Islam

11 röster
31782 visningar
uppladdat: 2005-09-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det här är mina "anteckningar" inför provet vårat om Islam, därför är det uppstaplat

Islam
Godkänt-delen


 Muhammed grundade islam
o Föddes i Mecka –dagens Saudiarabien år 570 e.kr
o Vid 40-års ålder fick han kallelsen till profet
o Blev föräldralös tidigt och fostrades av farfar och senare av sin farbror
o Farbrorn var handelsman och tog honom med längs karavanvägarna på så sätt fick han se mycket
o Han gifte sig, vid 25 år, med en rik änka som hette Khadidja, som var 15 år äldre än honom.
o År 619- sorgens år dog Muhammed (49 år gammal)

 Koranen är islams heliga bok
 Det var inte Muhammed som skrev koranen, han tog bara emot texterna som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel, dessutom fick någon annan skriva ner det för Muhammed kunde varken skriva eller läsa
 Ängelns uppläsning var direkt hämtad ur ”Bokens moder” den himmelska Urkoranen som alltid funnits hos Gud i himlen.
 Koranen är alltså inte skapad, enligt muslimerna, den är evig.
 Den är indelad i 114 kapitel eller suror
 Koranen är skriven på arabiska och enligt en muslim så går det inte att översätta koranen för det går inte att översätta till t.ex. svenska, exakt ordagrant.

 Enligt muslimsk tradition vilar bygget av ett liv i islam på grundpelare. Utan dem skulle det muslimska livet rasa samman

1. Första pelaren i bygget är själva grunden i allt. Det innebär att man bekänner sig till islam genom att säga den korta trosbekännelsen: ”Det finns ingen annan Gud än gud. Mohammed är hans sista sändebud/profet”, Den som inte högt och tydligt uttalat dessa ord kan inte kalla sig muslim.
2. Andra pelaren bygger upp en nära och daglig kontakt med gud. Fem gånger om dagen ska man släppa vad man haf för händer och försjunka i bön.
3. Tredje pelaren innebär att varje muslim ska betala en skatt på minst 2,5% till de fattiga och svaga i samhället.
4. Fjärde pelaren föreskriver en månads daglig fasta, det är förbjudet att äta, dricka röka och ha sex från gryning till solnedgången. Ramadan heter den här speciella månaden då man fastar
5. Femte pelaren bygger upp en världsvid gemenskap mellan muslimer och Gud. En gång under sitt liv bör varje troende vallfärda till Mecka i nuvarande Saudiarabien. Det sker under årets tolfte månad – Dhu al hilja- vallfärdsmånaden. Men vallfärden får inte förstöra familjens ekonomi, inte heller ska den genomföras om hälsan lägger hinder i vägen. Var sjätte människa är muslim, vilket är över en miljard personer. Bara 15% av muslimerna är idag araber. Flest anhängare finner vi i Asien – omkring 800 miljoner. I Afrika lever uppemot 300 miljoner muslimer. Indonesien är med sina 180 miljoner troende världens största muslimska land.

 Under hela månaden Ramadan avstår muslimerna från mat och dryck under dygnets ljusa timmar. Ramadan är den månad då Muhammed upplevde ödets natt d.v.s. natten då han utsågs till Guds budbärare. Minnet av Muhammed ingår därför som en levande del av fastan. MEN mest av allt är månaden en enda lång högtid till guds ära. Då ska man sköta om alla grundpelare islam vilar på.

? Islams trosbekännelse lyder på arabiska; ”La ilah il Allah, uhammed rasul Illah” det betyder Det finns ingen gud utom Gud, Muhammed är hans profet.Islam vg-uppgifterna


 Sunni och shiamuslimer

Efter Muhammeds död utbröt strider om vem som skulle efterträda honom. Shia ansåg efter Muhammeds död att släktskapen var viktigast, med sunna muslimerna hade en annan åsikt. Det uppstod också konflikter om vilken som var den rätta läran. Striderna fick till följd att islam splittrades i två huvudriktningar; sunni och shia.


