• The Portrayal of Evil in C.S. Lewis’s The Horse and His Boy
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten
 • Språklig dramatik vid Svansjön : Den spänningsskapande dialogen i Kristina Lugns Kvinnorna vid Svansjön
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Södertörns högskola/Institutionen för genus, historia, litteratur och religion
 • Hero Battles: utveckling av ett textbaserat webbspel
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/LTU Skellefteå/Grundutbildning
 • Fantasy Proneness and Coping
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Psychology
 • Bokprat - en pedagogisk metod for barnbibliotekarier
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)
 • Den kvinnliga ledarrollen i byggbranschen. Byggbranschen - rå men hjärtlig.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)
 • HUR AP-KONVERTIBELN FUNGERAR I FÖRHÅLLANDE TILL MEZZANINE OCH SÄLJARREVERS
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Open Book Accounting - I vilka situationer används den? Vilken information samals in och hur viktig är den?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Inget varar för evigt - Om diagnostiseringen av lindrig utvecklingsstörning utifrån teorier om social konstruktion.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete
 • Gap mellan praktik och normativ teori? En studie av informationsanvändning under strategiutveckling och strategiimplementering i sju stora tillverkningsföretag
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Proportionalitetsprincipen vs. Straffprocessuella tvångsmedel
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Juridiska institutionen
 • Skadestånd i diskrimineringsmål - avskräckande effektiva och proportionerliga?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Juridiska institutionen
 • Konstruktörsanpassning av CAD - Ett examensarbete tillsammans med Stiba AB, Borås -
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
 • ”Är man inte trovärdig när man pratar om sex och samlevnad så blir man kapad vid knäna" En kvalitativ studie om lärares förutsättningar och tillvägagångssätt i sex och samlevnadsundervisningen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för medicin
 • LEAN - En kulturell förändring
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Intuberade patienters upplevelser av kommunikation under vårdtiden på IVA
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
 • Kvinnors symtom och upplevelser vid akut hjärtinfarkt: En första kontakt med ambulanssjuksköterskan
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
 • Faktorer som påverkar skuldsättningsgraden - En jämförande studie av svenska börsnoterade läkemedels- och fastighetsbolag
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Andra Avenyn - och den andra generationens TV-tittare
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation
 • Hur påverkas företagsvärdet av en MBO? - En fallstudie av Fredrik Mogensen AB
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Livskvalitet och lidande hos människor med psoriasis
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
 • Framtida pensionsutbetalningar - Vad styr valet av strategi för att avsätta medel för pensioner?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/School of Health and Science
 • Implementering av en teknisk plattform - Standardisering av en PC-miljö inom en organisation
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Informatics
 • Företagsfinansiering - Varför lånar kvinnor mindre pengar än män då de startar företag?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)
 • Beredskapen inför revisionspliktens avskaffande – en fallstudie av revisorsprofessionen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)
 • Hållbarhetsredovisning – Så påverkas revisorn.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)
 • Given, och Eder skall bliva givet Avdragsrätt för sponsring med särskild fokus på kultursponsring
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/School of Health and Science
 • Budget och/eller Rullande prognoser?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)
 • Patientupplevelser av möten på akutmottagning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
 • Utfärdande av apportintyg Vilka problem skapar det för revisorn?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Next page 2 / 1529