Cubas ekonomiska utveckling under 1900-talet

2 röster
10645 visningar
uppladdat: 2005-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Mitt i den Karibiska övärlden ligger republiken Cuba. På Cuba bor cirka 11 miljoner människor varav 2,3 bor i huvudstaden Havanna. Havanna ligger på den största av de många öarna Cuba består av. Cuba var under första halvan av 1900-talet ett semesterparadis för amerikaner. Där fanns lyxhotell, bordeller och kasinon, alla var näst intill gratis.

De huvudsakliga exportvarorna på Cuba är sockerrör och tobak. Cuba har under en väldigt lång tid varit influerat av det forna Sovjet. Sovjets ekonomiska situation har även varit vardag i Cuba. Efter revolutionen 1959, som Fidel Castro tillsammans med vännen Ernesto ”Che” Guevara genomförde, tog han makten från den tidigare USA vänliga ledaren Fulgenico Batista och reformerade landet till att vara en Sovjetstödd kommuniststat. Detta ogillades starkt av USA som tidigare hade haft ett stort handelsutbyte med Cuba. USA tilltog drastiska åtgärder och införde en handelsblockad mot Cuba vilken finns kvar än idag, dock är den tämligen ineffektiv eftersom handeln idag går genom Kanadensiska dotterbolag. Trots att Cuba i många fall klassas som ett U-land har människorna en relativt hög levnadsstandard, skillnaderna mellan rika och fattiga är mycket liten och sjukvård och tandvård är gratis för alla på Cuba.

Syfte
Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ta reda på hur och varför den ekonomiska situationen på Cuba ser ut som den gör. För att göra det, utvärderar vi landets historia både ekonomiskt och socialt och jämför landets situation och utveckling med andra länders. Vi valde Cuba delvis för att vi ville fördjupa oss i dess historia och delvis för att vi inte kände till mycket mer än de största dragen i Cubakrisen och landets situation. Det är väldigt svårt att skaffa sig någon klar bild av den kubanska ekonomiska situationen i sin helhet och därför vill vi gå in lite djupare på ämnet.

Frågeställning
För att så mycket som möjligt från det här arbetet vill vi inte bara begränsa oss till Cuba, vi vill jämföra om och i så fall hur den ekonomiska utvecklingen på Cuba har följt Sovjets?
Ska man klassa Cuba som ett U eller I-land på ekonomiska planet?
Hur har USA påverkat Cubas utveckling?
Kommer Cuba att följa västvärldens ideal om demokrati och välstånd?

Material och Metod
Vi har till större del använt oss av Internet sidor och olika uppslagsverk men även tagit reda på hur våra föräldrar upplevt Cuba under deras uppväxt. Vi anser att deras uppgifter och tankar kan vara till stor hjälp. Först samlade vi all fakta och gick igenom vårt material och sållade ut det vi ansåg vara relevant för vår uppgift. När vi hade lite kött på benen kunde vi utforma vår rapport efter de källor och uppgifter vi samlat.

Resultatredovisning
Det är många faktorer som påverkar och har påverkat den Cubanska ekonomin nu och genom 1900-talet. Det handlar om revolutionen med Castros intåg och reformation av ekonomin, USA:s blockad, Cubakrisen, Sovjetunionens nerskärningar på bidrag och Cubas ensidiga jordbruksexport. Det finns även bitar av historien som har påverkat ekonomin i positiv bemärkelse, exempel på detta är statens sociala skyddsnät i form bl.a. av sjukvård, bidrag och skolgång för alla. Detta är ett tecken på jämställdhet, västerländskt tänkande och en vilja att föra fram det som är bäst för folket.


Fidel Castro försökte kort efter det att Batista tagit makten avsätta honom i domstol. Då utnämnde sig Batista till diktator och fallet blev nerlagt. Efter det bestämde sig Castro för att göra något åt regimen med hjälp av väpnad kamp, men det slutade med fängelse.

Han blev dömd till 15 års fängelse men blev frisläppt inom två år i allmän amnesti. Efter att Castro blev frisläppt var han tvungen att gå i exil på grund av att många ville se honom död, även Batista hade gett order till den hemliga polisen att döda Castro.

