Trafficking - vår tids slaveri?

11 röster
15169 visningar
uppladdat: 2008-01-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning
En ung tjej från öst-världen träffar en svensk man och de umgås intensivt under en tid. En dag berättar mannen att det finns ett välbetalt jobb i Sverige som skulle passa henne perfekt. Tjejen drömmer om ett nytt liv med pengar och boende och kanske hon till och med kan gå en bra utbildning.
Dagen efter packar hon sin väska och åker med mannen till Sverige. När hon går av färjan lyser hennes ögon likt hennes bländvita leende. Men glädjen slocknar fort, drömmen om ett nytt liv går i kras. Tjejen blir en sexslav, som lyder helt under mannens order. Dag ut och dag in måste hon utföra sexuella tjänster för flera män, allt för att hennes numera hallick ska få pengar. Han säljer en människa, inte bara en gång – utan varje dag.
Man skulle kunna tro att denna slavhandel utspelar sig på 1800-talet, men så är inte fallet. Detta är dagens Europa och dagens Sverige.
Varför händer det? Hur är det möjligt i dagens värld?
Trafficking är ett av världens mest ökade problem idag. Ordet trafficking omfattar olaglig handel över nationsgränser, människohandel för olika ändamål som tillexempel barn som köps till tvångsarbete, kvinnor och barn som tvingas till sexuella tjänster och män som utnyttjas likt 1800talets slavarbete i smutsiga, svåra och farliga arbeten. Då begreppet trafficking är så stort har jag valt att endast koncentrerat mig på den sort av trafficking som idag utgör majoriteten av all människohandel – nämligen trafficking av kvinnor och barn för sexuella ändamål.

2. Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att framhäva hur stort problemet trafficking verkligen är och finna orsakerna till varför problemet finns idag. Jag har inte som syfte att finna lösningar till problemet på något sätt.

3. Frågeställningar
Varför förekommer trafficking i dagens Europa?
Är de olika samhällsförhållandena i traffickingoffrens hemländer en av orsakerna till problemet trafficking?
Vad innebär ländernas medlemskap i EU för traffickingens problemutveckling?

4. Metod och metoddiskussion
Jag har använt mig av litteraturskrifter på Internet. Dessa har jag granskat källkritiskt. Källkritik är en bra metod då man verkligen går igenom texten man har för att se om den har hög trovärdighetsgrad och därmed kan använda den fakta som finns. När jag använt mig av källkritik har jag tittat på om skriften är av första- eller andrahandskälla, om den har hög trovärdighetsgrad utifrån vem som har skrivit texten och tittat efter om det finns några partiska tendenser i texten. Jag har använt mig av ganska många olika Internetsidor, detta för att det är bra att kunna jämföra fakta i flera dokument. Om det står samma fakta i många dokument är det mycket trovärdigt att dessa fakta också stämmer. Jag har även tittat mycket på vem det är som har skrivit dokumenten. Jag har bland annat använt mig mycket utav www.nationalencyklopedin.se vilket jag tycker är en väldigt bra källa kritiskt sätt. Artiklarna är skrivna av personer med erfarenheten från olika ämnesområden, många kommer från universitet, högskola och journalistik verksamget. Till redaktionen är också cirka 4 000 externa medarbetare knutna – experter och skribenter inom NE:s alla ämnesområden. Varje artikel är också underskriven av den eller de personerna som har skrivit den och det är bra att man alltid har en möjlighet att kunna kolla upp vilka de är. Jag anser därför att NE är en väldigt bra källa med mycket hög trovärdighet och jag anser inte att den har någon partisk tendens.
Jag har även använt mig av olika organisationers hemsidor. När jag har granskat dessa källkritiskt har jag kommit fram till både negativa och positiva resultat. Två av de organisationer jag har tittat på är www.ecpat.se och www.samverkanmottrafficking.se. Källkritiskt sett är dessa och liknande organisationer bra källor då de har som syfte att informera om trafficking, människohandel och dess innebörd. Därför har dess fakta hög trovärdighetsgrad. En negativ sak med att titta på dessa organisationer är att de kan utgöra en viss partisk tendens, då det kan finnas fall där de överdriver fakta för att skrämma människorna och för att verkligen utropa det som ett världsproblem. Jag har dock granskat dessa sidor mer ingående och anser inte att det visas någon speciellt överdrivning.
Jag har också arbetat med en engelsk text som jag översatt till svenska. Positivt med att arbeta med den metoden är att du verkligen måste ta in och förstå all fakta när du läser. Negativt med översättningsmetoden är att det kan finnas vissa uttryck och liknande på engelska som inte går att översätta rätt till svenska, vilket kan försvåra texten mycket och inte ge mig ett helhetsintryck.
Jag har disponerat mitt arbete ganska mycket utifrån mallen men jag har även tagit med saker som jag lärde mig när jag gick historia b kursen.

