Polen

7 röster
15131 visningar
uppladdat: 2002-04-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Geografiskt läge och Landskap

Vid Östersjöns södra kust, i det östra Mellaneuropa, hittar vi landet Polen vars yta motsvarar ungefär tre fjärdedelar utav Sveriges. Polen är ett låglandsområde om man bortser ifrån de bergiga gränstrakterna i söder. Faktum är att hela tre fjärdedelar utav Polens yta ligger lägre än 200 m.ö.h och utgör då den centraleuropeiska slättens östra del. I norr kan man tydligt se hur tärrengformerna präglats utav den senaste inlandsisens erosion. I dessa trakter längst den i stort sett jämna kustlinjen finner man ett bälte med breda sandstränder, sanddyner och grunda strandsjöar.

Det centrala låglandet är genomdraget av dalar som formats utav smältvattnet från den smältande inlandsisen. I dessa dalar flyter nu flera utav Polens största floder t.ex. Wisla och dess biflod Bug som mynnar i Gdanskbukten, samt Odra med dess bifloder Notec och Warta.
Bältet i sydväst utgörs bland annat av den stora bergskedjan Sudeterna som är ca 300 km lång och 40-80 km bred. Det är där vi finner en av Polens mest berömda toppar, berget Sniezka (1603 m.ö.h). Som naturlig gräns mellan Tjeckien och Tyskland spelade detta område en viktig roll i andra världskrigets förspel. En annan bergskedja är Beskiderna med toppen Babina Góra (1725 m.ö.h) samt Tatrabergen med Polens högsta topp, det mäktiga berget Rysy som sträcker sig hela 2499 m.ö.h.
År 1945, direkt efter krigets slut, fick Polen sina nuvarande gränser. I norr gränsar Polen till Ryssland (Kallingrad-enklaven) och har även en naturlig gräns som utgörs av Östersjön. I väster har landet en naturlig gräns till Tyskland genom floden Odra och i söder gränsar landet till Slovakien och Tjeckien. I öster ligger länderna Litauen, Vitryssland och Ukraina.

Jag ska nu berätta lite kortfattat om två av landets mest betydelsefulla städer, nämligen Warszawa och Kraków.
Warszawa är Polens huvudstad och blir med sina 1,7 miljoner invånare ochså landets största. Huvudstad i kungariket Polen blev Warszawa först 1596 under kung Sigismund III. Staden ligger i det centrala Polen på båda sidorna om floden Wisla. Tack vare Wisla har staden ett jättelikt flod- och kanalsystem och är centrum för en betydande flodtrafik. Även Polens stora järnvägs- och landvägsnät löper samman i huvudstaden. På den östra stranden ligger fabrikerna som representerar de flesta brancher inom både lätt och tung industri. Inom den senare industrin kan vi på måga platser i staden hitta stålverk och bilfabriker. På den västra stranden ligger Warszawas historiska centrum, Stare miasto ("Gamla staden"). Denna plats var under 1300-talet ett befäst genomfarts- och handelscentrum. I de första åren av 1400-talet grundlades således Nowe miasto ("Nya staden") utanför stadsmuren. I dagens Warszawa kan man tydligt märka Polens snabba expansion. Överallt byggs nya trafikboulevarder och moderna industri- och bostadskvarter som vittnar om detta.

Kraków har ca 750 000 invånare och är en av Polens äldsta och vackraste städer. År 1305-1595 var Kraków en residens för de Polska kungarna och därefter blev den kröningsstad fram till 1764. Kraków har inte alltid tillhört Polen. Den erövrades bl.a utav Karl X Gustav och Karl XII. Efter detta tillföll staden Österike (1795), var fri republik 1815-46 och tillhörde åter Österrike 1846-1918. Sedan dess har den tillhört Polen.
Staden ligger i södra Polen vid Wislas övre lopp och har många prakfulla byggnader i gotik och renässans, t.ex Mariakyrkan och kungaborgen. En intressant sak att veta att det var här i Kraków som Polens förnämligaste universitet, Jagelloniska universitetet, grundades år 1964. Staden har ett väldigt stort handelscentrum och är ochså en betydande industristad med metall-, maskin-, gummi-, tobaks- och livsmedelsindustrier. Det nybyggda bostadsområdet Nowa Huta i nordöst är i anslutning med de stora järnverksstäderna utanför staden.


Natur och Klimat

Granskog dominerar i högre terräng, bok är det valigaste trädet i lövskogarna i lägre terräng och tall förekommer på sandigare marker. I bergstrakterna finns fortfarande rovdjur som björn och lo. Vildsvin är vanliga i lövskogarna liksom rådjur och hjortar. Totalt finns ca 90 inhemska däggdjursarter. Landet är ochså rikt på rovfåglar, bland dem havsörn, kungsörn, mindre skriörn, större skriörn, ormörn och ängshök.
Klimatet är tempererat med kontinental prägel. Västvindar dominerar Polen vilket ger upphov till nederbörd under alla årstider. Nederbördsmängden varierar en aning men brukar ligga på mellan 500 och 1500 mm. I landet får Tatrabergen mest nederbörd och området mellan Warszawa, Lódz och Poznan drabbas av stora vattenförsöjningsproblem p.g.a den i sin tur, låga nederbörden.
Västvindinflytadet gör att sommrarna i Polen inte blir så varma som väntat i ett kontinentalt område. I Juli ligger medeltemperaturen endast på 17-19 grader Celsius. Vintrarna brukar däremot vara kalla. I Januari ligger medeltemeraturen på 1 till -5 grader Celsius.


