Kvinnosynen i islam och kristendom

13 röster
78215 visningar
uppladdat: 2000-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Summary

The purpose with our report was to compare the women treatment between Islam and Christianity. We also wanted to examine the prejudice against Islam and the Islamic culture.
To make this comparison we have read a lot of books, found information on the Internet and interviewed people from both of the religions. While writing the report we have found newspaper articles within used and attached to the report. The report has been in about the following way: It begins with a survey of Christianity and its women treatment. Then we move on with Islam and its women treatment. Within these chapters we also bring up marriage, which part the woman has in society today and what woman are aloud to do. What we have established is there are differences between Islam and Christianity.
The Christianity has got a bit more liberal look of the women treatment than Islam, but you can be religious of different grades. If you look in the bible and the Koran the look of women is harder than the Muslims and Christians. But most of the Muslims follow the Koran more than the Christians follow the bible. Therefore Islam can seem harder than Christianity.
But there is harder Christians and more liberal Muslims so you can’t judge everyone for something that just one person did, which people often do. This can be a result of the veil, which is the most visible and the thing that people pay most attention, people often associate the veil with oppression against women. The Christian women may also have hard rules, which not show any visible signs to the public. The oppression may not be visible but it may be there anyway. It‘s very personal and individual how the men treat the women and it‘s difficult to find a general result.

Innehållsförteckning

Summary 1
Innehållsförteckning 2
1. Inledning 3
1.1 Ansats 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3 Metod 3
1.4 Material 3
1.5 Disposition 3
2. Bakgrund 4
2.1 Den kristna kvinnosynen 4
2.1.1 Hur var kvinnans ställning innan Jesus kom? 4
2.1.2 Vilka reformer kom Jesus med? 4
2.1.3 Kvinnans roll i kristendomen idag 5
2.2 Den islamska kvinnosynen 6
2.2.1 Giftermålet 6
2.2.2 Kvinnans arbete 7
2.2.3 Kvinnornas regler 8
3 En jämförelse mellan några punkter 8
3.1 Slöjan 8
3.2 Äktenskapet 10
3.2.1 Hur är det mellan två muslimer? 10
3.2.2 Hur är det mellan en muslim och en kristen? 10
3.2.3 Hur ser bibeln på äktenskapet? 10
3.3 Abort 12
3.3.1 Muslimer: 12
3.3.2 Kristna: 12
3.3.3 Alltså? 12
4. Sammanfattande jämförelse 13
4.1 Kvinnans roll 13
4.2 Hur ser muslimer/kristna på slöjan? 13
4.3 Sex/förhållanden innan äktenskapet: 13
5. Slutdiskussion 15
6. Källförteckning 16
6.1 Böcker: 16
6.2 Internet källor: 16
7. Bilagor 17
7.1 Intervju 1 17
7.2 Intervju 2 17
7.3 Intervju 3 181. Inledning

1.1 Ansats

Vi har bestämt oss för att skriva en rapport med en jämförelse mellan kvinnosynen i islam och kristendom. Fördomarna mot religionerna är många, i synnerhet mot Islam. För att eliminera risken för fördomar mot någonting så är det viktigt att information finns att tillgå. Om inte riktig information finns så är risken för ryktesspridning inom ett omtvistat ämne.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med rapporten är att granska fördomarna gentemot muslimska traditioner samt konservativa kristna. Målet är att göra en objektiv bedömning och jämförelse mellan kvinnosynen hos islam och kristendom.

Är det någon skillnad mellan hur kvinnorna respekteras inom de olika religionerna?
Vad händer när en muslim har ett förhållande med en kristen, accepteras detta?
Vem har den mest konservativa kvinnosynen?

1.3 Metod

Vår metod är en jämförelse av Kristendomens respektive Islamsk kvinnosyn. För att få svar på de frågor som vi ställt i våran frågeställning kommer vi att läsa en mängd information ang. kvinnosyner inom kristendomen och framför allt islam då det råder flera fördomar mot denne. Genom intervjuer av kristna och muslimer kan man få en inblick på hur oberoende personer tillhörande religionerna i fråga resonerar i dagens samhälle. Vi kommer att jämföra mellan de två religionernas kvinnosyn och gå in på specialområden som äktenskap, dopet och slöjan.

1.4 Material

Vi kommer att använda läroboken, böcker (se källförteckning sid. 16) från bibliotek samt information vi hittar på Internet, efter att vi undersökt om de är tillförlitliga.

