Fem moderna ismer

14 röster
52037 visningar
uppladdat: 2001-03-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Modernismen är en stor epok inom all konst, konst som kan anses vara allting med en känsla bakom. Tiden runt modernismen kunde vara ganska hård för många människor runt om i världen. Det nya arbetarsamhället växte, världskrig plågade världen. Människorna var i viss mån upprorsfulla, även konstnärerna. Man började nu ta avstånd till tidigare stilar och ville skapa någon ny form av konst och litteratur. Generellt för de flesta stilarna, ismerna, inom modernismen är deras avståndstagande till tidigare inriktningar såsom romantik, naturalism och realism. Vägen de olika stilarna tar för att nå fram till detta avstånd skiljer sig dock ganska märkbart mellan varandra.

I denna uppsats kommer följande ismer att behandlas: futurism, expressionism, dadaism, impressionism samt surrealism. Inom impressionism och surrealism kommer tyngdpunkten av analysen att läggas både vid konst och litteratur, medan inom expressionism, dadaism och futurism kommer tyngdpunkten att ligga vid analyserandet av litteraturen.

Analys
Impressionism och surrealism

Impressionismen har tagit sitt namn från det som sägs vara den första impressionistiska målningen Impression, soleil levant (”Intryck, soluppgång”) av Claude Monet. Inriktningen var en opposition mot den akademiska konsten och reagerade mot romantikens naturtrogenhet. Detta kan man även till viss mån finna inom surrealismen. Surrealisten ville likt impressionisten vara oppositionell mot det klassiska, fast surrealisten ville övervinna motsättningarna mellan dröm och verklighet för att på så sätt skapa det öververkliga. Impressionismen ville inom konsten återge ögonblicksbilder och ta fast på det tillfälliga hos motivet, inom litteraturen är stilen ett relativt vagt definierat begrepp som egentligen inte innehåller mer än grundbegreppet för impressionism – oppositionell. Surrealistisk konst kan anses vara absurd och visar scenarion som de kan tänkas utspelas i människans drömmar, där allting är möjligt. Här syns en stor skillnad jämfört med impressionismen som ville fånga ögonblicket. Den impressionistiska konsten målades direkt ute framför motivet och motiven var ur originella och djärva vinklar. Gestaltningarna var oftast landskap, men även gatubilder, kapplöpningar och gestaltningar av förlustelseställen. Ögonblick som gestaltades var alltid någonting verkligt, men surrealistens motiv var aldrig verkliga.

Den surrealistiska litteraturen använde sig av automatisk skrift som innebar att man frigjorde andliga krafter, texterna saknade ofta ämnen och hade uppgiften att öppna nya vägar till det omedvetna. Surrealismen influerades starkt av Freuds teorier om det undermedvetna. De surrealistiska texterna skulle ge läsarna möjlighet till fria associationer och samtidigt framkalla en omskakande upplevelse. Att definiera begreppet surrealistisk litteratur är flera gånger enklare än att göra desamma med impressionistisk litteratur. Det rådet stor oenighet när det gäller omfattningen och kriterierna för denna form av litteratur. Litteraturen inom denna eran kan dock sägas vara en form av subjektiv naturalism.

Sammanfattningsvis ser man liknande tendenser inom både strömningarna. De både vill bryta upp med romantikens naturtrogenhet inom både konst och litteratur. Den nya formen av litteratur och konst kan anses vara svår och konstig pga av att känslan bakom verken är en känsla av att uttrycka sig och behandla områden som inte behandlats tidigare. Skillnaden mellan de olika strömningarna är sätten att nå dessa effekter på. Automatismen används inom surrealismen, även ett frigörande av det undermedvetna. Impressionismen uttrycker och fångar ögonblicket.
Futurism, expressionism och dadaism

Expressionistisk litteratur sägs vara en reaktion mot materialism och mekanisering. Namnet expressionism är taget för att visa sitt avståndstagande från impressionismen och dess likhet med naturalismen. Expressionistisk diktning vill utgå från människans innersta känslor och ta ett avstånd till intryck från omvärlden. Energisk rörelse, mänskliga problem och relationer samt dynamisk aktivitet speglar också diktningen. För att märka ut de ord som är centrala och spelar stor roll i diktningen valde expressionistiska diktare och författare att ta bort småord såsom artiklar och konjunktioner. Dadaismen, en konstströmning som har fått namnet av det franska ordet för gunghäst, är en konststil ganska olikt det mesta, på ytan. Dadaisterna ville även de förändra litteraturen, denna gång skulle litteraturen dock förändras inte bara innehållsmässigt utan även språkmässigt, till skillnad från expressionismen som vi vet ville förändra innehållet och känslorna bakom texterna. Dikten inom dadaismen har ord som saknar referens, orden är mer av ljud, dock hindrar inte detta ljuden från att kunna kopplas samman med orden. Dadaismens litteratur ville frigöra språket. Detta är en likhet med futurismen, även denna ville frigöra språket. Futuristerna ville få till en upplösning av grammatik och syntax. Man ville ändra på den så kallade kronologiska ordningen inom böckerna.

Samtliga tre litterära stilar var alla en r...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fem moderna ismer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-03-21]   Fem moderna ismer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=465 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×