Landanalys - Laos

16 röster
13953 visningar
uppladdat: 2008-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Syftet med denna rapport är att undersöka och analysera ett LDC-land utifrån landets olika geografiska aspekter och dess förutsättningar för en hållbar utveckling. Jag ska finna samband mellan de olika aspekterna och utvecklingsmöjligheterna, alltså hur och varför de olika aspekterna har påverkat och fortsätter påverkar landet. Den frågan som jag anser är mest intressant, men också svårast att besvara är ”varför är Laos ett underutvecklat land?” Men för att jag ska kunna besvara den frågan måste jag först börja med några mindre frågeställningar. En bra liknelse är att se de som att lägga ett pussel. Bit för bit får falla på sin plats och när jag tillsist lägger dit den sista pusselbiten har jag svaret på min huvudfråga. Så, de frågor jag istället ska börja ställa, är hur dess geografiska läge har påverkat landets utvecklingsmöjligheter, såsom vad har landet för tillgångar, och vilka tillgångar saknar det? Handelsmönster och ekonomiska aktiviteter är också ett par viktiga punkter i denna analys och vad har landet för politiskt- och ekonomisktsystem, vilka är levnadsvillkoren och hur ser miljöförstöringen ut? En annan intressant fråga kan vara hur befolkningsstrukturen ser ut idag och hur den såg ut längre tillbaka i tiden, hur har den utvecklats och hur tror man att utvecklingen kommer se ut i framtiden?

Metod
För att samla så bra och pålitlig fakta som möjligt ska jag endast använda mig av webbtipsen som min lärare givit mig samt andra pålitliga webbsidor. Fakta från muntliga lektionsgenomgångar och anteckningar och även fakta från tidigare kapitel som vi har arbetat med under terminen, vilka har varit tänkt som en sorts förberedelse inför denna uppgift. Samt litteratur som jag har lånat från biblioteket.Utredande text
Geografiskbiosfär samt landets geografiska läge
I Sydöstasien ligger ett land, som helt saknar kust och har en yta hälften så stor som Sverige. Landet heter Laos och gränsar till Burma och Kina i norr, i öster är landet omgivet av Vietnamn, Thailand till väster och tillsist Kambodja i söder.

Mekong heter den flod som rinner från norr till söder och har och har haft stor betydelse som transportled och även för fisket. Floden fungera i väster som gräns mot Thailand, vid flera av dess bifloder kan vi finna stora vattenanläggningar. Vattenkraften är en av Loas absolut största exportvaror. Landets jordyta står sig till stor del av högland, de norra högländerna består av regnskog. Totalt utgörs drygt hälften av landets yta av skog, därutav är timmer landets näst viktigaste exportvara. Öster om floden Mekong finner vi bördiga slätter. Laotierna är till majoriteten jordbrukare, men ägorna är små och de allra flesta bönderna odlar bara vad de själva och deras familjer behöver för att överleva. Det finns vissa områden som inte är odlingsbar på grund av att det fortfarande förekommer minor, efter Vietnamnkriget, som inte har detonerat.

Landet genomkorsas av flera bergskedjor i norr med toppar på över 2 000 meter. Längs Mekongfloden växer bland annat värdefulla tillgångar av teak, som är ett brunt, hårt träslag. Tropiskt Monsunklimat är en klimattyp inom den tropiska klimatzonen med en torrtid och en regntid. Laos har ett sådant klimat med regnperiod från maj till oktober. Och under denna tid är luftfuktigheten hög.Berggrund, jordar samt vatten och vegetation
Landet är rikt på naturtillgångar, till exempel har de en betydande tillgång av hög kvalitet järnmalm och hög mineraltillgång av bly samt guld och ten. Landet har även ganska hög tillgång på kol även det av bra kvalitet. Landet har en så kallad laterisk jordmån. Detta är starkt vittrade, röda, bruna och gula jordmåner i fuktiga tropiska och subtropiska klimat. Att döma av befolkningens stora systelsättning inom jordbruket är Laos jordar bördiga och gynnsamma att odla i. Laos saknar helt kust, så landets största tillgång på vatten är floden Mekong. Längs Mekong och dess bifloder är vattenanläggningar utbyggda för utvinningen av vattenenergi, 90 procent av elproduktionen kommer från vattenkraften. Ungefär 51 procent av hela befolkningen har tillgång till rent vatten

