Avreglering av det svenska spelmonopolet -Hur påverkas aktörerna på marknaden?

1985 visningar
uppladdat: 2008-03-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund och problem: Spelmarknaden är en bransch som haft en otrolig tillväxt de senaste åren, framför allt beroende på att den tekniska utvecklingen gått framåt i rask takt och därmed möjliggjort nya kanaler för utbud av spel. Spelmarknaden i Sverige har sedan lång tid tillbaka varit statligt reglerad och på grund av det endast varit förbehållen vissa enstaka aktörer. På senare tid har denna monopolsituation ifrågasatts flitigt av såväl olika riksdagspartier som av EU. Inför riksdagsvalet 2006 var en förändring av spelmarknaden ett löfte från alliansen vid eventuell valseger. Eftersom alliansen segrade har regeringen tillsatt en utredning om spelmonopolet som ska vara klar 15 december 2008. Situationen på spelmarknaden är med tanke på detta högst aktuell och är därför ett intressant område att studera. Problemformulering: Studien har framför allt inriktats utifrån tre problemfrågeställningar: · Hur ser situationen ut på den svenska spelmarknaden? · Hur påverkas spelbolagen på den svenska marknaden vid en avreglering av spelmonopolet? · Hur ser framtiden ut för det svenska spelmonopolet? Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för den svenska spelmarknaden för att utifrån detta kunna analysera hur aktörerna på marknaden kommer att påverkas vid en eventuell avreglering av spelmonopolet. Syftet är även att kunna dra slutsatser kring framtiden för det svenska spelmonopolet utifrån studiens underlag. Avgränsningar: Studien är avgränsad till tre spelbolag som agerar på den svenska marknaden direkt eller indirekt: statliga Svenska Spel samt de privata utlandsbaserade bolagen Betsson och Expekt. Uppsatsen behandlar endast den spelmarknad som är aktuell för avreglering, det vill säga den marknad Svenska Spel agerar på. Metod: Vid insamling av det empiriska materialet har tre företag och sex riksdagsledamöter använts som respondenter. Mer preciserat har detta skett genom att två olika frågeformulär, ett för företagen och ett för riksdagsledamöterna, utformats och sedan mailats till respondenterna. Sekundärdata har även använts och då framför allt i form av information från webbsidor och årsredovisningar. Resultat och slutsatser: Uppsatsens slutsats angående situationen på marknaden blir att någon form av genensam lösning är enda sättet att skapa en optimal spelmarknad som gynnar alla. Slutsatsen angående hur företagen påverkas av en avreglering är att fler företag kommer att få större utrymme på den svenska spelmarknaden. Beroende på hur en avreglering kommer att genomföras påverkas företagen på olika sätt men sannolikt kommer de privata företagen att känna av konkurrens från Svenska Spel på marknaden. Slutsatsen kring hur staten kommer att påverkas av en avreglering är kopplad till vad som kommer att hända med Svenska Spel vid avregleringen medan slutsatsen kring vilka konsekvenser en avreglering kommer att få för finansieringen av svensk idrottsverksamhet är att det beror mycket på hur systemet utformas. Finansieringen kan mycket väl fortsätta att ligga på samma nivå eller till och med öka om systemet utformas så att en bestämd procentuell del av varje företags överskott årligen går till idrotten. Slutsatsen kring spelmonopolets framtid utifrån studiens underlag blir att monopolet troligtvis kommer att avvecklas. Förslag till fortsatt forskning: En motsvarande studie skulle kunna göras som uppföljning som även inkluderar fler aktörer, till exempel fler företag. Ett förslag är att avvakta den utredning som regeringen tillsatt kring spelmonopolet som beräknas vara klar i slutet av 2008, den kommer troligtvis att ge en f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Avreglering av det svenska spelmonopolet -Hur påverkas aktörerna på marknaden?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-27]   Avreglering av det svenska spelmonopolet -Hur påverkas aktörerna på marknaden?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17965 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×