New age

30 röster
58645 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

SAMMANFATTNING

Definitionen av en religion är: ”tron på övermänskliga väsen eller makter, som människan menar sig vara bero-ende av och som hon kan träda i kultisk förbindelse med”. Dock måste man också ta med i beräkningen den psykologiska verkan religionen har.

New Age bildades 1875 i New York. Då var huvudteserna att alla skulle ingå i en helhet där universum, männi-skorna, djuren och naturen hade samma kärna. Dagens New Age liknar detta väldigt mycket. På 1980-talet blev detta erkänt i Sverige.

Vi kommer snart att gå in i en ny tidsålder, från Fiskarnas till Vattumannens tecken och det är detta som New Age handlar om. Den nya tidsåldern kommer att innebära en era av fred och välstånd. Fransmannen Paul Le Cour har hittat bevis för att skiftet mellan tidsåldrar verkligen existerar.

New Age handlar egentligen inte om något nytt tänkande, utan snarare om gammalt tänkande taget från öster-ländsk religion och filosofi. Förutom hinduism och buddhism handlar New Age dessutom mycket tankar från Nyhedendom, Shamanism och Astrologi.

Man kan beskriva New Age som ett smörgåsbord, det finns väldigt många olika tankegångar att välja ifrån. Det är mycket individualistiskt vad man väljer att tro på, man behöver inte tro på alla för att anse sig vara en New Age-anhängare. Det viktiga är att man själv vill uppnå helheten, det fullkomliga livet. Tack vare att det är så fritt är det idag många som söker sig till New Age och det får fler och fler anhängare varje år.

Medlemmarna i New Age tycker själva inte att det är en religion utan snarare en andlig kunskap. Det finns inte heller några trosbekännelser som det finns i ”vanliga” religioner och det finns inga kyrkor eller kyrkoliknande rörelser. Idéerna sprids mellan vänner och med böcker. Men det finns även likheter med andra religioner som till exempel att man försöker svara på samma existentiella frågor.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Stycke: Sidan:

1. Inledning 2

2. Arbetsgång 3

3. Huvuddel:
3.1. Vad är en religion? 4
3.2. Hur bildades New Age? 4
3.3. En ny tidsålder 4
3.4. Vad består New Age av? 5
3.5. New Age är en produkt av samhället 5
3.6. Jämförelse mellan New Age och världsreligionerna 6

4. Resultat 7

5. Diskussionsdel 8

6. Litteraturförteckning 9
INLEDNING

Bakgrunden till denna rapport är att eleverna inom ämnet religion ska skriva ett extra arbete för att uppnå högre betyg. Denna uppgift är frivillig men nödvändig för att uppnå högsta betyg inom ämnet religionskunskap. Ämnet för rapporten är frivilligt inom ramen för religionskunskap. Denna rapport kommer att behandla ämnet New Age.

Det som är mest engagerande inom denna genre är om man kan klassa New Age som en religion eller inte. Idag breder New Age ut sig allt mer och mer och fyller upp tomrummet för de människor som går ur kyrkan, men är det verkligen likt den religion vi har blivit vana vid att se? Syftet med arbetet kommer därför att vara att svara på frågeställningen ”är New Age en religion?”, samt få större insikt i vad New Age står för och vad det kommer ifrån. Tyngdpunkten kommer ett ligga på att besvara frågeställningen. Hypotesen för arbetet är att New Age inte är en religion.
ARBETSGÅNG

För att kunna svara på frågeställningen som ställts i inledningen krävs det ny fakta. Detta eftersom New Age är nytt och det ändras med tiden. Det ställe där ny information är mest lättillgängligt är på Internet. Dessutom är detta ett ämne som engagerar många människor som inte har tillgång till att skriva böcker, utan snarare lägger upp sina tankar och teorier på nätet. Därför finns det också mycket information på nätet. På grund av detta söktes den mesta av informationen därifrån. Dock räcker inte alltid denna fakta och det är inte heller alltid man kan lite på den. När bakgrunden om New Age skulle beskrivas fick därför böckerna mer utrymme.

Innan skrivandet började lästes all relevant fakta igenom, för att på så sätt få en större överblick inom proble-mområdet. Det är också lättare att få en mer genomtänkt rapport om all fakta har gåtts igenom innan själva skri-vandet startar.
VAD ÄR EN RELIGION?

