Ideologier och Partier

4 röster
44371 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Ideologier och partier
Uppgiften är att jämföra tre olika partier på dessa punkter:
o Historik
o Ideologier
o Partiprogram
Vi har valt att jämföra vänsterpartiet, centerpartiet och moderaterna. Dessa partier har vi valt för att moderaterna är längst till höger, centern är ungefär i mitten och vänsterpartiet finns längst till vänster. Då tänkte vi att det kunde vara ganska intressant att ta just dessa. Frågor vi skall försöka besvara under eller i slutet av arbetet är:
o Skiljer det mycket mellan det parti som är längst till vänster och det partiet som är längst till höger, dvs. vänsterpartiet och moderaterna?
o Är centern så central eller drar detta parti åt något håll?
o Hur har de olika partiernas historia präglat dem till det de är idag?
o Finns något som har ändrats från partiets begynnelse till var det står idag?
o Finns det någon fråga som de olika partierna framhäver mer än andra frågor?
Det kommer även att uppkomma frågor under arbetets gång som då kan besvaras.

Historik
Centerpartiet: Det var citatet ”Bröder låtom oss enas” som skrevs av Carl Berglund i tidningen Landsbygden 1910 som blev startskottet för centerpartiet. Meningen var att det skulle vara ett bonde och landsbygdsparti och sedan 1929 har partiets för varit grön. Fyrklövern har varit symbol sedan 1942 och namnet centerpartiet har funnits sedan 1957.
Under 20-talet kan det dåvarande bondepartiet (som ju är centerpartiets föregångare) kallas konservativt, men i första hand inriktat på att ta tillvara på jordbrukets intressen. Partiet undvek att ta regeringsansvar och hamnade i många sakfrågor på samma linje som de frisinnade eller liberalerna.
Flera av de ledande bondeförbundarna hade tidigare varit liberaler. Partiets första partiledare hette Johan Andersson.

Under 30-talet gav sig centerpartiet in i förhandlingarna inom politiken. Tillståndet då var upprört efter den stora börskraschen. En uppgörelse bildades då mellan centern och socialdemokraterna där s fickstöd för sina åtgärder mot depressionen och bondeförbundet fick igenom ett stödprogram för jordbruket, med skyddstullar. Uppgörelsen blev en vändpunkt som skapade politisk stabilitet och framtidstro både bland arbetare och bönder och ekonomin förbättrades då snabbt. Till långt in på 50-talet höll centern sig intill socialdemokraterna och samarbetade med dem men sedan upplöstes detta samarbete när oenigheter om pension uppstod.Vänsterpartiet: Vänsterpartiet grundades år 1917 en grupp som lämnade socialdemokratin. Men namnet fick partiet inte förrän 1990, innan hette vänsterpartiet ”kommunisterna”. Ett av skälen till att partiet bildades var att kravet på rösträtt blev stort och det gjorde då till en av frågorna som bidrog till att människorna drogs till det nybildade partiet. Under årens gång så har grupper slagits sig loss från partiet och andra har anslutit sig. En grupp som bröt sig loss under 60-talet var den grupp som en tid senare startade Socialistiska Partiet och blev till ett rent nazistiskt parti.
Vänsterpartiet anser sig hela tiden ha stridit för anständiga löner, bättre arbetsvillkor, för social trygghet och rätt till utbildning osv. Många av de sociala reformer som genomförts i Sverige föreslogs först av kommunisterna, enligt vänsterpartiet.


Moderaterna: Från början var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala och internationalistiska idéer vunnit mer intresse inom partiet. Moderaterna bildades under slutet av 1800-talet därför att det hade bildats högergrupper och moderata grupper i riksdagen, men i början av 1900-talet saknade de grupperna en rikstäckande organisation för kontakt med och information till väljarna. En grupp högerriksdagsmän tog då initiativet och bildade ett nytt parti med ledning av Gustaf Fredrik Östberg, detta var år 1904.
Arvid Lindman var en framträdande person inom partiet och valdes till partiordförande år 1912. Tiden med honom som ordförande var en tid av uppbyggnad och konsolidering. Det gällde att få de olika högergrupperna att enas i ett handlingskraftigt parti och att anpassa det till nya tiders krav.

