Sexualitet på ålderns höst. Sjuksköterskans förhållningssätt till den geriatriska patientens sexualitet

2916 visningar
uppladdat: 2005-11-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INTRODUKTION: Läkare och övrig vårdpersonal diskuterar sällan sexualitet med äldre patienter och sexuella frågor förekommer sällan som en indikator i skattningsskalor för dagliga livets aktiviteter eller livskvalitet för äldre. Vårdpersonal har bristande kunskap om de äldres sexualitet. För sjuksköterskeutbildningar finns det litteratur i ämnet, men man undervisar inte ofta om hur man diskuterar med patienten om sexuella problem. SYFTE: Syftet med denna uppsats var att undersöka det vetenskapliga underlaget för om det är sjuksköterskans uppgift att fråga den geriatriska patienten om sexualitet. Hypotesen var att om sexualitet är ett viktigt behov hos äldre så bör detta tas hänsyn till i planeringen av den äldre patientens omvårdnad. METOD: Studien var en litteraturstudie av 10 vetenskapliga artiklar. Man sökte i databaser CINAHL, PubMed och PsychInfo. Sökorden som användes var sexu*, sexuality, sexual behavior, nurs*, health personnel, attitude, elderly, aged, patient och geriatric*. TEORETISK REFERENSRAM: Hendersons och Eriksons omvårdnadsteorier har legat till grund för granskningen av artiklarna. RESULTAT: Resultatet av litteraturstudien visade att det var ovanligt att vårdpersonalen, inom de vårdenheter vilka den geriatriska patienten passerade i vårdförloppet, frågade om sexualitet trots att de ansåg detta vara viktigt. Istället väntade vårdpersonalen att patienten skulle fråga. Patienter hade behov av att få information om sexualitetsproblematik, men väntade att vårdpersonalen skulle initiera diskussionen. Det förekom olika åsikter, om vem som skulle fråga patienten om sexualitet såsom sjuksköterskan, läkaren eller psykologen. DISKUSSION: Eriksson betonar att olika yrkeskategorier bör arbeta tillsammans för att hjälpa patienten nå målet hälsa. Enligt Henderson har sjuksköterskan, såsom alla medlemmar i den medicinska arbetsgruppen, ansvar för patientens undervisning. För att kunna diskutera sexualitet med den äldre patienten bör sjuksköterskan få utbildning både i sexologi och i informationsteknik åtminstone på en grundläggande nivå, vilket motsvarar nivåer P (Permission) och LI (Limited Information) i PLISSIT- modellen. PLISSIT - modell är ett hjälpmedel, som innehåller fyra stadier i omhändertagandet av patienter, som har problem med sexualitet. Enligt Socialstyrelsen bör all personal inom sjukvården kunna åtminstone det första stadiet - att ge tillåtelse både till sig själv och patienten att tala om sexuella frågor. S...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sexualitet på ålderns höst. Sjuksköterskans förhållningssätt till den geriatriska patientens sexualitet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-11-03]   Sexualitet på ålderns höst. Sjuksköterskans förhållningssätt till den geriatriska patientens sexualitet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17018 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×