Kvinnosynen inom Kristendomen

24 röster
74747 visningar
uppladdat: 2008-03-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1 Inledning
Varför har kvinnan haft en så liten roll inom kristendomen genom historien, medans mannen har varit så dominerande? Än idag kan man hitta motståndare inom kyrkan som är emot kvinnopräster. Detta betyder att det fortfarande finns några som anser att kvinnor och män inte jämställda på alla planer. För att förstå detta måste man blicka tillbaka ända till den tiden då, enligt gamla testamentet, Gud skapade människan. Men det är ännu viktigare ta en titt på det antika samhället (främst grekiskan) som i högsta grad påverkat kristendomens tankar och åsikter vad gäller kvinnans roll i samhället.

2 Metod
För besvara min frågeställning har jag endast använt mig av internetkällor. En hemsida som varit till stor hjälp under arbetets gång är Bibelfrågan.se som är ett slags diskussionsforum mellan vanliga människor och präster. I slutdiskussionen har jag även använt mig av egen erfarenhet som en muslim.

3 Historia
3.1 Antiken
Enligt de normer som rådde i det grekiska samhället, var världen skapad för männen. Kvinnorna, som ansågs vara underlägsna och hennes intellekt jämfördes med ett barns, var födda att betjäna männen. Kvinnorna hade inte rätt att rösta, delta i offentliga sammanhang, eller inneha några som helst egendomar. De var alltid tvungna att ha ett skydd bakom sig vart de än gick. Som ogifta var det fadern som skyddade dem, och när de gifte sig var det maken som tog över uppgiften. Om hon var änka var det en manlig kusin eller hennes son som hade hand om skyddandet. En av de främsta anledningarna till detta skyddande var att de flesta filosofer, förutom en viss Platon, var starkt övertygad om att kvinnorna hade starka känslor och svag intellekt. Denna egenskap betraktades väldigt destruktivt av de grekiska filosoferna, därför ansåg man det bästa vore att skydda kvinnorna från dem själva och hindra dem från att skada andra.

Kvinnornas främsta uppgift var att föda barn och vara hemmafruar. De hade knappt några andra nyttigheter i sina mäns ögon. Kvinnorna var instängda i hemmen och förväntades vara osynliga när maken tog hem gäster. Författare från den tiden har skrivit, som även speglar hela samhällets syn, att de bästa kvinnorna var de som talades minst om, både på gott och ont.

Förutom hustrurollen, fanns en del av de antika kvinnorna som jobbade som hetärer, som var enda sättet för dem att tjäna egna pengar. Deras främsta uppgift var att underhålla männen på ett sexuellt men främst socialt sätt. Den här gruppen av kvinnor betraktades oftast som slavinnor eftersom männen kunde använda dem som dansös, sångare och prostituerade. Men dessa kvinnor utmärkte sig även för att vara hög utbildad och fin sällskapston. Ironiskt nog var de här kvinnorna som hade störst respekt hos männen under antiken.


3.2 Kristendomen
Redan i den första skapelseberättelsen kan man påträffa en grundtanke för hur de två könen har olika värden. När Gud hade skapat världen, människan, växterna och djuren till människans hjälp, så finner människan att det inte finns någon som kan finnas till hjälp till honom. Citat: ”Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen: " Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen." (1 Mos 2:21 - 23)

Enligt texten ovan är människan från början en man, (detta skapar svårigheter då på svenskan heter det Människa – hon). Vidare kan finna något slags över- och underordning mellan könen, där mannen är primär som kommer först, och kvinnan sekundär som skapas sist och kommer i andra hand. Men kanske den mest tydliga är att självaste Gud omtalas hela tiden Herren Gud genom hela bibeln och skarpt framställs som en man. Även i Nya Testamentet kallas Gud för fadern och Jesus för Sonen.

I den Gamla Testamentet kan man även läsa om den patriarkala strukturen (patriarkat betyder fadersvälde på grekiskan). Det är sönerna som räknas före döttrarna. Abraham, som är den första patriarken, får först Ismael med Hager och sedan Isak med Sara. Eftersom Sara är Abrahams hustru räknar Gamla testamentet Isak som Abrahams fortsättning och även som den andra patriarken. Den tredje patriarken är återigen en man Jakob, och det är hans tolv söner som är Israels barn.

