Kalla kriget

12 röster
49546 visningar
uppladdat: 2005-07-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kalla Kriget – Vad? När? Varför?

Kalla kriget är en benämning på den konflikt som pågick mellan västmakterna, då främst USA och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från andra världskrigets slut till 1990. Konflikten bestod av stora ideologiska och politiska motsättningar och ständiga hot om krig.

Redan i andra världskrigets slutskede rådde stora oenigheter mellan segrarmakterna, det handlade då främst om utformningen om det framtida Europa och speciellt Tyskland. USA ville ha ett samhälle byggt på kapitalism och Sovjetunionen ville ha kommunism. Genom växande kommunistiska regimer i de sovjetkontrollerade länderna ökade misstänksamheten i väst. Dåvarande president Truman slog år 1947 fast att USA skulle ”stödja alla fria folk som gör motstånd mot försök att underkuva dem genom väpnade minoriteter eller genom tryck utifrån”. Denna regel, även kallad Trumandoktrinen, blev underlag för den amerikanska politiken gentemot Sovjetunionen. Man skulle alltså motverka alla försök till kommunistisk utvidgning.

De sovjetiska ledarna var rädda för angrepp västerifrån och ville ha kontroll över sina grannar, därför kom år 1968 Brezjnevdoktrinen, vilken innebar att alla kommunistiska stater hade rätt att ingripa om kommunismen hotades i något annat land.


Viktiga händelser under Kalla kriget

Koreakriget, en väpnad konflikt om Korea åren 1950-53. Vid Potsdamkonferensen 1945 fastställde man att den 38: e breddgraden skulle vara skiljegräns mellan den kommande sovjetiska och amerikanska ockupationszonen i Korea. Detta innebar en delning av Korea. Spänningar i och med Kalla kriget bildade grunden för ett krig som utbröt 25 juni, 1950 då nordkoreanska trupper gick till anfall över den 38: e breddgraden. Truman såg direkt detta som ett hot mot den fria världen och fast besluten att stoppa angreppet med militära medel om så krävdes. År 1951 inleddes förhandlingar för att få slut på krigen i Korea, det dröjde däremot länge innan ett vapenstillestånd beviljades från båda parter. År 1953 kom man överens. Antalet dödsoffer i samband med kriget beräknas till 5 miljoner.


Berlinmuren, började byggas 13 augusti, 1961 då gränsen stängdes helt mellan Väst- och Östberlin. Muren uppfördes sedan den ökande flyktingströmmen från öst till väst blivit ett stort problem för Östtyskland, åren 1949-61 flydde 2,7 miljoner till väst via Berlin. I och med uppförandet av muren blev det omöjligt för östtyskar att ta sig till väst och vise versa. Muren kallades officiellt ”den antifascistiska skyddsvallen”. Under 1989 började östtyskar ta sig till västtyskland via Ungern, Prag och Warszawa. Demonstrationer för demokrati utbröt och man beslöt riva muren.

Cubakrisen var en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig. Det visade sig att Sovjetunionen rustade för krig på Cuba, och president John F. Kennedy inrättade ett informellt krigsråd. Olika alternativ diskuterades, man tänkte först flyganfalla Cuba men man fastnade till sist för en flottblockad av Cuba för att hindra sovjetiska transporter till ön. Kennedy redogjorde tydligt om hur en robotavfyrning från Cuba mot ett land i väst skulle betraktas som ett anfall från Sovjetunionen mot USA. Detta var början på förhandlingar som slutade med att Sovjetunionen avbröt alla planer på Cuba mot att USA tog bort blockaden. Allt ledde till en prestigevinst för Kennedy och ett undergrävande av Chrusjtjovs ställning. Cubakrisen kan ses som en avgörande vändpunkt i det kalla kriget, om inte så var den en mycket betydelsefull händelse som bland annat ledde till provstoppsavtalet i augusti 1963.

Vietnamkriget, 1957-75, hade sin bakgrund i Indokinakriget vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam och ett USA-orienterat Sydvietnam. Kriget bestod av militära stridigheter som senare övergår i stora motsättningar med hjälp från stormakterna Sovjetunionen och USA. Stora offensiver inleddes ständigt från båda håll och det dröjde till 1968 innan man lyckades få till stånd fredsförhandlingar, förhandlingarna var meningslösa och ledde bara till större och större offensiver. Det dröjde så sent som till 1973 innan man kom överens om ett vapenstillestånd, varefter USA drog bort sina förband. Kriget upptogs dock på nytt och slutade med att Nordkorea segrade. Kostnaderna för kriget kom att bli enorma och utgången för kriget visade att inte ens en supermakt kan vara säker på att besegra en underlägsen motståndare om denna tillämpar gerillakrigföring och stort stöd från civilbefolkningen.

