Barnmisshandel

4 röster
19986 visningar
uppladdat: 2004-02-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
• Vad är barnmisshandel?
• Hur vanligt är barnmisshandel i Sverige?
• Varför blir barn misshandlade?
• Hur påverkas barn som blivit misshandlade?
• Vilka är det som misshandlar?
• Hur upptäcker man att ett barn blivit misshandlat?
• Hur bör man agera om man upptäcker ett fall av misshandel?
• Vad har man för skyldighet?
• Vad säger lagen om barnmisshandel?
• Vad är BRIS?


VAD ÄR BARNMISSHANDEL?

Barnmisshandel kan delas in i fysiskt och psykiskt våld samt bristande omsorg.
Även sexuella övergrepp kan räknas in i begreppet barnmisshandel.
Det är vanligt att ett barn utsätts för både fysiskt och psykisk misshandel samtidigt.
Det sker oftast inte som en enstaka händelse utan ingår i ett mönster som upprepas under lång tid.

Fysisk misshandel
Fysisk misshandel kan betyda att barnet blir slaget med redskap, att de vuxna medvetet utsätter barnet för skada och inte förhindrar att barnet utsätts för skada.
Till fysiskt våld räknas bland annat slag, sparkar, skakningar, bett eller andra sätt då barnet tar skada eller utsätts för fara. Andra exempel på fysisk barnmisshandel kan vara att försöka kväva eller dränka barnet eller att tvinga i barnet alkohol och andra droger.
Tecken på att barnet blivit fysisk misshandlad kan t ex vara blåmärken, skelettskador, bitmärken, brännmärken, skador på inre organ och hjärnskador.
Att bli fysiskt misshandlad leder alltid till psykiska effekter som barnet kan få leva med resten av livet.
Det kan också i värsta fall leda till att barnet dör.

Psykisk misshandel
Psykisk misshandel kan vara att inte ge barnet tillräckligt med kärlek och omsorg vilket är viktigt för ett barn.
Vanligast sker psykisk barnmisshandel med hjälp av ord som att nedvärdera, förlöjliga, fördöma eller hota barnet.
Ett annat sätt att bli psykiskt misshandlad är att bevittna när en förälder eller ett syskon blir slagna.

Det är mycket svårare att upptäcka psykisk misshandel än fysisk misshandel eftersom psykisk misshandel inte ger några synliga märken. Däremot ger det djupa ärr i själen.
Ett barn som ständigt blir utskälld, kritiserad, hotad och förlöjligad känner sig oälskad. Detta kan ta på barnets livslust och försvåra barnets möjligheter till att utveckla bra relationer till andra människor. Ett barn behöver kärlek, kroppskontakt och uppmuntran från sina föräldrar.

Bristande omsorg
Bristande omsorg är när föräldrar inte har förmågan att tillgodose barnet med behov som mat, kläder, värme och medicinsk vård.
Att lämna ett barn ensam eller utan uppsikt är också vad man kallar bristande omsorg.
Ett barn med bristande omsorg är oftast magert, hungrigt, trött, olämpligt klädd, ängsligt och rädd.

Oftast är barn som utsetts för bristande omsorg snälla och duktiga eller också vaksamma, aggressiva och okoncentrerade men det finns inget som säger att välskötta, prydliga barn inte kan vara utsatta för misshandel.

HUR VANLIGT ÄR BARNMISSHANDEL I SVERIGE?

När man i kriminalstatistiken talar om barnmisshandel menar man inte bara föräldrars, närståendes eller andra vuxnas misshandel av barn utan även barns misshandel av andra barn.
Kriminalstatistiken visar misshandelsbrott riktade mot åldersgrupperna 0-6 år, där antalet fall uppgått till 800 per år och barn 7-14 år, där de anmälda brotten årligen uppgått till nästan 4000 fall per år under 1990-talet.

Varje år blir tusentals barn misshandlade i Sverige.
1998 anmäldes ca 5000 fall av barnmisshandel.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ:s preliminära siffror visar att antalet polisanmälda brott ökat under 90-talet.
De visar också att sedan 1982 har antalet anmälda barnmisshandelsfall fyrdubblats i Sverige.
Många övergrepp mot barn anmäls aldrig, därför tror man mörkertalet i statistiken är stort.
Man tror också att en del av orsaken till att antalet anmälda brott har ökat, är för att mörkertalet sjunkit. Man tror alltså att det inte är brotten som ökat utan anmälningarna av barnmisshandel.