Det land som är inom den röda markeringen är Laos, den ljusgröna skuggningen på kartan motsvarar betydelsen för utnyttjad tät skog medan den mörkgröna skuggningen motsvarar orörd tät skog och de vita är landyta utan skog.

Politiskt och ekonomiskt system
Politik
Laos statskick är republik, enhetsstat och dess politiska system är uppbyggt på följande sett. Det är parlamentet, eller den så kallade nationalförsamlingen som stiftar lagar. De innehar också makten att utse och avsätta presidenten. Presidenten innehar den faktiska verkställande makten. Han utser också preliminärministern och andra regeringsmedlemmar, men innan de tillsätts måste de godkännas av nationalförsamlingen, till denne sker ett val vart femte år. När man har fyllt 18 år har man enligt lag rätt att rösta. Det finns bara ett tillåtet politisk parti och detta är det kommunistiska Laotiska revolutionära partiet, som har i stort sett all makt i Laos. Sedan 1992 tillåts dock personer som inte är medlem i partiet att ställa upp i valen. Annars har det inte mycket förändrats på det politiska planet under de senaste två decennierna. Staten håller hårda regler i samhället och det är otroligt mycket som är statskontrollerat. Rättsväsendet utgörs av så kallade folkdomstolar, styrda av kommunistpartiet.Ekonomi
Under 1980-talet inledde Laos en omställning från planekonomi till marknadsekonomi. Detta innebär att de gick ifrån att ha ett ekonomiskt system som bygger på att följa politiska riktlinjer för hur samhällets ekonomi ska utvecklas, till raka motsatsen, marknadsekonomi är nämligen ett annat ekonomiskt system som bygger på att tillgång och efterfrågan bestämmer produktion och priser. Detta har inneburit en kraftig ökning inom industrin och servicesektorn men som jag tidigare nämnt så är en majoritet av befolkningen sysselsatt inom jordbruket. Många av jordbrukarna odlar bara vad de själva och deras familjer behöver, så kallad självhushållning.

Laos uppfattas vara en av de fattigaste länderna i Asien. År 2007 var Laos BNP per capita 653 US dollar. Flera av landets naturrikedomar förblir outnyttjade, och detta som en följd av den stora andelen outbildad arbetskraft.

Ekonomiska aktiviteter
Primära, sekundära samt tertiära
Mer än tre fjärdedelar av arbetsstyrkan är sysselsatta inom jordbruket, basis grödan är ris. Utöver det odlas de bland annat kaffe, tobak och bomull. Timmer, kryddor och vegetabiliska oljor finns att hämta i skogarna. Laos har också mineraltillgångar som stenkol, malmer och ädelstenar. Men enligt ”Världen i dag” har industrin inte kapaciteten att förädla råvarorna, men den är under utveckling. Järnvägen saknas helt men är under uppbyggnad, vägarna är dåligt utbyggda och största delen består av grusvägar, en del av dem är inte ens farbara under regnperioden. Transport på vatten har därför haft en stor betydelse för landet. Läskunnigheten i Laos är ännu låg och utbildningen ligger endast på grundskolenivå. Sjuk- och hälsovården i landet har en låg standard och medellivslängden är låg.

