Stroke

3 röster
7075 visningar
uppladdat: 2013-06-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Birger Sjöbergsgymnasiet Naturkunskap B 2012-04-22
Malin Rundström
Kroppen-Individen-Samhället
Stroke
Naturkunskap BBirger Sjöbergsgymnasiet Naturkunskap B 2012-04-22
Malin Rundström


Innellsförteckning

Inledning .................................................................................................................................................. 1
Frågeställning .......................................................................................................................................... 1
Resultat .................................................................................................................................................... 1
Stroke – ett samlingsnamn .................................................................................................................. 1
TIA .................................................................................................................................................... 1
Ischemiska slaganfall ....................................................................................................................... 1
Hemorragiska slaganfall .................................................................................................................. 2
Symtom ............................................................................................................................................... 3
Påverkan av samhället ......................................................................................................................... 4
Slutsats .................................................................................................................................................... 4
Källor ........................................................................................................................................................ 5
Birger Sjöbergsgymnasiet Naturkunskap B 2012-04-22
Malin Rundström 1


Inledning

Jag har valt stroke då man vet lite om det. Mest ser man det som bara en sak medan det
egentligen är flera olika saker under ett samlingsnamn. Det är även förvånansvärt många som
drabbas av det, men hur många kan känna igen en stroke när de ser en?

Fgesllning

Vad är en stroke? Vad händer i kroppen? Vad orsakar det? Har sjukdomen påverkats utav
samhället? Har samhället påverkats utav sjukdomen?

Resultat

Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och drabbar ca 30 000 svenskar per år.
(nationalencyklopedin) Två tredjedelar av de insjuknande drabbas för första gången.
(vårdguiden) I studier om stroke, b.la MONICA-studien, har det visat sig att du har större
chans att få en stroke ifall du bor i norra Sverige. Hittills har man inte listat ut varför. (3.Käll)

Stroke ett samlingsnamn

Stroke är samma sak som slagfall, apoplexi, insult, hjärnslag eller slag. Alla dessa namn är
samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfart, även kallade hemorragiska slaganfall och
ischmeiska slaganfall. (nationalencyklopedin)
Definitionen av stroke är en störning som påverkar hjärnans funktion och som ger symtom i
minst 24 timmar eller leder till dödsfall. Detta om läkare anser att symtomen kommer pga.
problem med blodförsörjningen till hjärnan. (wikipedia)

TIA

TIA, transitorisk ischemisk attack. (COtoT) Detta är när det är ett tillfälligt hinder för
hjärnans blodförsörjning. Man upplever samma symtom som vid en stroke men symtomen har
gått över helt inom 24 timmar. TIA anses vara en förvarning om en ”riktig” stroke. Upplever
man TIA uppmanas man att omedelbart söka vård även ifall symtomen försvinner av sig
själva. (vårdguiden) Ca 8000 får TIA varje år. (3.Käll)

Ischemiska slaganfall

Ischmeiska slaganfall, eller hjärninfarkt är när en viktig åder i hjärnan har blivit tilltäppt.
Detta fenomen samlas under namnet blodpropp. Händelseförloppet är att blodproppen har
tagit sig från hjärtat eller halspulsådern till hjärnan där den täpper till blodcirkulationen i en
begränsad del av hjärnan. Detta skapar akut syrebrist.( 1. Käll) Då nervcellerna i hjärnan är
beroende av att konstant få nytt syre gör detta att nervceller och vävnader i det begränsade
områden börjar dö efter bara några minuter. Det är när vävnaden dör som det klassificeras
som en infarkt. (COtoT)
Blodpropp i hjärnan, hjärninfarkt, brukar man dela in i två olika grupper. Trombotisk stroke
och Emboli stroke. (nationalencyklopedin)