 Varför sådan osämja mellan de två grupperna?

De två olika grupperna tolkar Koranen olika, sunni muslimerna anser att människor ska leva efter koranen och Muhammeds sunna. Shiamuslimerna däremot anser att det förutom Koranen och Muhammeds sunna också finns en annan sunna Alis sunna, Ali var en nära släkting till Muhammed. Ali var hängiven och blev vald till kalif. Det parti som stödde han kallades för Alis parti vilket på arabiska betyder shia, därav kommer namnet shia muslimer.
Sunnimuslimerna har en annorlunda historiebeskrivning än shiamuslimerna. Bland de sunniarabiska terroristerna(som står bakom självmordsbombningarna) finns ett djupt hat mot shiamuslimerna som betraktas som avskum, gruppens ledare heter zarquay.
Irak har letts av sunnimuslimer sedan 1920, de har inte behandlat kurderna och shiamuslimer bra. Hatet mellan shia och sunni sträcker sig alltså ganska långtbak i tiden. Under diktatorn Hussein var sunniaraberna privilgerade medans shia och araberna blev förföljda.
En ny grundlag skulle röstas fram för ett tag sedan, den innebar att shiamuslimerna och kungen skulle få oljan. Sunnimuslimerna blev inte glada och det uppbröt protester och strider.
20% i Irak är sunnimuslimer 60% shia muslimer. Sunna –profetens vanor

Att leva enligt sunna är ideal för muslimer. Sunna är som en handbok i muslimskt levnadsätt. Allah vill att varje människa ska leva sitt liv med Muhammed som föredöme.
Muhammed var en stor förebild och därför antecknades vad han sagt och gjort i sitt liv. Sedan rensade religösa experter bort sådant som inte styrktes av vittnen. Kvar återstod sex samlingar om profeten- hadther.
Tillsammans ger haditherna oss en bild av profetens vanor –sunna på arabiska (samlingsnamnet).

Haditherna – Muhammeds samlade levnads sätt = den perfekta modellen

Sunna – är en handbok för muslimskt levnadssätt
Om en muslim stöter på problem som de måste ta ställning till då använder de sig av Sunna + haditherna = sharia = rättsregler
Sharia ( rättsregler) sprids stort.
Blandannat in Pakistan, Sudan och Saudiarabien

 JIHAD –det heliga kriget

Ordet jihad betyder anstränga sig för gud och försvara Islam. Den som dödas i Jihad kommer till paradiset enligt koranen. Enligt Koranen är det även tillåtet att utropa Jihad endast när islam hotas, och Koranen kan inte ett anfallskrig vara ett heligt krig.
Jihad sägs vara samma sorts krig som det då Muhammed slogs mot de otrogna i Mecka.
Regeln om Jihad är obligatorisk och beordrad av Allah. Den som förnekar Jihad är otrogen och de som tvivlar har gått vilse. Det finns inga medel att sky om Jihad. Det är ett stort problem med Islam. I Irak kriget mot Irak under 1980 talet sade man till barnen i skolan och hemma att de slåss för sitt land och sin religion och om de dödas kommer de till himlen, då är man Allahs soldat. Prästerna delade ut små nycklar till de hundratals friviliga och de sade att med den nycken öppnade man porten till himlen när man dött.

