Islam och Kristendomen

52 röster
89570 visningar
uppladdat: 2007-02-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehåll:

Syfte
Metod
Faktadel, Islam
Faktadel, Kristendom
Analys
Källförteckning

----------

Syfte

Syftet med denna uppsats är att få kunskap i de olika religionerna. Jag har valt att skriva om Kristendomen. Jag vill ha mer kunskap om denna religion eftersom det är den huvudsakliga religionen i Sverige och jag möts dagligen av denna tro och dess uppfattningar. Jag ska också skriva om Islam, som var obligatoriskt.
Mina mål är att jag ska jämföra de olika religionerna och se samband om några finns, jag ska reflektera och dra egna slutsatser och svara på mina relevanta frågeställningar som jag också har avgränsat. Jag ska värdera olika fakta och vara källkritisk.

Syfte, frågeställningar:

• Vad har de för gudsuppfattning? Vem är Gud?
• Vad har religionerna för skapelsemyt?
• Vad har religionerna för trosbekännelse?
• Vilka var Jesus och Muhammed?
• Vad är Koranen och Bibeln?
• Vad är ”Islams 5 grundpelare”?
• Vart i världen finns religionerna huvudsakligen?
• Vad har de för traditioner? Högtider?
• Är det någon skillnad på Kyrka och Moské?
• Vad har de troende för syn på andra religioner?
• Vad har de för bön? Och vilken betydelse har
bönen?
• Vad har de för Människosyn? Människovärde?
• De olika religionerna i Sverige?


Analys, frågeställningar:

• Vad finns det för likheter och olikheter i
Skapelsemyterna?
• Vilka slutsatser kan man dra?
• Vad har dom för gudssyn? Och vad skiljer dom sig
åt?
• Vad kan jag reflektera kring de olika
trosbekännelserna?
• Vad är det för jämställdhet inom äktenskapet i de
olika religionerna?
• Vad tycker jag?Metod

Den metod jag kommer använda när jag skriver denna uppsats är att jag huvudsakligen ska försöka hitta svaren på mina frågeställningar i böcker. Det tycker jag är den säkraste och mest trovärda faktakällan. Jag ska ta hjälp av religions skolböcker och böcker från kommun biblioteket. Om jag inte hittar svaren på mina frågeställningar ska jag söka information om de två religionerna från Internet. Jag ska dela upp texterna i faktadelen efter underrubriker och skriva om de olika religionerna var för sig. All text ska sedan skrivas rent på dator.

----------


I denna faktadel kan du få svar på de grundläggande frågorna kring Kristendom och Islam och skillnaden dem emellan. Texten innehåller det som jag tycker är bra att veta om de olika religionerna för att skaffa sig en hållbar och rättvis uppfattning. Här får du bl a veta vem Muhammed var, vad Koranen kommer ifrån, vem Jesus var och vad hans uppdrag på jorden var och vem Gud är enligt de två religionerna.


Islam

Gud (Allah)

Enligt Islam är Gud är en. Det finns inga andra gudar (monoteism). Han är god, barmhärtig och allsmäktig. Gud har skapat universum och allt levande från intet. Det gjorde Gud under sex dagar. Mannen skapades av lera från jorden och kvinnan skapades från mannens sida.
Gud är olik människorna på alla sätt, könlös, har inga barn, han liknar inte människorna alls. Han är för helig för att avbildas. För att muslimer ska förstå meningen med livet måste de följa guds ord och hans vilja. Först då kan man förstå meningen med livet och kan leva rätt. Islam är den ursprungliga och ”naturliga” religionen, enligt muslimer och de anser att den alltid har funnits.
Islams trosbekännelse, som är en sammanfattning av religionens grundtankar, lyder: ”Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet.”


Det sista profeten

Islam har haft flera profeter, samma som i kristendom och judendom. Den som betraktas som den sista av profeterna, som fullkomnade Guds budskap till människorna var Muhammed. Det gör han genom Koranen, Islams heliga skrift. Muhammed är den största av profeterna och föredöme för alla muslimer, men han var bara en vanlig människa, ingen gud. Ingen muslim skulle någonsin be till Muhammed.
Muhammed föddes på den arabiska halvön runt år 570 enligt västerländsk tidräkning. När han var vuxen gifte han sig med Khadidja, som blev en av hans första anhängare. Hans kallelse till profet och uppenbarelse av Koranen började när han var 40 år. Han och hans familj och släkt anses vara de första som följde Guds ord.


