Politik - Invandring

7 röster
25273 visningar
uppladdat: 2006-05-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteVad olika partier tycker om invandring, i synnerhet arbetskraftsinvandring?Index:
Sid. 1 Moderaterna samt folkpartiet
Sid. 2 Centern samt Kristdemokraterna
Sid. 3 Allians för Sverige
Sid. 4 Allians för Sverige samt Socialdemokraterna
Sid. 5 Miljöpartiet
Sid. 6 Vänsterpartiet samt egna åsikter
Sid. 7 Egna åsikter
Sid. 8 Källförteckning
Moderaterna tycker:
Invandring är en tillgång. På samma sätt som det är bra att människor i Sverige flyttar från orter där det råder arbetslöshet till orter där det råder brist på arbetskraft, är det naturligt att människor flyttar från länder där de tvingas leva i fattigdom till länder där de kan få det bättre. Att flytta till ett land där ens personliga förutsättningar kan komma till användning är konstruktivt.

Utformningen av invandringspolitiken, det vill säga reglerna för att få flytta in i ett land, är alltid en balansakt. Öppna gränser kan lätt leda till bakslag i form av sociala problem och motsättningar. Men stängda gränser leder i stället till att Sverige låser ute dynamik och förbättringar.

Öppenhet måste vara huvudregeln. Europeiska Unionen är det första stora projekt där öppenhet omsätts i praktiskt handling. Den fria rörligheten i Europa ställer stora krav på medlemsländerna. En gemensam hållning till invandring och migration måste skapas i EU.

Moderaterna anser att flyktingars rätt att i vårt land finna en fristad från förföljelse och annat förtryck är alldeles självklar. Utöver de åtaganden som vi har gentemot FN, UNHCR och genom andra bindande konventioner, bör det vara möjligt att få skydd i vårt land även av de ytterligare skäl som i dag är fastlagda i den svenska utlänningslagen.

Möjligheten för utländska medborgare som inte är flyktingar att få flytta till vårt land bör utökas. Det skulle vara till stor nytta för alla om det blev lättare att invandra till Sverige, t. ex. för att arbeta, utan att behöva visa att man är flykting.


Folkpartiet tycker såhär om invandring:
Vi människor har alltid rört på oss - nu mer än någonsin tidigare. För liberaler har det alltid varit viktigt att bekämpa gränser som minskar vår rörelsefrihet.

Det finns olika skäl till att som individ bryta upp. Vissa flyr undan krig och förföljelse. Andra för att de bättre kan bidra med sin arbetskraft i ett annat land. Oavsett vilket vill folkpartiet att Sverige ska välkomna nya människor. Mångfalden ökar möjligheterna för ett öppet samhälle där vi kan lära av varandra. Integration är en av folkpartiets viktigaste frågor.

Folkpartiets åtgärdsprogram ser ut såhär:
- Införa krav på kunskaper i svenska för medborgarskap
- Införa en jobbgaranti som ger möjligheten – och skyldigheten – att arbeta
- Skapa en skola där kunskaper, inte minst i svenska språket, är i fokus
- Ge makt åt invandrare att själva forma sin framtid här i Sverige
- Ha en human flyktingpolitik
- Att avidentifiering av ansökningshandlingar till alla offentliga arbetsgivare ska vara obligatorisk.
- Sverige ska vara en förebild när det gäller att ge förföljda människor (flyktingar)skydd och asyl.
- Alla som kan få ett jobb i Sverige ska få flytta hit som arbetskraftsinvandrare.
- Sverige behöver en ny integrationspolitik som ser möjligheterna och frigör den enskildes drivkraft.


Centern tycker att:
Arbetskraftsinvandring är bra. Att få in nytt kunnande, nya tankar och erfarenheter som leder till nyskapande och kreativa möten vilket är avgörande för ett lands utveckling. ISA beskriver de svenska företagens problem att kunna anställa, de experter som företaget behöver för sin utveckling, om experterna kommer från länder utanför EU/EES området. Med nuvarande lagstiftning så är det AMS och facket som avgör vilka behov som finns och i praktiken vilken expert som tillåts komma till Sverige som arbetskraft.

