Europa

11011 visningar
uppladdat: 2003-12-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

Efter att ha läst texthäftet om Europa har jag kommit fram till följande sammanfattning.
Europa är uppdelat i tre geografiska områden öst/väst/syd, det finns också andra indelningar som EU-länderna, forna Sovjetunionen och bananbältet.

Öst Europa

Den ekonomiska utvecklingen i Östeuropa efter krigstiden har gått långsammare än i väst.
Det beror på att Östeuropa drabbades extra hårt av andra världskriget och stor del av pengarna användes till att bygga upp arméer under kalla kriget. Det var bara en liten del av ekonomin som användes till att bygga upp konsumtionindustri (kläder, möbler, skor etc.). Den ekono-miska standarden har under efterkrigstiden varit betydligt lägre än i öst. I öst är den viktigaste industrin stål, skog och tung maskinindustri.

Väst Europa

Dom västra delarna av Europa är mer tekniskt utvecklat i både industri och jordbruk än i Öst-europa. I industrin ser man tydligt att väst är mer utvecklat när det gäller robotar och datorise-ring. De viktigaste grödorna som odlas i väst Europa är korn, vete, potatis och sockerbetor.

I väst Europa arbetar bara några procent av befolkningen med jordbruk, en sjunkande andel med industriproduktion och alltfler inom olika serviceområden, t ex vård och utbildning. Det här är ett typiskt kännetecken hos högt utvecklade, högteknologiska länder

Syd Europa

Under sommarhalvåret regnar det knappast alls i södra Europa och därför krävs det närhet till floder för att jordbruk skall kunna bedrivas. Vete, majs, ris och oliv är viktiga produkter från jordbruket.

Södra Europas viktigaste naturresurs är klimatet. Tack vare det så gott som regnfria sommar-halvåret lockar området till sig miljoner turister från övriga Europa.

Industri i Europa

När industrialiseringen spreds i Europa under 1800-talet, blev stålindustrin den viktigaste näringen. För stål framställning behöver man järn och kol. Efter som man behöver mer järn än kol, är det enklare att frakta järnet till kolet. Stålverken låg oftast vid kolgruvor för enkelhe-tens skull. Stora industri områden började växa upp i England, Tyskland, Belgien, Frankrike, Polen, Tjeckien och Ukraina. Men under dom senaste decennierna har Europa gått igenom en stor industriell förvandling. Stålindustrin är inte lika viktig längre och verkstadsindustrin har blivit viktigast.
Den sysselsätter många människor bland annat inom bil industrin. I Tyskland, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Spanien, Italien och Tjeckien arbetar många med bilindustrin.

Europeiska unionen (EU)

Grunden till EU hette kol och stål unionen och skapades 1952 då sex länder gick samman dessa länder var Frankrike, Belgien, Holland, Italien, Västtyskland och Luxemburg.
1957 skapades EEC (Den Europeiska ekonomiska gemenskapen), som blev det egentliga EU.
Under åren som har gått har följande blivit medlemmar dom sex länderna i kol och stål unionen var först sedan kom Storbritannien, Irland och Danmark 1973, Grekland 1981, Spanien och Portugal 1986, 1990 kom Östtyskland som blev förenat med Västtyskland. På nyåret 1995 kom Sverige tillsammans med Österrike och Finland.

Nya länder

Den femte utvidgning som EU nu står inför skiljer sig från de tidigare på flera sätt. Fler länder kandiderar för medlemskap och större omställningar krävs både i kandidatländerna och i EU innan de kan bli medlemmar. Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 12-13 december 2002 avslutades förhandlingarna med tio länder. Om anslutningsavtalen godkänns kan Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern vara medlemmar 1 maj, 2004. Förutom dessa tio länder är också Bulgarien, Rumänien och Turkiet kandidatländer till EU. Turkiet har inte tillåtits börja förhandla eftersom det ännu inte anses leva upp till det politiska kriteriet för medlemskap i EU.

Europeiska konventet

Europeiska konventet har sammankallats för att ge medlemsländerna förslag på hur EU ska förändras för att möta framtiden och medborgarnas förväntningar. Konventet har deltagare från regeringar och parlament i både EU: s medlemsländer och kandidatländer, från kommissionen och från Europaparlamentet. Konventet ska avsluta sitt arbete under juni 2003 så att medlemsländerna ska kunna ta ställning till förslagen innan en regeringskonferens om EU: s framtid inleds 2004.

EMU

EMU, ekonomiska och valuta unionen, genomförs enligt EG-fördraget i tre etapper. Den sista etappen, valutaunionen, inleddes den 1 januari 1999, då 11 av EU: s 15 medlemsländer gick över till den gemensamma valutan euro. Därefter har ytterligare ett land, Grekland, anslutit sig till valutaunionen. Sedlar och mynt i euro började introduceras den 1 januari år 2002. Checkar, banköverföringar samt kredit- och betalkort har kunnat utfärdas i euro sedan 1999. Omräkningskurserna för de deltagande valutorna fastställdes den 31 december 1998.

Egna synpunkter om EU

Största fördelen med eu är att det finns stora chanser att bevara freden i Europa, därför är det viktigt att få med dom 10 nya länderna för att det har varit oroligt i några av dom.

Fördelen för ungdomen är att man kan studera, knyta kontakter och arbeta utomlands på ett enklare sätt.

D...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Europa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-04

    Kanonbra!

  • Inactive member 2008-03-04

    Kanonbra!

Källhänvisning

Inactive member [2003-12-07]   Europa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2537 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×