Birger Sjöbergsgymnasiet Naturkunskap B 2012-04-22
Malin Rundström 2

Trombotisk stroke är när en blodpropp skapats i den direkta blodtillförseln till hjärnan. Denna
typ är vanligast att man ser hos äldre människor. Denna typ kan uppkomma plötsligt, oftast
när man sover eller strax efter man vaknar. Men trombotisk stroke kan också ta allt från
timmar till dagar att byggas upp. När den byggs upp gradvis kallas det stroke-i-evolution. Det
är även vanligt att trombotisk stroke kommer efter en serie av TIA. (COtoT)
Embolisk stroke är när en blodpropp skapats någonstans i kroppen och sen förflyttar sig till
hjärnan.(COtoT)
Men embolisk stroke kan även skapas på andra sätt som septisk emboli, när infekterad vävnad
går in i blodflödet och upp till hjärnan. Septisk emboli orsakas oftast av en infektion i
hjärtvävnaden. (1.Vega M.D PhD) Nästa sort är luft embolus som är en luftbubbla i
blodomloppet, uppkommer vid lung- och hjärtoperationer. (2.Vega M.D PhD) Embolisk
myxoma kommer i samband med den vanligaste sorten av hjärttumör, myxoma, och vävnad
från tumören tar sig till hjärnan. (3.Vega M.D PhD) Djup ventrombos är när en blodpropp
skapas i underkroppen. Dessa är vanliga när man spenderat långa perioder stilla, som t.ex.
flygningar och sjukhusvistelser. Denna blodpropp kan färdas genom ett hål i hjärtat till
hjärnan. (4.Vega M.D PhD)
Alla orsaker som utgör ischmeiska slaganfall utgör 87 % av alla slaganfall. (COtoT)

Hemorragiska slaganfall

Hemorragisk stroke är en hjärnblödning som hindrar syre och näringsämnen att nå en del utav
hjärnan. Den skapar också många gånger irritation och svullnad på/i vävnaden. Denna typ står
för de resterande 13 % av alla stroke. (COtoT) Trots att hemorragiska stroke står för en
mindre del finns det fler variationer på den. (wikipedia)
Epiduralblödning är en blödning som ligger mellan den hårda hjärnhinnan, dura mater, och
skallbenet. Denna blödning uppkommer oftast i samband med huvudtrauma då blodkärl i
hjärnhinnan spricker och är vanligast hos barn och yngre människor. (1.Praktiskmedicin)
Subduralblödning är en blödning som ligger under den hårda hjärnhinnan och
spindelvävshinnan, araknoidea, vilket är den mellerstahjärnhinnan. (2. Nationalencyklopedin)
Den orsakas av huvudtrauma men skillnaden mellan subduralblödning och epiduralblödning
är att subduralblödning oftast drabbar äldre, alkoholister och personer på antikoagulerande
mediciner. (2.Praktiskmedicin)
Subarachnoidalblödning är en aneurysm, pulsåderbrock, som sitter ansluten till en artär i
hjärnan som brister och skapar en blödning mellan mellersta och inre hjärnhinnan, pia matar.
Detta kan hända vem som helst då man kan vara född med ett pulsåderbrock utan att vara
medveten om det. Fenomenet beskrivs ofta som en tickande bomb då det är bara en tidsfråga
innan den spricker. (Internetmedicin)
Intracerebral blödning är en blödning inne i hjärnvävnaden. Det brukar uppkomma plötsligt
och under vår aktiva period på dagen. (Medicinska PM) Majoriteten av alla intracerebral
blödningar orsakas av högt blodtryck. Innan man började se högt blodtryck som något man
behövde behandla var det en av de vanligaste orsakerna till tidig död. (2.wikipedia)

