Competitive IS/IT strategy : A qualitative study about IS/IT strategy and its influence on business strategy in small service enterprises

1847 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Informationssystemet (IS) det vill säga datoriserade program och applikationer som ett företag använder sig av är en central del i verksamheten. Informationsteknologi (IT) är hårdvaran och infrastrukturen som IS använder sig av. I och med detta är IS och IT starkt relaterade till varandra och flera brukar benämna detta med IS/IT. Flera småföre-tag (10-49 anställda) använder sig i allt större utsträckning av IS/IT i deras verksamheter och många skulle inte kunna fungera utan IS/IT. Hit hör även att småföretag är en be-tydande del flera länders ekonomi. För att ett företag ska kunna fungera effektivt bör det finnas en affärsplan som är elementär då företaget ska ta lån av bank eller förvalta pengar från finansiärer. I en affärsplan finns vanligen en vision, affärsidé, mål, strategi, nätverk, Produkt/tjänst inklusive prissättning, marknadsplan (kunder, marknad, konkur-renter, marknadsundersökning), budgetar och tid- och aktivitetsplan. I denna uppsats inriktar vi oss endast på strategier eftersom vi vill begränsa uppsatsen och vi har ett stort intresse för strategier. En strategi är ett tillvägagångssätt för att uppfylla företagens uppsätta mål. Det finns dock en relation mellan de olika delarna i affärsplanen och de är inte helt skilda från varandra, exempelvis så blir strategin med största sannolikhet bristande om målen är dåligt utformade. För att ha denna relation är det vikigt att ha en explicit strategi. Denna typ av strategi är framtagen genom en planeringsprocess som är dokumenterad medan en implicit är utvecklad genom händelser inom företaget som inte är dokumenterade.För att fatta de rätta besluten och planera investeringar för IS/IT korrekt är det grund-läggande med en IS/IT-strategi, som kan användas för att nå målen för IS/IT.Vår huvudfråga är: Hur kan IS/IT-strategi påverka affärsstrategi hos svenska små tjänsteföretag och hur kan denna relation förbättras? Syftet är att undersöka hur IS/IT-strategi kan påverka och förbättra affärsstrategi i små svenska tjänsteföretag. Vi ämnar också studera hur IS/IT-strategi används i små svenska tjänsteföretag.Vi gjorde vår empiriska undersökning på sex små tjänsteföretag i Jönköping. Tre av fö-retagen hade en explicit affärsstrategi och ingen hade en explicit IS/IT strategi. Resultat är att små tjänsteföretag till största delen använder sig av implicita affärs- ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Competitive IS/IT strategy : A qualitative study about IS/IT strategy and its influence on business strategy in small service enterprises

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Competitive IS/IT strategy : A qualitative study about IS/IT strategy and its influence on business strategy in small service enterprises
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12507 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×