroende på situation och en del menar på att attityder är inlärda och därmed kan läras om. Teorin om kognitiv dissonans menar på att man alltid försöker undvika motsägelser i kunskapsdelen av en attityd. Gruppdiskussioner är ett sätt angripa fördomar, för det är lättare att förändra attityder tillsammans med andra. Samtidigt är attityder viktiga för att man snabbt ska veta hur man ska ställa sig i en fråga när den kommer på tal.

Det finns formella ledare och informella ledare. Formella ledare är utsedda och informella ledare kan vara en helt annan. En del ledare kan ha en instrumentell ledarstil och är mer fokuserade på att gruppen ska uppnå goda resultat. Andra ledare kan vara emotionella ledare och fokusera mer på att gruppen ska trivas och må bra. Det bästa är en mix av stilarna, men det beror på vad det är för grupp och vad syftet är. Den kanske viktigaste dimensionen i ledarskapet handlar om hur ledaren förhåller sig till demokrati.
Det är viktigt att tillhöra en grupp, och gruppen påverkar starkt medlemmarnas attityder och beteenden. Många experiment har visat hur lätt det är för olika grupper att hamna i konflikt med varandra. Man har dragit parallellen till etniska konflikter.

Socialpsykologin är ett stort o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Socialpsykologi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-22

    bra information som stämmer ga

  • Inactive member 2010-12-21

    Hej! Vad har du för källa/bok som du använt dig utav? Kan du specificera dig lite mer? Författare, årtal m.m Mvh

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-17]   Socialpsykologi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9104 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×