Kristendom och Isalm med jämförelse

26 röster
49663 visningar
uppladdat: 2007-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Religion A
Kristendom och Islam


Kristendom

Kristendomens uppkomst
Kristendomen föds ur Judendomen. Allt eftersom att Jesus Kristus uppstår växer kristendomen ifrån Judendomen. Judarna ville inte erkänna Jesus som den utlovade Messias vilket gjorde att religionerna skildes åt. Själva kristendomen utgår till stor del på tron på Jesus lära, liv, död och uppståndelse. Jesus föds och därefter räknar vi år noll.

Ängeln Gabriel besökte Maria och berättade att hon skulle föda en son som skulle kallas “Guds son”, detta skedde utan medverkan av en man alltså Josef som blev Jesus mänskliga fader. Jesus föds till jude av modern Maria i den lilla staden Betlehem som ligger en bit utanför Jerusalem. Detta gjorde att Maria blev kallad för jungfru Maria.

Eftersom Jesus var jude omskärs han som vilket judiskt barn som helst. Han levde som vilket barn som helst under sin barndom, men på senare dar runt trettio års åldern blev han allt mer offentligt verksam. Han lät sig bli döpt och efter dopet öppnar sig himlen och en röst därifrån sa; “detta är min älskade son, han är min utvalde“. Efter denna uppståndelse samlar Jesus sina 12 lärjungar för att sedan predika och undervisa om kristendomen. Han utförde en hel del verk däribland botade han en man från blindheten.
Efter ett tags verkande döms Jesus till döden för hädelse mot gud han korsfästs då och två dagar senare uppstod han från de döda och steg slutligen upp till himlen efter fyrtio dagar efter påsk.

Det är efter Jesus död som själva kristendomen tar fart. Hans lärjungar fortsatte att predika i världen om kristendomen vilket var Jesus vilja. Det bildades allt mer kristna församlingar. Men kristendomen fick bakslag, kristendomen blev aldrig erkänd som en egen religion omkring år 60, detta medförda att vara kristen var något olagligt som att vara “kriminell” . Efter år 312 blev kristendomen laglig och blev en växande religion.


Allmänt om kristendomen
Kristendomen är världens mest snabbaste växande religion och finns i stort sett i hela världen och detta medför då att religionen är störst i välden med ca 2 miljarder anhängare.
Inom Kristendomen finns det tre olika grupper: katoliker, ortodoxa och protestanter. Katolikerna är de som är mest strikta och hållfasta på de regler och seder som finns i religionen. Sen är de ortodoxa lite mer frigjorda när det gäller sånt. Protestanterna är den mest "fria" gruppen.

Nya testamentet är de kristnas heliga skrift och den viktigaste källa till kunskap om kristendomens uppkomst. NT finns i bibeln som avdelas efter det gamla testamentet. GT handlar om det gamla förbundet som gud slöt med israels folk och NT är då det nya förbundet då Jesus kom “den utlovade Messias“. GT delas av både kristna och judar.
NT inleds med fyra evangelier “Matteus, Markus, Lukas, Johannes“. Evangelierna vill gemensamt övertyga sina läsare om att Jesus var den utlovade Messias. NT innehåller skrifter om tiden efter Jesus och om bland annat hans lärjungars kamp om kristendomen som religion m.m.

I kristendomens trosbekännelse får människan veta vem Gud är. Han är alltså allsmäktig och skaparen av världen och människan. Gud uppstår i tre olika faser alltså läran om treenigheten,


fader, sonen och den heliga anden. Gud framstår i tre skepnader och är då dessa tre och inte tre olika gudar.
Kristna högtider som firas är bland annat julen som firas till minne av Jesus födsel och påsk som firas till minne av hans lidande, död och uppståndelse.

Teodicéproblemet är det problem som både judar och kristna delar, om allt det Gud skapat är gott varför finns då så mycket ont. De kristna skyller detta på en ond makt alltså djävulen, han är den som påverkar människan att göra ont. Människan är skapad av Guds avbild och har alltså fått egen vilja att välja mellan ont och gott. Väljer hon då ont kan hon ändå finna förlåtelse av Gud. De som syndar kommer bestraffas och dess själ kommer inte till himlen med Gud när man dör utan till Djävulen.

Några heliga platser inom Kristendomen:
• Jerusalem
• Rom
• Kyrkan
Jerusalem:
Här föddes Jesus.
Rom:
Världens största kyrkliga samfund.
Kyrkan:
Religiös byggnad för Gudstjänster.