Centerns åtgärdslista ser ut såhär:

-Låt alla människor som vill få söka arbete i Sverige. Även människor utanför EU/EES bör få komma till Sverige och söka arbetstillstånd under en tremånadersperiod om de kan stå för sitt uppehälle under denna tid.
-Man bör kunna ansöka om arbetstillstånd direkt i Sverige. För att underlätta människors möjlighet att flytta från sitt hemland och arbeta i Sverige, anser vi också, att en person som har ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige bör kunna få ett arbetstillstånd omgående.
-Idag måste en person åka hem till sitt hemland och söka svenskt arbetstillstånd om personen fått ett arbete här under en Sverigevistelse.
-Vi vill underlätta arbetsmöjligheterna i Sverige för människor från andra länder. Arbetstillstånd skall ges snabbare och enklare än idag.
-Det måste bli enklare för asylsökande att få arbeta under väntetiden på besked om uppehållstillstånd.


Kristdemokraterna tycker såhär om arbetskraftsinvandring:
Arbetskraftens ålderssammansättning och befolkningsutvecklingen visar att Sverige kommer att behöva arbetskraftsinvandring framöver. Inom EU finns idag fri rörlighet av arbetskraft, och denna fria rörlighet kommer att gälla större delen av Europa när de forna öststaterna blir medlemmar i EU.

Övrig arbetskraftsinvandring bör kunna ske när det gäller nyckelpersoner med kunskaper inom olika branscher som vi av olika skäl saknar i Sverige tycker Kristdemokraterna. Redan i dag finns det en brist av arbetskraft inom vissa yrkesgrupper och mycket talar för att problemet kan bli större i framtiden enligt Kristdemokraterna. Regeringen bör följa utvecklingen och återkomma till riksdagen vid behov av ytterligare åtgärder för att underlätta arbetskraftsinvandring.

Kristdemokraterna anser att mycket talar för att arbetskraftsinvandring också underlättar för invandrare som i dag står utanför arbetsmarknaden att få jobb. Det beror till exempel på att de inslag av diskriminering som i dag finns på arbetsmarknaden troligtvis skulle minska.

Anhöriginvandring
Kristdemokraterna motsätter sig en migrationspolitik som leder till att familjemedlemmar avlägsnas från varandra och förordar därför att utvisnings- och avvisningsbeslut som leder till familjesplittring skall inhiberas, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Den förändring av anhörigbegreppet som gjordes 1996 innebär en inskränkning i jämförelse med tidigare bestämmelser tycker Kristdemokraterna. Den så kallade "sista länken"-bestämmelsen togs bort, vilket kristdemokraterna motsatte sig. Den gav t ex gamla föräldrar med barn i Sverige möjlighet att återförenas. Kristdemokraterna anser att "sista länken"-bestämmelsen bör återinföras.

Kristdemokraterna anser att det idag är alldeles för hårda regler för att få följa med sina barn om man har flytt från ett annat land till Sverige. Kristdemokraterna vill underlätta för föräldrarna så att dessa kan få följa med sina barn till Sverige.Alliansen har enats om detta:
Invandring och utvandring i grunden utvecklar samhället. Människor som söker till Sverige för att jobba måste få en möjlighet att snabbt få uppehållstillstånd och komma in på arbetsmarknaden. Papperslösa invandrare ska kunna ansluta sig till facket i stället för att behöva vara rädda för facket. Flyktingar ska få hjälp av våra myndigheter och vara säkra på att deras handläggare inte visar ut dem för att få en tårtbit till fikat.

Arbetskraftsinvandring
Sverige står inför utmaningen att utbudet av arbetskraft måste öka för att klara den framtida försörjningen av våra äldre. Den demografiska utvecklingen vi ser i Sverige, som liknar den inom EU och andra höginkomstländer, kännetecknas av låga födelsetal och en befolkning som blir allt äldre. Allt färre ska försörja allt fler.

