Romantiken

5 röster
26868 visningar
uppladdat: 2006-09-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning

1.1 Syfte

Jag har formulerat mitt syfte som en fråga. Mitt syfte är att ta reda på vad begreppet romantiken innebar för Europas kultur. Först, vart romantiken växte fram, hur det syntes i konst, litteratur och musik, samt ta reda på hur nationalistiska tankar kunde utvecklas ur romantiken. Jag ska också försöka ta reda på varifrån ordet ”romantik” härstammar.

1.2 Metod

Metoden för min uppsats kommer att vara att slå upp och leta i böcker på skolans bibliotek. Jag kommer också att använda mig av vårt kursmaterial, samt uppslagsverket nationalencyklopedin på Internet.
Jag kommer att läsa all fakta jag kommer över. Med det som utgångspunkt kommer jag sedan att skriva avhandlingen, alltså all fakta jag kommit över, sedan avslutningen där jag sammanfattar datan. Tillsist skriver jag inledningen och mitt syfte.

2. Avhandling

2.1 Bakgrund

Romantiken var en kulturströmning som satte sin prägel på det västerländska tänkandet från slutet av 1700-talet fram till ca år 1850, men hade sin storhetstid mellan åren 1810-1840.
Romantiken tros av många vara en reaktion mot 1700-talets upplysningsfilosofiska tankar. Upplysningsmännen, med stora namn som Montesquieu, Voltaire och Rousseau, byggde sina teorier på bland annat Isaac Newtons upptäckt av naturlagarna och filosofen John Lockes idéer om naturlagarnas överensstämmelse i naturrätten.
Upplysningsfilosoferna ville få folket att bruka sitt förnuft och lämna gamla traditioner som styrdes av auktoriteter. Många av upplysningsmännen var deister. De trodde inte på kyrkans makt över folket, utan de trodde att gud styrde genom de så kallade naturlagarna. Upplysningsmännen trodde också på människan som en förnuftsvarelse med ett egenvärde. Kunskap och vetenskap är två nyckelord för upplysningen.

2.2 Utvecklingen

Romantikerna framhåller känslan istället för förnuftet. De betonar också fantasin och intuitionen.
Romantiken grodde i Tyskland och växte fram i slutet av 1700-talet. Inom filosofin behandlar man ämnen som den besjälade naturen. Att alla levande ting har en själ. Man såg också religionen som en kulturfaktor. Mycket inom romantiken är konservativt. Man vill tillbaka till de goda tiderna, innan revolutionen, och helst av allt medeltiden.
Inom fransklassicismen hyllade man antiken och dess former. I neoklassicismen hyllade man antikens kultur och deras levnadssätt, som man ansåg vara mycket finare och bättre. Under romantikens glansdagar hedrade man oregelbundenheten och det otämjbara.
De romantiska konstnärerna ville ge uttryck för känslor i sin konst. Det var dramatiska bilder som väckte starka känslor och djup förundran. De använde en dramatisk färgbehandling och målade exotiska, historiska och känslomässiga motiv. Sådant som väcker debatt och känslor. De var också angelägna om att använda ljuset på ett nytt sätt.
Gériacault visar i sin målning ”Medusas flotte” (1819) att döden inte alltid var stilla och värdig. Den kunde vara ond, bråd, utdragen och ångestladdad. Tavlan väckte ingen debatt när den visades. Man undvek det genom att ge konstnären ett pris. Målningen visar en flotte med besättningsmän och passagerare som blivit lämnade av kaptenen och de högre befälen när deras skepp förliste utanför Västafrika. Endast femton av de etthundrafemtio människorna som lämnades på flotten överlevde.
Delacroix målade händelser i modern tid, på exotiska platser. Han har en dragning till det främmande och våldsamma. Han ville också måla tidlöst.
En konstnär som använde sig av ljuset i en betydande metod var konstnären J. M. W Turner. I hans målningar så döljer ljuset och avslöjar sådant som man inte trodde sig kunna se. I hans målning ”Ångbåt i snöstorm” (1842) skönjer man skeppet, men om man inte vet vad bilden ska föreställa blir den ogripbar och surrealistisk.
Upplysningens litteratur var att upplysa också genom poesin. Man skrev om nyttiga tankar på ett abstrakt och poetsikt sätt. I den romantiska litteraturen värderade man istället författarens individualitet. Inom litteraturen och speciellt poesin fick man nu en större respekt och förståelse för äldre tider. Litteraturen skiftar väldigt mycket nationerna emellan eftersom de alla ville ta vara på sin folkliga själ och dikt. De romantiska diktarna ville ge sin publik en känsla av en högre verklighet genom dikten. Det ledde till att dikten, filosofin och religionen kom närmare varandra, och gränserna i stort upplöstes.
Musiken under romantiken ville också väcka upp känslor, utan att behöva använda ord. Man ville nå det fantasieggande och gränslösa. Det man ville gestalta var naturen, det mystiska, det övernaturliga, det exotiska, fantasin och drömmen. Man sökte inte någon stark klang, utan de mer diffusa tonerna. Den romantiske kompositören betraktades som ett geni. Han kunde under romantiken också få en mer fri roll då konsertverksamheten byggdes ut. Det kom många nya konserthus samt professionella symfoniorkestrar. En stor nordisk romantisk kompositör är norrmannen Edvard Grieg som skrivit den fantastiska operan ”Peer Gynt”.
Nationalismen grodde ur romantiken. Romantikerna förespråkade att man skulle ta tillvara på folkets sägner och sånger, eftersom det sammanbinder folket. All sann kultur kommer från folket och ger en folksjäl.
J G von Herder pekade på olikheterna mellan folken. Han ville befria de små tyska staterna som stod under Napoleons styre. Nationalismens slagord blev ”ett folk, en stat”. Det i sin tur utvecklade en känsla för samhörighet inom de olika folken i Europa, som lydde under samma stat. Det kunde leda till att många små folk ville bryta sig ut och bilda en ny nation.


