Alkoholism, en sjukdom?

24308 visningar
uppladdat: 2003-01-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SAMMANFATTNING

Mitt syfte är att ta reda på om alkoholism kan betraktas som en sjukdom. Jag vill också titta på om det som alkoholist är en fördel att få en sjukdomsbeteckning. Jag gör detta med hjälp av att ställa vissa frågor. Hur definieras sjukdom? Detta är egentligen ganska enkelt, det finns vedertagna punkter som en sjukdom skall uppfylla för att klassificeras som en sjukdom.
· det ska finnas tydliga symptom som går att återfinna hos alla med sjukdomen
· det bör finnas fysiska markörer som kan spåras med laboratorieprover
· det ska finnas ett klart sjukdomsförlopp - vilka olika stadier finns, hur utvecklas sjukdomen, vilken är prognosen man bör kunna ange den direkta fysiska orsaken till sjukdomen
Men det finns också andra synsätt. Man kan t.ex. ställa sig frågan om allt som inte friskt är sjukt, är det som är normalt friskt? Ja, det handlar om hur vi som individer ser saker och ting. Men om vi återgår till punkterna som skall uppfyllas så har jag fått svar på fråga.

Nästa fråga är, hur definieras alkoholism? Min undersökning visar att en alkoholist är en person som tappat kontrollen över sitt drickande. En alkoholist är oftast en person som till en början både har familj och arbete men ju längre tid som går kommer fler konsekvenser och fler egen värderingar bryts. Om den inte hejdas kommer den antagligen att leda till fängelse, institutioner eller död.

Jag har också tittat på om det finns fördelar och nackdelar för en alkoholist att se alkoholism som en sjukdom. Några direkta nackdelar kan jag inte hitta. Det ända är att vid första stadiet när man säger att man är alkoholist kan man använda detta som en anledning till att dricka. Men använder man inte den anledningen så använder man någon annan.

Fördelarna är lättare att se. En sjukdom har oftast någon medicin så också denna. Medicinen heter avhållsamhet, precis som en kattallergiker som måste avhålla sig från katter måste alkoholisten avhålla sig från alkohol och andra droger. Som alkoholist behöver man inte heller slå på sig själv längre för att man inte kan hantera alkohol. Det blir att kapitulera inse sjukdomen och göra något åt det.

SAMMANFATTNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING
BAKGRUND Sid 2
SYFTE Sid 2
FRÅGOR Sid 2
METOD Sid 2
RESULTAT
HUR EN SJUKDOM DEFINIERAS. SID 3
HUR ALKOHOLISM DEFINIERAS. SID 4
INTERVJUER. SID 5
FÖRDELAR OCH NACKDELAR FÖR EN ALKOHOLIST
ATT SE ALKOHOLISM SOM EN SJUKDOM. SID 7

DISKUSSION Sid 8

KÄLLFÖRTECKNING Sid 9
INLEDNING


BAKGRUND

Jag är en nykter alkoholist och frågor om beroende och dess konsekvenser intresserar mig och gör att jag påminner mig om mitt egna beroende.
SYFTE
Jag vill ta reda på om alkoholism kan betraktas som en sjukdom. Jag vill också titta på om det som alkoholist är en fördel att få en sjukdomsbeteckning.

FRÅGOR
Dessa är de frågor som jag söker svar på.

· Hur definieras sjukdom?
· Hur definieras alkoholism?
· Finns det fördelar och nackdelar för en alkoholist att se alkoholism som en sjukdom?

METOD

Litteraturstudier av AA: s program plus andra böcker om alkoholism (se källförteckningen). Öppna intervjuer med fasta frågor med två f.d. missbrukare då jag utgått från följande frågor: Kan du beskriva sjukdomen? Kan du beskriva varför du tycker det är en sjukdom? Varför drabbas inte alla som kommer i kontakt med droger? Hur vet man när någon har sjukdomen?
Jag har också använt mina egna erfarenheter som alkoholist och min egen Minnesota behandling. Minnesota behandling är en ettårig behandling varav fyra veckor primärvård och resten öppenvård. Behandlingen bygger på AA: s 12 stegs program.
AA = ANONYMA ALKOHOLISTER: Sammanslutning av alkoholister bildad 1935 i USA och med representation i över 100 länder. Organisationen består av lokala självhjälpsgrupper, s.k. AA-grupper. Man arbetar efter ett program för tillfrisknande i 12 steg. Enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka alkohol.


RESULTAT

HUR DEFINIERAS SJUKDOM?

I ”Medicin Myter Magi” en bok av Lisbeth Sachs som är socialantropolog och har forskat i sjukdomars bakgrund. Där kan man läsa att vad som är sjukdom eller inte definieras inte enbart av tillståndets rent biologiska karaktär. Om det är en sjukdom eller inte beror mycket på vad jag som individ och omgivningen ser det som.
När det sjuka blir normalt eller det friska onormalt, vilket är då en sjukdom?

En definition som kom fram i Sverige under åttiotalet och uppfyller de krav WHO ställer går att läsa på SCAA: s hemsida.