Frågor som Moderaterna drev med stor kraft var att försvaret skulle få tillräckligt med resurser, ett starkt näringsliv, ett väl fungerande jordbruk och ett bra socialt samspel. Partiet har ända sedan början sett som en av sina allra viktigaste uppgifter att motarbeta socialismen. Under 1950-talet genomförde den socialdemokratiska regeringen successiva ökningar av skattetrycket och det var en fråga som moderaterna protesterade väldigt emot.
Under 1970- och 80-talen skärptes partiets ideologiska profil. Från att tidigare ha varit ett parti som gjorde motstånd mot socialdemokraternas socialiserings- och centralstyrningspolitik, ändrades partiets framtoning. Vi blev partiet som presenterade ett eget politiskt alternativ. Sänkta skatter: Man skall kunna klara sig på sin lön när skatten är betald, utan att behöva vara beroende av bidrag! Ökad valfrihet: Ge den enskilda människan makt att få styra över sin egen vardag! Detta var krav som kom att drivas med allt större kraft.
När Carl Bildt efter valet 1991 bildade en koalitionsregering bestående av fyra borgerliga partier, var det första gången sedan 1930 som Sverige hade en statsminister från detta parti. Då sänktes skattetrycket och valfriheten stod i centrum. Man fick större möjligheter att t ex välja skola och välja läkare. Denna period kallas av Moderaterna ”valfrihetsrevolutionen”.

Åsikter, jämförelser och diskussion: Det som förvånade oss mest det var att centern har varit så samarbetsvillig och så med socialdemokraterna ända fram till långt in på 50-talet när man inte är det idag. För nu står man på andra sidan, alltså mer mot de borgerliga. Annars tycker vi att de här partiernas politik idag har avspeglat sig väldigt mycket i hur det ser ut idag. Alltså hur de framför sin politik och vad de vill tillföra till demokratin. Centerpartiet t ex har ju kommit ur det gamla bondepartiet, och än idag så ser man ju att de är intresserade och så av jordbrukspolitiken men absolut inte så mycket som de var för i tiden då hela partiet handlade
om detta. Så det är ju en fråga som detta parti har släppt på mkt. Men samtidigt så måste ett parti i dagens politik vara mycket mer koncentrerade inom alla områden.
Moderaterna tycker vi det känns som att de hela tiden har koncentrerat sig mycket på ekonomi. Skatter och så har hela tiden legat de varmt om hjärtat och det gör det ju än idag om man tittar in i politiken. Och detta parti har ju också mer avskilda åsikter än de andra om att vi måst sänka skatterna och vi tycker att det känns lite som att de är mer på de rikas sida. Men det är ju bara så som vi uppfattar dem.
Vänstern har hela tiden bedrivit en verksamhet som gynnar mängden tycker vi det verkar som till skillnad från hur vi uppfattade moderaterna.
Och det är väl lite så de är idag också, att skatter ska betala bidrag och att alla skall få så lika som möjligt. Beroende på hur mycket man tjänar så ska man betala olika mycket skatt och så. De är med och styr vårat land idag tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet och vi anser att det verkar som om landet styrs ganska så mycket åt det håll som vänstern skulle styra landet själva.


Ideologier
Centerpartiet: Kommer ur socialliberalismen med lite inslag av konservatism. Socialliberalismen är en variant av liberalism men med en grundläggande statlig socialpolitik. Kortfattat kan socialliberalismen beskrivas som byggt på en balans mellan den enskilde och välfärdsstaten, mellan jämlikhet och individuella rättigheter.
Det är många som hävdar att socialliberalism och liberalism i själva verket är exakt samma sak. Detta eftersom det viktigaste i liberalismen är friheten att själv styra sitt liv. Därav behövs det olika slags begränsningar så att individer inte begränsas av andra individer.