Aposteln Paulus (född 6 – död 67) anses vara kristendomens grundare och hans följande citat betraktas som det vanligaste argumenten emot kvinnliga präster:” Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna, de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomster.” (1 Kor 14:32 - 35).

En annan viktig person inom kristendomens begynnelse var Augustinus, som starkt vänder sig emot denna uppdelning av mannen och kvinnan inom det kristna samhället. En tradition som hade uppstått inom den kristna tolkningen av bibeln, där kvinnlighet och manlighet förklaras genom symboler vilket är starkt påverkad av det grekiska tänkandet. I denna tradition förknippas kvinnan med underkastelse, kroppslighet och lägre grad av förnuft. Och en grund för denna tanke var just den ovan nämnda skapelseberättelsen.

Det var just detta som Augustinus gjorde kraftigt motstånd mot och ansåg att det kristna buskapet måste tolkas som andlig likhet mellan mannen och kvinnan. Men samtidigt förstod han den tydliga roll av underkastelse som Skapelseberättelsen ger kvinnan, och därefter påstår att kvinnan skulle: ”i sin ande (---) äga en natur jämställd med mannens, med förnuft och förstånd, men som till sitt kroppsliga kön ändå skulle vara det manliga underställt, på samma sätt som viljan att göra något är hänvisad till att av den förnuftiga tanken undfå förmågan att göra det riktigt”. (Augustinus Bekännelser)

Augustinus, liksom det grekiska tänkandet, skiljer mellan två slags förnuft: det praktiska förnuftet och det teoretiska förnuftet. Enligt Augustinus ses kvinnan som kroppsligare än mannen och därmed förknippad med det paraktiska förnuftet: ”Precis som mannen och kvinnan är av ett och samma kött omfattar förnuftets fulla natur vårt intellekt och vår handlingsförmåga, eller vår styrelse och verkställighet, eller vårt förnuft och våra förnuftiga begär, eller vilka andra termer det kan finnas som betecknar dem,
så att det säger samma sak som detta.” "Två i ett förnuft.” (Augustinus Bekännelser)

Detta innebär att mannen och kvinnan är jämställda i både natur och förnuft, men att kvinnans förnuft är av ett annat slag och därför behöver underordna mannens förnuft.
Den absolut viktigaste tänkaren under medeltiden var Thomas av Aquino, som var starkt påverkad av Aristoteles, och baserar sina tankar och åsikter på Aristoteles filosofier när han strider med de eviga och teologiska frågorna. Thomas håller med Augustinus att mannen och kvinnan är av samma natur men påstår samtidigt att: ”mannen är begynnelsen och änden för kvinnan, såsom Gud är begynnelsen och änden för varje skapad varelse.” (Thomas av Aquino)

Dessutom anser Thomas att kvinnan inte kan ses som ”kyska” eftersom de i hög grad är något slags fånge i sina känslor. Därmed kan kvinnan jämföras med barn och imbecilla (svaga) och anses inte kunna ge pålitliga vittnesmål på grund av en ”otillräcklighet” i deras förnuft.4 Dagens kristnas kvinnosyn
Idag mer 2000 år senare har samhället förändrats radikalt jämför med den tidens. Och likaså när det gäller kvinnosynen. Enligt de källorna som jag har läst kan jag se ett gemensamt budskap som hela tiden genomsyrar de tankar och åsikter som dagens kristna uttrycker angående kvinnosynen, och det att man skiljer mellan ”Guds vilja” och de kulturella skildringarna i bibeln. Enlig Thor-Leif Strindberg från Bibelfrågan är det inte Guds vilja att kvinnosynen blivit som det blivit utan det människorna själva som vill det: citat”(…) vad vi än tycker om det, så var det så det var på den tiden. Det handlar således inte om någon fördomsfullhet från Guds sida, utan om villkoren i det samhälle som människor skapat och där bibeln skrevs - den verklighet som bibeln skildrar. Att bibeln talar så mycket om män alltså beror enbart på det enkla faktum att det gamla israelitiska samhället (som absolut inte ska betraktas som något idealiskt samhälle att ha som förebild) styrdes av män - inte därför att Gud ansåg att det borde vara så, utan därför att människan ville ha det så - och så är det ju faktiskt fortfarande...”.