Handelsmönster
Laos lider ständigt av ett underskott i handelsutbytet med utlandet. Importen är nämligen större än exporten. Man måste bland annat importera alla de så kallade kapitalvaror (sådana varor som ska användas under en längre tid), tillexempel bil, tv symaskin ect. Eftersom att landet saknar tillverkningsindustri för dessa, det sker även en import för alla oljeprodukter. En stor del av importen utgörs också av insatsvaror till textilindustrin och sammansättningsfabrikerna. I mitten av 1980-talet, när man påbörjade den ekonomiska reformpolitiken, började de ske omläggningar i utrikeshandeln. De då så viktiga exportvarorna elektricitet och trävaror utgör fortfarande en betydelsefull del av exporten, men numera är kläder och andra textiler de viktigaste exportprodukterna, de är inte de största men de viktigaste. Laos exporterar till EU-länderna på förmånliga villkor och stora delar av klädproduktionen hamnar där.

Landet har dåliga transportmöjligheter. Vägarna är dåligt utbyggda, de är för det mesta bara grusvägar och många av dem är inte farbara under regnperioden mellan maj till oktober. Denna komplikation gör så att transportkostnaderna blir onödigt dyra. Man håller på att utveckla järnvägen men för närvarande finns inga sådana förbindelser. Floden Mekong har en stor betydande roll när det gäller transporten av export och import.

Levnadsvillkor
utbildning
Vid sex års ålder påbörjar man en obligatorisk grundskola som pågår i fem år, detta följs sedan upp av två påbyggnadsstadier som ej är obligatoriska. Det var under 2000-talet fyra av fem barn som började grundskolan, men endast ungefär hälften av dem fullföljde de fem åren, det var sedan ytligare omkring 60 procent som inte gick vidare till det första påbyggnadsstadiet. Nivån på utbildningen är låg i landet, undervisningen hålls förutom detta på majoritet språket lao och det är inte alla barn som behärskar det. Utbyggnaden av utbildningssystemet har störts av den politiska oron sedan 1970-talet, perioder av inbördeskrig och bristen på resurser. Även om analfabetismen är hög i landet minskar den stadigt, lika så minskar skillnaden mellan att fler kvinnor än män saknar utbildning. Laos lider brist på kvalificerad arbetskraft, detta är en följd av att utbildningsnivån i landet är så pass låg som den är och att den högre utbildningen är ännu sämre utbyggd än grundskolan.

Massmedier
Inom medievärlden är privat ägande inte tillåtet, de laotiska medierna är helt statskontrollerade och självcensur tillhör vardagen för landets journalister. Analfabeten är utbredd i Laos och tyckta medier har liten spridning. Televisionen har två stadskontrollerade kanaler, sedan drivs en tredje av ett bolag som ägs gemensamt av den laotiska staten och ett thailändskt företag. Det enda sätten för laotierna att få ej regimstyrd information är genom en förbjuden motstridig radiostation eller genom internationell radio och tv samt via Internet.

Hälsa och jämställdhet
Sjukvården i Laos ligger på en mycket låg nivå. Enligt uppgifter från globalis.se så dör 79 av 1000 i barndödlighet och 650 av 100 000 dör i samband med graviditet och förlossning. Landet har 0,230 läkare på 1000 invånare och 759 av 100 000 är smittade av malaria. Den beräknade medellivslängden är 55 år. 51 procent av hela landets befolkning har tillgång till rent vatten, och 79 procent av de som bor i ständerna medan bara 39 procent av de som bor på lansbygden har tillgång till rent vatten.
Angående jämställdhet i arbetslivet saknar jag uppgifter, jämställdheten inom statsyret är 25 procent och jämställdheten på gymnasiet är 0,72 antal flickor per pojke och liknade uppgifter angående högskolan. Här sker emellertid en förbättring, skillnaden har varje år förbättrats lite. Klyftan mellan de båda könen utjämnas.
Situationen för kvinnorna varierar beroende på sociala och ekonomiska förhållanden samt etnisk tillhörighet, en del kvinnor deltar aktivt i samhällslivet.

Fattigdom
Omkring 66,1 procent av befolkningen i städerna är bosatta i slumområden. 27 procent av hela befolkningen lever i extrem fattigdom och cirka 21 procent av alla människor i landet är undernärda.