Det viktiga är inte en fullständigt fri marknad, utan att alla individer behandlas lika, till skillnad från socialismen som bygger på principen om jämlikhet. En ojämn fördelning av välståndet är legitim om förutsättningarna att skapa detta välstånd är rättvisa. Därmed finns det plats för statliga ingrepp i utbildning och arvsskatter mm. Däremot motsätter man sig att utjämna välstånd som är ett resultat av jämlika förutsättningar. Dels för att det inte uppmuntrar människor att anstränga sig och dels för att det strider mot liberalismens principer om rättvisa individuella förutsättningar, till skillnad från socialismens fokusering på rättvisa slutresultat. Detta har självklart satt sin prägel på vad partiet står för idag, och vi tycker att det märks väl i deras sätt att föra politik i dagens samhälle.
Centerpartiets ”slogan” är ”Alla människors lika värde och rättigheter är grunden i centerpartiets politik”.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet kommer ur socialismen och reformismen men har också rötter till marxismen. Marx teori går i korthet ut på följande. Olika samhällstyper avlöser varandra, slavsamhället avlöses av feodalsamhället, feodalsamhället av kapitalismen osv. Det rådande kapitalistiska samhället måste störtas genom en revolution där proletariatets diktatur upprättas. Proletariatets diktatur öppnar vägen till det klasslösa samhället (kommunism) där statsmakten vittrar bort av sig själv. Men vänsterpartiet är inget renodlat parti från denna ideologi så därför är inte marxismen den mest betydande. Reformisterna har samma drömsamhälle som Marxisterna men vill komma dit genom demokratiska folkomröstningar, medan kommunisterna vill nå idealsamhället genom militära aktioner och revolutioner. Det är alltså den avgörande delen i detta partis ideologi. Man vill ha ett demokratiskt samhälle med en

ledning till skillnad från marxisterna som vill göra revolution.
Vänsterpartiets ”slogan” är ”Makten åt folket” vilket då borde komma från deras ideologi och historia.
Moderaterna: Moderaterna ska ha kommit ur konservatismen, som ser den bestående samhällsordningen som ett uttryck för ackumulerad kunskap.
Konservativa förespråkar vanligen någon form av privat ägande, marknadsekonomi och förtjänstbaserad fördelning. Man motsätter sig storskaliga statliga försök att centralstyra ekonomi och omfördela resurserna. Vidare vill konservativa ofta förespråka traditionella ideal inom kultur och moral. De är vanligen anhängare av ett starkt militärt försvar, och betraktar pacifismen som en utopi baserad på en naiv tro på
människans godhet. I synen på brottsbekämpning visar man att med en liknande motivering fokusera på "hårda tag" snarare än rehabilitering (vilket ofta benämns som "daltande" med brottslingar).
Moderaternas ”slogan” är ”Med människors frihet som idé”.


Partiprogram
Denna uppgift har vi löst på följande sätt:
Vi har tagit ut en del frågor som vi anser vara intressanta och jämför vad partierna anser i dessa frågor. Partiernas partiprogram är otroligt mycket text så vi tänkte att det skulle vara bättre om vi bara tog ut vissa frågor och jämförde dessa partier i mellan.
Vi har valt ut dessa frågor:
o Skatter. Höja/skänka skatter? Hur skall de minskade intäkterna finansieras vid sänkt skatt?
o Sjukvård. Privatisering?
o EMU. Ska vi gå med eller inte?
o Skolan. Hur ska skolan förbättras/förändras?


– Skatter:
Centerpartiet: Centerpartiet anser att skattesystemet ska vara effektivt, förutsägbart, rättvist och enkelt. Höga skatter anser de innebär minskad handlingsfrihet och mindre självbestämmande. De tycker att de svenska skatterna skall sänkas. Inkomstskatten för låginkomsttagare och normalinkomsttagaren skall sänkas i första hand eftersom många av dem inte klarar sig på sin egen lön längre och måste få bidrag.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att skattesystemet måste förändras. De anser alltså att skatterna skall omprioriteras i Sverige så att skatten för tex miljöutsläpp höjs medan inkomstskatten sänks. På så vis kommer man att få in skattepengar i alla fall. Rättvisa är viktigt inom skatteområdet också anser partiet och menar då att man skall betala skatt utifrån hur mkt man tjänar osv.

Moderaterna: Partiet anser att skatterna definitivt kan sänkas eftersom Sverige är ett av världens länder som har högst skatt. De anser att Sverige, trots sina höga skatter inte har bättre skola och vård än andra europeiska länder.
För att finansiera skattesänkningarna så skulle moderaterna dra ner på bidrag som många människor i Sverige är beroende av idag. Men istället för att dessa personer skall vara beroende av sina bidrag så skall resurser sättas in för att hjälpa dessa att få inkomster i form av jobb och annat.

Jämförelser: Vi är inte så hemma på det här med skatter men vi anser att inkomstskatterna skall sänkas så att folket får mer pengar över när skatten är betald, men det får inte bli så att de offentliga som betalas med skattepengar såsom sjukvård osv. blir lidande. Vi anser alltså att vården inte får bli lidande av att skatterna sänks. Därför är vi inte riktigt med på moderaternas politik i den här frågan, för skulle deras politik bli verklighet så tror vi många familjer skulle gå under i Sverige eftersom alla kanske inte kan få ett jobb av olika anledning.
De kanske måste få bidrag innan en flykting t ex kommit in i det svenska samhället. Då är de andra partiernas politik bättre på det sättet.

