Planera för fem sinnen - Om att ta tillvara alla delar av upplevelsen

2911 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Människan upplever sin omgivning genom intryck från sina fem sinnen. Med hjälp av sinnesintryck från syn, hörsel, känsel,lukt och smak, tillsammans med minnen och tankar, bildar hon sig en uppfattning av den plats där hon befinner sig. Utifrån den informationen dras slutsatser som utgör grunden för både handlande och känslan för platsen. Den fysiska miljöns utformning påverkar i hög grad upplevelsen. Ett problem är att det vid fysisk planering ofta läggs störst vikt vid den visuella upplevelsen och att andra sinnesintryck inte uppmärksammas i samma utsträckning. Syftet med examensarbetet är dels att undersöka sinnenas betydelse för upplevelsen av en plats och att utveckla lämpliga metoder och analysredskap som kan användas för att planera för alla sinnen. Genom litteraturstudier och efterforskning kring befintliga analysmetoder har vi utvecklat två analysmetoder som kan användas för att analysera sinnesupplevelserna av en plats. Upplevelsen styrs bland annat av förmågan att använda sina sinnen, med vilken hastighet man rör sig, väder- och vind förhållanden och hur sinnesintrycken tolkas av varje person. Vad som upplevs som positiva respektive negativa sinnesintryck är i hög grad subjektivt, men det finns ändå vissa upplevelser som är gemensamma för många och det är dessa som man måste koncentrera sig på i den fysiska planeringen. En plats funktion bör förklaras genom de intryck den ger. För att det ska fungera även för de som har olika typer av funktionsnedsättningar är det viktigt att de offentliga platserna utformas så att deras funktion förklaras med flera sinnen. Genom att använda sig av sinnesupplevelser inom fysisk planering kan man skapa vackra, spännande, tydliga och lättorienterade offentliga rum med en rikare upplevelse och bättre tillgänglighet för alla. Utformningen av den fysiska miljön styrs i lagstiftningen till största delen genom restriktioner för vad som är acceptabelt och säger mycket lite om hur den goda staden ska främjas. En sinnesupplevelseinriktad utformning av den fysiska miljön är svår att styra med fler lagar och regler, men kan främjas genom bland annat Allmänna råd, rekommendationer samt genom att förmedla kunskap till berörda. Som redskap för att analysera sinnesupplevelserna används två analysmetoder, Gåtur och Seriell upplevelseanalys. Analysmetoden Gåtur är en erfarenhetsåterföringsmetod som bland annat används för att få en dialog mellan planerare och brukare. Gåturen har i detta examensarbete utvecklats för att innefatta alla sinnen och utifrån resultat från den har vi fått kunskap om hur människor upplever olika typer av platser utifrån sinnes intryck. Gåturen används främst i examensarbetets teoretiska del för att ta reda på hur människor upplever olika platser med sina sinnen. Seriell upplevelseanalys är en utveckling av Gordon Cullens Serial Vision vilken används för att analysera den visuella upplevelsen av staden och hur den förändras när man förflyttar sig längs ett stråk. I den seriella upplevelseanalysen utökas Cullens metod så att den berör alla sinnen. Metoden används i planförslagen både för att ta reda på vilka förändringar som bör göras och för att analysera vilka effekter planförslaget kan komma att ha på upplevelsen. I del 2a Visby Öster och 2b Hamnen redovisas hur planeringen för alla sinnen och analysmetoderna kan användas för att ta fram ett planförslag. Genom egna iakttagelser samt resultat från Gåturer och den Seriella analysen har två planförlag med gestaltning av offentliga platser gjorts. I 2a Visby Öster, förtydligas och utvecklas platser utefter ett stråk där funktioner tydliggörs och kvalitéer lyfts fram för att få en attraktivare upplevelse. I 2b Hamnen, utformas ett nytt gångstråk och förbindelser mellan olika funktioner i området förb...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Planera för fem sinnen - Om att ta tillvara alla delar av upplevelsen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Planera för fem sinnen - Om att ta tillvara alla delar av upplevelsen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24360 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×