IDEOLOGIER

22 röster
44031 visningar
uppladdat: 2007-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning:
I. Ordet ideologi användes första gången 1798 av den franske liberale filosofen Destutt de Tracy. Ordet ideologi består av orden ideo och logi. Med ideo menas idé, begrepp och med logi menas en lära, vetenskap.
Ideologier ser olika ut beroende på historisk epok. I det här arbetet kommer vi inte att fördjupa oss på ideologiernas historiska epoker. Men jag ska försöka att förklara de olika ideologierna som finns idag.


Innehåll
Liberalism..............3
Socialism................3
Konservatism ..........5
Nazism...................3
Fascism...................4
Anarkism ................5
Ekologism................4
Slutsats:
Ideologier är alltså idéer om hur hela samhället skall se ut. Hur det skall styras. Hur resurserna skall användas.

ideologier

Liberalism : Liber betyder fri och liberalism handlar om frihet. Att vara liberal är att ha ett fritt sinne och tycka om frihet. Man kan säga att liberalism var den första ideologin. Mer än 300 år har människor varit beroende av de idéer som liberalismen står för. Liberalismen grundades 1700-talet från upplysningens och franska revolutionens frihets idéer. Under 1800-talet ville liberalerna att skaffa en konstitutionell monarki istället för att kungen ska bestämma själv över samhället.
Socialliberalismen.
Liberalismen består av Socialliberalismen och Nyliberalismen. Man kan säga att det finns olika inriktningar inom liberalismen . Socialliberalerna ville hjälpa de fattiga, ex föräldralösa, änkor och arbetare men de ansåg fortfarande som liberalismen att den enskilda människan skulle ha frihet att bestämma över sitt liv och ta ansvar för det.
Nyliberalismen
1800-talet blev liberalismen den ledande ideologin i Europa och Amerika. Återigen från 2000 har liberalismen den ledande ideologin i snart hela världen. Liberalismens budskap har accepterats av socialdemokrater och konservativa, därför är många politiker mer eller mindre nyliberala.

Socialismen
Arbetare krävde att fabrikerna borde ägas gemensamt eller av staten. För privata ägare tog stora förmögenhet för sig själva. De här idéerna kallades socialism ’’socius’’ (kompis) och kommunism ‘’communis’’ (gemensam).Socialism är en benämning på en politisk ideologi som sätter jämlikheten i främsta rummet. Socialismen för också arbetarklassen eller de svagaste i samhällets talan. Man vill åstadkomma jämlikheten genom jämn fördelning och gemensamt ägande av resurser. Under 1800-talets mitt uppstod en mängd rörelser som kan kallas socialistiska. Skriften Det kommunistiska manifestet från 1848, författad av Karl Marx och Friedrich Engels, ville skapa ordning och enhetlighet kring begreppet.
Marxismen
Karl Marx och Friedrich Engels arbetade tillsammans. Båda var från tyskland men de bodde i Storbritannien länge. De gav ut boken, den kommunistiska manifestet, där hade de förklarat vad det var för fel med samhället och hur man kunde lösa problemen. Boken blev den mest lästa efter bibeln. Kommunismen som vill ha ett klasslöst samhälle och förändra genom revolution.
Den kommunistiska varianten har däremot blivit alltmer marginaliserad. Idag i början av 2000-talet anses endast Nordkorea, Kuba, Kina, Vietnam och Laos vara kommunistiska.Fascism: ordet fascism kommer av latinets fasces (spöknippen som poliser bar i det antika Rom). Fascismen hade stor anhängare på 1930-talet i Mussolins Italien. Fascismen hade inte samma uppfattning om människors lika värde, de höll sig även långt bort från demokratin.
Nazismen: på samma sätt som fascismen hade Nazismen sin storhet på 1930-talet. Även nazisterna tog avstånd från demokratin och från tanken på alla människors lika värde. Nazismen fanns på 1930-talet i Hitlers Tyskland. Därför kommer Nazism av tyskans Nationalsozlismus. Deras egen nation hyllades framför allt. Nazismens idéer var att judar och andra germanska folk inte fick rätt till hembygd i tyskland i alla fall. Nazisterna trodde på rasbiologiska tankar. De menade att allmänna på jorden kom från olika raser som i kulturellt och intellektuellt låg på olika nivåer. Enligt Hitler låg Judarna, Afrikaner och Romerna längst ned på skalan samtidigt som arierna av germanerna var dem mest utvecklade rasen.
Sex miljoner Judar och en halv miljon romer mördades av nazisterna i de länder som tyskarna hade ockuperat ex, Österrike och även i Tyskland.

· Feminism (latinets Femina, Kvinna):
‘’Man föds inte till kvinna, man blir det’’ skrevs av feminismens pionjärer Simon de Beauvoir. Enligt likhetsfeminister fostras pojkar och flickor till olika roller. Denna fostran är huvudsakligen inte medveten, menar de. Tankarna hos feminismen är att få jämställdhet i samhället. Där både kvinnor och män har samma rättigheter och behandlas lika.

· Ekologism: ( miljörörelsens ideologi).
Ekologismen kämpar för att få en radikal förändring av industrisamhället för att
återställa balansen i naturens kretslopp. Men under senare delen av 1900-talet har en ekologisk ideologi utvecklats vilken inte bara har lösningar på en miljöfråga utan en genomtänkt idé hur samhället borde styras utifrån en ekologisk helhetssyn
Ekologismens grundidéer
De försöker fredställa nutids människliga behov, även tänka framåt så att naturen blir mindre förstörd.

Anarkismen Ordet "anarkism" härstammar från grekiskans an Arctos vilket betyder "utan härskare"
Proudhon den störste idégivare fransmannen skrev’’ varje medborgare, varje stad... skapar
Sina egna lagar’’. Anarkismen är en ideologi från 1800-talet som hävdar att människor ska vara så fria som möjligt från statligt tvång. Alltså de säger om människorna får leva fria så kommer de skapa de föreningar och samarbetsorganisationer som behövs. På slutet av
1800-talet tolkades eller förknippades anarkismen med attentat och politisk mord.
Men nuförtiden strävar anarkister efter att med fredliga medel nå frihet från myndighetskontroll. Inga politiska partier påstår att vara anarkistiska eftersom anarkisterna tar avstånd från den representativa demokratin.

Konservatismen: (lat. conservare, bevara)
Konservatismen uppstod i slutet av 1700-talet som en proteströrelse mot franska revolutionen. Eftersom den konservativa vill bevara samhället som det en gång hade sett ut, var de emot den franska revolutionen. Konservatismen: Vill inte ha någon förändring i samhället, om det måste då ska de ske långsamt och försiktigt.
‘’författningar växer fram, de görs inte’’ skrev en ledande konservativ tänkare Edmund Burke. Konservatismen ville styra samhället liknande husfadern i familjen. Där husfadern bestämde över barnen, hustrun och tjänstefolket. Husfadern var omtänksam och brydde sig om familjen, så att familjmedlemmarna visste att de var i säkra händer vid...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: IDEOLOGIER

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2018-08-29

    Tack

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-05]   IDEOLOGIER
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7534 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×