Medeltiden i Europa

12 röster
35768 visningar
uppladdat: 2006-04-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
År 500 kollapsade det västromerska riket och folkvandringarna började, de flesta var germaner. Dessa skapade stora riken, de viktigaste var Frankrike. Som bredde ut sig i stora delar av väst- och central Europa. De norra Europa var glesbefolkat och de flesta var självförsörjande sig inom jordbruk. Feodalismen växte fram då man var beroende av militär säkerhet och kungen var i behov av hjälp med att styra sitt rike. I början var jordbruket primitivt och avkastningen var låg, så småningom utvecklades det och därmed ökade befolkningen. En ny religion trädde i kraft i arab världen, då profeten Mohammed på 600 talet i Mekka predikade för Islam som betyder Underkastelse och Hängivenhet. Man skulle underkasta sig för den enda och allsmäktige guden Allah. Mohammeds uppenbarelser samlades i en bok som kallas Koranen. Högre uppsatta män ser Mohammed som ett hot eftersom han vänder sig mot arabernas gamla gudar.
1050-1030 menas med högtiden för medeltidens Europa. Jordbruket utvecklas och avkastningen ökar, med det ökade befolkningen till det dubbla. Handeln tar fart och det bildar större städer runt borgar, kloster och kyrkor. 1350-talet kommer digerdöden till Europa och en tredjedel av Europas befolkning dör. Den återkommer och håller befolkningen nere så de överlevande får en hög standard när bönderna blev friare och löner höjdes.
Här är mina frågor kring Europas Medeltid:
1. Vad var specifikt för kyrkan/Religionen och kungar – hur ser kartan ut?
2. Hur såg det medeltida Norden ut?
3. Vad är feodalism?
4. Hur såg livet för en bonde ut?
1. Kyrka och kungar
Det växte fram en ideologi som bestod av tre stånd, ”De som ber”, ”De som strider” och ”De som arbetar”. I den första gruppen ingick munkar, präster och biskopar, de som stred bestod av riddare, soldater och adeln. I den sista ingick bönder och borgare. De tre stånden hade olika representanter som delade makten med kungen. De kunde stifta lagar och bestämma skatter. Kungen vann mer makt genom att ta skatter och betala soldater och ämbetsmän. Kvinnorna har inget att säga till om i samhället, kyrkan var männens värld. Kyrkans uppfattning var att kvinnan skulle underkastas mannen. England och Frankrike inleder det Hundraåriga kriget (1337-1453). De Franska riddarna hade inte lika stor roll då de engelska bågskyttarna blev allt effektivare då de kunde träffa på ett par hundra meters avstånd. Engelsmännen fick sin vilja igenom då den franska adeln blev tvungen att betala skatt. Den tidigmoderna perioden medförde ett system av nationalstater. Dessa var överlägsna då de tog skatter från medborgarna och satte ihop enorma arméer som användes mot de andra nationalstaterna och för säkerheten. Staterna med kust började bygga krigsfartyg som gav dom makt över haven och gentemot den befolkningen utanför Europa. Eftersom varje stat ville vara längst fram i utvecklingen började dom tävla och rusade fram i utvecklingen jämfört med andra länder. Det vanligaste var en envåldshärskare, en kung som Ludvig XIV. Han var kung av Frankrike. Holland och England var nästan de ända europeiska länderna utan envåldshärskare.
Med Reformationen menades att den medeltida kyrkan splittrades och furstar tog över kyrkan. Länder bröt sig loss från den katolska kyrkan och klostren stängdes och kyrkliga egendomar gavs till staten. Häxjakten startade på 1500-talet och höll på till 1600-talet. Då avrättades 60 000 människor, ca 80 % kvinnor.
Mina funderingar kring detta:
Jag trodde inte att folk på den tiden vågade vara i sådan revultion som det verkar ha varit. Visserligen har jag under tiden med detta arbete funnit många otäcka sätt som folk straffades med, men vad som förvånnar mig är ändå, vad orädda människorna verkade vara för döden. Men det är nog direkt kopplat till den tron de hade då. Jag uppfattar till och med i flera av de texter jag läst från medeltiden att karlarna skulle dö i strid eller kamp. Det var manligt.
2. Det medeltida Norden
De nordiska krigarna, Vikingarna härjade mellan år 800-1050 på de Brittiska öarna, nordvästra frankrike och en del av Centraleuropa. Det blev svårare att härja lika mycket då dessa länder blev allt rikare och kunde rusta upp sig till ett starkare försvar. Detta och den kristna tron som kom till Skandinavien satte stopp för dessa vilda färder. Kyrkan växte till sig, kungen fick mer makt och en adel uppstod. Detta medförde att bönderna fick mindre att säga till om i samhället och tappade makt i tinget, men det sjönk aldrig så lågt så de blev livegna. På senmedeltiden kom digerdöden och detta drabbade Norge värst. 1397 skapades Kalmarunionen, ett förbund mellan de nordiska länderna. Ca 1430 blev det uppror i den svenska Bergslagen av de svenska bönderna under ledning av Engelbrekt Engelbrektsson. Olika slag ägde rum fram till 1520 då Kristian II kröntes till kung av Stockholm.