Koranen

Koranen är Islams heliga skrift. Den är uppdelad i 114 kapitel, så kallade suror. Koranen innehåller Guds ord till människorna. Enligt muslimerna har Koranen alltid funnits, men den blev känd bland människorna genom profeten Muhammeds uppenbarelse. I koranen förklaras Guds vilja. Varje ord från Koranen kommer direkt från Gud, därför kan ingenting vara fel. Det är inte Muhammed som skrivit Koranen. Han skrev ner de ord som ängeln Gabriel gav honom som sägs komma från ”den himmelska urkoranen”. Muhammed sägs även vara analfabet.

Tideräkningen för Islam börjar med den dag då profeten Muhammed flydde från Mecka till Medina. Nyåret räknas från den första dagen i månaden Muharram. Fredagen är muslimsk helgdag och torsdag- fredag är veckohelg.


Islam i världen

I världen finns ungefär 1.3 miljarder muslimer, vilket gör Islam till den näst största religionen. Flest muslimer finns i Asien och Afrika vilket kan bero på att religionen fick sin spridning där först. Men det finns muslimer på flera andra kontinenter och i andra länder i världen. 400 000 av alla muslimer bor i Sverige.
Islam är uppdelad i två grenar, Sunniislam och Shiaislam. Ca 10 % av alla muslimer är shiamuslimer och majoriteten kommer från eller bor i Iran. Resten 90 % är Sunnimuslimer. Shiamuslimer betonar religiös ledare mer än Sunnimuslimer. De kallar den religiösa ledaren för Ayatollah (Guds tecken). Ayatollah har stort inflytande på hur Koranen ska tolkas. Sunnimuslimerna fokuserar mer på fundamenten, grunden, inom tron.
De olika grenarna lever båda efter de fem grundpelarna, men dela upp dom på olika sätt. Deras syn på islams tidiga historia gör att de två grenarna skiljer sig kraftigt från varandra.


Grundpelare

För att vara muslim måste man följa ett visst livsmönster, ett bestämt sätt att leva. Alla muslimer lever såklart olika, men följer de 5 grundpelarna så gott det går. De fem grundpelarna är:

• Trosbekännelsen
• Bönen
• Allmosan (Innebär att man skall ge delar av sin
förmögenhet till de fattiga.)
• Fastan
• Pilgrimsfärden/Vallfärden


Moské

I en Moské träffas folk och ber tillsammans. De kan också samtala om koranen och annat som har med livet att göra. Barnen kan gå i koranskola i moskén, där får de lära sig om koranen. Ordet Moské betyder ”Plats där man böjer sig till marken”.

Bönen, Salah, är en viktig del i Islam. Muslimerna ber 5 ggr om dagligen. Före soluppgången, efter mitt på dagen, mitt på eftermiddagen, kort efter solnedgången och när natten har infunnit sig. Under bönen vänder sig muslimerna mot Meka, där Islams viktigaste heliga plats ”Kaba” finns. På så sätt kommer muslimer alltid att tänka på Gud, ända från morgon till kväll. Bönerna ska helst utföras på en speciell bönematta, då markerar man mötet med Gud och visar att det är något utöver det vanliga. Idag är det okej att bara vända sig mot Mecka och blunda medan man ber om arbetet inte tillåter annat. Om arbetet inte alls tillåter bön så ses det inte som synd att avstå. Bönerna är en hjälp i kampen för det goda mot det onda. Vem som helst som förstår koranen kan vara böneledare eller ”Imam”

Högtider

De viktigaste högtiderna inom Islam är:

• Ramadan och Id al-Fitr
• Vallfärden
• Fredagsbönen.

Ramadan är en månad i den muslimska kalendern och är en stor högtid inom Islam. Under den månaden fastar alla friska vuxna, vilket innebär att de under dygnets ljusa del, från gryning till solnedgång, varken får äta eller dricka. Men under dygnets mörka del, natten, har man gemensamma måltider tillsammans med familj och vänner. Ramadan förknippas med en stor händelse, när Muhammed fick i uppdrag att skriva koranen som guds sista budskap till människorna. Hur högtiden firas skiftar från land till land. Moskén spelar en mycket stor roll under denna period, där samlas muslimerna för gemensamma böner. Månaden avslutas med Id al- fitr, ”fastebrytandets fest” som är en glad högtid. Man firar då att fastan är över och att man får äta och dricka som vanligt igen.