VARFÖR BLIR BARN MISSHANDLADE?

Barnmisshandel förekommer i alla sociala miljöer.
De vuxnas rätt att utöva våld varierar dock mellan olika kulturer och religioner. T ex så anses kroppslig aga i vissa miljöer vara en normal del av uppfostran.
Aga kan förmodligen mer ses som en attitydfråga, medan allvarligare våld mot barn ofta beror på psykiska eller sociala problem hos den som misshandlar.

I Sverige tror man att misshandeln utlöses av olika faktorer som bland annat stress, relationsproblem, arbetslöshet och ekonomiska problem.
Alkohol- och drogmissbruk i en familj kan öka risken för att såväl barn som vuxna råkar ut för våld.
En sak som man tror är en vanlig orsak till att barn blir misshandlade är misshandlarens uppväxt och bakgrund. Av erfarenhet vet man att dem som misshandlar sina barn själva har blivit slagna som barn eller varit vittne till att föräldrarna hanterat konflikter med våld. Detta sägs kunna utveckla en överkänslighet hos personen.
Men det är långt ifrån alla som har dessa problem som misshandlar sina barn.

Det är svårt att med säkerhet säga vad som får en förälder att slå sitt barn, men vilka orsaker och förklaringar man än få fram så är det alltid fel att misshandla ett barn.

HUR PÅVERKAS BARN SOM BLIVIT MISSHANDLADE?

Barn som blivit misshandlade påverkas i olika utsträckning och på olika sätt. Faktorer som spelar roll är t ex barnets ålder, kön, typ av våld och hur länge det pågått samt misshandlarens relation till barnet. Det beror även på barnets egen sociala och känslomässiga bakgrund.

Vanligt är att de barn som blivit utsatta för misshandel, uppvisar olika typer av beteendestörningar. Undersökningar visar att många kriminella personer har haft en jobbig uppväxt på något sätt, vilket kan vara bland annat att de blivit misshandlade som barn.
Misshandel kan också leda till sociala störningar, man menar då att deras psykiska utveckling stannar av och de kan inte ta ansvar som en vuxen person när de växer upp.
Om man som barn blivit främst psykiskt misshandlad men även blivit fysiskt misshandlad kan det leda till att när man sedan blir äldre, blir deprimerad och begår självmord.

VILKA ÄR DET SOM MISSHANDLAR?

Genom BRÅ:s statistik kan man se att drygt 2/3 av gärningsmännen är män och knappt 1/3 är kvinnor. Detta är en stor andel kvinnor jämfört med andra brottstyper.
Styvföräldrar utgör 15 % av gärningsmännen.
På senare tid har det skett en uppseendeväckande förändring av vilka grupper som anmäls för barnmisshandel.
Andelen högre utbildade och höginkomsttagare har ökat bland de misstänkta gärningsmännen.
Trots detta kvarstår de med sämre socioekonomiska förhållanden som den större delen av gärningsmännen.
Bland gärningsmännen finns också ett inslag av tungt kriminellt belastade personer som var lagförda för brott innan de anmäldes för barnmisshandel.
Överrepresenterade bland gärningsmännen är invandrare födda utrikes.
De utgjorde 35 % av gärningsmännen år 1990 och 39 % 1997. Så även där kan man se en viss ökning i statistiken.
Orsaken till detta kan vara deras lands eller religions sätt att se på aga och vilka lagar de har i sitt land. En annan orsak kan vara att invandrare genomsnittligt har en sämre socioekonomisk situation.

HUR UPPTÄCKER MAN ATT ETT BARN BLIVIT MISSHANDLAT?

De skador som är vanligast är skador förorsakade av trubbigt våld så som slag, sparkar och skakningar. Även brännskador, bettskador och skärskador är vanliga men nästan all sorts våld förekommer.
Här är några exempel på skador som är vanliga att se på barn som blivit misshandlat:

- blåmärken.
- rivmärken.
- bitmärken.
- brännsår.
- skelettskador.
- upprepade skador.
- vanvårdat utseende.
- barnet ökar inte i vikt och längd, som normalt.
- barnet är depressiv.
- visar stark ängslan och rädsla.
- koncentrationssvårigheter.
- skadans art stämmer inte överens med förälderns beskrivning av hur den
uppkommit.