Birger Sjöbergsgymnasiet Naturkunskap B 2012-04-22
Malin Rundström 3


Symtom

Vad stroke blivit känd för är de plötsliga symtomen. Det tar sekunder till minuter för att gå
från fullt frisk till att uppleva symtom som förlamning i en kroppshalva, förlorar talförmåga,
förlorar synen, förlorad känsel, yrhet eller allvarlig huvudvärk. Dessa symtom är bara några
av de vanligaste begränsas inte på något sätt till dem och varierar mycket beroende var i
hjärnan stroken inträffat. (2.Käll)
Beskrivning av symtom efter vilken hjärnhalv stroke inträffat.
? Höger hjärnhalva. Hjärnhalvorna styr deras motsatta sida av kroppen, höger halva styr
vänstra delen av kroppen. Därför kan stroke i höger halva visa sig genom
ansiktsförlamning i vänster sida och förlamning i vänster sida av kroppen. Höger
hjärnhalva styr även saker som avståndsbedömning och att se djup och hastighet. Kan
också orsaka något som kallas neglekt. Det innebär att man är omedveten om vänster
synfält och kan tom vara helt omedveten om sin vänstra kroppshalva. (Hedström 2006)
Det kan t.ex. leda till att när man äter att man bara äter maten på den högra sidan. (2.Käll)
Problem med korttidsminnet är ett annat vanligt problem. (2.Käll)
? Vänster hjärnhalva. Stroke i vänster hjärnhalva orsakar samma sorts förlamning fast på
höger sida samt ansiktsförlamning med fokus på den nedre halvan. I de flesta fall
kontrollerar höger halva tal och språkförståelse så en stroke kan orsaka svårigheter med tal
och kommunikation. (Hedström 2006) Problem med kommunikation kallas afasi och
inkluderar problem med att läsa, skriva och räkna. (2.Käll) Kan även uppkomma problem
med initiativförmågan. (Hedström 2006)
? Lillhjärnan. Då lillhjärnan kontrollerar balans koordination kan det uppstå problem med
dessa. Orsakar också saker som yrsel, illamående och kräkningar.
? Hjärnstammen. Den kontrollerar hjärtat, andning och blodtryck. Har även kontroll av
ögonrörelser och sväljfunktion. (Hedström 2006) Att hjärnstammen kontrollerar alla dessa
funktioner gör att alla kan drabbas nedsättande vi en stroke. Vanligt är att det orsakar
svårigheter att äta och dricka, dysfagi . (2.Käll)
Symtomen är på inget sätt begränsade till dessa. Det är heller inget som säger att en
strokedrabbad upplevder just dessa symtom.
Förutom dessa symtom finns det flera som kan visas vid samtliga typer av stroke men inte
lika tydligt som de ovanstående. De räknas som dolda symtom. (2.Käll)
Dolda symtom är saker som trötthet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att kontrollera
känslor, depression, försämrat kortminne, brist på initiativförmåga och en allmän förändring i
humöret t.ex. att bli lättirriterad. (2.Käll)
För att snabbt se om en person har fått en stroke ska man göra AKUT-testet. A – ansiktet. Se
om personen kan le och visa tänderna. Se till att ena mungipan inte hänger. K – kroppsdel
arm/ben. Personen ska hålla ut armarna i 10 s. Se till att ena armen inte faller.
U – uttal. Be personen upprepa en enkel mening. Lyssna efter sludder eller om personen inte

Birger Sjöbergsgymnasiet Naturkunskap B 2012-04-22
Malin Rundström 4

kan hitta rätt ord. T – Tid. Har man minsta misstanke om en stroke ska man omedelbart ringa
112. Varje sekund räknas. (Nationella strokekampanjen)

Påverkan av samhället

Man kan inte säga att samhället har direkt påverkat hur många som insjuknar i stroke. Antalet
insjuknade har varit oförändrat i decennier. Det ända som har ändrats är antalet dödsfall som
har sjunkit. Men något som läkare räknar med är att antalet insjuknade snart kommer öka.
(läkartidningen 2003)
Listning av alla stora riskfaktorer som har en sammankoppling med samhället och orsakerna
till trolig ökning av stroke.
Högt blodtryck är en av de största orsakerna både för blodpropp och hjärnblödning. Högt
blodtryck orsakas av saker som övervikt, stress och matvanor. Man uppskattar att ¼ av
Sveriges vuxna befolkning har det. (sjukvårdsrådgivningen)
Hög ålder är en orsak som man tyvärr måste säga har blivit ett problem. Med ökad
levnadslängd ökar risken för stroke. (3.Käll)
Diabetes är en orsak som faktiskt blivit mindre de senaste årtiondena i och med att vården för
diabetiker har blivit bättre. (läkartidningen 2003)
Rökning är en relativt stor orsak och man såg faktiskt en liten minskning av antalet stroke i
början av 1990-talet då trenden med rökning minskade. (läkartidningen 2003)

Slutsats

Jag var faktiskt förvånad över hur många som får en stroke varje år. Och det faktum att det är
den tredje vanligaste orsaken till sjukdomsdrabbad död efter hjärtsjukdomar och cancer. Det
är först senare år som man har försökt öka medvetande om stroke.
Stroke orsakas ofta utav yttre faktorer, som huvudtrauma. Många vet att det kan orsaka
hjärnskakning men få vet att det kan orsaka en sådan sak som stroke. Det kan också visa sig
på helt andra sätt än den typiska ansiktsförlamningen. Den kan visa sig i symtom som liknar
hjärnskakning så man borde nog titta till alla skador mot huvudet oavsett hur små de kan vara.
Vad jag ifrågasätter är varför man inte börjat sprida information om detta tidigare. Det har ju
länge funnits information om hur en hjärtattack känns och hur man letar efter knölar, cancer.
Birger Sjöbergsgymnasiet Naturkunskap B 2012-04-22
Malin Rundström 5