För att kunna svara på frågan om New Age är en religion måste man först definiera vad en religion är. Focus 98:s uppslagsverk har definierat det såhär: ”tron på övermänskliga väsen eller makter, som människan menar sig vara beroende av och som hon kan träda i kultisk förbindelse med”. Det är ändå väldigt svårt att ge begreppet religion en tydlig avgränsning. Som religion brukar man nämligen räkna också företeelser som egentligen inte täcks av denna definition. Som exempel finns den sydliga buddhismen, där frälsningen endast kan nås genom individens insikt om tillvarons villkor och där förekommande kult inte anses påverka några högre väsen utan endast har en ren psykologisk verkan. Man måste också ta med i beräkningen religionens funktionella aspekter. Viktiga funktioner som religionen fyller anses fylla är att den ger svar på livets yttersta frågor, såsom meningen med livet och döden, samt att den också erbjuder ett ordnat kosmos och en social gemenskap.

Som synes är det mycket svårt att definiera begreppet religion. Frågeställningen kommer dock att försöka besva-ras med utgångspunkten att religion är en tro på en högre makt, som människan känner sig beroende av.


HUR BILDADES NEW AGE?

1875 bildades det i New York ett teosofisk samfund. Dess karaktär var att allt liv är ett och har samma källa. Teosofin kom till Sverige i slutet av 1800-talet och var då ett helt nytt tankesätt. Syftet som grundarna av teoso-fin hade var att alla skulle ingå i en helhet där universum, människorna, djuren och naturen hade samma kärna. Mycket av dessa tankesätt grundar också New Age sig på. Själva uttrycket New Age myntades av Alice Bailey. Första gången hon använde termen var i hennes första bok, ”Discipleship in the New Age” (Anhängare av New Age), detta för att beskriva den gryende nyandligheten. 1971 räknas ofta som rörelsens födelseår, det var då de första grupperna av New Aga-anhängare började dyka upp. Det var dock först på 1980-talet som New Age blev erkänt i Sverige, men redan innan det fanns det anhängare som hade kurser och anordnade karnevaler om ämnet. Beatles började meditera enligt gurun Maharashi Mahesh Yogis meditationsteknik. Under 60-talet gjorde hippies andliga resor med hjälp av drogen LSD. Hippies reste också till Indien för att söka upp någon guru och ungdo-mar sökte sig till andlighet i Bhagavadghita och Bagwans skrifter. Man hade nu gjort upp med kristen tro och sökte sig andra alternativ.


EN NY TIDSÅLDER

New Age handlar om en ny tidsålder. Det är tiden då solen vid vårdagjämningen går från Fiskarnas till Vattu-mannens tecken. Vattumannen är ett lufttecken och symboliserar ett välgörande flöde av välstånd och fred. Mu-sikalen Hair tog 1968 upp Vattumannens tecken och förhoppningar om den nya tidsåldern i sina sångtexter. Denna paradisiska tidsålder förmodas vara i 2160 år, vilket är den tid det tar för solårets vårdagsjämningspunkt att passera den del av zodiaken som kallas vattumannens tecken. Den antas inom astrologin att bli en era av fred, kunskapssökning, medvetenhetsgivning och humanism. Detta vädjar speciellt till nittonhundratalsmänniskans psyke efter alla de politiska och religiösa krig, stridigheter och spänningar som kännetecknat Fiskarnas tidsålder. Det finns de som också vill se ett förverkligande av Uppenbarelsebokens förutsägelse: ”Och jag såg en ny him-mel och en ny jord…” samt ”Se, jag gör allting nytt…” (Upp. 21, vers 1, resp. 5). Allt detta leder till tankesättet att det ska komma en ny värld med helt nya värderingar. Dessa har betoningen på helheten mellan skapelsen, samhället, anden och materian. Människans mål är att uppnå den helheten och för att åstadkomma detta måste hon leva i harmoni med sig själv, naturen och universum. För att nå detta mål ska hon använda sig av meditation, terapeutisk bön, andliga övningar eller andra metoder som vidgar människans medvetande.