Islam

Precis som kristendomen härstammar islam från judendomen. Muslimerna börjar sin tidräkning från några viktiga händelserna år 622.
Islam är en av de tre stora religionerna. Islam grundades på 600-talet e. Kr. av Muhammed, som ansåg sig vara Guds sändebud, eller Guds profet. Islam har sitt andliga centrum i Mecka i Arabien. De flesta muslimer bor i Mellanöstern. Muslimer finns också i andra delar av världen, t.ex. Indien, Väst- och Östafrika och i Kina.
Efter att Muhammed uppstod det oenighet om vem som skulle vara hans efterföljare, Islam uppdelades då i två delar; Sunni och Shia. Sunniter består av cirka 90 % av muslimerna och är därför majoritetsriktningen och shiiter består av ca 10 %.


Islams uppkomst
Mohammed föddes på den Arabiska halvön ca år 570. Han blev tidigt föräldralös som barn, krigen mellan handelsmän och beduinstammar. Efter detta uppfostras Mohammed utav hans farfar och hans farbror Abu Talib, han börjar arbeta som kameldrivare. Efter det gifter sig Mohammed med en änka som heter Khadidja år 595, hon är både äldre och rikare än sin man.

År 610 får Muhammed en uppenbarelse i en grotta på berget Hira, han hör då en röst som kommer från ängeln Gabriel. Rösten från ängeln säger att Muhammed är Guds sändebud. Efter denna händelse blir Muhammed profet. Han börjar sedan undervisa människor om det han upplevt, många tycker då att han inte låter helt klok och han blev utskrattad. De få anhängare han hade var tvungna att fly eftersom de blev förföljde. År 622 flyr han till staden Medina som är grannstad med Mekka. Väl i Medina får Mohammed uppenbarelser hur han ska styra samhället, i


och med detta blir han en stor religiös och politisk ledare.
Mohammed återvänder till Mekka år 630 och lyckas erövra staden. Han dör dock två år senare alltså år 632.


Allmänt om Islam
Inom Islam finns det fem pelare som en muslim har hjälp av och lever efter:
Trosbekännelsen: ”Det finns ingen Gud utan Gud och Mohammed är hans profet” Gud: (Allah) Tron på en Gud.
Bönen: Man skall be fem gånger om dagen, man ska vara vänd mot Mekka. Fredagsbönen ska man helst göra i en Moské.
Fastan: Under månaden Ramadan avhåller man sig från mat, dryck och sex under dagarna. Det hela avslutas med en stor fest.
Allmosan: (Zakat) Man ger en del av sin inkomst till fattiga.
Vallfärden: Under vallfärdsmånaden skall man om man har möjlighet, vallfärda till Mekka en gång i livet.

Koranen är för muslimerna gudomlig eftersom det är Guds egna ord. Man måste tvätta sig innan man rör vid Koranen. Koranen består av 114 suror, kapitel som innehåller beskrivningar av Gud, av paradis och helvete m.m. Muslimerna använder koranen som dess handbok om hur de ska agera och hur de ska leva.

En av de högtider som firas av muslimerna är Ramadan. Den nionde månaden i den islamiska kalendern är Ramadan eller fastemånaden. Ramadan är en minneshögtid, det sägs att det var under ramadan som Muhammed fick ta emot Koranen. Under hela månaden får muslimerna varken äta eller dricka från soluppgång till solnedgång, även rökning och sexuellt umgänge är förbjudna.

Några heliga platser inom Islam:
• Mekka
• Medina
• Jerusalem
• Moskén
Mekka:
Världens centrum, den heliga Kaba, man ber mot Mekka varje gång man ber.
Medina:
Här finns profetens och de första kalifernas gravar.
Jerusalem:
Hit fördes profeten av ängeln Gabriel.
Moskén:
En plats för gudstjänst.Jämförelse mellan Kristendomen och Islam

Religionerna har väldigt mycket gemensamt...
- En stor likhet är att det både religionerna härstammar från Judendomen. Men går i stort sett åt två olika håll efter detta.
- Skapelseberättelserna ser i stort sett likadana ut från de båda religionerna samt från Judendomen.
- De båda har Jerusalem som gemensam helig stad. Jesus föds i staden och profeten Muhammed förs dit av ängeln Gabriel.
- De båda tror på en ond makt alltså djävulen/satan.
- Både Islam och Kristendomen har levnadsregler att leva efter, de fem pelarna är muslimernas vägledare och de tio budorden visar hur man ska leva som kristen m.m.
- Jesus är Guds sändebud för Kristendomen liksom Muhammed för Islam.
- De båda är eniga om att dess religion är den enda rätta.

