Våld mot kvinnor

14836 visningar
uppladdat: 2002-11-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
FRÅGESTÄLLNING :
Hur arbetar FN för att avskaffa våldet mot kvinnorna runt om i världen?

Hur ser kvinnors situation ut nu jämfört med tidigare?Vilka förbättringar respektive försämringar har genomförts?

Hur löser man problemet med våld mot kvinnor?

FAKTA/ANALYS :
Bakrundsfakta :
1946, ett år efter att FN bildats inrättas Kvinnokommisionen. Den består idag av 45 medlemsländer som väljs på en mandatperiod gällande 4 år. Kommisionen började sitt arbete med att kartlägga inom vilka områden den värsta diskrimineringen mot kvinnor fanns, och kunde då konstatera att :

*endast 31 länder hade kvinnlig rösträtt, (vilket sedan dess de flesta länder har infört.)
*Flickor och kvinnor hade inte samma möjligheter till utbildning som pojkar och män.
1950, skrevs endast 7 procent av flickorna in i grundskolan. 1990, skrevs 81 procent in. Hur många år flickorna går är däremot en helt annan sak. Många flickor blir gravida vid en alltför tidig ålder och måste därför lämna skolan eller också tvingas de hjälpa till så pass mycket hemma att de helt enkelt inte har tid att gå till skolan.
1995, kunde endast 62 procent av kvinnorna i FN:s medlemmsländer läsa och skriva jämfört med 79 procent av männen.
*Kvinnor hade svårt att få arbete, d v s betalt och i statistiken synliga sådana.
Kvinnors andel av den betalda arbetsmarknaden har ökat stadigt de senaste 20 åren. Men, variationerna är stora, från östasien där omkring 70 procent förvärvsarbetar till Nordafrika där endast 10 procent gör det.
*Det saknades nationella lagar som skyddade kvinnans rättigheter i såväl privatliv som yrkesliv.

När konventionen väl kartlagt dessa 4 områden blev nästa steg att utarbeta internationella normer och konventioner för att få stopp diskrimineringen.
Sedan 1950 har omkring 50 konventioner som rör kvinnors rättigheter utarbetas. En konvention om kvinnans politiska rättigheter antogs av generalförsamlingen 1952. Konventionen trädde i kraft 1954 och i januari 2000 hade 114 länder antagit den, däribland även Sverige.

För konventionen om avskaffandet mot all diskriminering mot kvinnor finns en särskild kommitté inrättad. «Committee on the elimination of all forms of discrimination against women».(CEDAW) Kommittén består av 23 medlemmar.
Många länder har dock gjort reservationer. De flesta gäller ; kvinnors sexuella rättigheter, frågan om abort samt kvinnlig arvsrätt.

Sommaren 1993 hölls en världskonferans om mänskliga rättigheter Wien. I slutdokumenet krävdes att alla former av våld mot kvinnor avskaffades. Generalförsamlingen antog 1993 en deklaration om avsklaffandet av våld mot kvinnoroc den 4 mars 1994 tillsattes en särskild raportör om våld mot kvinnor, våldets orsaker och dess konsekvenser. En följd av dessa åtgärder är att våld mot kvinnor har fått ökad politisk verksamhet. Den särskilda rapportören har till uppgift att insamla och analysera tillgängliga data och rekommendera åtgärder på internationell, nationell och regional nivå för att utplåna våldet. Specialrapportören Radhika Coomaraswamy har i sina rapporter tagit upp 3 olika områden i vilka kvinnor är särskilt utsatta ; i familjen ( våld i hemmet, traditionella sedvänjor, barnamord) i samhället (våldtäkt, sexuella trakasserier, kommersialiserat våld såsom handel med kvinnor, exploatering i arbetet samt kvinnliga gästarbetare) och där staten har ett ansvar (våld mot kvinnor på institutioner och i häkten, våld mot kvinnor i väpnade konflikter och våld mot flyktingkvinnor).

OLIKA SLAGS VÅLD MOT KVINNOR :
*Våld mot kvinnor i hemmet förekommer i såväl industriländer som utvecklingsländer. Det har länge ansetts vara en privat angelägenhet av omgivningen inklusive grannar, samhället och de statliga myndigheterna. Men, dessa privata angelägheter har en tendens att bli offentliga tragedier. I USA blir en kvinna slagen var tjugonde minut. Våld är orsaken till de flesta skador på kvinnor i reproduktiv ålder. Mellan 22 och 35 procent av dem som kommer till akutmottagningar har utsatts för fysiskt våld. I Peru handlar 70 procent av alla brott som rapprteras till polisen om kvinnor som blivit slagna av sina män. I Pakistan slutade mer än hälften av de 400 anmälda fall om våld i hemmet 1993 med att hustrun dog.

I många länder *föredras söner . Främst i Asien. I Indien uppmanas många till att göra abort de gånger fostret är en flicka med motiveringen att det är bättre att spendera 38 dollar på en abort än 38000 dollar på den blivande dotterns framtida hemgift. I en studie som gjordes på ett stort sjukhus i Bombay kunde man konstatera att 95,5 procent av alla foster som identifierats som kvinnliga aborterades.

I en del länder föregås äktenskapet av en *hemgift. Om denna inte betals leder det ofta till våld. I Bangladesh blev en kvinna helt vanställd sedan hennes make hade slängt syra i ansiktet på henne. Den enda anledningen man kunde finna var att hemgiften hade varit alltför liten. I Indien bränns dagligen ca 5 kvinnor p g a dispyter rörande hemgiften.