– Sjukvård
Centerpartiet: Centerpartiet anser att vården skall finansieras gemensamt, alltså via skatter. Alla skall vara med och betala och alla skall få del i vården. Men partiet anser också att det borde finnas fler privata vårdgivare att tillgå på marknaden, så att valfriheten blir stor för folket. De anser att det viktiga inte är vem som ger vården utan att den enskilde individen får bäst vård.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är emot konkurrensutsättning och privatisering av vården. De anser att vården inte är ett område som ska vara föremål för vinstintresse och att det öppnas vägar för privata vårdförsäkringar. De tror inte att det är en utveckling som är bra för dem som inte är ekonomiskt starka eller har stora vårdbehov. Men de anser också att kooperativ och non-profitorganisationer kan utgöra bra komplement till den offentliga sektorn. De vill utveckla den offentliga sektorn, öka demokratin, korta beslutsvägarna och ge patienter och personal mer inflytande.

Moderaterna: Moderaterna är övertygade om att en mångfald av lösningar är bättre än det monopol som är idag. Att förbjuda vissa vårdformer kan aldrig vara rätt väg att gå. Det finns ingenting som säger att inte företag är bra vårdgivare och tar man bort möjligheten till vinst tar man bort en viktig drivkraft till ständig förbättring. I slutänden drabbar det de sjuka hårdast.

Jämförelser: Moderaterna vill komma mer åt det amerikanska hållet med sjukförsäkringar och att högre uppsatta människor skall tjäna pengar på att folk blir sjuka, det anser vi är lite konstigt. Vi anser att alla människor har samma rätt till vård och omsorg och inte bara de som är rika och har råd med en bra sjukförsäkring (Jag, Josefin brukar titta på Chicago Hope på TV där det är mycket snack om försäkringar och då kan de handla om folk som inte har en försäkring och de blir då snack om man skall

behandla den eller inte). Så det är obehagligt hur samhället kan bli om det går för långt åt det hållet. Då tycker vi att det är bättre att ha det mer som idag att alla är med och betalar och får tillgång till samma vård. Vänsterpartiet och centerpartiet anser vi för en bättre sjukvårdspolitik där de kan se några privata sjukvårdsgivare men i det stora hela så är det de offentliga sjukhusen som skall dominera.

– EMU
Centerpartiet: Centerpartiet är negativa till ett medlemskap i EMU. Dom menar att ECB (Europeiska Centralbanken) inte sköter systemet riktigt och att det är svårt att få jämn balans mellan länderna som är medlemmar. Dom menar att om ECB hade fixat det här bra så hade alla euroländers konjunktur vart mer jämlika. Centerpartiet menar att Sverige ska följa utvecklingen av EMU och se om det utvecklas på ett bra sätt och eventuellt gå in vid ett senare tillfälle, går man in nu och sedan ångrar sig så är det ju kört.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är motståndare till EMU. De anser att en egen valuta är central för ett land som vill komma till rätta med arbetslöshet och sociala orättvisor. Saknar ett land en egen valuta kan det inte föra en ränte- och valutapolitik som motverkar svängningar i den internationella konjunkturen. EMU-länderna har bara en penningpolitik som länderna måste följa, oavsett olika förutsättningar. De länder som inte följer EU:s stabilitetspakts bestämmelser om budgetunderskott riskerar att tvingas betala miljardbelopp i böter. EMU:s centralbank, ECB, är den mest odemokratiska centralbank som existerar. De styrande i centralbanken är förbjudna att ta hänsyn till väljarnas vilja. Låg inflation är viktigare än full sysselsättning.
Moderaterna: Vi vill att Sverige ska bli medlem i EMU, den europeiska monetära unionen, så fort som möjligt. För det ställningstagandet finns starka ekonomiska och politiska skäl.
Den monetära unionen är ett positivt steg som kan leda till ökad tillväxt och välstånd i Sverige och övriga Europa. Fördelarna är många. Ökad handel och bättre konkurrens, minskade kostnader för valutaväxling, minskade växelkursrisker, lägre och stabilare inflation och lägre räntor.