Vallfärden Eid ul-Adha firas 70 dagar efter Ramadan. Meningen med Vallfärden, eller pilgrimsfärden som den också kallas, är att alla muslimer någon gång i sitt liv bör vallfärda till Mecka. Målet är Kaba, som är den främsta moskén i Islam. Det sägs att moskén ursprungligen är byggd av de tidigare profeterna Abraham och Ismael.
Alla vallfärdande muslimer bär speciella vita kläder för att uttrycka allas lika värde. Vallfärdsmånaden avslutas med en fest som kallas offerfesten. Festen symboliserar viljan att lyda Gud. Högtiden firas bland alla muslimer samtidigt i hela världen. Vallfärden firas även som en högtid. Även bland de som inte vallfärdar.

Fredagsbönen är mycket viktig social träffpunkt för muslimerna. Bönen utförs mitt på den muslimska sabbatsdagen, fredagen. Då samlas muslimer i en moské för att tillsammans be en 30- 60 minuters lång bön. Kvinnor och män ber bönen åtskilda. Fredag är dock ingen vilodag, muslimer anser att Gud inte blir trött och behöver vila, och därför inte vi människor heller.


Jämställdhet

Inom Islam har mannen och kvinnan lika värde inför Gud. I koranen klargörs tydligt jämställdheten mellan människorna. Det som skiljer människorna åt på den punkten är deras Gudsmedvetenhet. Många icke muslimer har en helt annan syn på jämställdheten inom Islam och förvånas över att Islamisk lag garanterar kvinnors rättigheter, något som kvinnor i Europa och Amerika skaffat sig nyligen. Den islamska lagen förklarar också att kvinnan har rätt till egendom, rätt till att driva och leda ett företag och rätt till lika lön för lika arbete. Kvinnan har däremot ingen försörjningsplikt.
Äktenskapet är ett heligt kontrakt mellan en man och en kvinna. Innan giftermål kan äga rum måste båda partnerna ge sitt medgivande. Enligt koranen beskrivs kvinnan som sin makes partner och följeslagare och en källa till frid och vederkvickelse för honom.


Det finns ett liv efter döden, Paradiset eller Helvetet, var du hamnar Beror på dina handlingar i jordelivet.

----------


Kristendomen

Gud

Kristendomen är en religion med en gud (monoteism). Gud är himmelen och jordens skapare. Man skall inte tro på någon annan gud än Gud. Gud skapade världen och allt levande på 5 dagar. På den 6: e dagen skapade han mannen till sin avbild och kvinnan av mannens revben medan han sov. Det mest centrala i kristen tro är att Jesus Kristus är Guds son, Messias, sänd från Gud till människorna. Han blev korsfäst, död och begraven. Han uppstod från det döda för att människorna skulle få syndernas förlåtelse och evigt liv. Det centrala budskap till människorna lyder: ”så älskade Gud hela världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”.
Gud symboliseras ofta med en triangel, en treenighet för Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den kristna trosbekännelsen ges en tydlig bild av trons grunder.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


Jesus, Guds son

Ängeln Gabriel besökte Maria, en judisk jungfru, och talade om att hon skulle föda ett barn, Guds son. Barnet skulle kallas Messias, Kristus, Jesus. Jesus föddes i ett stall i Betlehem. Jesus växte upp i Nasaret med sina syskon, sin mamma Maria och pappa Josef. Men han visste redan som litet barn att han var Guds son. Kristus betyder ”den smorde” på grekiskt, det vill säga kung.


Bibeln

Jesus liv finns beskrivet i Nya Testamentet i Bibeln, Kristendomens heliga skrift som är upp delad på Gamla och Nya Testamentet. Det gamla testamentet är ursprungligen det judiska folkets bibel och handlar om tiden före Kristi födelse. I Gamla Testamentet finns bl.a. Skapelseberättelsen, tio Guds bud, och profetior. Bibeln är en sammanställning av olika böcker skrivna av t.ex. Lärjungar, profeter och judiska kungar. Första sammanställningen gjordes år 363 e.Kr. Bibeln består av flera böcker, så kallade evangelier.