1.5 Disposition

I början av arbetet har vi en sammanfattning där vi sammanställer den fakta vi har fått fram. Sammanfattningen skrivs på engelska. Sedan förklaras bakgrunderna till religionerna och varför kvinnosynerna är olika. Sedan jämförs högtider mellan Islam och Kristendom som t.ex. äktenskap, dop och slöja. Efter att ha behandlat de olika motsvarigheterna hos religionerna så går vi in på specialområden som slöjan, sex m.m. Rapporten avslutas med en slutdiskussion som delvis är baserad på intervjuer och våra egna tankar och slutsatser.

2. Bakgrund

2.1 Den kristna kvinnosynen

För att ta reda på hur kristendomen ser på kvinnan och på hennes ställning i familj och samhälle måste man se på vad bibeln säger. Gör man det upptäcker man snart att kvinnans ställning i Gamla testamentet skiljer sig mycket från den i Nya testamentet. Jesu inställning till kvinnan och till andra människor med låg status i samhället var revolutionerande för sin tid. När man läser bibeln är det därför viktigt att se i vilket sammanhang den skrevs. Bibeln skrevs i en tid, i en kultur, som var oerhört mansdominerad.

2.1.1 Hur var kvinnans ställning innan Jesus kom?

Bibeln skrevs då romarriket fortfarande blomstrade. Det var en hård tid för kvinnorna, då männen hade mycket mer makt än vad kvinnorna hade. På den tiden ägdes kvinnan av sin man och hade inget egenvärde eller självständig ställning. Kvinnan fick sitt värde först efter att hon gift sig och fått barn. En faktor som tydligt visar kvinnans ställning förhållande till mannen är rätten till arv, eller frånvaro av arvsrätt. På den här tiden var det endast sönerna som hade rätten att ärva. Den äldste sonen hade särställning, och hade rätt till dubbel arvslott av faderns ägodelar. Endast om det inte fanns några söner hade döttrarna rätt till arv.

Enligt den gamla romerska kulturen, den babyloniska lagen, så kunde en man säga till sin kvinna "Du får inte längre vara min hustru" . Därefter kunde mannen betala en summa och sedan bli fri. En kvinna som ville göra samma sak skulle dränkas.
Moses lag, som står i bibeln, är annorlunda. Den skulle skydda kvinnan. Framför allt skyddades den skilda kvinnan och barnen fick lära sig att respektera henne. I första Moseboken står det att kvinnan liksom mannen är skapad till Guds avbild, dvs att mannen och kvinnan är jämställda inför Gud. I praktiken undervärderades kvinnan även hos Judarna i Gamla testamentet. Man var mycket påverkad av den tidens sätt att tänka och på den babyloniska lagen. Skillnaden mellan den babyloniska lagen och Moselagen är exempel på hur kulturen och religionen kommer i konflikt.

2.1.2 Vilka reformer kom Jesus med?

Under den tiden då Jesus föddes och verkade var kvinnans liv fortfarande hårt. Jesus går starkt emot dåtidens inställning till kvinnan. Ett väldigt viktigt budskap han förmedlar till människorna är "Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" .
Jesus lära för jämlikhet mellan män och kvinnor går så långt att hans egna lärjungarna säger till honom: "Om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig" .
I Nya testamentet (i bibeln) har kvinnorna många framträdande roller. Bland annat var kvinnorna de första människorna som kom till Jesu grav och såg att kroppen inte var där, och sedan fick reda på att Jesus uppstått. Jesu moder, Maria spelade också en avgörande roll i Nya testamentet. Hon betraktas därför som ett helgon av katolikerna.

En viktig del i det Jesus gjorde när han var nere på jorden var att han bröt den tidens sociala regler. Han talade med människor oberoende av religion, folkslag, kön, bakgrund, ställning i samhället osv. Jesus särbehandlade inte människor på grund av deras kön.

En berättelse som har en central plats i Nya testamentet är berättelsen om kvinnan som begått äktenskapsbrott. Berättelsen visar konflikten mellan dåtidens lagar och Jesu lära.
Det berättas om en kvinna som på den tiden begår äktenskapsbrott. De skriftlärda kommer med en kvinna till Jesus och säger att kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Enligt Mose lag skall hon stenas. Jesus säger till dem: ”Den som inte begått något fel kan kasta den första stenen”. De skriftlärda går då en efter en, de äldsta först. När dom har gått säger Jesus till kvinnan, ”Gå och synda inte mer”.
På ett annat ställe i Bibeln står det om en föraktad tullindrivare som har tagit ut för mycket skatt av folket. Ingen vill umgås med honom, men Jesus går hem till tullindrivaren för att äta med honom. Detta var något oerhört på den tiden eftersom att äta tillsammans med någon var att säga att man vill ha gemenskap. Ingen ville ha gemenskap med en tullindrivare. Människorna förvånas och chokas mycket över Jesus beteende. När Jesus umgås med de som har låg ställning i samhället så blir de skriftlärda prästerna arga på honom. Då svarar Jesus "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit hit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare".