5. Bakgrund
Fram till Berlinmurens fall såldes människor till länder inom EU och övriga Europa från andra kontinenter, såsom Afrika och Asien. Men när det kalla kriget tog slut och det forna östblocket öppnades upp, uppstod en regional marknad som snabbt blev den främsta rekryteringsbasen för människohandlarna med destinationsländer i Europa. Det blev helt enkelt billigare och enklare att transportera människor inom Europa. Det innebar också att trafficking blev mer påtagligt för oss i Norden.
Trafficking är ingen liten företeelse som sker långt borta. Det är en omfattande och lönsam, internationell organiserad handel som pågår och som i allt högre grad når Sverige.

I slutet av 1990-talet fick Sverige lagstiftning som täckte människohandel, och straffet kan bli upp till 10 års fängelse. Men fenomenet har funnits under en mycket längre tid i den fattigare delen av världen, och problemet har inte blivit mindre med hjälp av lagstiftningen, tvärtom visas tendenser på en ökad människohandel varje år.

Allt eftersom fler europeiska länder blev medlemmar i EU blev möjligheterna att frakta människor inom Europa stora och traffickingen ökade drastiskt.

Trafficking är en benämning som innefattar människohandel för olika sorters ändamål. I dagens läge talar man dock om trafficking som en ensam benämning för människohandel i syfte att använda offret som sexslav.

För 10 år sedan upptäckte man de första fallen av trafficking i Sverige. Då fanns det människor som förnekade att människohandel kunde existera i Sverige. Idag förnekas det inte men flera hundra kvinnor och barn tvingas fortfarande till sexuellt slaveri varje år.6. Resultat
6.1 Trafficking
Trafficking = ”samlingsbenämning på olika former av olaglig handel över nationsgränser, t.ex. människohandel, sexslavhandel eller organiserad drogsmuggling. Trafficking har bl.a. blivit en vardaglig benämning på den brottsliga verksamhet som innebär att kvinnor tvingas till prostitution i främmande länder eller arbetskraft som blir exploaterad för tvångsarbete, ofta i hushåll eller fabriker” – Nationalencyklopedin.

I nationalencyklopedins begrepp av vad trafficking är framgår att det moderna begreppet bara omfattar den människohandel som har syfte att sälja kvinnor och barn i sexuella tjänster. Verksamheten innebär att kvinnor och unga tjejer blir lockade av välbetalda jobb och en bättre framtid. Vissa av offren vet att det handlar om prostitution men förstår inte innebörden av vad som kommer att hända, vissa blir totalt lurade. När de anländer till ankomstlandet tvingas kvinnorna och barnen till sexhandel, prostitution. De blir sexslavar och lever oftast under mycket dåliga levnadsförhållanden.
Det händer också att fattiga familjer i tillexempel Asien och Afrika skickar iväg sina barn till vad de tror är ett bättre liv. Men barnen möts av våld, hot och tvång.
Väl över på andra sidan gränsen får människohandlarna en stor fördel. Kvinnan vistas i landet illegalt, det används som hot och kvinnan känner sig mer osäker i utlandet. Hon blir fråntagen sitt pass och sina pengar. Många drogas och torteras för att de ska brytas ned och inte längre orka göra något motstånd.

6.2 Trafficking i siffror
FN uppskattar att omkring 4 miljoner människor, varav 1,2 miljoner barn, faller offer för all typ av trafficking, varje år. Av dessa kommer majoriteten utnyttjas sexuellt och tvingas till prostitution. Bara till Västeuropa kommer omkring 500 000 kvinnor och barn om året. Eftersom verksamheten är dold och olaglig, finns ingen tillförlitlig statistik över hur många som drabbas. Man räknar med ett högt mörkertal och misstänker dramatiska ökningar.
I Sverige förekommer i likhet med de andra västeuropeiska länderna trafficking. Sverige är ofta ett destinationsland. Rikskriminalpolisen i Sverige beräknar att det är mellan 400 till 600 kvinnor och barn som årligen blivit utsatta för människohandel i Sverige

6.3 Lagar angående trafficking och människohandel
År 2002 infördes människohandel för sexuella ändamål i brottsbalken. Brottsbenämningen relaterar till människorov och med stöd av den nya brottsrubriceringen döms den som driver handel med människor i syfte att dessa ska utsättas för vissa allvarliga sexualbrott.
De sexualbrott som avses är våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och sexuellt utnyttjade av underårig. Straffet för brottet är fängelse i lägst två år och högst 10 år.
I Sverige finns även den så kallade sexköpslagen som antogs 1998 och som redigerades 2005. Lagen säger att den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse döms för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. Denna lag gör alltså att de som köper trafficking offrets påtvingade sexuella tjänster blir kriminella och kan straffas i svensk domstol.