Kristendomen i världen

Kristendomen uppstod ur judendomen under första århundradet e.kr. På 90-talet e.kr. Skedde en definitiv brytning mellan judendom och kristendom. Då slutade de kristna delta i judarnas gudstjänster och insåg skillnaderna mellan judar och kristna.
Kristendomen är indelad i tre olika grenar eller samfund, Ortodoxa (10 %), Katolska (55 %) och Protestantiska kyrkan (20 %). Resten, 15 % är andra samfund som är kristna. Katolskakyrkan är äldst och har Vatikanstaten och Peterkyrkan i Rom som religiöst centrum. Påven i Rom är det katolska överhuvudet. De Ortodoxa kyrkorna namnges i varje land, t.ex. Grekisk-ortodoxa eller Rysk-ortodoxa. Den Protestantiska kyrkan uppstod någon gång under 1500-talet som en protest mot Katolska kyrkan. Nu är den protestantiska kyrkan splittrad i många nationella kyrkor och frikyrkor. De olika samfunden har samma lära men olika tolknings sätt. De skiljer sig åt i bl.a. en del ceremonier, etiska regler och levnads sätt.
Kristendomen är den största religionen, det finns över 2 miljard kristna, framför allt i Europa, nord- och Sydamerika.


Grundpelare

Precis som i många andra religioner har också kristendomen grundpelare. De ställs inte upp som ett visst antal punkter så som Islam anger sina 5 grundpelare. Man talar om vikten av trosbekännelse och bön. Kärlek till medmänniskan ses även som en grundpelare. Däremot har man heliga handlingar som kallas sakrament (sakrament omnämns inte som grundpelare i mina källor) Som sagt finns det flera olika samfund inom kristendomen som tolkar religionen på olika sätt. Även när det gäller sakrament.
Katolska kyrkan har sju sakrament; dop, konfirmation, nattvard, äktenskap, bikt, prästvigning och de sjukas smörjelse. Ortodoxa kyrkor har samma sakrament som katolska kyrkan men kallas här mysterier. Protestantiska kyrkor har bara två sakrament, dop och nattvard.


I kyrkan

Söndag är vilodag och en speciell dag inom kristendomen, då går man till kyrkan på gudstjänst. Vilodagen står för den 7 dagen i skapelsen då Gud vilade efter att ha skapat jorden och allt levande. Stora högtider som jul, påsk, kristihimmelsfärd, mm. firar man extra med mässor eller större gudstjänster. I kyrkan lyssnar man på predikan, som hålls av en präst och bibelläsning. Man har gemensam bön, enskild bön och man sjunger till Guds ära. Gudstjänster avslutat med välsignelse. Samling i kyrkan kan också vara luciafirande, dop, bröllop, begravning m.m. Bönen inom kristendomen kan utföras varsomhelst och när som helst. Genom bönen kan man tala om allt med Gud och söka stöd och styrka.


Högtider

De viktigaste högtiderna som firas inom kristendomen är:

• Jul
• Påsk
• Pingst
• Kristihimmelsfärd dag

Jul firas för att fira Jesus födelse. Men exakt när Jesus födde vet man inte. Redan för flera tusen år sedan firade man högtider i julhelgen. I landet Babylonien ansåg man att solen var en Gud och firade därför Vintersolståndet, att solguden blivit pånyttfödd, med en stor fest.
I romarriket var Saturnus den störste Guden. Även där hade de en stor vinterfest som kallades Saturnalia, då firades gudens födelsedag, den 25:e december. Här i Norden firades en stor högtid i slutet på december, Midvinterblot. Julblot var den högtidligaste offerfesten som fanns. Man offrade då för att få gudarnas välsignelse över den groende grödan.
När folken senare blev kristna så började även Jesus födelse firas i slutet av december, eller snarare 25 december. På det sättet fick folket ha kvar sin högtid, men nu firades den med en annan betydelse.