Industri och Miljö

Under kommunisttiden dominerades den Polska industrin av tung industri. Den var baserad på landets egna naturtillgångar som stenkol, koppar, svavel, kalk sam importerad råolja och järnmalm. Under planekonomins sammanbrott 1989 var den Polska industrin föråldrad och den präglades av dålig produktivitet, höga kostnader och låg kvalitet. Många företag och gruvor inom t.ex. den mettalguriska industrin, överlede inte konkurrensen i en marknadsekomomi. Efter år 1989 så inleddes strukturförändringar vilka tog lång tid och krävde mycket kapital. Inom den lätta industrin, livsmedelsindustrin samt inom handel och tjänster var dessa förändringar mest synliga. Det var dessa sektorer som kunde privatiseras snabbast och där flest nyetableringar kunde ske eftersom de krävde begränsade investeringar. Tyvärr fanns det sammtidigt ochså stora problem med att göra en sådan stor förändring inom industrisektorn. Det var mycket brist på kunskap, brister i infrastrukturen och dåliga telekommunikationer. Självklart så har läget förbättrats på senare år men man kan fortfarande märka landets brister på sina håll. För att den Polska industrin ska klara av den västeuroperiska standaraden krävs ochså att infrastrukturen får fortsatta stora investeringar.
Omstruktureringen av de gammla storföretagen hade ochså i många fall vållat kontroverser. Varje år försvann tusentals arbetstillfällen i främst kolgruvor och stålkraftverk. Detta lede ofta till strejker och protester.

Sydvästra Polen är väldigt tätbefolkat och ligger i ett av Europas mest nedsmutsade industriområden . Detta område brukar kallas "Den svarta triangeln" och omfattar även norra Tjeckien och de södra delarna utav östra Tyskland. I Slask är fyra områden klassade som katastrofområden ur miljösynpunkt och ett flertal andra områden är hotade ekologiskt. Kraków är en av Polens mest drabbade städer. Utanför staden ligger det stora stålkraftverket Nowa Huta med ca 20 000 anställda och det är därifrån en tredjedel utav luftföroreningarna kommer. Även de många kolvärme och kolkraftverken förstör luften i landet eftersom reningen av utsläppen är på mycket låg nivå.
Läget håller på att förbättras men fortfarande är det mycket inom den tunga industrin som måste bytas ut mot den miljövänliga, lätta industrin.

Järn och metallsektorn är Polens dominerande industrigren med ca 30% av de anställda och ca 50% av industrins totala exportinkomst. Textilsektorn och energisektorn, båda traditionellt belaggda i Lódz, är ochså viktiga industrigrenar. I staden Plock finner man landets petrokemiska centrum och i storstaden Poznan tillverkas järnvägsmaterial. Ända fram till 1990 exporterades just dessa varor, främst till SEV-länderna. Mycket av exporten gick således till Sovjettunionen.

Den tunga industrin samt energiförsöjningen genom främst sten- och brun-kolseldning har lett till att miljösituationen är en av de sämsta i hela Europa. Som jag redan har nämnt så är flera områden klassade som katastrofområden. I dessa områden är vattnet oanvändbart, t.o.m. för industriprocesser. Skogarna i och runt om dessa områden är helt förstörda, jorden utdömd och otänjlig för livsmedelsproduktion och befolkningen har sämre hälsa än vad människor i andra delar utav landet har. Floden Odra tar emot föroreningarna från de stora industrierna i Katowice-omårdet samt avloppsvatten ifrån storstäderna långs dess lopp. Även Wisla är mycket förorenad och råknas som Östersjöns ensklida föroreningskälla. Nu på seanre tid så har läget förbättrats ansevärt. Många reningsstationer har placerats längs med Wislas och Odras lopp och ett flertal utav de stora fabrikaten i söder stängs sakta men succsessivt. Staten har ochså antiget ett åtgärdsprogram som bl.a. innehåller utveckling av landsbyggdens vatten- och avloppssystem, avsaltningsanläggningar för gruvindustrin och skydd av grundvattnet.


Jordbruk och Fiske

Vid andra världskrigets slut år 1945 var 60% utav Polens befolkning sysselsatta med jordbruk. Polen var då ett enda stort jorrdbruksland och man hade stora arealer med relativt god jordbruksmark. Spannmål, potatis, skinka, gäss, bär och äpplen är och var några utav Polens viktigaste exportprodukter. När den industriella satsningen påbörjades i slutet av 1940-talet lämmnades jordbruket utan stöd. Under de första sex åran (1950-1956) försökte man nationalisera hela jordbrukssektorn. Detta resulterade i en markant nedgång av livsmedelsproduktionen och så höga protester utav bönderna så att man bestämmde sig för att att upplösa de flestsa nybildade kollektiven. År 1988 var 76% utav jordbruksmarken (19 miljoner ha) i privat ägo, 19% tillhörde stasgods och 5% kooperativ. Under dessa tider var 28% av...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Polen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-12-15

    källor?

  • Inactive member 2007-05-30

    texten liknar väldigt mkt samm

Källhänvisning

Inactive member [2002-04-08]   Polen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1072 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×