”När en sjukdom definieras skall vissa förutsättningar vara uppfyllda:
· det ska finnas tydliga symptom som går att återfinna hos alla med sjukdomen
· det bör finnas fysiska markörer som kan spåras med laboratorieprover
· det ska finnas ett klart sjukdomsförlopp - vilka olika stadier finns, hur utvecklas sjukdomen, vilken är prognosen
· man bör kunna ange den direkta fysiska orsaken till sjukdomen”

Den fysiska orsaken saknas vid flera klassade sjukdomar som t.ex. psykiska sjukdomar. Forskningen kanske så småningom kan få en klarare bild av sammanhanget i dessa fall men frånvaron av direkta fysiska orsaker blir ändå inte avgörande för definitionen.
När det gäller alkoholism, saknas än så länge den klart angivna fysiska orsaken, även om forskningen har visat på vissa tänkbara ämnen och mekanismer som skulle kunna ligga bakom. Däremot uppfyller alkoholismen de tre första villkoren för en sjukdomsdefinition, det går nämligen att finna tydliga symptom hos alla med sjukdomen, det finns också fysiska markörer som kan spåras med laboratorieprov, det finns också ett klart sjukdomsförlopp.


HUR DEFINIERAS ALKOHOLISM?

Ordet alkoholism är för många människor starkt negativt laddat. De vill inte gärna förknippa sin egen (eller anhörigas) användning av alkohol med ett begrepp som de flesta helst hänför enbart till socialt utslagna personer.
Begreppet alkoholism skapades av den svenske läkaren Magnus Huss redan 1849 och är att se som en saklig term för att karaktärisera ett alkoholberoende. Ett beroende som sakta men säkert gör att individen går emot sina egna värderingar och skadar sig och andra med sitt beteende.

Man räknar med att minst 10% av befolkningen i Sverige löper stor risk att hamna i detta tillstånd, det är således inte enbart de socialt utslagna som faller inom ramen för detta begrepp, utan stora grupper av personer med ett till en början helt ordnat familjeliv och yrkesliv riskerar att bli alkoholister.

Alkoholismen är en kronisk, obotlig och dödlig sjukdom, det finns ingen behandling som kan få en alkoholist att dricka normalt. Om alkoholintaget inte upphör, förvärras sjukdomen, och den leder till för tidig död.
Enligt SCAA finns det forskare som hävdar, att det skulle vara till skada för behandlingsarbetet att man kallar alkoholismen för en sjukdom. De menar att beroende då skulle se en ursäkt för att fortsätta i sitt beroende ("Jag är sjuk, så därför kan jag inte göra något åt det").

SCAA menar att dessa forskare är rena teoretiker utan egna erfarenheter av behandlingsarbete. De som aktivt arbetar med behandling har sett raka motsatsen. De beroende får lättare att ta emot behandling när de vet att de har en sjukdom.
Inom AA anser man att man inte kan bota alkoholisten, men man kan genom behandling lära den alkoholberoende att leva med sjukdomen genom att vänja sig vid total avhållsamhet från alkohol (ungefär som en allergiker måste göra med de ämnen som framkallar allergin).
Enligt SCAA ifrågasätts detta av en del forskare, som menar sig ha bevis för spontan läkning och för möjligheten för en alkoholberoende att återgå till normalt drickande. De som arbetar inom AA och Minnesotamodellen säger sig inte kunna godta den uppfattningen, eftersom den enligt deras uppfattning motsägs av miljoner människors erfarenheter runtom i världen. Man menar, att man i inget företag, i ingen familj, har kunnat se exempel på en sådan spontan läkning som dessa forskare anser sig kunna visa.

INTERVJUER

Jag har intervjuat två f.d. missbrukare om deras syn på alkoholism.
Först med Hans som har ett långt missbruk bakom sig men har varit ren i femton år. Han jobbar just nu som drogterapeut på ett behandlingshem som arbetar efter Minnesotamodellen.
När vi pratar om alkoholism använder Hasse ordet drog istället för alkohol, han menar att man inte får glömma bort att alkohol är en drog. Många narkomaner har glömt detta och bytt ut den ena drogen mot den andra t.ex. alkohol. Sjukdomen hos en narkoman och en alkoholist är den samma.

Kan du beskriva sjukdomen?

Jag kan beskriva sjukdomen på många sätt, men jag ser den som en andra personlighet som man har inom sig. Ger man den personligheten näring så tar den över. Har man inget att komma med, några vapen mot sjukdomen har man inte en chans. Det är en listig, falsk och stark personlighet som tar över alla mina bästa resurser.

Kan du beskriva varför du tycker det är en sjukdom?

Enkelt därför att man gör saker som man mår dåligt av och man gör det igen. Man gör om det, tvångsmässigheten är otrolig och dumdristig men man fortsätter. Det är som att gå efter en väg och hamna i en fallgrop och sen gå samma väg en gång till, det är inte friskt.

Varför drabbas inte alla som kommer i kontakt med droger?

Enkelt sett så tror jag inte alla har drogpersonligheten.

Hur vet man när någon har sjukdomen?