Fransmannen Paul Le Cour (1871-1954) skrev ett verk om vattumannens era och lade också fram ”bevis” för att skiftningar mellan tidsåldrar existerade och att det alltid skedde stora ändringar vid tidpunkten för detta. Varje tidsålder varar alltså i 2160 år. Senaste gången vi bytte tidsålder, från Vädurens till Fiskens tecken uppkom kris-tendomen. Le Cour skriver att det förr uppstod många nya religioner i samband med övergången till nya astrolo-giska tidsåldrar. Vid omkring 4320 f.kr. gick solens vårdagjämningspunkt över från Tvillingarnas tecken till Oxens, där den rörde sig fram till år 2160 f.Kr. Både Egypten, på Kreta, i Kaldéen och i Assyrien hade nu de olika religionerna tjuren som gudomssymbol. Den nu försvunna kontinenten Atlantis gud hade redan uppgått i den heliga tjuren (se Hesiodos i hans Theogoni). Men helgade honom genom att offra svarta tjurar till hans ära (se Iliaden, XX, 403, och Odysséen, III, 5). Omkring år 2160 f.Kr. lämnade vårdagjämningspunkten Oxens teck-en och gick vidare in Vädurens. Nu omvandlades religionens symbolik och ideal. Idén om kraftens alsmäktighet ersattes av idén om ett utvalt folk som levde under den ende gudens beskydd och var tillförsäkrade fullständig rättvisa. Symbolen för denna gud var en vädur. Enligt Le Cour skedde detta vid tidepunkten för Israels folks utvandring ur Egypten. I Sinais öken fick Moses motto Guds befallning om att inte längre dyrka guldkalven och istället ersätta den med väduren (Andra Mosebok, kap. 29 och 32). Även i Assyrien började man nu dyrka vädu-ren som gudssymbol istället för tjuren. Detta visar många tempelskulpturer från denna tid. Desamma gäller för övrigt också i Gallien, Grekland, Rom och Indien. Tidpunkten för inträdet i Fiskarnas tidsålder skedde vid år 0, alltså tidpunkten för Kristi födelse. Detta innebar igen att religionen omvandlades. Den lärare som undervisade människorna i en lära som skulle ersätta de tidigare religionerna kom att symboliseras av en fisk. Det grekiska ordet ”ichtos” betyder fisk och var ett anagram för orden Jesus Kristus. De första kristna ritade en fisk på väggar för att ge sig tillkänna för varandra. Kyrkofäderna använde sig av ordet ”ichtos” för att beteckna Kristus. På bilder av de rituella nattvarderna i Roms katakomber ser man ofta en fisk placerad på en tallrik eller ett offer-bord. Enligt Le Cour kommer vi år 2160 att träda in i Vattumannens tidsålder.


VAD BESTÅR NEW AGE AV?

Ordet ”new” i New Age är något missvisande, eftersom det inte finns mycket nytänkande i det. Istället härstam-mar mycket av tankesättet från andra gamla religioner eller levnadssätt. Förutom hinduism och buddhism tar New Age intryck från framför allt:
 Nyhedendom. Grundtanken inom detta är att en äkta hedning är en person som lever nära naturen och som tar avstånd från det onaturliga stadslivet. Troligtvis är ett ökat miljömedvetande den största orsaken till att nyhedendomen breder ut sig.
 Shamanism. I kampen mot teknik och miljöförstöring har naturfolkens religioner kommit allt närmre väs-terlänningarna. Shamanism är ingen religion utan snarare en företeelse som finns i många religioner och kulturer. Människan har sina skyddsandar som ofta beskrivs som djurandar som skyddar mot obehaglighe-ter. Alla människor har förmågan att komma i kontakt med andevärlden. Idag använder man metoderna för att nå fram till sitt eget helande och välbefinnande och hitta vägen till sin inre kraft och balans i tillvaron.
 Astrologi. En mycket utbredd form av ockultism. Här uppfattas universum som en helhet, en oändlig gu-domlig organism. Det händer ingenting med människan som inte är bestämt av det stora kosmos. Horoskop, som idag är så populärt, kommer från denna gren.