I Koranen står det bland annat att ”Döda och strid för Allah och er tro, Döda dem som vill döda er men var inte den som börjar fientligheterna” Jag tycker att det låter alldeles för extremt för mig, fast Koranen säger att men inte ska börja fientligheterna. Jag tycker att det låter alldeles för våldsamt. Jag tolkar det som att man ska döda alla otrogna, de som inte tror på Allah, men att Allah ger dem barmhärtighet om t.ex. kristna låter muslimerna vara ifred. Men jag tycker ändå på ett visst sätt målas muslimerna upp som om de är kallblodiga mördare, och orädda för att dö, och om de dödar en otrogen får dom nyckeln till paradiset. Men det är faktiskt inte bara islam som utropar ett heligt krig i bibeln beordrar gud israels folk att erövra Kaansstrand.
Men ett problem är att det används i politiska sammanhang som i Irakkriget på 80talet. Då drog men nytta av Jihad och lurade människor att det var ett heligt krig. Kvinnors klädsel
Det är en tradition/kultur i Islamskaländer att kvinnor bär sjal och stora kläder som skymmer hennes kropp, det står varken i Muhammeds sunna eller Koranen. Men det är en ”hård” tradition, så folk ser väldigtkonstigt på en om man inte har sjal, man blir betraktad som oanständig om man inte bär slöja. Kvinnans plats är dessutom i hemmet enligt islamsk kultur.

 Olika problem som muslimer stöter på i Sverige. . . . . . . .

Jag tror att en muslim mötts av många problem i Sverige, men även andra icke muslimska länder. Tillexempel som att man inte får ett jobb om man har ett utländskt namn eller har utländskt utseende. Man blir lätt utstött, svårt att få vänner, jag tror barnen blir lättare mobbade i skolorna. Man blir nog ofta hånad om man har ett utländskt utseende och har t.ex. slöja. Man blir nogare genomsökt när man passerar passkontrollen på flygplanen. Andra problem är att det blir svårt att ta hand om de fempelarna, tillexempel att be fem gånger om dagen vänd mot mecka, vad tror ni arbetsgivare och arbetskompisar säger att man måste ta en paus i arbetet? ……………………………………………………………………………………………………………………
Fastan är omöjlig när man måste gå i skola och jobba. Dessutom finns det inte så många moskéer i Sverige som de kan samlas på till fredagsbönen och högtider, okej det finns muslimska föreningar som har bönekvällar i bönesalar. I alla fall inte i varje stad. Dessutom måste barn till muslimska invandrare försöka tillexempel undvika vissa av skolmatens rätter, korv innehåller griskött som koranen förbjuder dem att äta.
Särskilt svårt är det att få barnen att växa upp till rättrogna muslimer i den främmande omgivningen.


 Varför är Mecka viktigt för muslimer?……………………………..kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Mecka är en viktig stad för det islamska folket. Dels föddes profeten Muhammed där, och dels finns Kaba i Mecka. Kaba är centrum för islam och varit det i över 1400 år. Fem gånger om dagen vänder sig muslimer i hela världen mot Kaba och ber. Det är många som vallfärdar till Mecka minst en gång i livet och besöker kaba. Enligt islam så byggde Abraham Kaba på uppdrag av Gud. Det är viktigt för muslimer att veta vilket håll Kaba ligger.


Islam, mvg-uppgifterna


 Jämför den bild av Jesus som koranen ger med den bild som de kristna ger, hur skiljer den sig åt?

Enligt kristendomen ser man Jesus som guds son, och att gud själv lät sig födas som människa genom jungfru Maria för att kunna frälsa människorna. Frälsningen består i att Jesus som själv var utan synd, tar på sig konsekvenserna av människornas synder, han korsfästs och dör. Jesus besegrar döden och återuppstår, och vid tidens slut väntas Jesus tillbaka för att skipa rättvisa och döma världen. Jesus ses helt enkelt som en gudomlighet.
I Islam finns faktiskt Jesus nämnd i Koranen, men där kallas Jesus för Isa. Islam erkänner jungfru födelsen och att Jesus var en stor profet, dock inte lika jämställd med Muhammed. I Koranen finns berättelser från evangelierna medtagna i något förändrad form, och ibland med tilläg. Islam avvisar tanken att Jesus skulle vara Gud. Enligt koranen blir han aldrig korsfäst utan uppryckt av gud till himmelen, från vilken han väntas återkomma för att besegra Anrikrist och regera efter islams principer.
 Beskriv hur en troende muslim ser på vårt västerländska sätt att leva. Har de rätt?

