Samhällskunskap 1B - Ekonomiska termer

1 röster
7556 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1b. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

 

Ekonomiska termer

Vad betyder följande ekonomiska termer? 1. Produktionsfaktorer = En nationalekonomisk term för de medel som behövs för att producera en vara eller tjänst.

 

 1. Marknadsekonomi = Ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan.

 

 1. Planekonomi = Tvärtemot marknadsekonomi, dvs ett ekonomiskt system där staten planerar och styr ekonomin och priser.

 

 1. Blandekonomi = En blandning mellan planekonomi och marknadsekonomi.

 

 1. Det ekonomiska kretsloppet och dess aktörer är hushåll, företag, offentlig sektor och kreditinstitut.

 

 1. Utbud och efterfrågan = Dessa behandlar förhållandet mellan priset på en vara och den kvantitet som köpare och säljare av varan är villiga att handla med på marknaden.

 

 1. Substitutvaror = En annan vara kan ersätta den vara som är original ,ex. Pepsi och Coca Cola.

 

 1. Komplementvaror = Priset på en vara kan påverka efterfrågan på en annan, ex. Biobesök och Popcorn.

 

 1. (Perfekt) fri konkurrens utmärks av:

 • Många köpare

 • Många säljare

 • Fri prissättning

 • Likvärdiga varors prissättning avgörs av utbud och efterfrågan

 • Flera säljare kan erbjuda likvärdiga varor

 • Inga hinder för nya säljare

 

 1. Monopol = Endast en aktör på marknaden som säljer eller tillverkar varan, ex. Systembolaget med alkoholförsäljning.

 

 1. Oligopol = Några få aktörer dominerar marknaden, ex. Apoteket.

 

 1. Monopolistisk konkurrens = Heterogena produkter = liknande varor men olika märken. - Några märken konkurrerar med varandra, ex. Coca Cola och Pepsi.

 

 1. Karteller utmärks av:

 • Olagliga men mycket svåra att avslöja.

 • Hemliga avtal som begränsar konkurrensen

 • Uppstår lättare vid oligopol

 

 1. BNP (Bruttonationalprodukt)

 • Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

 • Endast de varor och tjänster som officiellt redovisas

 • Man tar inte hänsyn till olika köpkraft/priser i olika länder

 • BNP innefattar inte hemarbete, svartarbete eller svarta varor

 • BNP visar heller inte hur inkomsterna är fördelade mellan de fattiga och de rika

 

 1. Lågkonjunktur = När den ekonomiska utvecklingen är negativ (räknat i BNP-siffror). Lågkonjunktur utmärks av:

 • Låga priser

 • Låg ränta

 • Stora lager för företagen

 • Hög arbetslöshet

 • Lågkonjunktur = deflation

 

 1. Högkonjunktur = När den ekonomiska utvecklingen är positiv (räknat i BNP-siffror). Högkonjunktur utmärks av:

 • Höga priser

 • Hög ränta

 • Små lager för företagen

 • Låg arbetslöshet

 • Högkonjunktur = inflation

 

 1. Depression = Djup lågkonjunktur dvs. negativ ekonomisk utveckling

 

 1. Inflation = Från latinets “inflatio” som betyder uppblåsning. Man kan säga att det är “En inflammation i ekonomin”.

Inflation utmärks av att alla priser ökar men även lönerna stiger, låg arbetslöshet och pengarnas värde minskar. Detta gör att det är bara att låna eller att investera under en inflation men dåligt att spara.

 

 1. Deflation = Från latinets “deflare”  som betyder blåsa bort. Detta är motsatsen till inflation. Inflation utmärks av att alla priser sjunker, hög arbetslöshet och pengarnas värde stiger. Detta gör att det är bara att spara men dåligt att låna eller att investera.

 2. Efterfrågeinflation = Detta förekommer vid högkonjunktur. Efterfrågan är större än utbudet vilket gör att priserna stiger.

 

 1. Kostnadsinflation = Höjda produktionskostnader. Lönen stiger utan att produktionen stiger.

 

 1. Importerad inflation = Andra länders inflation blir vår inflation genom import och export av varor och tjänster.

 

 1. Sedelpress-inflation = Budgetunderskott betalas genom att riksbanken trycker mer pengar än vad landet har resurser för. Pengarna saknar täckning.

 

 1. Konjunkturarbetslöshet = Företag säger upp anställda, eftersom att efterfrågan är låg, ex. byggnadsarbetare i början av 90-talet.

 

 1. Strukturarbetslöshet = Den tekniska utvecklingen innebär att människor rationaliseras bort, ex. textilarbetare i Sverige.

 

 1. Säsongsarbetslöshet = Arbetet är beroende av väder och klimat, vilket gör att det är större arbetslöshet under vinterhalvåret, ex. asfaltsläggare och trädgårdsmästare.

 

 1. Friktionsarbetslöshet = Tiden mellan två olika jobb.

 

 1. Betalningsbalans = Importen och exporten av varor, tjänster, kapital och valuta transfereringar måste gå ihop.

 

 1. Överbalanserad budget = Staten tar in mer pengar än den ger ut.

 

 1. Underbalanserad budget = Staten ger ut mer pengar än den tar in.

 

 1. Keynes = Jämna ut konjunktionen genom åtgärder. Åtstramning i goda tider och expansion i dåliga tider. Man kan köpa sig låg arbetslöshet genom höjd inflation. Arbetslösheten ska var låg.

 

 1. Valutareserv = Samling av utländsk valuta som används vid import. Det är riksbanken som förvaltar valutareserven.

 

 1. Reporänta (Repurchase agreement) = “Veckolån”, värdepapper mot pengar. Denna ränta är den viktigaste styrräntan.

 

 1. Phillipskurvan = En phillipskurva visar hur arbetslöshet och inflation samverkar i en ekonomi.

 

 1. Stagflation = Hög arbetslöshet och hög inflation

 

 1. Fast växelkurs = Kronan är alltid värd gentemot andra valutor

 

 1. Monetarism = Hör till rörlig växelkurs. En teori skapad av Milton Friedman. Teorin säger att en inflation beror på penningutbudet i ekonomin ökar. Därför ansåg han att statens viktigaste uppgift var att se till att utbudet av betalningsmedel i ekonomin är stabilt, dvs. Kampen mot inflation är det viktigaste.

 

 1. Devalvering = Hör till fast växelkurs. Man gör en nedskrivning av valutans värde jämfört med andra valutor. Man gör detta vid dåliga tider. Man manipulerar det ekonomiska systemet.

 

 1. Rörlig växelkurs = Valutans värde ändras ständigt från dag till dag. När man har rörlig växelkurs är den viktigaste uppgiften att bekämpa inflation.

 

 1. Löne-lönespiral = Detta händer vid inflation.

 • Penningvärdet sjunker

 • Prisnivån höjs

 • ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Z-KONKRET av Bengt-Arne Bengtsson Egna anteckningar

Kommentera arbetet: Samhällskunskap 1B - Ekonomiska termer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Mazghan Kazimi 2019-09-09

  bra jobbat

 • Gabriel van der Eerden 2019-09-09

  Tack!

 • Abody Zeyad 2021-05-03

  tack så mycket

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Samhällskunskap 1B - Ekonomiska termer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60405 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×