Jämförelser: Centern och Vänstern är negativa till ett medlemskap medan moderaterna är positiva till detta. Vi anser att det finns både risker och fördelar med ett medlemskap i EMU. En fördel är ju att vi slipper växla pengar när vi skall ut och resa eftersom ett större antal länder då har samma valuta. Men risker finns också, t ex som de negativa partierna påpekar, att Sveriges självständighet och möjlighet till att fatta egna beslut som kanske gynnar Sverige försvinner. Allt styrs från ett och samma ställe och besluten som fattas skall gälla alla medlemsländer även om det nationellt inte gynnar Sverige osv. Vi anser nog att det är bäst att stå utanför en period till för att se hur det utvecklar sig och tills det finns riktlinjer för hur det skall skötas.

– Skolan
Centerpartiet: Centerpartiet vill med sin skolpolitik ge elever möjlighet att lära oavsett bakgrund, vilken skola de går i eller hur de lär sig. De vill ha en individanpassad skola där det finns en hög kvalité i lärande och kunskapsinhämtning. De vill införa flexibel skolstart, det handlar om att ge möjlighet för elever att börja förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vid fler tidpunkter än bara på höstterminen. De vill också ge betyg tidigare och stärka arbetsmiljön i skolorna.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att man måste börja utgå från elevens egna behov och förutsättningar. Det behövs nya pedagogiska metoder. Skolan bör ha mer självständiga enheter där elever och lärare tillsammans beslutar om pedagogik, ekonomi mm. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i ansvaret för skolans yttre och inre dagliga miljö. I övrigt är grunden för vänsterpartiets skolpolitik att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning. De vill ha en sammanhållen grundskola, där eleverna inte väljer specialinriktning tidigt i livet. Studieval som begränsar möjligheter till studier eller yrkesval i framtiden ska skjutas upp så långt som möjligt.

Moderaterna: Moderaterna anser att elever måste få ett individanpassat stöd i undervisningen så att hon eller han ges förutsättningar att klara kunskapsmålen. Skolan behöver ges större möjligheter att anpassa undervisningen till just de egna elevernas förutsättningar och behov.
Man vill göra satsningar på hög ämnesmässig och pedagogisk kompetens hos lärarna.
De anser att insatser måste göras för att förbättra skolmiljön så att elever och de anställda på skolan får en trygg arbetsmiljö och studiero. Sådana insatser är t.ex. sprida kunskap om effektiva åtgärder för att motverka mobbning och större befogenheter för lärare och rektor att få till stånd lugn och ro i klassrummen.
Moderaterna är för en tidigare skolstart. Grundskolan skall påbörjas från och med sex års ålder, med möjlighet till flexibel skolstart samt höst- och vårintagning. Det menar moderaterna skall ge barnen bättre förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna. Grundskolan blir med det förslaget 10-årig. Möjlighet ska finnas att avsluta skolan tidigare om eleven uppnått samtliga mål.

Jämförelser: Här är centern och moderaterna ganska så eniga om att ge betyg tidigare, att det skall finnas möjlighet till både höst och vår intagning osv. Vi är dock lite skeptiska mot betyg i tidigare åldrar eftersom vi inte tror att alla elever är redo för det, för det innebär ju för många en press och den pressen kanske inte är bra för många i tidigare ålder.
Moderaterna vill ju införa en tioårig grundskola, det är vi inte heller speciellt positiva till eftersom vi anser att barn måste få vara barn, det är viktigt för ett barn att i den åldern få leka och så. Och ska vi då sätta de eleverna i skolbänken så tror inte jag att de kommer att vara speciellt glada och det finns nog också en större chans att de blir skoltrötta tidigare.
Annars så är partierna ganska överens om att studiemiljön måste förbättras och att mer resurser måste läggas på skolan så att barn med svårigheter får hjälp tidigare osv.


Slutsats och diskussion
Nu när arbetet är utfört så har vi lärt oss väldigt mycket, det har varit intressant eftersom ingen av oss visste speciellt mycket om de olika partierna innan. Det har varit ganska lätt att få tag på fakta eftersom varje parti har en hemsida och det går snabbt att få svar på frågor om man mailar till deras ansvarige för frågor osv.
Det vi har kommit fram till under arbetets gång u...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ideologier och Partier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-31

    Väldigt bra skrivet, sammanfat

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Ideologier och Partier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5174 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×