Afghanistankriget var ett folkligt uppror som följdes av gerillakrig mot den kommunistiska regimen. Sovjetunionen invaderade snabbt för att återta kontrollen, striderna trappades snabbt upp tills FN krävde att Sovjetunionen skulle dra tillbaka sina trupper. År 1988 undertecknades ett avtal mellan USA och Sovjetunionen sedan Gorbatjov tillträtt, avtalet innebar ett tillbakadragande av Sovjets trupper. Förlusterna under kriget blev stora: 1,3 miljoner afghaner beräknades ha dödats.


Pakter

Marshallplanen var ett amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA: s dåvarande utrikesminister George Marshall år 1947. Precis som Trumandoktrinen var Marshallplanen skapad för att förhindra kommunismens spridning i Europa, men även för att stabilisera den gemensamma ekonomin. Sovjetunionen avvisade såklart planen direkt och även dess allierade ställde sig mycket avvisande. Programmet genomfördes intensivt under 4 år och omfattade 16 länder. Marshallplanen kom att betyda mycket för att få Västeuropa ekonomiskt på fötter.

Comecon, även kallad SEV (rådet för ömsesidig ekonomisk hjälp) var en samarbetsorganisation för de socialistiska länderna 1949-91. SEV var ett sovjetiskt svar till Marshallplanen och innebar ungefär samma saker, hjälp till ekonomisk stabilitet.

NATO är ett avtal om kollektivt försvar som undertecknades år 1949, där USA, Canada och flera Västeuropeiska länder ingick. Avtalet byggde på att skapa en säker gemenskap.

Warszawapakten var Sovjetunionens och flertalet östeuropeiska länders svar på NATO, och byggde på samma grund. Man skulle skapa en säker gemenskap för alla land.

IMF (International Monetary Found, internationella monetära fonden) bildades år 1944 och var ett resultat av Bretton Woods-avtalet. IMF var från början inriktad på valutafrågor i både i- och u-länder och hade som uppgift att främja handel, sysselsättning och tillväxt genom att verka för internationellt monetärt samarbete samt finansiell stabilitet och förebygga ekonomiska kriser.


Personligheter

Stalin var medlem av bolsjevikpartiet och sedermera generalsekreterare (den ledande posten) för det kommunistiska partiet. Regerade Sovjetunionen från år 1924 till sin död 1953. Under hans tid vid makten mördades omkring 45 000 000 människor, varav omkring 9 miljoner judar.

Chrustjev grep, efter Stalins död år 1953 makten i Sovjetunionen. Efter misslyckandet i Kubakrisen och inte minst det fiasko Chrusjtjovs jordbrukspolitik medfört för den sovjetiska matförsörjningen blev han 1964 avsatt.

Gorbatjov var rysk politiker under sovjettiden, viktig medlem och generalsekreterare i Politbyrån, fram till 1991. 1990 utsågs han även av högsta sovjet till Sovjetunionens förste president, samma år erhöll han även Nobels fredspris. Den 31 december 1991 upplöstes dock Sovjetunionen och Gorbatjov lämnade därmed sin post som Sovjets president.

John F. Kennedy var amerikansk president 1961-63. Kennedy arbetade intensivt för att förbättra relationerna med Latinamerika och fick 1961 till stånd ett ambitiöst utvecklingsprogram. Den 22 november 1963 mördades Kennedy i Dallas, Texas.

Fidel Castro var kubansk politiker, landets ledare sedan 1959. Castro var en av Latinamerikas mest framträdante politiker, han tog makten, 1959, efter ett långvarigt gerillakrig. Han kom att bli ett revolutionärt föredöme i Latinamerika, och tog starkt ställning för bland annat den sovjetiska invasionen av Afghanistan, 1979. Han har sedan dess styrt mer kontrollerat men diktatoriskt genom den starka ställning han har som stats-, regerings- och partichef samt som överbefälhavare.

Ernesto ”Che” Guevara var delaktig i den kubanska revolutionen och blev senare avrättad efter att ha tillfångatagits i Bolivia tillsammans med en revolutionär gerilla.


Idéer/Ideologier

Socialism är en social och politisk åskådning som bygger på idén om social jämlikhet och rättvisa. Socialismens ursprungstanke var att man skulle få bort all orättvisa genom gemensamt ägande. Med tiden kom den teori som framställdes av Karl Marx och Friedrich Engels att bli den dominerande teoretiska grunden för nästan alla socialister.

Under 1900-talets början splittrades socialismen i två grenar: den reformistiska och den kommunistiska; den reformistiska grenen tog mer eller mindre avstånd från flera av hos Marx och Engels grundtankar, för att istället pragmatiskt sträva efter social rättvisa genom lagstiftningar.
Kapitalism är ett ekonomiskt system där sysslorna inom företagandet är uppdelade mellan dem som arbetar i företagen dvs. säljer sin arbetskraft och de kapitalister som äger kapitalet, som köper arbetskraften för att driva sina företag och erhålla maximal vinst.


Hur har kalla kriget förändrat människors tillvaro?

Kalla kriget har som alla konflikter gjort stor inverkan på befolkningen, nu som då. Just för att ”kriget” innebar stora politiska och ideologiska konflikter medförde det stora förändringar när det gällde...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kalla kriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-07]   Kalla kriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4594 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×