3. Avslutning

3.1 Svaret på mitt syfte

Nu har jag genom min undersökning lyckats få ett svar på frågan som jag ställde i mitt syfte. Jag har läst böckerna, vilka, framgår av min referenslista, och på de vägarna kommit fram till min slutsats.
Romantiken innebar en förändring av det europeiska kulturlivet och var en motreaktion mot upplysningens teorier. Romantikerna betonade känslan, fantasin och historien. De romantiska konstnärerna målade med dramatisk kolorit och ofta beaktansvärda motiv. De utnyttjade och utforskade också ljuset på ett nytt sätt. Jag har hela tiden trott att romantik var en drömsk bild av verklighetens kärlek. Men också funderat över uttryck som ”den stora romantiken kring flygvärdinneyrket”, vad det kan innebära. Jag har kommit fram till att man med det uttrycket menar en ofullständig syn av verkligheten. Att vara flygvärdinna är kanske inte alltid så underbart och fantastiskt som många vill tro.
Romantik har inte bara med kärlek att göra, utan kan vara både en försköning och förvanskning av verkligheten. Romantiken ger en behagligare syn av livet, eller tvärtom en otäckare.
Romantikerna var inte för kunskap och förnuft, utan för känslan. De var också romantikerna som predikade för att ta till vara på folkens kultur, och finna folksjälen. De tankarna, som från början var en kärlek till sitt eget folks historia utvecklades till en nationalsocialism. Att en del folk skulle vara bättre än andra.
Jag har försökt ta reda på vart ifrån själva ordet romantik kommer, men inte funnit det.
Jag får också ta i beaktande att perioden i europeiskt kulturliv, vilken kallas för romantiken, är en efterkonstruktion. De som levde då kallade sig inte själva för romantiker, utan konstnärer, poeter, filosofer eller kompositörer.

3.2 Egna tankar

Jag tycker att romantiken har varit en intressant undersökning. Jag har för första gången tittat på konst , och fått en uppfattning om vad det handlat om. Det ger så mycket mer om man får en beskrivning, känner till perioden målningen är målad i, och får veta namnet på tavlan. En helt ny värld, en konstvärld har öppnats för mig.
Jag har fått bättre förståelse för vad som hände på 1800-talet. Alla var inte romantiker då, men många hade ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Romantiken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-12]   Romantiken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6738 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×