Castro träffade Che Guevara i Mexico City när dom förberedde deras återkomst till Kuba för att ta över ön. Che blev medlem i vad som kallades 26-juli rörelsen och han var den enda personen som inte var kuban. Det var Che Guevara tillsammans med Fidel Castro som planerade revolutionen.

Castro lurade hela världen inklusive Batista att rebellerna var många fler än vad dom egentligen var. Det gjorde man genom att bjuda in en amerikansk journalist och under intervjun bytte hans soldater kläder med varandra och gick förbi bakom, man lurade också journalisten och sa att det fanns många fler läger uppe i bergen.

Den 31 december 1958 gick Castro och hans rebeller till attack mot Batista och genomförde en lyckad statskupp. Batista flydde tillsammans alla höga officerare, maffiabossar, politiker, affärsmän, poliser och godsägare.

Castro sa under revolutionen att hans tankar inte handlade om fascism eller kommunism. Hans intentioner var att hålla fria val och att bygga en stark demokrati. Några år efter revolutionen sa Castro att landet skulle byggas upp efter en Marxistiskleninistisk modell – samma som forna Sovjet använde sig av.

Under Batistas tid på Cuba var förhållandet till USA väldigt starkt ur ekonomisk synvinkel tack vare det utbredda handelutbytet. Efter revolutionen när Castro tog över försämrades banden med USA eftersom Castro anammade Sovjets ekonomiska modell med planekonomi. Planekonomin innebar att staten ersatte de naturliga marknadskrafterna med planer, där av namnet. Denna företeelse förändrade Cubas ekonomi mycket, dels med tanke på blockaden och dels av det enkelspåriga beroendet av Sovjet som skapades.

Efter det att den nya kubanska regeringen med Fidel Castro i spetsen hade förstatligat alla amerikanska företag så hämnades USA. De slutade sälja olja till Cuba och USA upprättade en handelsblockad även kallat ”embargot”. Det innebär att all handel mellan dom två länderna är förbjuden. Alla fartyg som seglar till Cuba svartlistas och även ett par länder i Västeuropa anslöt sig till blockaden. Cuba förlorade därmed viktiga handelspartners för sin gigantiska sockermarknad. Dagen efter USA: s införande av blockaden tog Sovjet över hela leveransen av socker och Sovjet började exportera olja till Cuba. Cuba hade länge ett avtal med Sovjet som innebar att Sovjet skickade billig olja till Cuba och att Cuba skickade socker och andra jordbruks produkter till Sovjet. Under tiden som Sovjet fanns hade Cuba inget problem med handelsblockaden.

När Sovjetunionen kollapsade år 1991 förlorade Cuba sin stora marknad och sitt bistånd från Sovjet. Idag beror en hel del av Cubas fattigdom på att dom inte har några exportländer, vilket i sin tur berodde på handelsblockaden. Cuba är det typiska U-landet i den meningen att dom har koncentrerat sig på en enda gröda; sockret. Cuba har fler exportprodukter bl.a. tobak och rom men tack vare handelsblockaden slår produkterna aldrig igenom internationellt. Om Cuba sluppit handelsblockaden hade dollarna förmodligen strömmat in i landet.

Cubakrisen var en stor diplomatiskt och politisk kris mellan USA och Sovjetunionen mitt under kalla kriget 1962. USA hade upptäckt avfyrningsramper för kärnvapen på Cuba som uppförts av Sovjet. USA spärrade Cubanska hamnar och tvingade ryssarna att återvända med sin flotta som misstänktes skeppa kärnvapenmateriel. Under de mest kritiska dagarna av krisen var ett tredje världskrig mycket nära, men USA förklarade att avsikten inte var att ingripa militärt mot Castro så länge Sovjetunionen inte hotade USA från baser på Cuba. Vid den här tidpunkten var Cuba redan isolerat av USA p.g.a. embargot och därför spelade Cubakrisen inte en särskilt stor roll mer än att det kanske gjorde de ekonomiska banden med USA ännu svagare. Cubakrisen är således en viktig del av Cubas historia men har inte spelat någon större roll i deras ekonomi.

I slutet på 80- och början på 90-talet skar Sovjetunionen kraftigt ner på de bidrag de tidigare givit Cuba. Sovjetunionen hade under en längre tid försett Cuba med stora belopp pengar och fördelaktiga handelsavtal, allt tack vare att Fidel Castro sympatiserade med kommunismens tankar och ideal om ekonomi och levnadssätt.