6.4 Handelsvägarna
Vägarna för traffickingen beror mycket på vilka lagar som gäller i vilka länder, hur lätt det är att smuggla offren över gränserna och självklart vilket land som har störst efterfrågan på de sexuella tjänsterna. Hur som helst så sker handeln främst från landsbygd till storstad och från fattigare till rikare regioner. Handeln med barn sker i alla riktningar i världen, men de främsta vägarna fortsätter att vara från syd till nord och från öst till väst.

6.5 Traffickingoffrens ursprungsländer
Majoriteten av de kvinnor och barn som förs till Västeuropa via människohandlare kommer från de baltiska länderna och de forna sovjetstaterna såsom Vitryssland, Bulgarien, Ungern, Polen, Ryssland, Ukraina och de forna Jugoslaviska staterna. Offren säljs också till Europa från Sydostasien, Västafrika och Sydamerika.
Sverige är i första hand ett mottagarland. Mer än hälften av kvinnorna och flickorna kommer antingen från Ryssland eller från något av de tre baltiska länderna.

6.6 Ursprungsländernas samhällsförhållanden
Allmänt för de flesta av offrens ursprungsländer är att det råder stor fattigdom och arbetslöshet i länderna. Nästan alla länder är forna sovjetstater och det var inte längesedan de blev tvungna att anpassa sig till ett helt nytt politiskt styre och ett helt nytt ekonomiskt tänkande. Här följer lite mer ingående information om de ursprungsländer som majoriteten av Västeuropas traffickingoffer kommer ifrån.

6.6.1 Baltikum
Gemensamt för de tre länderna Estland, Lettland och Litauen är, förutom att de alla är ursprungsländer inom trafficking, att de ända fram till 1991 var styrda under den kommunistiska sovjetunionen. På grund av det, är ländernas demokrati väldigt ny. Detsamma gäller deras marknadsekonomi, vilket självklart tar ett tag att få ordning på när man har levt i ett planekonomiskt samhälle i nästan 50 år. Levnadsstandarden är relativt låg i alla de tre länderna. I Estland är det stora klyftor mellan att vara fattig och rik och majoriteten av befolkningen är fattiga. Lettland har lägst BNP per invånare bland alla EU-länder. Förutom den väldiga fattigdomen är hälsonivån i landet slående låg. Fattigdomen råder även i Litauen och befolkningen lever under låga levnadsförhållanden. Männens alkoholmissbruk är omfattande, vilket leder till att många kvinnor blir misshandlade. Enligt statistik är Litauen det land i Europa där flest självmord begås. Ytterligare en sak som förenar de tre länderna är dess höga arbetslöshet. Kvinnorna i alla de tre länderna har väldigt svårt att få ett arbete och männen har en väldigt dominerande roll i samhället.

6.6.2 Ryssland
Ryssland är nog det land som det har varit svårast för att anpassa sig till det demokratiska styrelsesättet efter Sovjetunionens fall. Ekonomin har under 2000-talet blivit bättre men nu är det istället stora klyftor i samhället. En liten del av befolkningen är väldigt rika medan den större delen lider av fattigdom. Hälsotillståndet i landet är lågt och sjukdomar som HIV och Aids sprider sig snabbt. Arbetslösheten är relativt stor och likaså brottsligheten i landet.