Befolkningsstruktur och befolkningsmönster
Befolkning och språk
På Laos finns det över 65 olika folkgrupper, men många av dem inkluderar bara ett par tusen människor, dessa hör till landets minoritetsfolk. Men i den stora officiella statistiken delas invånarna upp i tre ”huvudgrupper”. Under 1000-talet invandrade Laofolket till Laos från Kina och idag dominerar gruppen politiskt och socialt i landet. Närmare två tredjedelar av befolkningen talar Lao, detta är det officiella språket och är ett så kallat ”thaispråk”, alltså besläktat med språk som talas i Thailand. Av resterande befolkningen talar omkring en miljon mon-khmerspråk och sedan förekommer en rad med minoritetsspråk. Engelska och Franska används i stor utsträckning som handelsspråk. De tre huvudindelningarna av landets befolkning har skett på följande sett:

• Det är lao lum, detta är den största gruppen och kallas även låglandslaotikerna, därför att dom i första hand är bosatta i lågland och försörjer sig på risodlingen. Denna grupp utgörs av mindre thailtalande folkgrupper.

• Lao theung eller de så kallade inlandslaotikerna är den näst störta folkgruppen. De lever i bergstrakterna och livnär sig på svedjebruk och jakt. Och hit räknas de folk som anses utgöra landets ursprungsbefolkning.

• Den tredje och minsta folkgruppen kallas för höglandslaotiker, dessa invandrade från norr under 1800-talet och bosatte sig i de högre bergsregionerna.

Förhållandet är spänt mellan laofolket och de många minoritetsgrupperna. Man anser att när regimen under 1980-talet gjorde ekonomiska förändringar i landet ska detta ha gynnat laofolket på bekostnad av minoritetsfolket. Detta har i sin tur lett till ökad etniska motsättningar. Hamong, som är den viktigaste folkgruppen bland höglandslaotikern, har fört gerillakrig mot kommunistregimen sedan de tog över makten 1975. Närmare en tredje av hamongbefolkningen har flytt till USA och Thailand.

Laos är ett glesbefolkat land, majoriteten av befolkningen lever på landsbygden. Bergstrakterna är sparsamt befolkade, de flesta laotier bor i Mekongdalen. Landets befolkning är också väldigt ung, över hälften av invånarna är inte äldre än 20 år. Den snabbt tillväxten har sedan 1990-talet dämpats något men befolkningen fortsätter att växa snabbt. Dämpningen är en följd av de statliga kampanjerna för preventivmedel och födelsekontroller.


Denna pyramid visar hur befolkningsstatistiken såg ut år 2000.


Denna pyramid visar hur befolkningsstatistiken förväntas se ut år 2050.

Majoriteten är bosatta på landsbygden medan få människor bor inne i städerna. Men vart eftersom att industrierna ökar förflyttar sig också människorna. Ännu har inga stora delar av landet börjat urbanisera. Men då har inte landet någon stor industri ännu heller.Religion och kultur
Ett land med så många etniska grupper som Laos har, har givetvis olika religioner. Andetro och förfädersdyrkan uppblandat med buddismen lever sedan långt tillbaka kvar hos många folkgrupper. Men landets regerande religion är buddismen som tydligt uttrycks i Laos kultur, i from av konst och arkitektur. Många av de buddistiska byggnaderna är prydda med kalkmålningar och utsmyckning som berätta om Buddhas liv, detta är vad många av turisterna tycker är sevärt.

Sedan 1975 då det kommunistiska maktövertagandet skedde har litteraturens största uppgift varit att hylla socialismen. Man har dock sedan mitten av 1980-talet då den ekonomiska liberaliseringen inleddes kunnat publicera noveller med känslor och viss regimkritik. Den laotiska regeringen är noggrann med att understryka att de ska bevara och försvara det unika som finns i landets kultur, kanske mest av oro för de växande utländska, framförallt thailändska, inflytandet i landet.