Man ser hur personen ifråga blir besatt av drogen till den grad att han eller hon oavbrutet bryter mot sin egen etik, skadar sig själv och andra. Får negativa konsekvenser men gör om det, det kan man se ganska tidigt.
Den andra intervjun är med Håkan, även han med lång beroende bakom sig. Han har varit fri ett år och jobbar på ett behandlingshem.

Kan du beskriva sjukdomen?

Förnekelsen, den förnekande mekanismen kring de händelser och de skador som man åsamkar sig själv och andra människor genom sitt sätt att agera som missbrukare. Sjukdomen är delvis ett inlärt beteendemönster men kan också förklaras utifrån ärftliga faktorer. Både ärftliga och psykologiska faktorer.

Kan du beskriva varför du tycker det är en sjukdom?

Därför att det inte är friskt, ungefär motsatsen till vad som är normalt. Det kan inte vara friskt att fortsätta bete sig på ett sätt som är ytterst skadligt, dels för den egna individen men också för sin egen familj. Kanske för sina egna barn, sin egen fru eller man, föräldrar. Det kan inte vara friskt då det inte är något man önskar sig. Dessutom visar det sig att det är ytterst svårt att få kontroll om man en gång börjat förlora kontrollen. Beroendet är en sjukdom helt enkelt.

Varför drabbas inte alla som kommer i kontakt med droger?

Varför, det vet jag faktiskt inte? Jag litar på de siffror som finns att 10 % av befolkningen ungefär, uppskattningsvis i de flesta kulturer har någon form av drogberoende. Vi vet inte vilka det är, men 50 % av dem som behandlas för beroende har ärftliga faktorer som spelar in. Sen vet vi också att sjukdomen kan utvecklas utifrån svåra traumatiska eller andra kriser i livet. Något riktigt svar på den frågan har jag faktiskt inte.

Hur vet man när någon har sjukdomen?

En enkel definition kan ju vara att en människa som genom sitt intag av olika berusningsmedel försätter sig i svåra livssituationer gång på gång och fortsätter att upprepa detta beteende är en beroendepersonlighet, och har således den här sjukdomen.

FINNS DET FÖRDELAR OCH NACKDELAR FÖR EN ALKOHOLIST ATT SE ALKOHOLISM SOM EN SJUKDOM?

När jag första gången sa att jag var alkoholist var det en befrielse. Nu kunde jag dricka och skylla på att jag var alkoholist. Samma inställning har jag också hört av många missbrukare, både på behandlingshemmet och på AA-möten. Att definiera mig som alkoholist fick mig inte att dricka vare sig mer eller mindre. Det var bara ytterligare en ursäkt, hade jag inte använt den så hade jag använt någon annan som t.ex. ”jag är född med en törstig gom” eller ”jag, problem? Jag sköter ju mitt jobb”.

Det var först när jag kapitulerade och erkände mitt beroende på riktigt som sjukdomsbegreppet blev en riktig fördel för mitt tillfrisknade. Att det är en sjukdom gör inte att jag kan smita undan mitt ansvar, tvärtom. Jag har fullt ansvar för att hålla min sjukdom i schack. Jag blev däremot av med lite självförakt och fick en förklaring till varför jag inte kunde låta bli fast jag förpestade livet för min omgivning och mig själv.

En fördel är också att en sjukdom även om den inte går att bota så går det att hålla den i schack med medicin. Min medicin är att jobba i AA: s tolvstegsprogram och gå på möten (precis som det är för en diabetiker som tar sitt insulin). AA:s tolvstegsprogram är ett förslag i tolv steg för att arbeta med sig själv och att komma till självinsikt.

Det gäller också att få ens anhöriga att förstå att alkoholism är en sjukdom och att även de är sjuka. Att vara anhörig innebär oftast att vara medberoende. Det vill säga ett tillstånd när man lever nära en alkoholist och anpassar sig efter det. När de anhöriga får insikt om sjukdomen förstår de varför de mår dåligt och att det inte beror på dem att alkoholisten dricker.


DISKUSSION

Det som inte är friskt, är sjukt. Så enkelt skulle man kunna beskriva verkligheten, vad skulle annars ligga emellan friskt och sjukt.
Jag tycker att jag fått fram vad som definierar en sjukdom och med den bilden var min fråga om alkoholism är en sjukdom?

Jag tycker jag att det är klart att alkoholism är en sjukdom. Jag vet att alla inte håller med om detta. En sjukdom behöver inte ha någon biologisk förklaring. Det finns många sjukdomar som inte uppfyller alla krav på vad som är en sjukdom, trots detta klassificeras de som sjukdomar.
Det är inte är friskt att dricka så att man om och om igen bryter sina etiska värderingar, samt skadar sig själv och andra. Med andra ord ödelägger ens liv fast man inta vill men har inte kraften att få stopp på detta. Eftersom det inte är friskt så måste det vara sjukt.

Enligt min syn att se på saken är det en fördel för alkoholisten att se alkoholism som en sjukdom. Inte på grund av att man kan skylla på sjukdomen och släppa ansvaret utan tvärtom, man har alltid ansvar för sina handlingar, så o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Alkoholism, en sjukdom?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-29

    Dålig statistik - Anonyma Alko

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-03]   Alkoholism, en sjukdom?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1501 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×