Ett exempel på hur Jesu lära kom i konflikt med dåtidens lagar och syn på kvinnan hittar vi bla i korintierbrevet. Där står det om kvinnans plats i församlingen. Detta brev används ofta som argument för att man inte skall ha kvinnliga präster.
”Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er?”

Man kan tolka den här texten på flera olika sätt. Man kan välja att tolka det ordagrant och då är Paulus som har skrivit det här verkligen emot att kvinnorna talar i församlingen.
Om man tolkar det på ett annat sätt kan det vara så att Paulus har skrivit detta när någon kvinna har pratat vid något speciellt tillfälle då oordning uppstått. Det står inte heller i det här citatet att kvinnor inte får predika. Paulus menar alltså inte att kvinnorna inte får tala i församlingen.
En tredje tolkning av det här citatet skulle kunna se ut så här. Eftersom kvinnorna arbetade i hemmet på den tiden så kunde de inte samtala på dagarna. Det kanske var enda gången på veckan som kvinnorna träffade varandra när de gick till kyrkan. Då var det inte konstigt att dom pratade med varandra när de var i kyrkan. Männen som arbetade träffade varandra nästan varje dag och pratade därför inte med varandra.

2.1.3 Kvinnans roll i kristendomen idag

Kvinnans roll i ett kristet hem kan se ut på många olika sätt. Troligen är det ingen större skillnad mellan en kvinna som bor i ett kristet hem och en kvinna som bor i ett hem där man inte tror på Gud. Möjligen kanske man som kristen lever lite hårdare med regeln att man inte skall skilja sig. Det är trots allt ett heligt förbund man bryter om man skiljer sig. Allt kan gå lika fel även om man är kristen och ibland kanske det är bäst att två skiljer sig ändå, men det om båda tycker det. Det är bara en liten del av den svenska befolkningen som tror på att kristendomen är den rätta läran. Därför tänkte vi också jämföra med kvinnor som inte är kristna. För även om man inte är kristen påverkas moralen och etiken mycket av läran. Idag är det många i Sverige som kämpar för jämställdhet mellan män och kvinnor och vi tror att även om det inte syns så tydligt så går det framåt. Kvinnor kan t.ex. vara med i regeringen vilket inte var någon självklarhet förut. Om man jämför kvinnans roll idag med hur det var vid Jesu tid kan man se många förändringar. Kvinnan har fått mera att säga till om. Men i vissa andra länder är det fortfarande så att kvinnorna har för lite makt och att de blir tvungna att jobba i hemmen.

2.2 Den islamska kvinnosynen

Den islamska kvinnosynen har länge haft fördomar emot sig och det är en av de stora faktorerna till att muslimer har svårt att etablera sig i icke-islamska länder. Många tror att muslimska kvinnor är väldigt hårt hållna och inte får lämna huset, tala med andra män eller välja sina makar själva. Eftersom fördomarna är många är det viktigt att ta reda på hur det egentligen står till så att det inte bildas fler fördomar.
Enligt Koranen är kvinnan mannens syster, hon har samma mor och far som mannen och är därmed helt jämlik med mannen. Dock har Gud delat in mannens och kvinnans egenskaper för att uppfylla eller uppnå vissa förbestämda ändamål på jorden. I äktenskapet är det mannens roll att underhålla sin fru ekonomiskt med allt vad det innebär, från kläder och bostad till mat och dryck. Om en man vill klä sin hustru i siden är det okej.
När en islamsk flicka kommer in i puberteten kan inte någon annan bestämma var eller hur hon skall bo så länge hon är skötsam. Men om hon gifter sig förlorar hon automatiskt rätten att bestämma vart hon skall bo. När en kvinna gifter sig med en man så bestämmer mannen helt vart de skall bo. Inom Islam ser man ingen anledning att kvinnor skall jobba. Muslimerna menar att om kvinnor tidigare inte har arbetat så finns det ingen anledning till att de ska göra det nu heller. Kvinnan måste däremot kunna arbeta om hennes man dör och om hon har barn som inte kan arbeta själva. Det kan också vara ett sätt för kvinnan att bevara sin heder och att inte vara en börda för sin familj. Islam försöker få synen på muslimska hemmafruar till att muslimska kvinnor inte skall behöva arbeta, då det är mannen som skall stå för inkomsten. Kvinnans plats är alltså i hemmet och ingen annanstans. Om en muslimsk mans fru stannade hemma varje dag så skall angelägenheterna hemma tas på så pass allvar att hon inte borde ha någon tid över. Islam anser att detta är arbete nog för kvinnan. Om detta stämmer hos alla muslimska kvinnor och om de nöjda med denna situation kan man diskutera.
Vi västerlänningar ser oftast muslimernas kvinnosyn som extrem och diskriminerande eftersom det som vi hört är att kvinnorna måste bära slöja, aldrig får lämna hemmet och att männen alltid har sista ordet. Fast muslimerna tycker att det är precis tvärtom, de tycker att vår kvinnosyn är sämre eftersom vi har sådana krav på våra kvinnor med utseende, klädsel och ålder. Det kanske är sant, men om en svensk kvinna inte vill klä sig enligt det senaste modet eller inte har en smal kropp så får inte hennes make slå ihjäl henne för det.