Resursanvändning och hushållning
Laos har riktligt med naturtillgångar. Bland annat vatten och skog. En stor del av vattentillgången svarar floden Mekong för, i denna flod finns vattenanläggningar, så kallade dammar, som utvinner energi. 90 procent av landets elproduktion kommer från denna energikälla. Skog är en annan stor naturtillgång, timmer och andra trävaror svarar även den för en stor del av Laos export. Landet har många naturtillgångar att tillgå, men är oerhört dåliga på att utvinna dem. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kunskap. Och inte kapital heller, för att starta industrier. Men fler och fler utländska företag investerar i landet.

Om varje människa skulle förbruka lika mycket som en laotiker gör i genomsnitt, skulle vi bara, enligt globalis.se, behöva tillgå ett halvt jordklot. Om alla däremot förbrukade lika mycket som Sverige gör skulle det motsvara tillgångar på 4 ½ jordklot.

Miljöförstörning
Det pågår en illegal smuggelhandel av timmer. Man beräknar att ungefär 2600 km2 ”försvinner” varje år. I Sverige släpper varje person i genomsnitt ut ungefär 8 ton koldioxid per år. Medan man i u-länderna släpper ut omkring 2 ton per person per år. Laos är ett glesbefolkat land, industrin har inte utvecklats i någon stor omfattning där ännu, enligt uppgifter från gobalis.se finns det i genomsnitt 3,7 bilar per tusen invånare. Svedjebruket har också ställt till problem, regeringen anstränger sig för att begränsa detta sett att avverka. Och försöker i stället göra återplanteringar, de har även försökt få internationell hjälp.


Analys:
Laos är ett mycket underutvecklat land och detta på grund av en rad olika omständigheter och händelser. Landet har bland annat haft ett hårt förflutet då de har drabbats av diverse saker som hämmat landets utveckling på olika sett. Det har varit politiskt oroligt i landet under flera och längre tidsperioder. Delar av befolkningen har fört gerillakrig mot regeringen och även inbördeskrig har först mellan befolkningen. Detta drabbar landet ekonomiskt och det hämmar utvecklingen av skolväsendet samt de få resurser landet har inom sjukvården missbrukas och ges, enligt mig, till fel personer. De borde fokusera på de oskyldiga, unga och sjuka, bekämpa sjukdomar och inte hjälpa sådana som bidrar till oroligheterna i landet. Alla har samma värde, de säger jag inte emot, men sjukvården måste helt enkelt utvecklas, detta är ett faktum. Samhället skulle behöva utveckla en offentlig sektor, där utbildning, service och tjänster samt sjukvård och äldreomsorg är en självklarhet. Hälsan i landet ligger långt under standard, detta till följd av att bristen på sjukvård är så pass stor.

Utbildningen i landet ligger även den på en låg standard, de fem första grund åren är obligatoriska men bara fyra femtedelar av barnen börjar och sedan är det bara hälften av dem som slutför den fem åriga utbildningen. Detta tror jag är en följd av att de måste arbeta, hjälpa till hemma. Familjen har helt enkelt inte råd att låta barnen studera utan de måste arbeta så de kan bidra till föda och boende. Eftersom att utbildningsnivån är så låg lider landet därför av kraftig brist på kvalificerad arbetskraft och detta får oerhört stora följder i längden.