...och har även en hel del som de inte har gemensamt.
- Det som är något av den största skillnaden mellan religionerna är att muslimerna inte ser Jesus som den utlovade, alltså Messias. Kristendomen anser Jesus som gudomlig vilket inte Muslimerna kan hålla med om.
- Islam har svårt att ta det här med treenigheten, de tycker detta är en självmotsägelse. Eftersom båda är överens över att Gud är en tycker Islam att Kristendomen motsäger sig med att Gud är tre skepnader alltså “Sonen, Fadern och den Heliga anden.”
- Inom Islam är det förbjudet att äta gris medans Kristendomen inte har någon förbjuden mat.
- Islam har även en speciell slaktteknik, vilket inte Kristendomen har.
- Kristendomen har inga speciella tider att be på vilket Islam har.
- Som sagt härstammar båda religionerna från Judendomen men en sak som inte Kristendomen har gemensamt med dessa är att både inom Islam och Judendomen omskär pojkarna.
- Koranen är ord från Gud och kommer från ”den himmelska urkoranen”. De togs emot av den sista profeten Muhammed från ängeln Gabriel. Bibeln däremot är skriven av flera olika personer, lärjungar, profeter och missionärer t.ex. Den består av brev och evangelier och är skriven som två böcker, Gamla testamentet – tiden före Jesus födelse, och Nya testamentet – tiden efter Jesus födelse.
- Inom Islam är det tillåtet med månggifte som inte är tillåtet i Kristendomen.
- En ganska stor skillnad är kvinnosynen i de två religionerna. Inom Kristendomen anses kvinnan vara mer självständig, i ett kristet samhälle försöker kvinnan bli alltmer jämställd mannen. Inom Islam finns vissa regler för kvinnan som att bära en slöja, och de får inte gå ut själva. Kvinnan i muslimskt samhälle får oftast inte äga något vilket gör att hon blir helt beroende av sin man.Fundamentalism

Ordet fundamentalism uppslaget ur lexikon:
Fundamentalism; den uppfattning inom en religion som kräver att respektive religions heliga skrifter, bokstavligt tolkade, skall utgöra grunden för all lära och liv.
Fundamentalist; kristen eller muslin som anser att bibeln respektive koranen skall efterlevas bokstavligt.
Fundamental; grundläggande,
Fundament; grund, grundval, det man bygger på.

Ordet fundamentalism uppkom i början av 1900-talet som beteckning för en bokstavlig tolkning av Bibeln. Uppfattningen att allt i Bibeln ska förstås bokstavligt har nog funnits på sina håll under kristendomens hela historia.
Att vara fundamentalism innebär att man är så kallad bokstavstroende, alltså att man läser Bibeln/Koranen och går efter dess ord och mening bokstavligen.

Den fundamentalistiska rörelsen uppstod bland kalvinister i USA på 1890-talet som en protest mot den historisk-kritiska bibelforskningen och modern naturvetenskap. De fem fundament som tron skall bygga på är:
Bibeln är Guds ofelbara ord
Kristi gudom
Jungfrufödseln
Kristi ställföreträdande försoningsoffer
Kroppslig uppståndelse och återkomst vid yttersta dagen

På allt senare tid har Islam förknippats med ordet Fundamentalism. Det som ofta sätter namn på saker är media. Kanske att Islam förknippas till stor del till Fundamentalism är att media har försett religionen med detta ord.

Ett exempel på fundamentalistisk islam är Saudiarabien, som formellt lyder under wahabismen. Wahhabism är en mycket strikt fundamentalistisk riktning inom sunniislam. Inom Wahabismen strävar anhängarna efter att följa Koranen och sunna som profeten Muhammed och de första generationerna muslimer efter honom gjorde. Man använder för detta syfte de förklaringar som Muhammed Ibn Abd al Wahhab skrivit om Koranen i Kitab al-Tawhid “boken om monoteism“ (som betyder uppfattningen att det endast finns en Gud), vilka lägger fram en mycket detaljerad tolkning av hur religionen ska tillämpas. Den kritiserar bl.a. musik, spel och andra nöjen, och beskriver regler för klädsel och uppträdande. Läran är starkt kritisk mot alla andra tolkningar, i synnerhet mot shiaislam, som ses som en falsk sekt, s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kristendom och Isalm med jämförelse