2.2.1 Giftermålet

Äktenskapet inom islam är något väldigt heligt. Syftet med äktenskapet är inte att stilla sexuella begär eller önskan att få barn, utan det ska handla om något mycket djupare och ha mer anknytning till skapelsens innersta hemligheter. Det handlar om att både kvinnan och mannen utgör en del i Guds plan med mänskligheten och de måste möta varandra för att kunna fullbordas och bli en del av skapelsen. Äktenskapet skall inte genomföras utan de båda parternas medgivande och skall helst genomföras i ett tidigt skede av livet. Detta därför att sexuell aktivitet innan äktenskap är förbjuden och att celibat är ansett som ett lömskt tillstånd där man är oberäknelig. Sexuell tillfredställelse är inte målet med samlag utan samlag är endast till för barnaalstring. Enligt den islamska läran är den sexuella lusten något som man måste kunna kontrollera och inte rätta sig efter. Skilsmässa är något som alla är berättigade till, men det händer inte särskilt ofta eftersom det då kan se ut som om den som vill skilja sig gör det på grund av att de inte är nöjda med den sexuella biten. Om man separerar bryter man dessutom mot Guds plan med människorna. En man har rätt till att gifta sig med flera kvinnor, dock ej fler än fyra.

Regler för polygami finns också, det är till exempel inte tillåtet att ha flera fruar om mannen inte behandlar de rättvist eller om månggiftet leder till att ett pars levnadsstandard sänks. Mannen måste alltså vara tillräckligt ekonomiskt välbärgad för att kunna ta hand om fler kvinnor samtidigt annars får han inte gifta sig med en kvinna till. Exempel på det är lämpligt för mannen att gifta sig med ännu en hustru är då mannen och kvinnan har levt tillsammans länge och tycker att det är dags att skaffa barn och upptäcker att kvinnan är steril. Ännu ett exempel är om en kvinna är kroniskt sjuk och inte kan tillfredställa mannen tillräckligt eller ta hand om hemmet eller något liknande. Muslimerna menar att då är det bättre att mannen har en fru till än går till prostituerade och låter sin ära fläckas ner av synd och otukt. Om det är eller nyss har varit krig i landet och många män har dött så att det är fler kvinnor än män kan det också vara okej för de männen som är kvar att gifta sig med flera kvinnor. Men en man har även rätten att skaffa sig en hustru till om hans första fru vägrar att ligga med honom.