Obalansen mellan försörjare och försörjda förvärras av att en så stor andel av befolkningen i arbetsförålder inte arbetar idag. Allians för Sverige är fast besluten att driva en politik som får fler människor i arbete, bland annat genom att göra det enklare och billigare för arbetsgivare att anställa så att fler människor kan få ett arbete. Alliansen vill även sänka skatterna för dem som tjänar minst så att det lönar sig bättre att arbeta.

Sverige behöver fler som arbetar. Förutom att alla människor som inte har något arbete idag måste få jobb, så behövs arbetskraft från andra länder. Det finns inte ett fixerat antal jobb i Sverige. Fler jobb kan skapas, människors kreativa idéer och entreprenörskap bidrar hela tiden till att nya produkter utvecklas och nya uppfinningar skapas. Det i sin tur bidrar till att fler människor får arbete. Allians för Sverige vill ge fler människor möjlighet att vara med och bygga ett starkt Sverige genom arbete. Med ett Sverige som är öppet för arbetskraftsinvandring kan Sverige få det vitala tillskott av människor som Alliansen anser oss behöva. Arbetskraft från länder utanför EU kan både förbättra den demografiska balansen i befolkningen och öka dynamiken i samhällsutvecklingen. Arbetskraftsinvandring fyller en viktig funktion, särskilt inom yrken, och i de delar av landet, där det råder en uppenbar brist på arbetskraft. Alliansen är övertygade om att arbetskraftsinvandring skulle bidra till en starkare ekonomisk tillväxt. Samtidigt vill Alliansen värna om ordnade arbetsmarknadsrelationer och likvärdiga anställningsvillkor för alla i Sverige.

Idag får medborgare från EU/EES-länder vistas i Sverige under en period om tre månader för att söka arbete. Allians för Sverige anser att det bör bli tillåtet också för människor från länder utanför EU/EES. Under den tid som en person söker arbete ska krav ställas på självförsörjning och eget ansvar för boende. Alliansen föreslår att en person som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare bör ha rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som utfärdas för ett år i taget. Om anställningen går förlorad får denna person stanna i Sverige under tre månader för att söka nytt arbete. Om det inte lyckas faller därefter grunden för uppehållstillståndet. Om hon eller han har arbetat i Sverige under fem år, föreslår Alliansen att permanent uppehållstillstånd beviljas i normalfallet.

Alliansen anser också att asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl och som har ett arbete som den kan försörja sig helt på när avslaget beslutas ska få rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som senare kan omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd enligt reglerna ovan.

Med fler människor som arbetar i Sverige ökar chanserna för att diskrimineringen av invandrare minskar. Arbetsgivarna och de anställda kommer att vänja sig vid människor med olika bakgrund på arbetsplatserna. Invandrare kommer då förknippas med något positivt och inte med omhändertagande och problem.

Allians för Sverige anser att en ordnad arbetskraftsinvandring också skulle kunna bidra till utvecklingen av Sverige på längre sikt. Antalet gäststudenter har exempelvis ökat från 1500 år 1995 till 6000 år 2004. Med ett generösare regelverk än idag skulle fler av dessa studenter kunna stanna och arbeta i Sverige, vilken på sikt skulle kunna bidra till en stimulerande forskningsmiljö och ett förbättrat entreprenörskap.

EU lade i januari 2005 fram en grönbok om framtida arbetskraftsinvandring till EU. Allians för Sverige vill mot bakgrund av detta understryka vikten av att EU:s samtliga medlemsstater enas om en gemensam syn på ekonomisk migration till EU.

Socialdemokraterna tycker att:
- Man lurar sig om man betraktar arbetskraftsinvandring som ett enkelt svar på frågan om välfärdens finansiering under trycket av en allt äldre befolkning.
- För det första måste det understyrkas att integration är mycket effektivare än immigration. En person som redan vistas i landet som går från att inte vara sysselsatt till att arbeta ger en större ekonomisk vinst för samhället än en person som kommer ny till landet.
- För det andra kan arbetskraftsinvandring endast i begränsad omfattning bidra till att minska försörjningsbördan. Också de som invandrar till ett land kommer efter en tid att bli gamla och behöva sjukvård och äldreomsorg.
- För det tredje kommer det inte bara vara Sverige som lider brist på arbetskraft. Många europeiska länder befinner sig i en betydligt värre situation än Sverige när det gäller befolkningsstrukturen. Konkurrensen om arbetskraften kan därför komma att bli hård.
- Men det finns andra skäl för en öppnare inställning till arbetskraftinvandring. En ökad arbetskraftsinvandring skulle kunna förbättra situationen också för de invandrare som redan befinner sig här.