Det som är viktigt att påpeka här är att idag skyller man alltså på de kulturella normerna och att de faktiska levnadsförhållandena som människorna befann sig i då. Då uppkommer frågan: Hur stark påverkan hade religion på de kulturer och samhällen som fanns då? Svaret är givetvis att det hade väldigt mycket påverkan. Därför kan man inte bara skylla på människorna, för det var ju trots allt kyrkorna som utbildade som de flesta och man baserade sina livsvärderingar på religion. Man kan därför påstå att kristendomen idag är tvungen att anpassa sig till samhällets normer i hopp om att överleva. Eftersom idag skulle det innebära stora konflikter för kristendomen att handskas med om man hade samma kvinnosyn som för 2000 år sedan, då syftas främst på västerländska samhällen och kulturer.


5 Slutdiskussion
Utifrån de texter som jag läst om kvinnor och hennes roll inom kristendomen, finns det ingen tvekan om att det rådde ett strakt kvinnoförtryck på alla delar av den tidens samhälle. Männen å sin sida hade allt som hade med makt att göra och bestämde över det mesta i både hemmet och samhället. Och då uppstå min fråga: varför denna skillnad mellan könen?
Liksom de flesta idéer och beteende (traditioner) som man ärvde från antiken, är det en självklarhet att kristendomen ärvde denna kvinnoförtryckande idé från antikens Grekland och Athene. Det finns många exempel som bekräftar denna påstående. Ett bra exempel är Thomas av Aquino som har Aristoteles som sin egen förebild när han försöker förklara kvinnans roll i samhället. Ett annat exempel är att Augustinus likheter vad gäller förnuftet men speciellt kvinnans förnuft. Där han påstår, liksom de grekiska filosoferna under antiken, att man inte kan lita på kvinnors otillräckliga förnuft och att kvinnor är som ett litet barn och styrs av sina känslor och kan vara farliga för sig själva och omgivningen.
Utifrån dessa likheter drar jag slutsatsen att kvinnoförtrycket hela tiden funnits där men att när kristendomen uppfanns fördes detta vidare, kanske till och med blev gjordes det ännu mer extremt, med tanke på att hetärernas tid tog slut i och med kristendomen början.

Utifrån mina egna erfarenheter, som är född och uppvuxen i mellanöstern, kan jag känna igen det mesta vad gäller kvinnoförtrycket och mannens dominans i samhället. Den kulturen jag hade var präglat av normer som var direkt tagen ur Koranen, och som styrde hur en människa skulle leva och specifikt hur en kvinna skulle leva. Där bland annat sex före äktenskapet kunde innebära döden för kvinnan samtidigt kunde män som hade sex innan äktenskap kunde slippa undan utan något straff. När det väl var dags för kvinnorna att gifta sig hade de ingen som helst makt över vilken partner de skulle välja och spendera resten av livet med.
Och nu pratar jag alltså om så tidig som början av 2000-talet då jag bodde där, men ändå följer man regler och normer som skapades för 1500 år sedan då islam uppfanns. Man ska inte heller glömma att Islam och kristendom har en del gemensamheter (monoteismen bl.a.) och därför kan man påstå att de flesta samhällen i mellanöstern som är starkt religöst påverkad, är en vag avspegling av ett tidig kristet samhälle, då syftar jag främst på kvinnans roll som är väldigt liten i både nutidens Islam och dåtidens Kristendomen.


6 Mina egna tankar
De personliga tankar och åsikter som jag har angående frågan kan jag kort framlägga på följande sätt. Å ena sidan tycker jag att kvinnor, utifrån ett människoperspektiv, ska ha exakt samma människovärde som män, när det gäller rättigheter, makt, egendomar etc., å andra sidan tycker jag att kvinnor, utifrån ett biologiskt perspektiv, är olika män. Män och kvinnor har olika biologiska förutsättningar och därför inte är alltid lämpade för samma uppgifter i livet. Just detta tycker jag att det är en av huvudanledningarna till att man får olika syn på kvinnor och män. Ett bra exempel är att små flickor föredrar att leka med dockor och liknande medans små pojkar prefererar att leka med bilar och så...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnosynen inom Kristendomen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-20]   Kvinnosynen inom Kristendomen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9504 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×