Utveckling tillsammans med tillgång är a och o för att ett land ska lyckas. Flera av landets naturrikedomar är nästintill outnyttjade, och det är där det finns pengar att hämta. Men, åter igen, bristen på skolad arbetskraft är oerhört hög och utan kunskaper och erfarenheter vet de inte hur de ska arbeta med naturtillgångarna. Det har dock under de senare årtiondena börjat förändras, den industriella utvecklingen har sakta börjat utvecklas, den har i alla fall fått en liten knuff för att komma igång. Inflationen har för dagsläget börjat sjunka och detta på grund av att landet får fler och fler utländska investerare, framförallt inom gruvindustrin

Laos saknar helt kust och ligger intryckt mellan fem grannländer. Saknaden av kust bidrar till svårigheter för transport av export- och importvaror. Transportförbindelser med andra världsdelar får onödigt dyra kostnader så handeln till och från grannländerna är viktig för landets ekonomi. Kommunikationen och transportförbindelserna inom landet är också oerhört begränsade. Vägnätet bör ses över och utvecklas.

Fast att landet har sådan stor tillgång på elektricitet så är det en mycket begränsad andel av befolkningen som har tillgång till det. Här spelar återigen ekonomin in, landet behöver expotera för ekonomin skull och priserna för elektriciteten blir för hög för en vanlig laotiker. Staten prioriterar inte och har inte råd att bygga ut elnätet. Telefonin i Laos är även den dåligt utvecklad.

Under 1980-talet inledde reformekonomin, landet har sedan dess haft en god ekonomisk tillväxt. Men nu skulle den behöva vidare utvecklas för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten. Politiken måste följa upp de ekonomiska förändringarna. Statsstyrdheten ger idag ingen plats för privatföretagsverksamhet i någon större omfattning. Vist har den förbättrats gentemot förut då de absolut inte förekom, men det är i en väldigt knapp omfattning.

För inte allt för länge sedan var det knappt tillåtet för turister att resa fritt i landet. Nu har den sektorn utvecklats, landets besökare ökar för varje år. Och som grannland till Thailand har de stora möjligheter att vinna turisternas intresse ännu mer. Att utveckla och öka turismen i landet anser jag är en viktigt för utvecklingen.

Genom att Laos inte har utvecklade industrier i någon större omfattning, få bilar och liten energianvändning är utsläppen få. Miljöförstöringen sker inte genom miljögifter, men däremot genom svedjebruket. Landet illegala smuggelverksamhet av trävaror bidrar till en negativ påverkan av miljön. Även om de har stora tillgångar av skog och timmer så finns det inget som säger att det kommer vara i all evighet, någon gång tar det slut. Och eftersom att det är en utav få faktorer som Laos livnär sig på skulle de få miss ödande följder.

Den utbredda fattigdomen i landet är stor, många lever under förfärliga omständigheter. Underutvecklingen i landet är något vi absolut måste komma ifrån. Alla människor har rätt till ett värdigt liv, som de är nu i Laos så finns det inte ens på kartan för en stor del av befolkningen. Deras levnadsstandard gentemot våran är hänsynsväckande, hur kommer det sig att världarna kan se så olika ut?

Slutsatser:
Vi vill skapa en hållbar utveckling för Laos. Detta innebär att en hel del omställningar och förändringar krävs inom samhället. Och det är inga förändringar som sker på några månader eller ett år, utan vi behöver ändra och utveckla aspekterna under en längre tid för största möjlighet att förändringen ska hålla i längden. Framför all krävs det att människorna i landet får mer rättigheter, regeringen måste utveckla sin politik för att landet ska kunna utvecklas. Industrier, privat företagsverksamhet, sjukvård, kommunikationer, utbildningar och säkerheten i landet samt vägnätet och motverka fattigdomen i några av de viktigaste aspekterna att arbeta med.

Som det ser ut i dag finns det en oro för att klyftorna mellan fattiga och de som har det välställt i landet kommer att öka genom en industrialisering. Och detta får inte hända. Det är viktigt att det blir rätt från första början så att inte problemet med fattigdomen står kvar när Laos väl kommit upp på fötter. Så en kombination mellan en fortsatt ekonomisk tillväxt och en politik om mänskliga rättigheter är nödvändig för att komma till rätta med den utbredda fattigdomen. Utbildningen nämns ett flertal gå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Landanalys - Laos

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-17]   Landanalys - Laos
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9925 [2023-02-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×