llor

COtoT . Stroke (Elektronisk) Tillgänglig: http://o.cotot.com/amne/stroke/stroke (2012-04-17)
Hedström, Anna (2006) Om stroke (Elektronisk) Tillgänglig:
http://www.neuroportalen.com/svenska/stroke/stroke-sjukdom.php (2012-04-19)
Internetmedicin, Subarachnoidalblödning (Elektronisk) Tillgänglig:
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1354 (2012-04-18)
(1)Käll, Stefan. Stroke, vad händer i nervsystemet (Elektronisk) Tillgänglig:
http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Stroke.Vad_hander_i_nervsystemet.htm (2012-04-02)
(2)Käll, Stefan. Stroke, symtom och sjukdomsförlopp (Elektronisk) Tillgänglig:
http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Stroke.Symptom_och_sjukdomsforlopp.htm
(2012-04-17)
(3)Käll, Stefan. Stroke, Förekomst och orsaker (Elektronisk) Tillgänglig:
http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Stroke.Forekomst_och_orsaker.htm (2012-04-17)
Läkartidningen (2003) nr.44 Volym 100 (Elektronisk) Tillgänglig:
http://www.lakartidningen.se/old/content_0344/pdf/3492_3498.pdf
Medicinska PM, Intracerebral blödning (Elektronisk) Tillgänglig:
http://www.medicinskapm.se/?p=1350 (2012-04-18)
Nationella strokekampanjen (Elektronisk) Tillgänglig:
http:...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

COtoT . Stroke (Elektronisk) Tillgänglig: http://o.cotot.com/amne/stroke/stroke (2012-04-17) Hedström, Anna (2006) Om stroke (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.neuroportalen.com/svenska/stroke/stroke-sjukdom.php (2012-04-19) Internetmedicin, Subarachnoidalblödning (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1354 (2012-04-18) (1)Käll, Stefan. Stroke, vad händer i nervsystemet (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Stroke.Vad_hander_i_nervsystemet.htm (2012-04-02) (2)Käll, Stefan. Stroke, symtom och sjukdomsförlopp (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Stroke.Symptom_och_sjukdomsforlopp.htm (2012-04-17) (3)Käll, Stefan. Stroke, Förekomst och orsaker (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Stroke.Forekomst_och_orsaker.htm (2012-04-17) Läkartidningen (2003) nr.44 Volym 100 (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.lakartidningen.se/old/content_0344/pdf/3492_3498.pdf Medicinska PM, Intracerebral blödning (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.medicinskapm.se/?p=1350 (2012-04-18) Nationella strokekampanjen (Elektronisk) Tillgänglig: http://strokekampanjen.se/?gclid=CN2Dxpj1wK8CFWRYmAodmWsXyA (2012-04-19) (1)Nationalencyklopedin. Stroke (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/stroke ( 2012-04-17) (2)Nationalencyklopedin. Subduralblödning (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.ne.se/subduralbl%C3%B6dning ( 2012-04-18) (1)Praktiskmedicin, Epiduralblödning (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.praktiskmedicin.com/sjukdom.asp?sjukdid=352&code=12501 (2012-04-18) (2)Praktiskmedicin, Subduralblödning (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.praktiskmedicin.com/sjukdom.asp?sjukdid=372&code=29424 (2012-04-18) Sjukvårdsrådgivningen, Högt blodtryck, (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/?ar=True (1)Vega, Jose M.D., PhD.(2008) Septic Embolus (Elektronisk) Tillgänglig: http://stroke.about.com/od/glossary/g/septicemboli.htm (2012-04-17) (2)Vega, Jose M.D., PhD.(2008) Air Embolus (Elektronisk) Tillgänglig: http://stroke.about.com/od/glossary/g/airemboli.htm (2012-04-17) (3)Vega, Jose M.D., PhD.(2008) Embolic Myxoma (Elektronisk) Tillgänglig: http://stroke.about.com/od/glossary/g/myxomaemboli.htm (2012-04-18) (4)Vega, Jose M.D., PhD.(2008) Deep Venous Thrombosis (Elektronisk) Tillgänglig: http://stroke.about.com/od/glossary/g/DVT.htm Vårdguiden. Stroke (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stroke-/ (2012-04-17) Wikipedia. Slaganfall (Elektronisk) Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaganfall (2012-04-17) (2)Wikipedia, Hjärnblödning (Elektronisk) Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rnbl%C3%B6dning (2012-04-18)

Kommentera arbetet: Stroke

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-06-04]   Stroke
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59284 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×