6.6.3 Forna Jugoslavien
Bosnien-Hercegovina är ett av Europas allra fattigaste länder. Det var relativt underutvecklat även som delrepublik i Jugoslavien och kriget slog sönder mycket av både institutioner – allt i från sjukhus till skolor – och fungerande sociala nätverk. De etniska motsättningarna lever kvar och landet är fortfarande väldigt uppdelat. Svårigheterna att skapa en ekonomisk tillväxt i landet har lett till att arbetslösheten är väldigt stor.
Kroatien har fortfarande många kommunistiska inslag i landet och befolkningen är delad angående om det ska vara demokrati eller kommunism. Arbetslösheten är hög med uppemot 20 procent (år 2003) av arbetsstyrkan utan fast anställning. Särskilt svårt är det för de unga att få ett arbete. Fattigdomen i landet är stor i jämfört med hur bra ställt landet hade det under Jugoslavien tiden. Omställningen från planekonomi till marknadsekonomi har varit svår och det ekonomiska välmåendet sjönk drastiskt i början av 1990-talet.
I Serbien-Montenegro har kvinnor lägre löner än män. I början av 2000-talet tjänade kvinnor i genomsnitt elva procent mindre än män. Fattigdomen är väldigt utbredd och år 2006 var arbetslösheten enligt landets regering18 procent. Efter kriget har en stor brottslighet vuxit fram och det är fortfarande stora klyftor mellan de olika etniciteterna.

6.6.4 Ukraina
I landet råder väldigt stor fattigdom och social otrygghet. Landet har inte återhämtat sig efter den ekonomiska krisen på 1990-talet och folkhälsan är mycket låg. Bristen på läkemedel och medicinsk utrustning är uppenbar och ofta tas det emot mutor för att sjukvårdspersonal ska ge den behandling som man behöver. Alkoholmissbruket är utbrett och problemet med droger ökar ständigt.

6.7 Trafficking - En organiserad brottslighet
Människohandel är ingenting som kan göras av en person under en dag. Det kräver en extrem planering för att kunna frakta offren över gränserna utan att någon ska misstänkas och ännu viktigare är det när verksamheten väl har satt igång, allt måste ju hemlighållas.
Trafficking är en omfattande, organiserad, internationell och framför allt lönsam handel. Anledningen till att det kan tjänas så mycket pengar på denna verksamhet är att man tillskillnad från varor, kan sälja människor om och om igen. FN beräknar att de kriminella grupperna som ägnar sig åt människohandel, trafficking, tjänar cirka 50 miljarder kronor varje år. Med dessa siffror utgör trafficking idag världens tredje största organiserade brottslighet, efter narkotika och vapen.

6.8 EU
EU har fem gemensamma institutioner som tillsammans representerar såväl det gemensamma intresset som de enskilda medlemsländerna och medborgarna i EU-länderna. De fem institutionerna är kommissionen, ministerrådet, EG-domstolen, europaparlamentet och revisionsrätten. Från början var det 7 länder och organisationen kallades då kol- och stålunionen. I dagens EU finns 27 medlemsländer. Grunden för EU är tullunion och den gemensamma, inre marknaden, som bygger på de fyra friheterna: Fri rörlighet inom EU-länderna för personer, varor, tjänster och kapital.

6.8.1 EU:s medlemsländer
Följande 27 länder är medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Varje medlemsland är skyldigt att följa EU:s fördrag och bestämmelser.

6.9 EU:s roll i trafficking
EU:s fyra friheter gjorde att det blev lättare att smuggla kvinnor och barn över gränserna och trafficking ökade drastiskt. Framförallt ökade handeln med människor inom Europa, men länderna utanför utnyttjade också EU:s friheter så att ökningen av trafficking blev markant.
EU:s fyra friheter och det faktum att man ska kunna röra sig fritt inom EU-länderna har påverkat traffickingens utveckling stort. Ett typiskt fall av trafficking utgörs oftast av tre länder: Ursprungslandet - offrets hemland, transitlandet – övergångslandet, där offret oftast utnyttjas innan hon skickas vidare till mottagarlandet – där offret hålls instängd, blir hotad, misshandlad och tvingad till att utföra sexuella tjänster.
I de flesta anseenden är EU:s friheter något bra men när det kommer till problemet trafficking utgör det endast möjligheter till straffbara handlingar. Genom att personer får färdas fritt inom EU-länderna är antalet traffickingoffer inom EU väldigt stort. Det är alltså förhållandevis lätt att smuggla dessa kvinnor och barn över gränsen, står det i deras pass att de är medborgare i ett EU-land kan tullen inte kräva att få veta vare sig anledning till resan eller när återresa ska äga rum.