2.2.2 Kvinnans arbete

En muslimsk flicka har samma rätt till utbildning som en muslimsk pojke och det är faderns skyldighet att se till att sina barnen får den utbildning som de är berättigade till. I princip kan man säga att kvinnans utbildning går ut på att kvinnan skall lära sig att sköta mannens hem och hushåll, ta hand om familjens barn och kunna hantera mannens lön. Det är alltså skillnad på vilken utbildning som islamska pojkar och flickor är berättigade till. Pojkarna går i andra skolor än flickorna där de lär sig hur de ska försörja sina framtida familjer, medan flickorna går i andra skolor med kvinnliga lärare där de lär sig hur de ska ta hand om sina framtida mäns hushåll, mm. Redan här är det alltså en skillnad på hur de olika könen behandlas. Om de muslimska barnen inte lär sig samma saker kan de inte vara jämlika sedan i framtiden. Det är antagligen därför som muslimska kvinnor som är krigsflyktingar som får asyl i Sverige inte kan få arbete. De har helt enkelt inte sådan utbildning som vi är vana vid här i Sverige. Islam menar att kvinnan skapades för att vara hustru och moder och att det vore rent av fel att låta utbilda kvinnan eftersom det vore att säga emot Guds vilja. Om en muslimsk kvinna känner att hon borde gå och få ett arbete tar hon inte sin bestämda plats i hemmet på tillräckligt fullt allvar, Islam lägger stor vikt på hur stort ansvar kvinnan har fått genom att hennes sysslor ska bestå i att sköta hemmet och uppfostra barnen. Kvinnan ska se detta som en ära och inte som någon börda som hon har blivit dömd till. Den muslimske författaren Al-Bahi Al-Khuli anser att de kvinnor som till exempel är verksamma inom medicinsk framställning inte har skördat någon framgång med sina ansträngningar utan bara ”avvikit från sin kvinnlighet som naturen skänkt henne” . Vi är inte särskilt bra insatta i hur stor procent av t.ex. Astra Zenica som är kvinnor eller hur bra de arbetar. Men vi är övertygade om att det finns ett stort antal duktiga kvinnliga medicinska forskare i världen. Det vore naivt och korkat att påstå eller ens tro något annat. Att påstå att kvinnor inte har något att göra i yrkeslivet är att inte utnyttja en resurs som vore lika bra som en annan, lika dumt som att många arbetsgivare inte anställer invandrare på grund av fördomar. Al-Bahi Al-Khuli skriver i samma bok att USA har stora problem med sin jämställdhet och att kvinnan har kommit i underläge och otakt med sin naturliga och sociala roll. Då har samhället fått stora problem med att relationerna människor emellan och de mänskliga värdena har kommit i kläm. Om detta faktisk beror på att Amerikas kvinnliga befolkning arbetar kan ingen direkt svara på med säkerhet men det verkar långsökt. Det finns stora kulturskillnader mellan till exempel Teheran i Iran och New York i USA.

2.2.3 Kvinnornas regler

Islam har en del regler som en muslimsk kvinna måste rätta sig efter. Hon får ha på sig smycken, parfym och den klädsel som passar henne. Men hon måste pryda sitt yttre inom de moraliska ramar som stämmer överens med kvinnans samvete, det är alltså upp till hennes egna bedömningar hur hon skall klä sig eller inte. Parfym är i huvudsak till för hennes make och det är önskvärt att hon inte bär parfym när han inte är närvarande. Plastikoperationer är totalt förbjudet även om Islam visserligen inte förbjuder kvinnan från att göra sig vacker. Smink är däremot tillåtet eftersom det inte är permanent. Kvinnan får bara pryda sig inför sin make, det är en synd att göra sig vacker för någon annan. Det är en förnedring att ens tänka på någon annan man än sin make. Kvinnor får träffa andra män om de endast träffas och talar om viktiga ärenden. De får däremot aldrig släppa in någon i sina hem utan mannens tillåtelse eller om han inte är där. Mannen och kvinnans bekanta och vänner får inte överdriva sina besök hos kvinnan eller stanna alltför länge utan orsak. Kvinnan får lämna hemmet om hon har något viktigt att uträtta eller skall besöka sina kvinnliga vänner, föräldrar eller syskon. Hon kan få gå och be i Moskén även om hon borde göra det i hemmet, gå till läkaren är också tillåtet, liksom utbilda sig så att hon lär sig mer om sina skyldigheter och rättigheter i livet. Hon kan får gå och handla på marknaden om det anses vara lämpligt.
Teatrar och biografer är inte förbjudna i sig, men det som visas brukar oftast vara stridande mot den islamiska tron. Men om innehållet på biografen eller teatern är inom de moraliska ramar som islam utgör är det inga problem. Annars om kvinnan inte har något särskilt skäl till att gå ut skall hon stanna inomhus.


3 En jämförelse mellan några punkter

3.1 Slöjan

Traditionen med att bära slöja började under Islams spridning under de tidigare perioderna. Då kom muslimer i kontakt med länder som t.ex. Byzantium. De första länderna där kvinnorna började bära slöja var Syrien, Irak och Persien. Det var speciellt överklassens kvinnor som bar slöja. Det var alltså inte så vanligt för kvinnor i muslimska byar att bära slöja, en av anledningar var att det kunde hindra dom i olika arbeten och sysselsättningar som de kan ha haft som traditioner.

Säg nu att du är en arbetsgivare som söker efter någon person som kan stå i kassan i Konsum. Då har du säkert en del krav på den personen. Hon (för det är väl tjejer i största antal som sitter i kassan) borde kunna svenska ganska bra samt vara trevlig och ha ett hyfsat mattematiskt kunnande. Nu kommer den här tjejen som bott i Sverige hela sitt liv men har invandrarföräldrar till dig. Låt oss säga att hon är 24 år och just läst klart på sista året av sin högskoleutbildning. Hon kommer till en arbetsgivare som kräver mycket mindre än vad hon är kompentent till men blir ändå nekad jobbet. Varför, tänker då du som läser detta. Jo, svaret är ganska enkelt, hon bar på en slöja och arbetsgivarens fördomar satte stopp för hennes karriär. Hon följde bara sin religions regler i ett religiöst fritt land men blev ändå särbehandlad. Många muslimska tjejer i dagens Sverige känner att vad de än gör så räcker de inte till.