Socialdemokraterna vill att utländska forskarstudenter vid svenska högskolor ska få arbetstillstånd efter avslutad examen. Socialdemokraterna vill också att Sverige inom en inte allt för avlägsen framtid ska öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring. Även människor utanför EU och EES ska kunna söka sig till bristyrken i Sverige - under förutsättning att människor inte utnyttjas på arbetsmarkanden eller att välfärden undergrävs.
För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem bebos av människor från alla världsdelar. Svenska företag, organisationer och skolor måste ha fönster och dörrar på vid gavel mot omvärlden.
Socialdemokraternas vision är ett öppet Sverige fritt från diskriminering, där alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.Miljöpartiets åsikter i kort samt åtgärdsprogram:
Rätten för människor att fly från förtryck och förföljelse samt söka och åtnjuta asyl är en fundamental mänsklig rättighet enligt Miljöpartiet.

Denna rättighet hotas alltmer av en restriktivare politik, såväl i Sverige som i EU anser Miljöpartiet. Miljöpartiet har en vision om fri in- och utvandring, där människor har rätt att bosätta sig och verka var de önskar. Därför är miljöpartiet oroade av utvecklingen mot allt högre murar mot invandrare och asylsökande som utvecklas inom EU.

Miljöpartiets åtgärdsprogram börjar med reformer av beslutsfattandet inom Migrationsverket

- Total genomgång av utlänningslagen i syfte att skapa humanare regler, tonvikt vid flyktingstatus och skyddsbehov samt prövning i första instans

- Utbildning av Polisen för arbete med flyktingar
Polisen hanterar i många situationer asylsökande, inte minst i samband med verkställighet och förvarstagande.

- Arbetskraftsinvandring
Regelverket för arbetskraftsinvandring måste tillåta invandring från tredje land i större utsträckning. Återvändandeklausulen för utländska studenter tas bort. Utländska studenter som fullföljt och tagit ut sin examen i Sverige ska automatiskt erbjudas möjlighet att stanna kvar och arbeta och ges möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.

- Migrationsforskning värt namnet
Sverige bedriver i dag ytterst lite migrationsforskning även om vi är ett land som tar hand om relativt sätt många tidigare asylsökande.

- Rätt till sjukvård och skola
Alla flyktingar, också de som gömmer sig, ska ha rätt till sjukvård och skola på samma sätt som svenskar. I dag får Sverige kritik från bland annat FN:s barnrättskommitté för att gömda barn inte får rätt till skolgång.

- Pröva Dublinärenden
Dublinkonventionen innebär att Sverige blint litar på många andra länders asylprocesser. Men konventionen ger varje land rätt och möjlighet att själva pröva en asylsökande som kommit till ens land. Sverige bör åter pröva Dublinärenden i samma ordning som man prövar andra asylsökande.

- Avträd Schengenavtalet
Schengenavtalet så som det ser ut innebär att EU stänger sig för flyktingar. Ett svenskt avträdande ur avtalet, med den motiveringen, skulle kunna fungera som en väckarklocka gentemot övriga EU-länder. Avtalet bör ersättas med ett avtal för fri rörlighet i hela Europa.Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att det tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna att kunna lämna det egna landet och söka asyl i ett annat. Flera internationella konventioner som Sverige undertecknat skyddar denna rätt men EU upprätthåller eller inför viseringstvång mot medborgare i länder där det råder sådana politiska förhållanden att människor behöver fly.

Vänsterpartiet anser att dessa åtgärder strider mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till regeringens flyktingpolitik. Rätten till asyl undergrävs genom stora brister i den praktiska tillämpningen av den gällande lagstiftningen. Den överordnade målsättningen tycks vara att avvisa största möjliga antal människor.

