Evolutionsteorier

7 röster
10561 visningar
uppladdat: 2010-05-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Evolution Charles Darwin År 1809 föddes en liten pojke i Shrewsbury, England, som fick namnet Charles Darwin. Denna pojke visste inte då att han en dag skulle bli en av världshistoriens största vetenskapsmän. När han blev äldre studerade han medicin i Edinburgh och teologi i Cambridge. År 1831 blev han tillfrågad att följa med på en expedition runt jorden. Expeditionens huvudmål var att göra exaktare kartor över Sydamerikas kuster samt att göra gradmätningar och bygga kronometerstationer. Resan skulle ge goda möjligheter att samla in stora mängder djur och växter. Kapten, Fitz Roy bjöd därför med Darwin, som även var en gammal vän till honom, som vetenskapsman för att kunna studera dessa. Under resan besökte skeppet även dom då nyupptäckta Galapagosöarna. Under denna tid förändrades Darwins syn på livets uppkomst mycket. Han studerade finkfåglar som han tyckte liknade varandra men ändå var det stora skillnader mellan dom beroende på var dom levde, t ex att dom hade olika stora näbbar. Av detta kunde Darwin räkna ut att fåglarna förmodligen härstammade från en och samma art men hade utvecklats annorlunda p g a att dom levde så som dom gjorde. Dessa upptäckter ledde till en bok som han skrev efter sin resa.

Darwin följde med ringa kunskaper om naturen men skeppet hade även ett mycket välutvecklat bibliotek. Detta ledde till att när han kom hem från sin resa (1838) var han en mycket kunnig vetenskapsman. Efter sin resa skrev han en bok. Den hette On the Origin of Species by Means of Natural Selection och kom ut 1859 (på svenska 1871, "Om arternas uppkomst"). Boken handlar om Darwins upptäckter på sin resa. År 1938 den 11 november friade Darwin till hans kusin Emma Wedgwood och hon sa ja. Den 29 1839 januari gifte dom sig i Maer. Under åren blev Darwin mycket sjuk och fick ta långa pauser i sitt arbete. Det handlade ofta om t ex hjärtklappning. Man lyckades aldrig lista ut var det var för fel på honom. Efter en lätt hjärtattack i december 1881 avled Darwin den 19 april 1882. Charles Robert Darwin blev 73 år. Evolutionsteorier Historia: Historiskt sett börjar man på allvar tala om arternas förändringar först under 1700-talets senare del. Linné och hans samtida utgick från tanken att arterna varit likadana sedan skapelsen, även om vissa tvivel gjorde sig trodda. Linnés motståndare Buffon hävdade att inte bara jorden utan att även djurvärlden genomgått en utveckling. Erasmus Darwin, Charles Darwins farfar, ansåg att arterna förändrats genom någon inre kraft, en föreställning som på olika sätt skulle återkomma under romantiken. År 1809 framförde J.-B. de Lamarck sin teori i Philosophie zoologique. Han antog att arterna hade en inre kraft eller känsla som strävade efter att åstadkomma en balans med omgivningen. Denna anpassning till naturen innebar att organ eller lemmar som användes flitigt utvecklades, medan de som användes sällan blev tillbakabildade.

Egenskaperna ärvdes av avkomman, och på så sätt förändrades arten. Darwins teori: Med Darwin förändrades läget. Han hade tagit idéer av Charles Lyells beskrivning av den geologiska utvecklingen som en mycket långsam process med ständiga, små förändringar. Under lång tid kunde sådana förändringar bli avsevärda. När Darwin tillämpade detta synsätt på det biologiska området, tyckte han att han kunde konstatera att arterna så småningom hade förändrats så kraftigt att man kunde säga att det var nya arter. Nyckeln i denna process var det naturliga urvalet, dvs. att den individ som är bäst anpassad till en viss miljö överlever. Individens anlag överförs till avkomman, och efter många generationer är hela arten bättre anpassad. För att dessa förändringar måste arten utsättas för någon slag mutation under livet som gynnar den. Darwin menade i motsats till romantikerna (Linné och Buffon) att utvecklingen inte styrdes av någon inre kraft utan genom slumpvisa förändringar, där de egenskaper som visat sig mest nödvändiga i den aktuella miljön fördes vidare. Denna tanke, som tycktes föra fram slumpen som styrfaktor, var svår att smälta för teologer och idealister, som utgick från en gudomlig skapelse och konstanta arter. Intelligent Design (ID) Intelligent design är en i idé som utgår från att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen. Uttrycket lades fram av Percival Davis och Dean H. Kenyon i boken Of Pandas and People år 1989. Men dom som för fram idéerna nu är de konservativa kristna i tankesmedjan Discovery Institute i Seattle, USA.