Endel ser med avsky på västerlandets livsstil. Andra vill ta till sig det som de tycker är bra i västerlandets kultur. Många anser att man måste hindra de rika västerländernas sätt att leva sprids i de muslimska länderna. Särskilt kritiska är de muslimska fundmentalister som vått ökat inflytande under senare år. Fundament betyder grund, fundamentalister är övertygade att just deras religion är rätt och vill att samhället grundas på just deras religion. Vissa muslimska fundamentalistiska grupper är kända för hänsynslöst våld mot alla motståndare.

Det finns även många ledande muslimer som anser att de islamiska länderna styrs och fungerar på ett alltför ålderdomligt och diktatoriskt sätt. De vill att massmedierna ska få lika stor frihet som i väst, och att politiska partier måste få verka fritt och att demokratiskt styresskick måste införas. Först då kan länderna bli starka nog att bekämpa det västerländska inflytandet över den muslimska världen, säger de.
Dessa människor anser också att koranen och sunna ska följas, men de vill tolka dem på ett modernare sätt. Det finns också sekulariserade människor som inte längre följer de muslimska traditionerna med bön, fast osv. Men de är få. I Islamiska länder är så gott alla troende muslimer och vill följa Koranen och Sunna.
Jag tycker att alla har rätt på ett sätt. T.ex. att det förekommer mer pornografi, prostitution och många kraschade äktenskap i de västerländskaländerna, och det tror jag bland annat beror på tv, filmer och klädmodet, speciellt för tjejerna, som har mycket vågade kläder. Varför tjejerna har mycket vågade kläder beror i sin tur på media, filmer, tjejtidningar.
Men jag håller även med om att de islamska länderna borde styras på ett lite modernare sätt, och att massmedia borde få mer frihet och att man även borde föra in mer demokrati. Även att man borde tolka Koranen på ett lite modernare sätt, inte ta allting så jätte hårt. Men jag håller verkligen inte med de muslimska fundamentalisterna, jag tycker verkligen inte man ska använda våld mot de som inte har samma religion som de själva har.


 Vi i västerlandet tycker kvinnorna i islam är förtryckta. Vad säger de muslimska kvinnorna själva?, vad är din personliga åsikt?

När man läser om kvinnor, blir man lite förvånad, i alla fall jag blir det. De kvinnor jag läst om tycker inte alls de blir förtryckta. Slöjan och kläderna säger att det är kultur och inget tvång från koranen. Att de vill ha dom kläderna för att männen ska se hur dom är och inte falla för hur dom ser ut. På det håller jag faktiskt med om, man ska inte bra kolla på utseendet utom hur man är. Men Nasra en kvinna som bor i Egypten och är muslim har inte slöja på sig när hon jobbar på sitt café. Hon säger att hon är troende muslim och när hon går till moskén så har hon på slöjan men inte annars, hon säger att islam säger att hon borde det inte måste, det skulle dessutom bli besvärligt för henne på hennes arbete. Hon säger att många kvinnor tycker så, att vackra kvinnor i TV inte har slöja utan klär sig lite sexigt. Kvinnor som arbetar med turism klär sig ofta inte slöja heller.
Det står att mannen ska försörja familjen men det går inte idag, man klarar inte att försörja e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-10-20

  Något jag glömmt?

 • Inactive member 2005-12-03

  Hur bra som helst. Tack, nu fö

 • Inactive member 2005-12-06

  Tack så himla mkt för detta nu

 • Inactive member 2005-12-08

  Skiit bra skrivet har fått mas

 • Inactive member 2005-12-13

  helt ok arbete....

 • Inactive member 2006-01-19

  väldigt bra skrivet, men det k

 • Inactive member 2006-04-05

  jätte bra =D

 • Inactive member 2006-09-28

  kan inte nån hjälpa mej med hu

 • Inactive member 2007-03-28

  mycket bra skrivet!men du sk

 • Inactive member 2007-11-04

  Jätte bra text men hur uppkom

 • Inactive member 2011-05-18

  jättebra!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-20]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4807 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×