Många svenskar frågar sig varför muslimska kvinnor måste bära slöja.
Det är för att det står i koranen att: ”Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet, det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte bör visa mera av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.”
När vi frågade en muslimsk man om varför kvinnorna måste böra slöja sa han att de bör bära slöja för att täcka sin tjusning och inte leda männen i frestelse. Han säger också att det hela är ett påbud från Gud som kommit till muslimerna via profeten Mohammed och varför Gud ville detta vet bara han. En av teorierna är att skilja de troende från de icke troende. En annan intressant sak som vår intervjuade man säger är att det faktiskt finns krav på mäns klädsel också. De skall bära heltäckande, ogenomskinliga och icke-tighta kläder precis som kvinnornas klädsel regler. Alltså får inte ”riktiga” muslimer bära kortbyxor.
Sedan säger han också att för 100 år sedan hade de flesta kvinnor i Sverige huvudduk (slöja), så det är egentligen inget onormalt tycker han.

Slöjan måste börja bäras från 13-14 års ålder men det är bra om de börjar lite tidigare så att flickan börjar vänja sig med den innan det blir obligatoriskt för henne säger Ahmed, grundare av http://www.islamiska.net.
Slöjan behöver inte bäras när hon är med sin familj, barn eller kvinnor. Däremot måste hon ha på sig slöjan inför alla som kan och får gifta sig med henne. Alltså som jag tidigare sagt så är avsikten att män inte skall se henne som ett sexobjekt utan som en värdefull människa.
Hon skall helst täckas överallt förutom ansiktet och händerna, vissa väljer att även ha något över ansiktet men det behöver dom inte.

3.2 Äktenskapet

3.2.1 Hur är det mellan två muslimer?

Äktenskapet mellan två muslimer är en förpliktelse som de äkta makarna uppfyller mot varandra, men det är också en förpliktelse inför Gud. Det är en förpliktelse där de finner ömsesidig tillfredsställelse, kärlek och frid. Detta beror främst på att inom Islam så ses äktenskapet som en god handling.
Muslimer tillåts inte att ha något förhållande innan eller utan äktenskapliga förbindelser. Vill mannen och kvinnan träffas och lära känna varandra för att få reda på om den andra är den rätta så går det bra i sällskap med andra muslimer eller familjen. Den här delen är oerhört viktig för muslimer eftersom de måste veta riktigt mycket om sin framtida make innan de gifter sig. På det här sättet poängterar också Islam att äktenskapet inte bara skall baseras på fysisk attraktion.
Islam betraktar äktenskapet som minst lika viktigt för både kvinnan som mannen, även om det ibland kan vara viktigare för kvinnan eftersom det försäkrar henne i en ekonomisk trygghet. Mannen är alltså ansvarig för den ekonomiska tryggheten i familjen, det är han som skall se till att det finns tillräckligt med mat som mättar både hustrun och de eventuella barnen.
Det skrivs också ett äktenskapskontrakt som kan innehålla t.ex. krav från hustrun att mannen inte får ha fler än en fru. Har han det har hon rätt till skilsmässa. Men nu för tiden händer det ofta att kontraktet skrivs mellan familjerna utan att tillfråga hustrun och det strider helt emot Islams regler.

3.2.2 Hur är det mellan en muslim och en kristen?

Detta är en ganska kontroversiell och komplicerad fråga. Men när vi mailade ett antal muslimer så fick jag i alla fall en del användbara svar.
Det finns två olika möjligheter, en kristen kvinna med en muslimsk man eller en kristen man med en muslimsk kvinna.
Är det en muslimsk man som vill gifta sig är det okej att han väljer en kristen kvinna, även om detta är mycket sällsynt om det gäller en troende och utövande muslim att välja en kristen kvinna.
Den andra möjligheten är om en muslimsk kvinna vill gifta sig med en kristen man. Det är inte tillåtet från Islamsk sida. Anledningen är att barn brukar få pappans religion och då ”förlorar” Islam kvinnans barn till kristendomen och chansen finns också att kvinnan övergår till kristendom.
Jag frågade Bilal Borchali, en av grundarna av http://www.islamiska.org om hur det går till när dom friar och jag fick följande svar.
” Pappan frågar bruden om hon vill gifta sig med X, vill hon det så är det klart med den saken. Vill hon inte skall inte pappan få gifta bort henne enligt Islam.”