Dom vill få ansvariga politiker att föra in ID i biologiundervisningen i skolan. ID-rörelsens grundläggande argument är att eftersom alla biologiska individer är så häpnadsväckande uppbyggda måste en intelligent och planerande kraft ha varit inblandad under deras tillkomst. Evolutionsteorin, som inte innehåller något sådant antagande, kan därför inte, hävdar ID:s förespråkare, fullt ut förklara uppkomsten av de arter vi ser omkring oss i dag, utan måste färdigställas med ID. Därför bör ID läras ut jämsides med evolutionsteorin i skolorna, något som George W. Bush ställde sig bakom när han var president. ID skiljer sig från äldre former av kreationistiska resonemang i ett par viktiga avseenden. Dels erkänns att den övergripande bilden av evolutionen är korrekt, dvs. att livet på jorden skapades för miljarder år sedan och att alla arter har en gemensam evolutionär rot. Dels används argument och ett till synes vetenskapligt framställningssätt. Flera av de mest framträdande förespråkarna har gedigna akademiska meriter i något naturvetenskapligt ämne. Som exempel på rörelsens strävan att framstå som naturvetenskaplig, kan nämnas att man regelmässigt undviker att nämna att den tänkta intelligenta skaparen skulle kunna vara Gud. För det vetenskapliga samfundet är ID bara ytterligare ett exempel på ett pseudovetenskapligt angrepp på evolutionsteorin.

Denna teori är en av de mest kraftfulla inom hela naturvetenskapen och har ett mycket starkt stöd från så vitt skilda vetenskapsområden som paleontologi, genetik, systematik, embryologi och, under senare tid även molekylärbiologi. Det finns ingenting inom biologin, hur komplicerat, ändamålsenligt eller vackert det synas vara, vars uppkomst inte på ett ungefär kan förklaras som ett resultat av naturligt urval som under lång tid verkat på slumpvis utvecklad variation. I dag kan man t.o.m. motargumentera ett av de argument mot evolutionsteorin som historiskt varit allra mest använt och som även tas upp av förespråkare för ID. Det gäller uppkomsten av organ, t ex ett öga, som är så komplicerat uppbyggt att det kan tyckas att det inte kan bildas genom små, stegvisa förbättringar av ett befintligt organ. Därför måste ögat ha bildats genom en snabb, nyskapande process där ett fulländat öga utvecklades av en intelligent kraft, säger förespråkare för ID. Nyligen har däremot två svenska forskare visat att ett avancerat fisköga kan bildas genom gradvis evolution från några ljuskänsliga celler på huden och att hela förloppet kan fullbordas på 400 000 generationer. Detta motsvarar någon promille av den tid som det har funnits ryggradsdjur på jorden. Kreationism: Kreationismen är tron på att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast räknad till ca 4 000 år f. Kr. Termen används främst om moderna idérörelser som omfattar kreationismen i opposition mot Darwin och den moderna evolutionsteorin. Rörelserna som förespråkar Kreationismen kräver att den ska undervisas i skolorna jämställt med den vanliga evolutionsteorin eller kanske t.o.m. ersätta den. Jämförelser De två teorierna som skiljer sig åt helt och hållet är Kreationismen och Darwinismen.

Kreationisterna anser att Gud skapade välden, som i Första Mosebok. Darwisterna tror däremot på den moderna evolutionsläran som säger att alla arter härstammar från en art och har förändrats genom mutationer. De som fått dom bästa mutationerna har överlevt, med ett annat ord kallas detta ”det naturliga urvalet”. Sen finns det andra teorier som bygger på två eller fler teorier. T ex ID som utgår från den moderna evolutionsteorin men att mutationerna inte kan ha varit slumpvisa,utan anser att det måste ha varit en planerande kraft som gjort dom till det dom är idag. De tre största teorierna är Darwins...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Information: Ne.se - Charles darwin, - Utvecklingslära, - Intelligent Design, - Kreationism wikipedia.org – Charles Darwin, - Evolution http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/Goteborgsforskare__Kammaneten_forsta_djuret_pa_jorden.cid798865 Bilder: common.wikimedia.org google.se – blider

Kommentera arbetet: Evolutionsteorier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-10-20

    Mycket bra MVG

Källhänvisning

Inactive member [2010-05-10]   Evolutionsteorier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58658 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×