Såhär lyder Vänsterpartiets åtgärdsprogram:

- Den som arbetskraftsinvandrar ska ha tillgång till det sociala trygghetssystemet på samma villkor som svenska medborgare.
- De ska ges permanenta uppehållstillstånd.
- Rätten att återförenas med kärnfamiljen i Sverige ska garanteras.
- Medföljande make/maka ska också få arbetstillstånd för att undvika gästarbetarsystem.
- Arbetskraftsinvandring får aldrig bli en ursäkt för att inte lösa problemet för invandrade som nu står utanför arbetsmarknaden eller kvinnor som ofrivilligt arbetar deltid
- Det får inte bli sammanblandning mellan rätten till asyl och möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Det skulle leda till orättvisor och en osund hets för de asylsökande att hitta jobb. Den som anser sig vara hotad av tortyr i hemlandet är sannolikt beredd att godta slavliknande arbetsvillkor.

Egna åsikter
Jag tycker mig se att båda blocken vill ha fler arbetskraftsinvandrare. Den största skillnaden mellan olika partier, och mellan blocken verkar vara hur dessa skall behandlas. Jag tycker mig se att vänsterblocket vill ta ”bättre” hand om våra arbetskraftsinvandrare än Alliansen. Det jag menar med bättre är att arbetskraftsinvandrare ska få samma villkor på markanden som Svenska anställda, samma ”trygghet” osv. Alliansen verkar stå för en hårdare miljö där de arbetande måste försörja sig själva för att få stanna.

Det enda partiet inte uttalar sig starkt positivt till arbetskraftsinvandring är Socialdemokraterna, jag tycker mig se att detta parti, inte vill ta emot arbetskraftsinvandring. De har som argument att även arbetskraftsinvandrare blir gamla och sjuka och de behöver vård som gamla. De säger dessutom att det redan är tuff konkurrens på arbetsmarkanden, och att fler personer skulle bidra till hårdare konkurrens. Det här håller jag inte alls med om jag tror på att ett lands ekonomi utvecklas. Sveriges ekonomi är fortfarande en markandsekonomi, och en marknadsekonomi kommer alltid att utvecklas och ge nya arbetstillfällen. Sveriges befolkning är inte dumma, vi har alltid varit kreativa och det kommer alltid att finnas jobb till dom som försöker. Markanden utvecklas, nya produkter kommer och går.

Socialdemokraternas argument om att även arbetskraftinvandrare blir sjuka och gamla så bemöter jag det med en privatisering av sjukvården. Detta leder till att sjuka inte behöver "festa" på den svenska välfärden. De får själva betala för sin egen vård.

En annan stor skillnad mellan olika partier är hur man behandlar de invandrande familjerna. Ska man få ta med sin kärnfamilj om man invandrar till Sverige? Vänsterpartiet samt kristdemokraterna är klart för medan de andra partierna inte yttrar sig om saken. Jag tror att de inte yttrar sig om saken hellre än att säga emot för att det är en retorisk lätt angripbar punkt. Jag anser inte att man bör få ta med sig sin familj. Inte med det systemet som vi har i Sverige idag i alla fall, för att om ett invandrarbarn blir sjukt så måste då det Svenska folket betala för det, och nej, jag vill inte betala för ett sjukt invandrarbarn. Är det däremot bara den arbetande som blir sjuk så har han antingen råd att köpa en sjukhusförsäkring eller på annat sätt betala sin egen vård, annars blir han hemskickad för att han inte klarar av att jobba! De flesta anser det för ohumant att skicka hem ett litet barn utan familj bara för att det är sjukt, så se till att de inte kommer hit istället för att skaffa sig problem.

Jag skulle kunna tänka mig att acceptera arbetskraftsinvandrarnas familjer om vi hade en privat sjukvård samt att vi inte gav bidrag till invandrare de första, 10 åren. På så sätt så minimeras risken att vårt välfärdssystem ska utnytjas då de själva får betala för sina egna problem. Har de inte råd så får de förbli sjuka eller åka h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politik - Invandring

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-05]   Politik - Invandring
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6108 [2021-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×