I ett ekologiskt system hänger allt ihop!

6 röster
18415 visningar
uppladdat: 2008-04-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag ska berätta om ekologins betydelse för dagens samhälle och om hur människan har påverkat och gjort så att det ser ut som det gör idag, och om vad vi kan göra för att förbättra de olika ekologiska problem som finns. Jag ska även fördjupa mig mer i vad ekologi egentligen är och hur till exempel olika ekosystem, näringskedjor och kretslopp fungerar. Jag har delvis utgått efter de viktiga begreppen för naturkunskap som vi i basgruppen har haft som inlärningsmål.

Enligt Kunskapens Värld (Rabén & Sjögrens) så är ekologi hur allt i naturen hänger ihop, hur växter och djur är beroende av varandra för att kunna överleva. Ekologi hjälper oss att förstå hur naturens kretslopp fungerar och där med också att förstå hur vi ska göra för att bevara och ta hand om den natur vi har idag. Alla växter och djur ingår i ett ekologiskt system, ett ekosystem. I ekosystemet har alla sin egna viktiga roll för att kunna överleva. Tillsammans är alla anpassade och beroende av varandra och sin miljö, alla bildar tillsammans det största ekosystemet; jorden. En miljö med Djur och växter där platsen har en speciell karaktär anpassad efter just de djuren och växterna kallas biotop, det kan till exempel vara en öken, lövskog, regnskog eller insjö. De speciella egenskaperna som finns hos en biotop gör att bara vissa växter och djur trivs där, enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Biotop så är de det som gör biotopen så unik.

Det finns biotiska och abiotiska delar i ett ekosystem, biotiska är levande organismer som till exempel; djur och växter. Den abiotiska delen är den icke levande delen som de biotiska organismerna lever av och runt om, det är till exempel; klimatet, marken och vattnet. De biotiska och abiotiska delarna i ett ekosystem spelar stor roll för varandra och det är de tillsammans som bestämmer hur miljön i just det ekosystemet är enligt informationen från http://sv.wikipedia.org/wiki/Abiotisk och http://sv.wikipedia.org/wiki/Biotisk. De biotopiska delarna i ett ekosystem kan delas in i två grupper; producenter och konsumenter beroende på deras ekologiska funktion. Växterna är producenter, de växer och samlar energi från solljuset. Djuren äter producenter och andra djur och kallas därför konsumenter. Energi går alltså från solen till producenter till konsumenter och sedan vidare till fler konsumenter (konsumenter äter konsumenter) och tillbaka ner i marken där energin bryts ner av mikroorganismer, maskar och leddjur (nedbrytare) och tas upp av växterna igen. När växter och djur i ett område livnär sig på varandra på det här sättet så kallas det ett samhälle eller en population och de ingår i en näringskedja.

Om något av de här stegen i en näringskedja inte fungerar, till exempel att en art dör ut eller att ett område med en population blir förorenat så drabbas inte enbart en art utan det påverkar alla djur och växter i det samhället eftersom alla är beroende av alla enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringskedja, http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystem, och Kunskapens Värld (Rabén & Sjögrens). Vad kan då vi göra för att hjälpa populationer med utrotningshotade eller känsliga arter? Ett förslag är att minska antalet djur som är ett hot mot välståndet bland den utrotningshotade arten. Man kan även bevara arterna genom att föda upp dem i fångenskap för att sedan släppa ut dem i naturen när det finns tillräckligt många så att de inte längre är utrotningshotade.

Något som jag själv tror har utvecklat ekologin och ekosystemen är den evolutionära teorin, alltså att de bäst anpassade har överlevt och har kunnat föröka sig. De svaga, eller rättare sagt de sämst anpassade har inte kunnat överleva. Alltså så har bara de bäst anpassade kunnat överleva och utvecklats till nya arter och fler populationer. Ett exempel på det har jag hittat på http://www.f.kth.se/~f98-jsp/texter/evolution.html; på 1800-talet såg Darwin, som var först med att upptäcka evolutionsteorin, att finkar från Amerika hade flyttat till olika öar runt Galapagos där de hade anpassat sig efter miljön och förutsättningarna som fanns på just de platser där de hade bosatt sig. Fåglarna hade utvecklats och blivit egna arter, en grupp fåglar som bosatt sig på en ö med mycket mask hade utvecklat långa näbbar så de lättare kunde fånga masken. En grupp av samma fågel art hade också bosatt sig på en ö med mycket nötter, där hade fåglarnas näbb istället blivit kraftigare och oböjd så att de lättare fick upp nötterna.

Människans kunskaper om ekologiska problem har gått starkt framåt de senaste åren men är fortfarande mycket bristfälliga, det är under 1900-talet som de största utsläppen har skett. Enligt uppslagsverket Geographica så har medeltemperaturen sedan början på 1900-talet ökat med en halv grad, en halv grad låter inte som så stor skillnad men om temperaturen ökar som den gör nu så medför det stora miljöproblem så som översvämningar runt om i världen i och med att isarna runt nordpolen smälter. Olja och kol har släppts ut i otroligt stora mängder och med utsläppen kommer konsekvenser som naturkatastrofer och föroreningar. Ett av de största problemen vi har idag är växthuseffekten som gör att medeltemperaturen ökar och därmed kommer problemen med smältande isar och förhöjda vattennivåer och översvämningar. Vad kan då vi idag göra för att se till att naturförstörningen ska få ett slut? Det finns mycket man kan göra för att förändra situationen vi är i nu. Att avgasutsläpp framförallt i storstäderna är ett stort problem vet vi, och det är något som vi kan göra något åt genom att försöka minska trafiken och genom att forska mer i att utveckla nya miljövänligare färdmedel. Även en så enkel sak som att källsortera förhindrar att gifter kommer ut i naturen. Jag personligen tycker det är mycket viktigt att man i vardagen tänker på sådana saker som att källsortera och att, om man kan, gå istället för att ta bilen. En kan inte göra allt för att förändra miljön men om alla hjälps åt och gör sin del så kan mycket hända.

Min slutsats är att alla är beroende av alla i ett ekologiskt system, alla arter av djur och växter är på nå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: I ett ekologiskt system hänger allt ihop!

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-24]   I ett ekologiskt system hänger allt ihop!
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9699 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×