3.2.3 Hur ser bibeln på äktenskapet?

Bibeln visar på att äktenskapet mellan man och kvinna ses som den enda samlevnadsformen. Äktenskapet är heligt. I bibeln jämförs äktenskapet med Guds förbund med sitt folk.

"Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt."
Detta står i Mark. 10:6-9(folkbibeln)

"ett kött" Betyder at mannen och kvinnan skall leva tillsammans resten av livet. När de gifter sig i kyrkan bekänner man att man vill leva sitt liv tillsammans med någon. Herren är då de högsta vittnet.

När man läser berättelsen om kvinnan som begått äktenskapsbrott (se 2.2) är det många tankar som kommer fram i huvudet. Man undrar också varför det är just kvinnan som männen tar med sig. Om det är så att båda har begått äktenskapsbrott borde väl både mannen och kvinnan vara med, för man kan väl inte begå äktenskapsbrott själv?
Förmodligen är detta ett uttryck för hur man ser på kvinnan. I det här fallet skulle kvinnan brutit sig in i en mans äktenskap och förfört honom. Vi tycker att detta visar på en förtryckande kvinnosyn, som alltså Jesus säger nej till.

Ett annat viktigt ställe som belyser detta är matt.19:7-10:
De frågade: "Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skillsmässobrev för att skilja sig?" Han svarade: "Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare."

Det här betyder med andra ord att innan Jesus kom var det okej att skiljas om man skrev ett brev. Men det är för att människorna inte kan hålla sig till varandra och egentligen menade inte Mose att mannen skulle skiljas. Men Jesus säger att detta är fel och att den som bryter ett äktenskap och gifter om sig är en äktenskapsbrytare.

3.3 Abort

3.3.1 Muslimer:

Islam är helt emot abort och det anses som en stor synd. De säger att barn inte blir till av en slump utan att de skapas av Gud i enlighet med hans vilja, som det står i koranen: "Allah har skapat er av stoft, sedan av en droppe, och sedan har Han gjort er till makar. Och intet kvinnligt väsen blir havande eller har sin nedkomst utan Hans vetskap" (35:12)
Det står också: "Döda ej edra barn av rädsla för fattigdom! Vi skall försörja både dem och er! Att döda dem är förvisso en stor synd." (17:32)
Det finns däremot ett antal undantag, ett av dom är om ett antal kompetenta läkare intygar att modern troligen inte kommer att överleva havandeskapet och/eller förlossningen som en abort kan övervägas efter långa böner om vägledning med hjälp från Gud. Men då måste hon också ha omsorg från en hel familj och förhoppningsvis redan ha barn som är ytterst beroende av henne.
Abort är däremot helt tillåtet för våldtagna kvinnor, då är det endast deras egna val om de vill behålla barnet eller ej.

3.3.2 Kristna:

I Sverige finns det delade meningar om abort, om man tittar i lagen så ser man att den Svenska abortlagen säger att abort är tillåtet till och med vecka 22 i havandeskapet.
Antalet aborter ökas hela tiden i Sverige och några riktigt pålitliga undersökningar om vad svenskarna egentligen tycker om abort har inte gjorts vad jag vet så av ökningen kan vi bara säga att kvinnorna väljer abort lättare nu än vad de kanske gjorde för 10 år sedan. Det kan bero på att utbildning blir allt viktigare i samhället och att ett barn som kommer olägligt kan störa kvinnans utbildning och hennes framtida karriär. Därför är det lättare för dem att välja abort.
Däremot säger en del olika bibeltexter att barnet både har ett namn och värde innan det föds. I gamla testamentet skiljer man inte ens mellan foster och barn. Alltså kan vi dra en kort slutsats att kristendomen i allmänhet har en negativ inställning till abort. Även om det är värt att nämnas att protestanter är mer liberalt inställda till abort än katoliker.

3.3.3 Alltså?

Vi kan dra slutsatsen att det inte finns så mycket som skiljer mellan muslimer och kristna på den här punkten. Kristna må vara lite mer viliga att använda sig av abort och gör det också oftare än muslimer som har det lite strängare. Men läser man i bibeln och koranen djupgående står det att det är i stort sätt förbjudet för dem båda.

4. Sammanfattande jämförelse

Den här delen av rapporten tar upp kvinnosynen från de båda religionerna utifrån frågor vi har ställt till muslimer och kristna. De muslimer vi har tillfrågat har vi skickat mail till. Samtliga är från Muslimska Ungdomsföreningen i Uppsala (MUFU). Det finns alltid olika grader av troende inom religioner.