6.10 Efterfrågan
Trafficking styrs av en marknad där kvinnan är varan och där efterfrågan skapar och upprätthåller marknaden. Människohandlarna skulle aldrig existera om det inte fanns en efterfrågan, om fallet hade varit sådant hade trafficking självklart inte varit lönsamt. Men efterfrågan finns i allra högsta grad, människor har sina behov och vissa är villiga att betala för att få dem tillfredställda.
Man skulle kunna tro att de människor, oftast män, som köper de sexuella tjänster som traffickingoffren påtvingas att utföra, är missanpassade och onormala enstöringar. Men så är inte fallet. Köparna utgör ett tvärsnitt av samhället, till vardags kan de ha ett fullt fungerande socialt liv med barn och familj.
Köparna ignorerar ofta det faktum att kvinnan eller barnet de köper sex av är hotad och misshandlad. De tror att offren säljer sex frivilligt och att de är i landet för att tjäna pengar. Köparen har en stor del i traffickingkedjan, han bidrar till hallickens försörjning och gör det möjligt för hallicken att fortsätta sin verksamhet.
Efterfrågan är mycket stor, speciellt bland män som är villiga att betala för att få utnyttja kvinnor och barn, och det faktumet bygger upp hela marknaden för trafficking.


7. Diskussion/Analys
Jag tycker att jag har uppnått mitt syfte med uppsatsen då jag själv känner vilken förändrad uppfattning jag fått av hur stort trafficking verkligen är. Jag hoppas att detta arbete även kan upplysa andra om detta globala problem. Genom mitt resultat tycker jag mig själv har funnit orsakerna till varför problemet trafficking finns idag och min diskussion följer här näst.

Det första många frågar sig själva när de läser om trafficking är ”Hur kan något så hemskt som detta hända i dagens moderna samhälle?” Det var länge sedan slavhandel blev olagligt och avskaffades i Europa, men idag, år 2007, pågår slavhandeln i allra högsta grad. Kvinnor och barn luras eller kidnappas för att sedan bli personliga sexslavar.

Mycket handlar om männens kvinnosyner. Det är uppenbart att många fortfarande tycker att det är okej att betala en tjej för att få stilla sina sexuella lustar för en stund, en tjej som så öppet inte mår bra av det, men det är något männen blundar för. Efterfrågan efter sex är stor, köparna varierar från tonårskillen som så desperat vill förlora oskulden till kontorsmannen med fru som inte fått sina behov tillräckligt tillfredställda sedan deras barn kom till. Även mannen som har sex varje dag söker sig till prostituerade, det är spänningen av att göra något olagligt och viljan att uppleva något nytt som lockar. Det finns ingen typisk köpare av sex, men de har alla en sak gemensamt, de vill ha sex och de är villiga att betala för att få det.

Överallt ser man hur media målar upp bilden av att sex är bland det viktigaste på jorden. Sveriges största kvällstidning får reda på att det brutit ut en jordbävning i USA och tycker det är en intressant nyhet. Men nyheten hamnar inte på framsidan, istället är det Julia Roberts nya bröstförstorning som syns på löpsedeln. Sex säljer, det vet media om, men det är tyvärr inte bara media som drar nytta av det faktumet. I dagens samhälle handlar det mycket om pengar och många människor gör allt för att nå det rika livet. Tråkigt nog finns det ibland inga gränser för vad vissa kan göra för att tjäna de stora pengarna. Människohandlarna ser kvinnan eller barnet som en vara de kan tjäna mycket pengar på och det faktum att varan egentligen är en människa är något de blundar för. Att trafficking är världens tredje största organiserade brottslighet är inte så konstigt med tanke på att en människa är den ultimata varan: Lätt att smuggla över gränserna men framförallt användbar flera gånger.

Efterfrågan på sex och efterfrågan på pengar går alltså hand i hand. Skulle det inte finnas någon efterfrågan på sex skulle det inte heller finnas några pengar att tjäna på att sälja sex. Och skulle det inte finnas någon efterfrågan på pengar skulle det inte vara någon som skulle vilja sälja kvinnor och deras sexuella tjänster. Tyvärr är detta inte fallet, efterfrågan vad gäller både sex och pengar är förmodligen bland det största i världen och detta är en av anledningarna till varför trafficking förekommer i dagens Europa.

Att Västeuropa är ett sådant stort mottagarområde av traffickingoffer beror inte bara på att människorna här är rikare än i andra delar av världen och att efterfrågan på sex är stor. Det är ganska självklart att EU:s fria regler och kontroller gynnar traffickingmarknaden. Visst är länderna runt om i Västeuropa bra ”lockbeten” för de unga kvinnor och barn som är trötta på att leva ojämnställt, fattigt och ofta utan arbete eller studier. I västvärlden finns möjligheter och chanser till ett nytt liv och det är givet att det är dit man lockar offren. Det är också i västvärlden det finns pengar att slösa, vilket leder till att det finns människor som har råd att lägga pengar på sex. Men hade inte EU med sina fyra friheter funnits hade det inte varit lika enkelt och trafficking hade inte varit lika stort. Det faktum att personer får röra sig fritt mellan EU:s gränser gör att människohandlarna lätt kan utnyttja de ”snälla” tullarna och lättare föra över traffickingoffren till mottagarländerna.

