Folkhälsa

9824 visningar
uppladdat: 2006-06-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Nationellt folkhälsoarbete
Eftersom vi skulle jobba med nationellt folkhälsoarbete i landet har jag valt att jämföra två kommuner i riket.
De kommuner jag har valt är Bengtfors kommun och Piteå kommun.
Anledningen är att jag tyckte det var intressant med avståndet mellan kommunerna och jag hittade bra fakta om dessa båda kommuner.

Det jag vill ta reda på och jämföra dessa kommuner med varandra och riket är:
Vad folkhälsa innebär för kommunerna.
Vilka folkhälsoarbeten de prioriterar.
Vilka pågående folkhälsoarbeten/projekt som pågår i kommunerna.
Hur det ser ut i kommunerna jämfört med varandra och riket, t.ex när det gäller rökning, arbetslöshet, ohälsa etc.: Bengtsfors kommun
Bengtfors kommun ligger i norra Dalsland.
Det är en industrikommun, med detta menas att 40% av nattbefolkningen jobbar inom industrisektorn och att det inte är en glesbygdskommun. Trä och pappersindustri är dominerande i kommunen. Tillverkning och utvinning är den största näringsgrenen i kommunen och därefter kommer vård och omsorg.
Vattendragen och forsarna ger energi till industrierna därför etablerar de sig där.
Det bor drygt 10 000 människor i kommunen och många väljer att flytta ut eftersom bristen på jobb är stor då man har lagt ner många industrier.

Vad innebär folkhälsa i Bengtfors?
Alla människor i Bengtfors kommun ska ha möjlighet att leva ett gott liv med en känsla av inflytande och delaktighet över sin egna livssituation och hälsa.

Vilka områden prioriterar man i kommunen?
1. Psykisk hälsa
2.Stödjande miljöer och socialt kapital.
3. Delaktighet och inflytande.
4. Drogförebyggande
5. Strategiskt folkhälsoarbete.

Vilka pågående projekt finns i kommunen?

Fysisk aktivitet på recept, FaR.Eftersom det är vanligt i dagens samhälle att människor inte rör på sig skrivs det ofta ut fyskisk aktivitet på recept istället för mediciner. Då får man uppgifter att göra av sjukgymnasten.

LÄSK, nätverk för läs och skrivsvårigheter. Detta nätverk har funnits i Dalsland i flera år och det är till för att hjälpa barn och vuxna som har läs och skrivsvårigheter och sprida kunskap till personer som ofta kommer i kontakt med med dessa problem. De som är med i projektet är vuxenutbildningar, ,Dalslands folkhögskola. föreningar, bibliotek och folkhälsan. Anledningen till projektet är att det ofta är ett dolt handikapp som många gånger påverkar förmågan till delaktighet och inflytande. Man föreläser bl.a. mycket om det här.

Nätverk för suicidprevention. Det positiva utvecklingen att färre begår självmord har avstannat, speciellt de mellan 15-24 år. Nätverket är till för att förebygga att barn och ungdomar inte ska begå självmord. Polis, skolor, vården, Svenska kyrkan och BUP är med i nätverket.
Stöd för arbetslösa. Detta är till för att hjälpa människor att får jobb genom att arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och primärvården samarbetar.
Fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Anledningen är att man ser att fler och fler barn blir överviktiga och feta. Man samarbetar med rektor, skolsköterska, BVC, skolläkare, folkhälsosamordnare, Folktandvården, ungdomssamordnare och SISU. Man har bl.a. matlagningskurser och föreläsningar om detta.
Man jobbar också speciellt med ungdomar för att öka deras delaktighet i samhället och man jobbar också med drogförebyggande arbete. I Bengtsfors kommun har man bl.a. en drogpolitiskt handlingsplan och ett drog och brottsförebyggande råd.

Hur ser det ut i kommunen?
Det man kan se i kommunen är att arbetslösheten är ganska hög, men de flesta som jobbar har medelinkomst. Genomsnittet som läser vidare på högskola är lägre än i övriga riket. Det finns många överviktiga i kommunen och det kan vara anledningen till det höga ohälsotalet och att antalet personer som dör i hjärtinfarkt är högt i kommunen. Det finns ganska många som röker i kommuen särskilt kvinnor, männen snusar.
Det man kan se är att hög arbetslöshet och låg utbildning ofta leder till mer övervikt, minskat deltagande i valen, fler nikotinslavar, ökat ohälsotal och ett ökat intag av alkohol.

Piteå kommun:
Vad innebär folkhälsa i Piteå?
Alla har ansvar för hälsan. Myndigheter. organisationer, politiker och företag ska skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor.

Vilka områden prioriterar man i kommunen?
Barn och ungdomars hälsa
Vuxenlivets hälsa
Ålderdomens hälsa
Motion och kost

Vilka pågående projekt finns i kommunen?
Man har ett folkhälsoprogram i Piteå som heter; Hur man bygger en pitebo. Där jobbar man utifrån de prioriterade områdena. När det gäller barn och ungdomars hälsa arbetar man med både barn, vuxna och ungdomar genom ungdomsmottagningar, samarbete mellan barn och ungdomar m.m.
När det gäller vuxenlivets hälsa arbetar man bl.a . för att minska våldet mot kvinnor, försöka få mer människor att börja motionera och försöka få in mer människor på arbetsmarknaden.
Ålderdomens hälsa är viktigt eftersom vi blir allt äldre i samhället. Man arbetar med att de äldre ska behålla sitt goda sociala, fysiska och psykiska liv så länge som möjligt.
Motion och kost arbetar man främst med genom att fråga invånarna i kommunen vad de gör på sin fritid och vad de skulle vilja att det fanns mer av. Man försöker också gå ut med att man ska gå eller cykla till jobbet eller skolan istället för bil och buss. Man anordnar också evenemang, t.ex cykeltävlingar. Man bygger mer idrottsanläggningar, motionsspår m.m.

Hur ser det ut i kommunen?
Utbildningsnivån är varken låg eller hög. De flesta har gymnasiekompetens men ingen högskoleutbildning. Man ligger ändå högre än genomsnittet när det gäller högskoleutbildning. Arbetslösheten är dock lite högre än riket, 4,6 jämfört med 3,1%. Det är fler än genomsnittet som röker och speciellt många blivande mödrar. Antalet överviktiga är som i resten av landet, vilket kan bero på den stora satsningen man har gjort när det gäller motion och kost. Alkoholdrickandet är också lägre än i övriga Sverige. Detta kan ha också ha med att det finns andra sysselsättningar att göra, jag tror att människor också mår bättre psykiskt genom att motionera. Man arbetar också aktivt i kommunen med samlevnad, tobak, alkohol och narkotika.
Ohälsoalet i kommunen har ökat, speciellt för kvinnor. Detta kan bero på att kvinnor ofta lättare blir utbrända, då de år sköta både arbete och familj. Det kan också bero på att många kvinnor jobbar inom vården där de ofta är nedskärningar. Man mår bättre i kommunen än i övriga riket och självmordstalen ligger under genomsnittet.
Sammanfattning:
Dessa båda kommuner är ganska små. Bengsfors ligger i Dalsland och Piteå i Norrbotten. Båda kommunerna har ganska hög arbetslöshet och relativt lite högutbildade. Den höga arbetslösheten beror troligtvis på nedskärningar och nedlagda företag. När det gäller rökningen ligger de också ungefär sa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Folkhälsa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-08]   Folkhälsa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6559 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×