3. Feodalismen
Vad är feodalism? Ordet feodalism kommer från latinskans ”feodum” som betyder län. ”Feodalism är ett samhällssystem med en storgodsägare och livegna bönder”
Feodalismen innebar att en kung delade upp sitt rike till olika adelsmän eller stormän. Dessa kunde han då lita på för att dom svor en trohetsed och blev ”trogna” under kungen. Dessa kunde styra de mindre länen lättare eftersom kungen skulle styra hela riket. Dessa länsherrar delade i sin tur ut delar av länet till andra adelsmän och riddare. Dessa blev då ”trogna” under länsherren. Anledningen till feodalismens uppkomst var en del olika faktorer. En av dom var att under medeltiden var inte staten lika mäktig som den en gång hade varit i de antika samhällena. Kungen hade svårigheter att kontrollera över avlägsna delar i sitt rike. Det var svårt för honom att ta skatt pga. många var självförsörjande genom jordbruk och pengar var en ovanlig syn. Skatter fick då tas in i form av varor som bönderna producerade, men det var problem att transportera dessa genom hela landet eftersom det inte fanns några bra vägar. Detta är en av anledningarna till att feodalismen uppkom.
En annan anledning till feodalismens uppkomst är de militära behoven. Europas feodalism växte fram i Frankriket under 700-900-talet. Landet var då indraget i många krig. Många av krigen startade de själva, men blev också anfallna från söder av araber från både Spanien och Nordafrika och vikingar från norr. Denna press av att ständigt vara på en militär topp krävde ett effektivt vapen. Detta var riddarna som i sina rustningar var framgångsrika på fälten. Det enda negativa var kostnaden för dessa dyrbara rustningar. Detta kunde motsvara kostnaden för ett hus i dagens penningvärde. Det krävdes också lång utbildning för att lära sig konsten att slåss i dessa tunga klädnader. För att lösa detta problem fick de som utnämndes till riddare bli befriade från skatt och fick landområden så bönder kunde arbeta för riddaren så han kunde träna upp stridskonst utan att behöva tänka på något annat. Genom detta fick de råd med den tämligen dyra rustningen och vapnen, och fick övat tillräckligt länge för att bli stridsdugliga.
Bönderna var basen i det feodalismiska samhället, dvs. att denna majoritet försörjde de övre delarna i den feodalismiska hierarkin. Dessa bönder hade väldigt låg status i jämförelse med godsherrar och riddare. Men de var dock inte slavar, utan de var s.k. livegna bönder. Detta innebar att han hade sin egen bit mark som han brukade och ett eget hem. Men när han behövdes var han tvungen att arbete för godsherren. Bonden fick inte gifta sig, flytta eller dylikt utan godsherrens tillstånd och om detta beviljades skulle de betala en avgift.
Vad tycker jag om detta:
USA kan man också säga är ett samhälle uppbyggt på feodalism. Det är inte ett feodalt samhälle, men det är lite likt. Med en president som har den mesta makten, under honom finns det guvernörer som har makt i varsin stat, ungefär som län. Dessa guvernörer har väldigt stor makt, de kan t.ex. upphäva dödsstraff osv. Under guvernörerna är det borgmästare som var och en har hand om varsin stad. Dessa har också stor makt. Saudi-Arabien är ett land annat land som förknippas med feodalism. Och ibland undrar jag om det är så tokigt. Helt utan kontroll på de som utövar makten så är det väl tokigt. Men om man för folkets skull hade en sån uppdelning, borde det vara lättare att bli hörd, och fatta beslut närmre dem det rör.
Men jag är givetvis helt emot sättet det användes på under medeltiden. Och tycker inte om hierarki samhällen på ett sådant viss.
4. Bonden
Bonden arbetade hela dagarna med sina gårdar. De vanligaste grödorna i Europa var råg och vete, men i Sverige dominerade korn. Fast jordbruket var mycket primitivt vilket medförde att avkastning var otroligt låg. Den var oftast inte högre än att för varje sått korn fick man högst två tillbaka, och hälften var man tvungen att spara till nästa års odling. Detta gjorde att bönderna ibland levde på svältgränsen. Redskapen i det primitiva jordbruket kunde bestå av spadar, hackor av trä och en ådra, en sorts plog. Detta för att järnet var för dyrt. Dragdjuren var oftast oxar, men dessa övergick senare till hästar eftersom hästarna var starkare och uthålligare. Nackdelen var dock att dessa åt inte bara gräs, utan ville också ha havre.
Bondens familj var i de allra flesta fall det vi idag kallar kärnfamilj, dvs. man, hustru och barn. Möjligen att något ogift barn bodde hemma fortfarande, men man levde aldrig i stora familjer. För att bondgården skulle fungera fick man samarbeta och dela upp arbetet. Hustrun fick ta hand om barnen och skötte de mesta i hemmet. Samtidigt som mannen försörjde familjen genom jordbruket, skötte djuren, sådde och skördade marken m.m. Kvinnan var i och med detta en mycket betydelsefull del i familjen men detta ledde ändå aldrig till någon jämställdhet. Mannen hade laglig rätt till att bestraffa sin hustru fysiskt så länge det inte ledde till död eller beståen...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medeltiden i Europa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-04-04]   Medeltiden i Europa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5973 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×