NEW AGE ÄR EN PRODUKT AV SAMHÄLLET

New Age är en produkt av det moderna konsumtionssamhället, anpassat till marknadens villkor. Den erbjuder ett ”smörgåsbord” av andliga inriktningar där alla kan välja något som passar just dem. Anhängarna kan, men behö-ver inte tro på alla. New Age är väldigt individualistiskt till skillnad från andra religioner som är mer kollektiva med bestämda förordningar. Det som är speciellt är att det inte finns någonting man måste göra, utan man kan helt enkelt plocka ut det man själv är intresserad av:
 Reinkarnation. Tanken på att själen vandrar vidare efter döden och återföds i en ny kropp och en i ny tidsålder.
 Intuition. Att kunskap kan komma från intuitiva insikter.
 Healing. Att bota fysiska och psykiska sjukdomar genom till exempel handpåläggning eller andra medicins-ka åtgärder.
 Alternativ medicin. Dessa är till exempel akupunktur, massage, m.m.
 Helhetssyn på människan. Det fysiska och psykiska hör ihop.
 Fast materia är bara en illusion och allt består snarare av energi. Även det vi kallar för döda ting.
 Meditation. Att genom olika sätt gå in i sig själv för att komma undan från stress, ilska och andra negativa känslor. Ett vanligt sätt för att uppnå detta är genom att upprepa ett mantra tyst för sig själv.
 Positivt tänkande. Genom att tänka positivt kan man påverka sitt undermedvetna så att det man tänker fak-tiskt också slår in.
 En ny tidsålder. Människan står inför en nyandlig och samhällelig revolution.
 Andlighet. Detta är kärnpunkten i New Age. Tron på att det finns något större än det människan kan upp-fatta och att allting har en själ.
 Transcendental meditation (TM). Cirka fyra millioner människor per dag sägs praktisera TM världen över. Från tidningen Dagen ( från 980116) kan man läsa att toppar i näringslivet utbildas i TM. Telia har låtit ut-bilda 300 chefer. Det baserar sig på en indisk filosofi. Enligt TM kan mycket djup, vaken vila i 15-20 mi-nuter två gånger dagligen lösa spänningar och trötthet, så att människan på ett bättre sätt kan utnyttja sin fulla förmåga.
 Yoga. Det har rykte om sig att ha positiv inverkan på vår psykiska och fysiska hälsa. Sjukdomar och stress kan avhjälpas genom yoga, som blir en allt mer vanlig företeelse i västvärlden. Man utlovas få hjälp mot övervikt och bli mer kreativ. För de indiska religionerna betyder toga dock mer än bara gymnastik, avslapp-ning och mental träning. Där vill man mena att yoga binder samman individens medvetande med det kos-miska medvetandet och att det är en teknik för att föra fram människan till upplevelsen av att hon till sin in-nersta identitet är gudomlig.
 Tarot-kort. Tarot är en kortlek bestående av 78 kort, 22 kort är trumfkort och bilderna på dem är enligt tra-ditionen hämtade från väggmålningar i det egyptiska avgudatemplet i Memfis. De resterande 56 korten lik-nar vanliga spelkort. De vanliga korten representerar människans yttre personlighet, medan trumfkorten av-slöjar människans sanna identitet. Dessa kort används för att förutsäga kommande händelser, fastställa en människas karaktär eller förmedla budskap från andevärlden. De sägs frigöra energier i den mänskliga psy-ket och avslöja universums inre hemligheter.
Detta var bara ett smakprov från några av rätterna på smörgåsbordet, där de flesta är hämtade från österländsk religion och filosofi. Det man själv tror på och känner är det rätta är det man ska använda som hjälpmedel för att uppnå det fullkomliga livet. Människans egna kraft har den största rollen, man måste själv vilja uppnå helheten. Eftersom det finns mycket att välja på är det också många människor som fastnar för något av detta, utan att för den sakens skull titulera sig New Age-anhängare.

New Age får idag en allt större spridning. Det finns en undersökning som menar att en tredjedel av befolkningen delar grundtankarna i New Age, det skulle i så fall vara en större del än vad som delar grundtankarna inom kristendomen. Tyvärr har New Age fått en negativ klang eftersom det är många människor som vill tjäna pengar på folk som söker efter trygghet och tröst.