Visserligen har trafficking existerat sen lång tid tillbaka och det har alltid varit de rikare regionerna som varit mottagare och de fattigare regionerna som varit avsändare. Därför kanske det är fel att säga att trafficking inte skulle ha varit lika stort om EU:s friheter inte fanns. Hur det än må vara så vill jag dra den slutsatsen att trafficking i Europa inte alls varit lika stort om människohandlarna inte kunnat dra nytta av EU:s annars så positiva friheter.

Det finns dock en svårighet som människohandlarna ibland måste ta itu med innan de kan utnyttja EU:s öppna gränser. Västeuropa tar mest emot traffickingoffer från Baltikum och de forna sovjet- och jugoslaviska staterna. Baltikum och ett flertal av de forna sovjetstaterna blev förvisso medlemmar i EU år 2004, men det är fortfarande många ursprungsländer som står utanför, vilket medför att människohandlarna först måste ordna ett falskt pass till offren där det står att de kommer från ett EU-land. Detta är ofta en komplicerad process som tar både tid och pengar vilket gör att människohandlarna väljer att inte gå emot lagen utan avstår från att smuggla kvinnor och barn för att göra dem till sexslavar. Ser man problemet utifrån det perspektivet blir EU istället ett stopp mot trafficking.

Att trafficking är ett samhällsproblem tycker jag syns väldigt tydligt när man tittar på hur de sociala förhållandena ser ut i de olika ursprungsländerna. Ekonomin i länderna är mycket sämre än i de europeiska mottagarländerna. Det råder ohälsa, fattigdom och brist på utbildning. Framförallt är det hög arbetslöshet och mycket ojämnställt mellan män och kvinnor. Majoriteten av alla kvinnor har en dålig utbildning om ens någon alls, de får sällan ett arbete och även när de har ett jobb tjänar de oftast mycket mindre än männen. Om jag sätter mig in i deras situation så skulle jag mycket väl kunna lita på löften om ett nytt liv med pengar och utbildning i västvärlden. Och det är just vad som händer, de ser deras stora chans när de lockas av arbete och fint boende. De luras av ord som ”stora pengar” och ”ny miljö i ett nytt spännande land”. Sedan faller drömmen, de utnyttjas sexuellt och får leva ett liv som nog ofta inte ens är värt att leva. Fattigdom och låg levnadsstandard i ursprungsländerna leder alltså till sårbara kvinnor som vill bort från all misär. Detta utnyttjas av de giriga människohandlarna som ser en chans att lura eller rent utav att kidnappa kvinnorna och de unga flickorna och tvinga dem till prostitution och sexslaveri.
Hade samhällsförhållandena varit annorlunda i ursprungsländerna och människorna levt i samma levnadsstandard som vi i västvärlden hade det inte funnits några kvinnor eller barn som längtat bort till ett nytt liv. Det finns ju en anledning till att traffickingoffren kommer från de fattigare regionerna och inte från de rikare. Om man tar Sverige som ett exempel, där människorna är relativt nöjda med sitt liv, majoriteten har utbildning, arbete och pengar för att leva ett normalt liv. Här skulle det vara väldigt svårt för människohandlarna att locka kvinnor och barn till ett bättre liv med ett jobb som barnflicka, där man kan få pengar och utbildning. Dessa fenomen ses självklart som stora förmåner i fattiga länder där kvinnor drömmer om sådan lyx. Men för oss är det istället en självklarhet att vi kan finna lycka och välmående i vårt eget land.
Slutsatsen är alltså att de dåliga samhällsförhållandena i ursprungsländerna, som påvisats i resultat delen, är en stor orsak till problemet trafficking. Hade det varit lika bra levnadsstandard och lika bra sociala förhållanden och förutsättningar i ursprungsländerna, som det är i mottagarländerna, så skulle det vara omöjligt att locka och lura de unga kvinnorna till traffickingoffer. Det skulle fortfar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Trafficking - vår tids slaveri?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-01-29

    Jättebra!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-09]   Trafficking - vår tids slaveri?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9058 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×