Slutsats

Flertalet människor förknippar Cuba med Ryssland där det fattiga folket har det allt annat än bra. Samtidigt är det inte helt fel att förknippa Cuba med Ryssland då det har varit beroende av Ryssland under en lång tid.
Castros lyckade intåg i Cuba ledde till reformation av ekonomin, Castros ogillande av USA:s handel med Cuba fick dem att istället anamma Sovjets dåvarande ekonomiform, den Marxistiskleninistiska Planekonomin.
Planekonomin innebar för Cuba en väldigt ensidig jordbruksproduktion som staten styr över, alltså innebär det att inga fria marknadskrafter fick styra, vilket gjorde att under goda tider då Sovjet fortfarande handlade med Cuba så blomstrade ekonomin.
När sovjet sedan gick till undergång så fanns det ingen internationell handelspartner kvar, med det menas att varken import eller export ägde rum.
Att Cuba inte längre kunde köpa billig olja av Sovjet gav en kedjereaktion av negativa följder exempelvis, ingen olja fanns i landet vilket betyder att inga industrier kunde hållas igång, detta ledde i sin tur till färre arbeten och hindrad utveckling
Allt socker som Cuba tidigare sålde till Sovjet kunde varken produceras eller säljas, vilket gjorde att exportinkomster uteblev då socker var Cubas primära exportvara.
Även detta ledde till ökad arbetslöshet, om Cuba hade haft fler exportpartners så hade detta inte varit ett problem men eftersom USA hade utfärdat handelsblockaden så blev problemet större än vad det hade behövt bli.
Det som skiljer Cuba från andra U-länder är att genomsnittet har en bättre levnadsstandard, utbildningar gratis och tillgänglig för alla, det finns häller ingen analfabetism i landet. Sjukvården på Cuba är också kostnadsfri och öppen för allmänheten. Skillnaden mellan fattiga och rika är jämfört med andra U-länder väldigt liten. Men vad är det då som förenar Cuba med olika U-länder, på Cuba har man en väldigt ensidig jordbruksproduktion.
Nästan allt jordbruk kretsar kring sockerrörsodlingen, detta beroendeskap gör Cuba mycket sårbart för marknadskrafterna. Trots att cubanerna har en relativt hög levnadsstandard är landets BNP väldigt lågt jämfört med indstrualiserade länder i västvärlden. Cubas BNP är 1400 US Dollar per capita och år, det kan jämföras med Sveriges BNP som är upp emot 25000 US Dollar per capita och år. Uppgifterna på Cubas BNP är från 1980, senare uppgifter är inte trovärdiga. Cuba har en väldigt odemokratisk styrande stat som också gör landet till ett U-land.
Så är Cuba ett U eller I-land?
Som vi ser det och all fakta tyder på att Cuba är ett U-land på det ekonomiska planet, men har kapaciteten att utvecklas till ett väl fungerade samhälle med en stabil ekonomi.
Har Cubas ekonomiska utveckling följt Sovjets under åren då Sovjet stöttade Cuba?
Vi anser att det har gjort det i allra högsta grad, inte minst på grund av det ekonomiska beroendet Cuba har haft av Sovjet. Allt från export och import till influenser i det politiska systemet har i bakgrund i Sovjet på Cuba.
Har USA påverkat Cubas utveckling?
Som vi har skrivit tidigare är det blockaden som har spelat störst roll för Cubas ekonomi, USA har stoppat all Cubas utrikeshandel med västvärlden efter blockaden och tvingat dem att söka nya handelspartners i öst, bl.a. Sovjet.
Så kommer Cuba att följa västvärldens ideal om demokrati och välstånd?
Vi tror att så länge blockaden fortsätter så är det teoretiskt omöjligt att kunna uppnå västvärldens levnadssätt och ideal, eftersom att ingen utrikeshandel kan bedrivas.

Avslutning
Det här arbetet har varit väldigt givande för vår del, vi har fått en ökad insyn i C...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Cubas ekonomiska utveckling under 1900-talet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-01-22

    gud vilket bra arbete du har g

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-13]   Cubas ekonomiska utveckling under 1900-talet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5280 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×