Många av dessa exempel behöver dock inte betyda att ett barn blivit misshandlat eftersom barn i lek ofta tar åt sig en del skador.
Det är ändå viktigt att om man misstänker att ett barn har blivit misshandlad, direkt söka hjälp.


HUR BÖR MAN AGERA?

Det är viktigt att vuxna människor vågar ingripa när de misstänker att ett barn blir misshandlat.
Ett barn som berättar om misshandeln ska tas på allvar. Om man står nära föräldrarna bör man erbjuda sig att lyssna och stödja dem. Även motivera dem att söka hjälp.
En anmälan bör göras även om det ibland känns jobbigt men den kan även göras anonym.
Hamnar man i denna situation och inte vet hur man ska agera kan man kontakta de personer och organisationer som arbetar med att förebygga barnmisshandel för att få råd om hur man ska hantera det.
Längre fram kan man läsa mer om hjälporganisationen ”BRIS”.

VAD HAR MAN FÖR SKYLDIGHET?

Vuxna har alltid ansvar för barnmisshandeln. Därför har man vid kännedom om att ett barn blir misshandlad eller utsätts för annan skadlig behandling anmälningsplikt och bör då genast anmäla det till socialnämnden eller polisen.
Obligatorisk anmälningsplikt har bland annat läkare, lärare, sjuksköterskor, barnmorskor och andra människor som arbetar med barn eller ungdomar.

VAD SÄGER LAGEN OM BARNMISSHANDEL?

I vissa länder är det fortfarande tillåtet att slå sina barn men i Sverige har vi nu, sedan 1979, förbud mot barnmisshandel. Både kroppsliga bestraffningar som smisk, örfilar och kränkande behandlingar som att hota, skrämma eller förlöjliga, är förbjudna i lagen.
Sverige var det första land i världen som införde en lag mot aga.
Lagen finns för att samhället vill visa föräldrar att man inte godkänner våld som ett sätt att uppfostra barn på.
Bryter man denna lagen kan det leda till böter eller fängelse.

FN:s konvention om barnets rättigheter
Den 20:e november 1989 fick nästan alla barn i världen en gemensam lag, FN:s konvention om barnets rättigheter.
Alla länder utom USA och Somalia har idag anslutit sig till den och Sverige var ett av de första länder som skrev på konventionen.


”Barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande”
Ur FN:s konvention om Barnets Rättigheter

”BRIS” – Barnens Rätt I Samhället

BRIS är en organisation som arbetar med barn och ungdomar som far illa och för deras rättigheter.

Organisationen bildades 1971 då en tre år gammal flicka misshandlades till döds. Denna händelse fick folket att reagera och strax efter bildade bland annat barnboksförfattarinnan Gunnel Linde föreningen Barnens Rätt I Samhället.

Organisationen skulle då verka för bl a:
- att ge stöd till barn som hade det svårt
- att göra barnens röster hörda bland politiker och myndigheter
- att Sverige efterlever de regler som FN:s barnkonvention satt upp
- att hela tiden förbättra barn och ungdomars villkor
- att föra fram fakta om hur barn har det, inte bara till myndigheter och politiker
utan även till massmedia
- ett barnvänligare samhälle med lika villkor och möjligheter för alla barn.

BRIS viktigaste och mest använda hjälpmedel när det gäller att stödja barn och unga är Barnens Hjälptelefon och Bris mejlen eftersom behovet att få prata med någon som lyssnar är oerhört stort.
Förutom dessa finns även BRIS Vuxentelefon om barn dit vuxna människor kan ringa för att få råd och stöd av en annan vuxen.

De flesta som hör av sig till BRIS och vill ha råd och hjälp är barn mellan tio och sexton år gamla och sju av tio är flickor.

Med hjälp av ideella krafter, donationer och medlemsavgifter har nu BRIS verksamhet drivits i över 30 år vilket betyder att allmänheten har ett starkt förtroend...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnmisshandel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-03-20

  Hej!mitt namn är hannah ja

 • Inactive member 2005-10-10

  Jag rev i mitt håroch fällde

 • Inactive member 2006-05-26

  Allt! Finns en exakt likadan a

 • Inactive member 2006-10-26

  kopierat ?

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-25]   Barnmisshandel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2757 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×