4.1 Kvinnans roll
Både islam och kristendom har genom tiderna präglats av att det ska vara mannen som ska försörja familjen medan kvinnorna ska ha hand om hemmen. Båda religionerna har gjort klara gränsdragningar mellan kvinnan och mannen. Bibeln säger att kvinnan är en avglans av mannen som är en avglans av gud.

Muslimerna jag har tillfrågat understryker klart att mannen och kvinnan har samma värde, samtidigt som de poängterar att mannen har sin roll och kvinnan sin. Eftersom vi är skapade olika har vi också olika uppgifter. En av muslimerna, Nihad svarar på frågan hur han ser på mannens/kvinnans roll: ”Jämställd inför Gud. Detta står i den heliga Koranen. Män och kvinnor har olika ansvar som är fördelade så att det ska vara lika svårt för bägge att uppfylla dem.”.

Gud sade till kvinnan:
”Din man ska du åtrå och han skall råda över dig.” Första moseboken 3:16

När vi frågade en troende kristen, Carl Steen om kvinnans roll svarade han att kvinnan är skapad för mannen, och efter ett tag att mannen också är skapad för kvinnan.

4.2 Hur ser muslimer/kristna på slöjan?
I dagens Sverige accepterar t.ex. Lindex inte att en beslöjad kvinna sitter vid kassan men det är helt i sin ordning om hon kommer in och handlar. Koranen och Allah uppmanar som bekant att kvinnor ska täcka sitt hår, men också bibeln säger detta. Idag känner jag inte till en enda kristen kvinna med slöja, men om man går tillbaks 100 år i tiden så hade de flesta svenska kvinnor slöja. Carl Steen, kristen, anser att det är
”För om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad.” Bibel 2000 Första Korinthierbrevet 11:6.
Carl Steen, kristen, anser inte att man behöver bära slöja.

Inom islam är det en stor andel av de kvinnliga anhängarna som bär slöja, det är möjligt att det också kommer att försvinna med tiden eftersom islam är en yngre religion. Monija, en svenska som har konverterat till islam säger så här om slöjan:
”Jag bär slöja för att det står i Koranen och då är jag övertygad om att det finns en mening med det. I detta fall är det för att man inte ska haka upp sig så mycket på det yttre, utan istället koncentrera sig på det inre – dessutom är det väldigt praktiskt och snyggt.”
När man frågar de muslimska männen om slöja/kvinnoförtryck påpekar de att också männen måste dölja delar av sina kroppar. De bör inte ha kortärmat, shorts eller åtsittande byxor.

4.3 Sex/förhållanden innan äktenskapet:
Både islam och kristendom har en traditionell hållning mot sex och förhållanden innan äktenskapet som enligt båda religionerna är den bästa samlevnadsformen. De flesta muslimer håller sig till dessa regler och det är strängt förbjudet att ha någon slags kärleksförhållande förutom äktenskapet. En muslim, Ulf Ibrahim Karlsson säger:
"Kärlek, intimitet och sex är för islam heliga saker, som skall levas ut till fullest, men inom ett äktenskaps trygga form."
Den kristne Carl Steen anser att när man är kär och tillsammans med någon ger man en del av sin kärlek till den personen, alltså ska man inte ha många förhållanden. Han tycker att man ska försöka att inte ha förhållanden eller sex innan äktenskapet. Äktenskapet är den föredragna samlevnadsformen säger han.

5. Slutdiskussion

Vårt syfte med uppsatsen var att jämföra kvinnosynen mellan Islam och Kristendom. Vi har hittat vissa skillnader när det gäller hur religionerna tolkar sina regler. Muslimerna tar i regel hårdare på reglerna men vi tror att detta har att göra med att religionen är yngre och har inte liberaliseras lika mycket som kristendomen. Den hårda kvinnosynen enligt Islam kan nästan jämföras med den kvinnosyn som står i Gamla testamentet i Bibeln. Sedan kommer Jesus och då ser man en stor förändring i den kristna kvinnosynen.
När man ser till frågan att ha ett förhållande mellan kristen och muslim kan vi konstatera att en muslimsk kvinna inte får gifta sig med en kristen man men att en muslimsk man får gifta sig med en kristen kvinna. Detta för att barnen ofta tar över mannens religion. Enligt kristendomen får både mannen och kvinnan gifta sig med vem som helst. Man kan fundera lite på varför det är så, våran teori är att Islam är mer ”rädda” om sina medlemmar och inte vill inte förlora dom till t.ex. kristendomen.
Vi har också undersökt vad de båda religionerna tycker om abort och fick ett tydligt svar att varken kristendomen eller islam är för det.
Vi kan säga att sl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnosynen i islam och kristendom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-12-05]   Kvinnosynen i islam och kristendom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=338 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×