JÄMFÖRELSE MELLAN NEW AGE OCH VÄRLDSRELIGIONERNA

Många New Age-anhängare anser själva att deras världsuppfattning inte handlar om religiös tro, utan snarare om en ny andlig kunskap som med tiden också kommer att anammas av samhället i stort. Att de förnekar trosaspek-ten är dock något de också har gemensamt med andra erkända religioner. Flera buddhistiska riktningar menar att den egna världsbilden inte alls grundas i trossatser, utan snarare genom insikter erhållna genom meditation.

Om man ska jämföra New Age med världsreligionerna finns det mycket som är självklart inom världsreligionerna men inte inom New Age. I New Age finns det inga trosbekännelser eller krav på att man måste tro på vissa saker för att bli anhängare, inte heller finns det kyrkoliknande rörelser man kan bli medlem i. Det finns inget gemensamt gudstjänstliv eller personer som fungerar som präster. Istället bygger man upp kontaktnät utan att för den sakens skull bilda formella organisationer. Idéerna sprids snarare genom vänner, böcker, hälsokostbutiker, mottagningar för alternativ medicinsk behandling eller bokhandlare som handlar med New Age-böcker. ”Riktiga” religioner har dessutom oftast heliga skrifter, predikningar och läror. Detta finns inte inom New Age. Dock finns det vissa saker som liknar världsreligionerna. Man försöker svara på samma existentiella frågor; vad är meningen med livet? och varför lyckas inte människan leva ett meningsfullt liv? Man är också medveten om vad som händer oss efter döden. Gudssynen skiljer sig dock från vanliga religioner. Man uppfattar inte Honom som någon som skapat världen, utan snarare som något som är en del av världen. Även synen på Kristus skiljer sig från det ”normala”. Inom New Age tror man att det är vi som så småningom når Kristus när vi nått ett högre plan av medvetande och på så sätt kan förena oss med honom.
RESULTAT

New Age har funnits längre än vad många tror, men det är först på senare tid som den har slagit igenom. Framför allt med ”Flower-Power”-perioden på 1970-talet. Ändå var det först senare som tankesättet blev accepterat i Sverige.

New Age handlar inte alls om några nya idéer, utan allt har hämtats från andra tankegångar och religioner. Man har valt att plocka in det som passar utövarna, oavsett var det kommer ifrån ursprungligen. Sedan har man för-sökt att få detta till ett accepterat tankesätt. Det är många som valt att använda sig av några av de tankesätt som finns inom New Age, utan att för den sakens skull mena sig tillhöra New Age. Detta leder till att en något sned-vriden bild dyker upp. Eftersom det är så många som utövar något av detta, får man lätt uppfattningen av att New Age är väldigt stort. I själva verket är det inte fullt så många som anser sig vara riktiga New Age-anhängare.

Det är mycket svårt att exakt definiera vad New Age är för något. Antingen kan man se det som en religion, en vetenskap eller ett tankesätt. Eftersom det faktiskt inte finns några högre makter att tro på inom New Age kan man inte klassa det som en religion. Snarare tror man på liv efter döden och att själen går vidare. De enda väsen man kan komma i kontakt med är dessa väsen, de som dött och nu är på ”andra sidan”. Mycket av tankarna inom New Age kan snarare klassas som delar av vetenskap. För att man ska kunna klassa något som en vetenskap måste passa in i något större och bevisas vara sant. De bevis som Le Cour framställer i sin bok beskriver astrolo-gi som en vetenskap och han har också hittat bevis, om än något tveksamma, för att stjärnorna faktiskt spelar en stor roll i människans liv. Även sådant som tagits från andra religioner har bevisats fungera i det syfte som tänkt, framför allt de medicinska aspekterna; meditation fungerar faktiskt, man blir lugnare av yoga, de som tror på healing kan faktiskt må bättre av det o.s.v. Dock passar inte allt in i vetenskapen. Reinkarnation, till exempel, är något som omöjligt kan bevisas och kan därför inte heller klassas i någon vetenskap utan får snarare plats i den religiösa delen. Därför blir till slut slutsatsen att New Age är något odefinierbart och man får klassa det som ett tankesätt. Hypotesen för rapporten stämmer, New Age är ingen religion.
DISKUSSIONSDEL

Idag är det färre och färre människor som är relig...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: New age

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   New age
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=37 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×