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2008-03-15

  Isalm? :P

 • Inactive member 2008-05-09

  Ville bara rätta till dig lite

 • Inactive member 2009-12-24

  det var det dummaste jag har hört, kolla upp fakta innan du skriver va? vad ska menas med "Inom Islam är det tillåtet med månggifte som inte är tillåtet i Kristendomen" det är visst tillåtet med polygami inom kristendomen! "The Bible Allows Multiple Wives {I Kings 11:3} Islam finns vissa regler för kvinnan som att bära en slöja, och de får inte gå ut själva. Kvinnan i muslimskt samhälle får oftast inte äga något vilket gör att hon blir helt beroende av sin man. vaddå får inte gå ut själva och inte äga någonting? The Koran abolished this male greed {Koran 4:22} The Bible, widows and sisters do not inherit Any property or wealth, only men do {Numbers 27:1-11} Japp kolla fakta innan du skriver //irriterad person

 • Inactive member 2010-04-15

  MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ!

 • Inactive member 2010-04-20

  (inom islam) är ett ganska vanligt uttryck.......-.-''

 • Inactive member 2010-12-05

  Kan inte alla bara hållakäften!? Det är absolut sant det hon skriver har. Jag har läst religion och är själv kristen. Samt som hon skriver så tycker talibanerna att kvinnorna har mindre värde. Dem får inte titta på män eller klä sig som dem vill. Dem måste gå ut med en man sidan om annars dör dem. Medan männen får gå ut själva och göra vad dem vill. Om ni inte tror mig läst Tusen strålande solar av Khaled Hosseini . Han är själv uppvuxen i Afghanistan och var med när talibanerna kom och allt förändrades. Ni vet inte ens hur er religion fungerar!

 • Inactive member 2011-03-06

  Vill komentera Maria Larrsson. Vadå talibanerna, hållkäften och gå läs religionen först och sen kan du komma och snack massa skit. För det första har Islam inget med talibanerna att göra. Islam är ett religion som följer endast Koranen inget annat. Resten är kulturer och massa påhitt av människor. Enligt Islam så är Koranen Guds ors. En sak ska du vet, och du kan även gå och fråga en religions lärare om detta. Att Islam var den första religionen som gav makten till kvinnan och som gjorde att det blev jämlikhet mellan kvinnan och manen. innan dess så sålde man kvinnan och använde henne som skräp. Men tyvärr så har en del människor som är talibaner och kallar sig för muslimer visat en fel bild av Islam. Men de är allt förutom Muslimer!! Om du vet inte vad du snackar om så öppna inte din käft!!

 • Inactive member 2011-10-23

  vill bara påpeka en sak kvinnan får visst äga något och det är så att hon inte heller ge något av sin inkomst till maken eller hushållet, det är en av orsakerna till varför killar ärver mer för de ska dela allt med sin familj

 • Inactive member 2012-03-29

  "En ganska stor skillnad är kvinnosynen i de två religionerna. Inom Kristendomen anses kvinnan vara mer självständig, i ett kristet samhälle försöker kvinnan bli alltmer jämställd mannen. Inom Islam finns vissa regler för kvinnan som att bära en slöja, och de får inte gå ut själva. Kvinnan i muslimskt samhälle får oftast inte äga något vilket gör att hon blir helt beroende av sin man." Koranen betonar att man och kvinna har samma rättigheter och är jämställda så jag fattar inte var du får din fakta ifrån av att kvinnan är beroende av mannen? I Koranen står det för övrigt inget om att en kvinna måste ha slöja! Det står att kvinnor ska täcka sin barm och inte locka till sig män genom sin skönhet utan genom det inre, sedan har människor valt att tolka detta genom att bära slöja. Fakta är alltid bra att ha innan man skriver uppsatser vet du!

 • Inactive member 2012-04-09

  För att kunna veta mycket om den fredliga religionen islam, så måste man läsa den heliga koranen och Ahadith böcker b l a Sahih muslim och Buqhari. Jag rekommenderar er denna webbsida http://www.nomullas.net/ för att se om talibaner eller Al ansar al sunnah = al qaida använder Koran eller inte när de halshugger någon. En annan webbsida är också bra http://www.answering-islam.org/. Har ni frågor så har ni svaret bara om ni kolar på dessa två webbsidor. God bless you guys

 • Inactive member 2012-09-07

  Angående att kristna inte skall äta gris så är det inget som efterlevs idag, precis som om att man skall stena dem som jobbar på sabbaten. Alltså söndagen. Man kan komma med kritik och liknande på ett trevligt sätt. Behöver absolut inte säga håll käften och liknande.

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-12]   Kristendom och Isalm med jämförelse
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8968 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×