Påsk är en högtid som firas i flera dagar; skärtorsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk. Påsk anses som den äldsta och viktigaste högtiden.
På skärtorsdagen delade Jesus med sig av sin sista måltid med lärjungarna, Nattvarden. Det var också den dagen som Jesus blev förrådd av Judas.
På långfredagen korsfästes Jesus och dog, därför är den dagen en dyster och stilla dag.
På påskdagen uppstod Jesus från det döda och den dagen firas som en glad dag.

40 dagar efter påskdagen togs Jesus upp till himlen, vilket firas som kristihimmelsfärd.
Pingstafton infaller 10 dagar efter kristihimmelsfärd dag, då visade sig den heliga anden för lärjungarna och de fick mod och kraft för att berätta om sin tro och sprida kristendomen vidare till andra. Den dagen anses som den kristna kyrkans födelse.


Jämställdhet

I första Moseboken står det om när Adam och Eva förvisas ur Lustgården för att ha ätit av den förbjudna frukten, frukt från kunskapens träd om gott och ont. Händelsen skylls till stor del på kvinnan, Eva, eftersom hon åt av frukten och sedan gav Adam, som också åt av den. Adam sade till Gud: ”Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så jag åt.” (1 Mos 3:12) Gud sade till Eva: ”Jag skall låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.” (1 Mos 3:16)

Att kvinnan är skapad för mannen beskrivs på flera ställen i bibeln. Det klargörs också att Kvinnan tillhör mannen och bestämmer över henne. I gamla testamentet finns det inget som tyder på jämställdhet mellan man och kvinna. Äktenskapet är visserligen ett heligt kontrakt mellan en man och en kvinna även inom kristendomen. Men om ett äktenskap formulerar man ofta att mannen ”tar sig” en hustru. Det beskrivs på flera ställen i bibeln bl.a. ”Om en man har tagit sig en hustru…” (Ur 5 Mos 22:13). Det nämns inte i bibeln vad kvinnorna har för rätt till egen åsikt.
I Nya testamentet beskrivs en annan människosyn. Där sägs att mannen bestämmer över kvinnans kropp, och likaså kvinnan över mannens kropp, och du skall älska din nästa som du älskar dig själv. Med det menas att alla har lika värde.
En god kristen får inte skiljas från sin hustru. Det klargörs tydligt i bibeln. Jesus sade: ”Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.” (Mat 19:4-5) ”Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare” (Mat 19:9)
Sammanfattande kan man säga att kvinnan skapades för mannen och men att alla har lika värde inom kristendom. Du ska älska alla andra som du älskar dig själv.


De som tror på gud ska inte gå under utan få evigt liv.


----------

Analys

De källor som jag tagit hjälp av för att få svar på mina frågeställningar kan jag lita olika mycket på. Jag anser att det är klokast att lita mest på vad som står i böckerna och att vara kritisk när det gäller fakta från Internet. Med det menar jag inte att allt som står på Internet är fel utan att en del texter kan vara skrivna utan rätt kunskap. Jag har mött olika påståenden som inte överenskommer med varandra och då oftast utgått från vad som står i böckerna eftersom jag ser det som mest trovärdigt. De fakta jag skrivit om kristendomen har jag tagit mycket hjälp av bibeln. Jag har också använt mina egna kunskaper om kristendomen som jag fått under mitt liv som kristen. Jag har inte haft tillgång till Koranen och kan därför inte jämföra de heliga skrifterna på samma sätt som jag kunde ha gjort med hjälp av koranen.
Innan jag skrev faktatexten om islam så hade jag lite kunskaper om Islam eftersom min far är muslim. Den kunskapen har jag tagit hjälp av och skrivit ner i faktadelen.

Båda religionerna tror på en gud som har skapat universum och jorden på 6 dagar. Det som skiljer dom åt i skapelseberättelsen är att i kristendomens får man inte reda på hur eller av vad mannen skapades medan kvinnan framgår tydligt. I Islam är mannen formad från lera och kvinnan från hans sida. Det kan ha symboliskt värde vilket material som använts, jag vet inte men det är en intressant tanke när det gäller skillnaderna på folkgruppernas traditioner. Det kanske har ett symboliskt värde som man kan tolka utifrån jämställdhet. I mina öron låter det som om man och kvinna får ett mer jämlikt värde i Islams skapelseberättelse. Medan kristendomens ger en känsla av att kvinnan är en del av mannen. Detta kanske är en av orsakerna till det kvinnoförtryck som funnits i västvärlden och som vi fortfarande ser spår av än idag. Skillnaden kanske kan förklaras på enkla sätt, eller mer komplicerade, men likheterna är ju slående. Faktumet att skapelseberättelserna är så lika gör även att jag funderar på om det finns ett samband med att dom kommer från samma geografiska område.