Enligt världhälsoorganisationen, WHO, har mellan 85 och 115 miljoner kvinnor genomgått någon form av *könsstypning och lider av dess skadliga effekter på hälsan. Varje år uppskattas ca 2 miljoner flickor bli könsstympade. De flesta bor i Afrika eller Asien, men ett allt större antal finns bland invandrare och flyktingfamiljer i Västeuropa och Nordamerika. I Frankrike dömdes en malier i domstol sedan hans flickbaby dött av en infektion orsakad av könsstympning. Ingreppet hade skett i hemmet.
Numera finns en ökad samstämmighet om att arbeta för att avskaffa dessa sedvänjor, och det bästa sättet tycks vara genom utbildningskampanjer som visar på de allvarliga skadeverkningar dessa hanlingar får för hälsan.

*Våldtäkt kan ske varsomhelst, även i familjen där det då oftast handlar om våldtäkt inom äktenskapet eller incest.Våldtäkt begås också i väpnade konflikter och i flyktingläger. I USA visar färska undersökningar att en våldtäkt genomförs någonstans i världen var sjätte minut.
Specialrapportörens rapport understryker betydelsen av utbildning för att medvetandegöra allmänheten om vilka fruktansvärda konsekvenser en våldtäkt får för en kvinna. Även poliser och sjukhuspersonal som möter våldtagna kvinnor i sitt arbete måste få utbildning i vad det känslomässigt innebär att ha blivit våldtagen.

I många länder anses inte *sexuella övergrepp på sin hustru vara ett brott : hon förväntas underkasta sig. På så vis kan det vara mycket svårt att bevisa att ett sexuellt övergrepp har begåtts såvida kvinnan inte har grava fysiska skador.
I sin rapport noterar spcialrapportören att de låga straffen mot våldtäkt, sexuella övergrepp samt sexuella trakasserier sänder ut fel signaler till såväl brottslingen som allmänheten i stort : «att kränkningar mot kvinnorrs sexualitet inte har så stor betydelse».

Många kvinnor tvingas in i *prostitution av sina föräldrar, män, pojkvänner eller på grund av svåra ekonomiska och sociala förhållanden. De luras också av agenter som erbjuder «äktenskap på postorder» och lovar att finna dem en make samt ett arbete utomlands.Det resulterar ofta i att kvinnorna finner sig själva illegalt innstängda i bordeller under slavliknande förhållanden där de misshandlas och fråntas sina pass. De flesta kvinnor som faller offer för en sexhandlare hamnar i en mycket svår situation. De finns i princip ingen väg ut ur eländet igen.
Eftersom prostitution är olagligt i många länder är det svårt för de prostituerade att träda fram och be om skydd.
I Thailand arresteras ofta prostituerade som klagar hos polisen. De skickas sedan tillbaka till bordellen efter att de betalat sina böter.

Lösning :
För att kunna lösa problemet med våld mot kvinnor måste man lagstifta för att kriminalisera detta våld. En del länder har gjort stora framsteg de senaste åren. Till exempel Mexico ; där en våldtäktsman tidigare slapp åtal om han gick med på att gifta sig med henne. 1991, ändrades dock lagen. Även när det gäller abortfrågon gjorde Mexico samma år ett stort steg i rätt riktning. Domare måste numera ta beslut inom 5 dagar efter det attt en kvinna begärt att få göra en abort.
I Australien har en nationalkommité upprättats rörande våld mot kvinnor för att samordna insatser inom politiken, lagstiftningen och rättsväsendet på nationell nivå och utbildningsinsatser på kommunal nivå för att stoppa våldet mot kvinnor.
I turkiet har ett ministerium för kvinnofrågor inrättats. Det skall bl a främja kvinnors rättigheter och stärka deras roll inom det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella samhällslivet.Nya lagar kommer att inrättas och specialdomstolar ang. kvinnovåld är under diskussion. Likaså kvinnohus är på gång att byggas.
Dessa exempel visar att trots det ökade våldet mot kvinnor har skett en del förbättringar. För att bekämpa och stoppa våldet krävs dock ännu fler åtgärder på alla nivåer.
Men, många länder har fortfarande en relativt passiv inställning till våldet mot kvinnor. Därför är det mycket viktigt att det stiftas lagar som kriminaliserar våldet och straffar den skyldige gärningsmannen. Staterna har skyldighet att se till att lagarna följs. Artikel 4, i ’’Förklaringen om avskaffande av våld mot kvinnor’’ föreskriver att «stater ska med kraft förhindra, utreda och enligt gällande lag straffa våldshanligar riktade mot kvinnor»
Kampen mot våld måste föras på två fronter. Grundorsakerna måste utredas och angripas, och yttringarna måste behandlas. Hela samhället måste utbildas så att de sociala attityderna och idéerna som uppmuntrar mäns våld ändras!
Även gamla tradtioner måste utmanas. I många länder runt om i världen har kvinnor fortfarande mycket lägre status och män anses överlägsna. I en del länder tycks mannen t o m äga sin kvinna.

I många islamistiska länder är oskulden mycket viktig. Flickan måste vara oskuld när hon gifter sig. Dagen efter br...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Våld mot kvinnor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-22]   Våld mot kvinnor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1215 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×