Islam tror på att det bara finns en gud medan kristendomen säger att det finns flera gudar med Gud är den rätta. En allmän uppfattning bland kristna är att Muhammed var en falsk profet. Av det kan jag dra slutsatsen av att de anser att Allah inte finns eller är en annan Gud än deras eftersom dom förkastar islams viktigaste profet. Islam däremot ser Jesus som en tidigare profet före Muhammed som talade om samma gud. Enligt mig så känns det som att Islam är mer tolerant när det gäller varandras religion.

”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans profet”, så lyder Islams trosbekännelse. Det är en kort sammanfattning av Islams grundtankar. Varför den är så kort kan bero på att den ska vara lätt att lära sig och förstå, även för dom utan läs och skrivförmåga. Islam har inga präster som står mellan Gud och människorna och anses som en enkel och lättbegriplig religion. Här ser jag en tydlig skillnad mellan de båda religionerna som gör att jag som kristen funderar lite extra på hur det skulle vara att leva som Muslim. Islams trosbekännelse ger inget tvivel, den är glasklar. Det finns bara EN gud, den de tror på och Muhammed ÄR hans profet. Trosbekännelsen gör att Koranen inte går att ifrågasätta, allt i Koranen är alltså rätt och riktigt.

Den kristna trosbekännelsen är betydligt längre, mer omfattande och svårare att lära sig. Den är som en sammanfattning på hela kristendomens och kyrkans grund. Jämfört med den Islamska trosbekännelsen så ges budskapet att vi väljer att tro eller inte tro. Medan Islams beskriver man hur det ”är”, utan tvekan. Vilket beror på deras olika gudssyn. Gud är en // Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig (5 Mos 5:7). För att avsluta denna del kan jag säga att med trosbekännelsen erkänner man sin tro till Gud.


När det gäller jämställdheten i de båda religionerna så hade jag en helt annan syn innan jag skrev denna uppsats. Jag har länge trott att de kristna lever mer jämställt än muslimer. Att många muslimska kvinnor och flickor lever under förtryck och med t.ex. tvångsgifte och tvång att bära slöja. Den syn kan jag tänka mig är vanligt bland kristna som inte har kunskap om Islam eller andra religioner. Men med den kunskap som jag nu har om Islam och Kristendom så verkar det som att Muslimer länge levt mer jämställt än vi kristna gjort. Detta kan jag dock tycka inte märks så mycket nu för tiden i Sverige.

I Koranen framgår tydligt jämställdheten mellan människorna och att det enda som skiljer dom åt är deras Gudsmedvetenhet. I Bibeln står det på flera ställen i Gamla testamentet om mannens högre människovärde än kvinnors. Det formuleras på flera olika sätt men det är så jag tolkar texterna. Ingenting i Gamla testamentet tyder på jämställdhet. I nya testamentet däremot så står det att mannen bestämmer över kvinnans kropp MEN det gör också kvinnan över mannens kropp. Det framkommer också att Jesus sagt ”Du skall älska din nästa som du älskar dig själv”, alltså ”Du skall älska alla människor”. Av det kan man dra slutsatsen att Jesus menar att alla människor har lika värde oavsett om man är fattig eller rik, man eller kvinna osv.

Som jag uppfattar det så har muslimer länge levt jämställt, medan kristna levt i männens dominans ett bra tag. De senaste 100 åren har jämställdheten dock förändrats och nu lever i alla fall svenska kristna mer jämställt än förr i tiden. Men fortfarande kan man i vissa församlingar eller familjer se männens dominans över kvinnan. Jag kan tänka mig att vissa kvinnor inte tycker det är något fel på detta, kvinnan ”är” ju trots allt skapa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam och Kristendomen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-04-11

  Medan budskapet i Koranen anse

 • Inactive member 2007-04-22

  bra gumman. :)

 • Inactive member 2010-02-11

  riktigt bra fakta text :)

 • Inactive member 2020-06-02

  chorre

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-13]   Islam och Kristendomen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7575 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×